SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Att ha en personlighetsstörning är inte lätt. Det går dock inte att säga att någon med personlighetsstörning är på ett visst sätt. Det går inte att generalisera då det finns ett antal olika personlighetsstörningar. Alla med unika symtom och kännetecken. Vi ska i den här texten gå igenom en del av de vanligaste.

Som sagt så finns det ett antal olika personlighetsstörningar. Beroende på vilken en person lider av så tar den sig olika uttryck.

Paranoid personlighetsstörning

En person som lider av en paranoid personlighetsstörning är väldigt misstänksam och har svårt att lita på andra. Personen ser olika handlingar från andra personer som fientliga och tolkar ofta det andra uttrycker som att det är fullt av förakt. Dessa personer tar väldigt hårt på upplevda kränkningar.

Samtidigt är dessa personer ofta fast i övertygelsen om sin egen kunskap och förmåga. På grund av den paranoida inställningen till andra så brukar dessa personer ofta undvika relationer med andra. Det är även någonting som är svårt att bibehålla när man är väldigt paranoid. Det är inte ovanligt att man ser dolda budskap där de inte finns, man vill ha en mening i saker som händer, även om det inte finns en sådan.

När andra agerar på olika sätt, oavsett hur det uttrycker sig, så är det lätt för personen att se onda avsikter i detta. Dessa personer är avståndstagande och kyliga i relationen till familj och de vänner som de har. Men på samma gång krävs absolut lojalitet från dessa personer. 

Denna personlighetsstörning misstas i vården ofta för schizofreni. En annan diagnos där paranoia är vanligt. Dock svarar den inte på de typiska behandlingarna som sätts in när det gäller schizofreni. Eftersom personen är enormt paranoid så är det också väldigt svårt att övertyga dessa personer till att påbörja behandling.

De som blir behandlade tar det ofta väldigt lång tid innan man märker en förbättring och att symtomen minskar.

En person som lider av schizoid personlighetsstörning söker sig ofta bort från sociala sammanhang. De är blyga och visar inte så mycket känslor. På samma gång engagerar de sig djupt i sina egna fantasivärldar och föredrar att göra saker för sig själv. Det finns en djup önskan om att vara själv och inte bli störd.

De som arbetar gör detta ofta inom yrkeskategorier där man inte träffar så mycket människor. Det går inte att helt leva ett liv utan att träffa människor, inte heller för den här gruppen. I de fall de måste interagera med andra så har de väldigt dåliga sociala färdigheter.  Denna personlighetsstörning drabbar inte en stor del av befolkningen. Dock har man sett att en stor procent av de som lever som hemlösa lider av denna personlighetsstörning.

Eftersom dessa personer söker sig bort från olika sociala sammanhang å är det svårt att upprätthålla en varaktig behandling inom sjukvården. Det kräver ofta att sjukvårdspersonalen får arbeta på sätt som de inte är vana vid för att kunna hålla kontakten med personen

Detta är en personlighetsstörning som, precis som den paranoida personlighetsstörningen, lätt kan misstas för schizofreni. Det är i många fall personer som har blivit behandlade då de antagits ha en lättare form av schizofreni. Detta är dock inte riktigt. De som lider av denna personlighetsstörningar har ofta ett beteende som kan betecknas som excentriskt.

De uttrycker sina känslor på opassande sätt och upplever ofta känslor som inte passar situationen, utifrån ett normalt synsätt. De undviker ofta social kontakt och  får ständigt idéer som saknar verklighetsförankring. Det är inte ovanligt att dessa personer tror att de har förmågor som sträcker sig utanför det normala. 

Samtidigt så gör de kopplingar mellan händelser som inte är relaterade, ofta med sig själv som en del i ekvationen. Ofta har de en låg förmåga att koncentrera sig och bir lätt fast i aktiviteter som avviker från det normala. Det är inte det lättaste att följa dessa personers tankegångar. I jämförelse med föregående störningar så är denna relativt vanlig. Man beräknar att ungefär 5% i en befolkning lider av den.

Det är vanligt att dessa personer kommer i kontakt med sjukvården på grund av att deras anhöriga eller andra personer i dess närhet hjälper dem söka vård i olika former. Det är också vanligt att de söker vård på grund av andra psykiatriska besvär som olika former av ångest. När de väl är i psykiatrin så märker vårdpersonalen snabbt att det rör sig om mer än ångest

Att lida av en antisocial personlighetsstörning innebär inte att man inte att man söker sig bort från sociala situationer. Det kan till och med vara så att man är väldigt duktig i många sociala situationer. Dock är ett av symtomen på denna störning att man är samvetslös. Det innebär att deras beteende blir ansvarslöst och normbrytande.

De är ofta impulsiva och utnyttjar ofta personer de kommer i kontakt med. Det är vanligt att man ser denna diagnos hos personer som är kriminella. De har inget problem att ljuga eller stjäla, sin offer “får skylla sig själva” som lär sig bli lurade eller utsatta. Deras handlingar sker ofta utan att personen tänkt på konsekvenserna. Dels konsekvenserna för personerna som blir utsatta för dem. Men även för sig själva.

Det är inte ovanligt att dessa personer lätt blir aggressiva om de blir konfronterade. Dessa personer får ofta inte behandling om de inte döms till det. Detta då denna grupp av människor inte ser sina handlingar och sitt agerande som avvikande.

Denna personlighetsstörning kallades tidigare för borderline och det är ett namn som lever kvar fortfarande. Den nya beteckningen beskriver dock på ett bättre sätt dessa personernas svårigheter. En person med denna personlighetsstörning är ofta impulsiva i sitt beteende, även när det drabbar dem själva.

Det är inte ovanligt att deras känslor snabbt byts och att de känslor de upplever är väldigt starka. De har ofta en dålig självbild, det är inte ovanligt med självskadebeteende och andra destruktiva beteenden. En person med denna diagnos går ofta från ett instabilt förhållande till ett annat. 

De upplever ofta att de är drabbade av någon form av tur som alltid hamnar i dåliga förhållanden, både kärleksmässiga och vänskapliga. Men i själva verket så söker de sig till denna typ av destruktiva förhållanden. Dessa personer har humör som skiftar snabbt och det är inte ovanligt att de får plötsliga vredesutbrott. Det kan leda till att de skadar sig själv eller personer i sin närhet.

Det är vanligt med självmordsförsök bland denna grupp av personer och de är vanligt förekommande på landets akutmottagningar. Det är också något som de ofta hotar med i ett led att manipulera sin omgivning.

Deras tänkande är väldigt binärt, antingen är något svart eller så är det vitt. Några skalor där emellan finns inte. Detta leder till att de ofta hamnar i konflikter med andra och ilskan tar snabbt över när det inte går som de vill. Dock är det också en av de personlighetsstörningar som kan behandlas mest effektivt.

Många gånger så behöver man behandla ångest som uppstår i samband med deras agerande. Men man använder även dialektisk beteendeterapi för att, med goda resultat, behandla denna grupp.

Personer som lider av denna personlighetsstörning är väldigt uppmärksamhetssökande. I deras fotspår så följer mycket dramatik, de har ett instabilt känsloliv där känslorna hela tiden uttrycks. De har ett behov av att stå i centrum och reagerar negativt då detta inte sker. Det är inte ovanligt att de avbryter andra för att själva ta plats.

De har ett ständigt behov av att dominera diskursen och vara den som sätter agendan för vad man än gör. De har ofta ett överdrivet vokabulär då de pratar om vardagliga händelser. Samtidigt så är det viktigt att andra bekräftar dem och visar uppskattning för det de säger och gör. Får de inte detta erkännande så blir de lätt känslosamma.

De överdriver ofta betydelsen av olika händelser och framhäver sig själv i alla situationer. Det är inte ovanligt att de medvetet provocerar eller överdriver exempelvis sjukdomstillstånd för att rikta uppmärksamheten mot dem själva. Dessa personer manipulerar de i sin närhet och blåser lätt upp betydelsen av exempelvis en vänskap.

Dessa personer kan bland annat behandlas med hjälp av kognitiv beteendeterapi under lägre tid. Det är också vanligt att man med hjälp av gruppterapi behandlar dessa personer.

Denna grupp av människor överdriver ofta hur viktiga de själv är, de blåser upp sin självbild och är extremt upptaga med sig själva. De vill ha uppmärksamhet och bekräftelse, de har grandiosa tankar om sig själv och sin egen innebörd för omvärlden. Ett viktigt symtom är den outvecklade empatiförmågan.

Narcissistisk missbruks behandling

Att de har en låg empatiförmåga innebär att de ofta uppfattas som hänsynslösa och att de inte bryr sig om andra. Det finns hela tiden en förväntan på att omgivningen ska dela deras självbild och tycka att de är det naturliga centrumet. De ser sig själva som att de har ett större värde än andra människor och anser sig ha vissa privilegier på grund av detta.

Dessa symtom gör att de har svårt att behålla vänner över tid och ofta så överger även familj och andra närstående dem. Detta då relationen till dessa personer är väldigt krävande och inte fungerar över tid.

Personer med narcissistisk personlighetsstörning behandlas med psykodynamisk terapi över lång tid. Det handlar till stor del om att förändra hur de ser sig själva i relation till andra samt att utveckla deras empatiförmåga.

De som lider av denna störning har sitt fokus på ordning och reda. Det kan låta positivt men när det blir den dominerande tankeverksamheten så är det mest problem. Dessa personer har en perfektionistisk inställning till allt. Ingenting får avvika från hur de tycker det ska vara oh de är väldigt stelbenta när det kommer till förändringar.

De ser till de minste detaljerna och har ett enormt behov utav kontroll. Denna besatthet leder ofta till att de inte kan sköta sin dagliga livsföring. De får alltså problem med de vardagliga sysslorna, något som skapar ångest hos personerna. De ser till alla detaljer och vill att de ska stämma överens med hur de vill att de ska vara.

Detta kostar dock i form av att de missar helheten och de samband som finns mellan saker och ting. Detta får i de flesta fall sociala effekter. Dessa effekter är negativa för personen då de har svårt att upprätthålla relationer och är väldigt kritiska till hur andra lever sina liv. Ofta är de drabbade av en väldig beslutsångest som grundar sig i att de inte vill göra fel.

Att vara drabbad av undvikande personlighetsstörning innebär att man är väldigt ängslig som person och att man är drabbad av en enormt svår social ångest. Det leder till att man undviker sociala sammanhang, även i de fall då dessa hade varit bra för en. Det handlar mycket om en rädsla att bli avvisade och att man är känslig för att känna att man inte passar in.

Deras största längtan är att bli accepterade, men deras sociala ångest gör det svårt att ens vara närvarande i den sociala situationen. De överdriver ofta de svårigheter de har kring det sociala och har inte en realistisk syn på vad som skulle kunna komma att hända. De hittar ständigt orsaker till varför de inte kan delta.

Dessa personer blir ofta väldigt ensamma och för att kompensera för den uteblivna sociala kontakten så skapar de ofta fantasivärldar. Detta fungerar som en ersättning för den sociala kontakt de går miste om. Det är inte ovanligt att dessa personer blir djupt deprimerade. Något som behöver behandlas innan annan behandling kan bli aktuell.

De som lider av denna diagnos är ytterst osjälvständiga och har en önskar om att andra ska ta hand om dem. De lägger i de flesta fall över ansvar för olika saker på andra och är otrygga i de flesta sammanhang. De ser sig själva som hjälplösa och är rädda att bli övergivna.

Det är inte ovanligt att dessa personer drabbas av självmordstankar och även försök till suicid då det sker förändringar i deras vardag. De är onormalt känsliga för att bli avvisade och blir lätt deprimerade. Ångest är även det vanligt förekommande i denna grupp av människor.

Ångesten och depressionerna måste behandlas innan man kan ge annan behandling till dem. Det är ofta dessa två besvär som leder till att de först får kontakt med psykiatrin.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin