SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

5 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Kokain är en illegal drog som utvinns från kokabuskens blad och substansen klassas som en drog på grund av dess starkt beroendeframkallande och stimulerande effekter. Kokain är en centralstimulerande substans och har därför starka effekter på det centrala nervsystemet. Kokain är en av de droger som ofta missbrukas i samhället till följd av det rus som drogen ger. Redan vid intag av små doser av kokain erhålls ett rus som leder till ökad energi, ökad vakenhet samt ökad medvetenhet. Dock är detta rus kortlivat och ersätts ofta snabbt av nedstämdhet, abstinens och en längtan efter att ta mer av drogen. Här kommer vi att gå in mer i detalj på vad kokainförgiftning innebär, hur ett kokainrus känns samt vilka effekter och konsekvenser intag av kokain kan leda till.

Kokainförgiftning kan inträffa då en hög dos av kokain har intagits, vilket leder till att drogen inte bara orsakar ett rus utan också leder till symtom i hela kroppen som kan orsaka allvarlig skada i kroppen.

Propavan biverkningar äldre

Kokainförgiftning kan till exempel orsakas av följande:

  • Intag av en hög dos av kokain eller intag av en väldigt koncentrerad form av kokain
  • Intag av kokain då vädret är väldigt varmt, vilket leder till mer skadliga effekter på grund av vätskebrist i kroppen
  • Intag av kokain tillsammans med andra droger

Ett högt intag av kokain kan leda till kokainförgiftning eftersom kokain har en väldigt stark effekt på kroppen då drogen stimulerar aktiviteten i det centrala nervsystemet. Kokain påverkar kroppen genom att bland annat binda till dopamintransportörer och blockera de, varav de förhindras från att återuppta dopamin. Detta leder till att neurotransmittorn dopamin ansamlas i det centrala nervsystemet och därför förstärks effekten av dopamin i kroppen. Dopamin förekommer naturligt i kroppen och substansen är en viktig del av hjärnans belöningssystem och bidrar därför till känslor av välmående samt glädje, belöning och motivation. Dessutom höjer dopamin vakenhetsgraden samt bidrar till ökade muskelrörelser. Dock förstärks effekten av dopamin så pass mycket vid ett högt intag av kokain att detta kan leda till eufori och försämrad beslutsförmåga samt flertalet ytterligare negativa konsekvenser på kroppen.

Några av de mer vanliga och allvarliga hälsokonsekvenserna av kokainförgiftning är oregelbunden hjärtrytm, hjärtattack, anfall och stroke. Dessutom kan förgiftningen leda till svårigheter att andas, högt blodtryck, hög kroppstemperatur, hallucinationer samt extrem rastlöshet och ångest. Personer som har kokainförgiftning kan kräva akut behandling eftersom förgiftningen kan ha dödligt utfall om den inte behandlas.

Den vanligaste och främsta anledningen till att personer tar kokain är för att de vill känna av det kokainrus som drogen ger. Detta kokainrus leder till fysiologiska förändringar i kroppen som inkluderar förändringar av hur personen tänker och känner sig, men också fysiska förändringar. Några av dessa förändringar orsakas av de effekter som kokain har på hjärnan och nervsystemet och vissa förändringar beror på personliga känslor hos personen som tar kokain. Oftast leder ett kokainrus till känslor av eufori, vilket kan förklaras som en intensiv känsla av välmående. Dessutom ger ett kokainrus ofta ett högre självförtroende hos personen och personen blir ofta mer pratsam. Ett kokainrus ger också en känsla av stimulering av kroppen och vissa kan bli väldigt aggressiva och paranoida av ruset.

Ett kokainrus leder till flertalet effekter i kroppen hos personen som intagit kokain. Dessa effekter är både psykologiska och fysiska och trots att upplevelsen av ett kokainrus är liknande hos olika personer, kan effekterna av ett kokainrus skilja sig mellan olika personer. De vanligaste psykologiska effekterna av ett kokainrus inkluderar följande:

Eufori: Detta är den huvudsakliga effekt som kokainanvändare vill uppleva när de använder kokain. Eufori är en känsla av intensivt välmående och njutning. Denna känsla uppkommer eftersom kokain stimulerar hjärnan på samma sätt som när man till exempel har uppnått ett mål i livet och belöningssystemet i hjärnan stimuleras. Denna känsla är också huvudorsaken till att personer som blir beroende av kokain vill uppleva kokainrus igen och igen.

Ökat självförtroende: När en person upplever ett kokainrus har personen ofta illusionen av att må bättre i sig själv och känna sig överlägsen andra människor, någonting som ofta kallas för grandiositet. Detta kan leda till att kokainruset kan vara speciellt eftersträvat för personer som har ett lågt självförtroende eller som befinner sig i situationer där en högre grad av självförtroende är av stor vikt. Dock är detta bara en effekt av drogen och denna grandiositet kan ofta vara irriterande för andra personer och därför leda till konflikter och andra sociala problem. Dessutom kan kokainanvändaren känna ett ännu lägre självförtroende än tidigare när ruset lägger sig, vilket leder till en ond cirkel där personen använder mer av drogen för att försöka må bättre vilket varje gång leder till samma nedgång när ruset lägger sig. Dessutom blir effekten mer kortlivad för varje gång drogen används.

Social förmåga: Ytterligare en åtråvärd effekt av kokainrus är att det får användaren att känna sig mer energisk och social. Detta kan vara särskilt eftersträvat hos personer som har social ångest, är blyga eller som inte har energi för att ta sig för saker. Kokainruset gör ofta att personen blir mer pratglad, men ett kokainrus kan på samma gång leda till aggressivitet, rastlöshet, hyperaktivitet och ångest som kan övergå i paranoia. Detta kan till och med leda till att personen ser, hör och känner saker som inte förekommer i verkligheten, något som kallas för hallucinationer.

Ett kokainrus kan som nämnts också leda till ett antal fysiska effekter. Detta inkluderar en generell känsla av stimulering och ett kokainrus kan dessutom leda till förändringar av hjärtrytmen och andningen. Dessutom kan personen uppleva svettningar, känslor av att vara väldigt varm eller kall, muskelsvaghet eller illamående. Dessa effekter kan vara väldigt obehagliga och trots att de ofta är mer framträdande då kokain börjar användas, kan personen ofta bli väldigt tolerant mot dessa effekter vid upprepat användande av kokain.

Efter att kokainruset börjar lägga sig kan det leda till ett antal olika effekter hos personen som intagit kokainet. Hur dessa effekter framträder beror på hur mycket av drogen som intogs samt hur ofta och hur länge personen har använt drogen. Om själva kokainruset kändes intensivt och obehagligt kan det kännas lugnande när ruset börjar lägga sig. Dock kan andra uppleva en känsla av besvikelse och nedstämdhet när ruset börjar lägga sig eftersom det signalerar om återvändo till verkligheten, vilket för vissa kan leda till vidare droganvändning. Om du känner dig sjuk eller har hallucinationer när ruset börjar lägga sig ska du uppsöka vård eftersom det kan tyda på att kroppen har reagerat allvarligt på drogen.

Tecken på kokainmissbruk

Personen kan också känna av stark utmattning efter att ha haft ett kokainrus eftersom kroppen då återhämtar sig från de effekter och den toxicitet som drogen har haft på kroppen. Dessutom kan man känna av abstinenssymtom drogen slutar tas efter att den har tagits upprepade gånger under en längre tid. Ett vanligt abstinenssymtom är trötthet och det är viktigt att låta kroppen vila samt att inta en hälsosam och varierad diet för att hantera dessa symtom på bästa sätt.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin