SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

6 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Det finns flera olika sorters terapiformer som används flitigt inom vården idag. En av dessa är psykodynamisk terapi (PDT). PDT är egentligen inte en enda form av terapi utan ett paraplybegrepp som innefattar flera olika terapiformer. De bygger på psykodynamiska och psykoanalytiska teorier och är några av de mest använda formerna av terapi.

Grunden till den moderna psykodynamiska terapin hittar vi så lång tillbaka som på slutet av 1800-talet. En psykolog, som än idag är välkänd, utvecklar en teori som han väljer att kalla psykoanalys. Denna psykologen heter Sigmund Freud och verkade i Österrike. Mycket av det han beskrev lever kvar idag, om än väldigt uppdaterat.

Psykoanalysen har sitt fokus på den del av vårt medvetande som kallas det undermedvetna. Teorin beskriver hur denna del påverkar hur vi fungerar, vad vi gör och hur vi är som människor. Teorin åär grunden för det som kallas psykoanalytisk terapi som är en terapiform där personen själv beskriver sina problem. Detta med terapeuten som guide och moderator.

Ur denna teoribildning så sprang det vi idag kallar den psykodynamiska terapin. Den utvecklades av psykologer som kom efter Freud för att skapa en bredare terapiform. Skillnaderna är många mellan de två formerna av terapi. Men samtidigt är likheterna påtagliga. Båda terapiformerna har sitt strålkastarljus på de undermedvetna processerna och hur de påverkar oss. Dock är psykoanalysen mer fokuserad på detta när den psykodynamiska terapin även tittar på andra områden och processer.

När det gäller psykodynamisk terapi, som är vårt ämne här, så finns det flera användningsområden för den. Det är alltså inte så att man endast kan behandla ett eller ett par enstaka generella områden med hjälp av denna typen av terapi. 

Bland annat fungerar terapiformen bra för att behandla depression och olika former av ångest och panikångest. Den är även effektiv när det kommer till tvångssyndrom, allmänt kallat OCD, och de ätstörningar som många söker vård för. Man har genom studier kunnat visa att de personer som genomgått behandling med PDT mår bra även långt fram i tiden. Detta även efter att behandlingen är avslutad.

Detta är en skillnad mot exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en annan terapiform som används i stor utsträckning i Sverige idag. Studier har visat att KBT har en effekt men att denna avtar över tid. En möjlig orsak till denna skillnad är att man inom PDT på ett djupare sätt går till botten med en persons problem. 

Detta leder till att man inte behöver återuppta terapin i många fall, då personen uppfattar problemet som löst. Utöver att använda denna formen av terapi för att lösa olika typer av trauman och hantera psykiska besvär så är det en väg för att lära känna sig själv. Många går i terapi för att just skapa en bättre uppfattning kring hur man själv fungerar. Man vill då ta reda på hur saker som hänt under ens barndom och liv upp till nu har påverkat en och hur man fungerar och mår.

Om man går i KBT hos en terapeut eller psykolog å finns det vissa mallar att förhålla sig till. Det gör att behandlingen med KBT inte skiljer sig nämnvärt mellan olika utförare. Så ser det inte ut när det kommer till PDT. Man använder helt enkelt inte strukturer på samma sätt som man gör i andra terapiformer.

Detta gör att man inte kan säga att PDT ser ut på ett speciellt sätt, utan att det är lättare att beskriva de olika modeller och teorier som man utgår ifrån när man behandlar en klient. Grunden i PDT är relationen mellan klient och terapeut. Det är viktigt att personen som tar emot terapin känner sig bekväm och att han eller hon kan prata om det mesta med den som utför terapin. 

Den öppna kommunikationen som då uppstår är grunden för att kunna diskutera olika problem under de sessioner man har. Det är även så att generellt inom PDT så arbetar terapeuten tillsammans med klienten för att kartlägga och lösa de problem och trauman man bearbetar. Klienten får alltså ingenting serverat under terapins gång.

Man förväntas vara en aktiv del i sin egen terapi för att reda ut hur en tankegångar går, hur man fungerar och vad som gör att det ser ut på detta sättet. Detta kan exempelvis bero på händelser i klientens barndom eller andra delar av det förgångna livet. Målet är att klienten ska kunna lösa de konflikter som finns i ens inre och få verktygen att lösa framtida konflikter.

När det gäller PDT så kan man inte, som man gör i exempelvis många former av KBT, säga att man planerar att vara färdiga på 10 eller 20 tillfällen. Inom PDT är det vanligt att tillfällena planeras in med en tät frekvens. Det kan handla om en eller två sessioner pet vecka, eller mer än det. Sen låter man terapin fortlöpa. Ofta utspelar den sig över ett år eller mer.

Det finns stora likheter med den psykoanalytiska terapin, som PDT har sprungit ur. Den lägre raden av struktur och högre graden av öppenhet känns igen i båda terapiformerna. Men PDT är inte lika intensiv som den psykoanalytiska terapin. Den är även mer fokuserad på att lösa problem som tar sig uttryck idag, alltså mer aktuella problem.

Samarbetet mellan terapeut och klient är också utmärkande. Det övergripande målet är alltid att lösa klientens problem, att ge bättre självinsikt och en högre grad av självkännedom. Dessa mål är anledningen till att det inte går att säga hur länge man kommer behöva gå i terapi. Det tar olika lång tid för olika personer at komma till insikter om sig själv. Dessutom tar olika insikter olika lång tid att komma till för den enskilde personen.

Vanligtvis vara en session ungefär en timme. Under den timmen ligger fokus helt på klienten. Terapeuten fungerar under tiden som en slags vägvisare som med sina frågor och analyser leder klienten till insikter. Det är alltså inte terapeutens roll att komma med lösningar eller svar. Terapeuten fungerar snarare som ett slags bollplank för klienten i dess resa mot insikter.

Det finns ingen terapiform som inte har nackdelar, men å andra sidan finns det även många fördelar. Detta gäller ven för PDT. En av de fördelar som många framhåller när det kommer till PDT är att man går djupare och, förhoppningsvis, löser klientens problem. Som vi nämnde tidigare så är det dessutom en god effekt över tid med denna form av terapi. Det innebär att de goda effekterna är kvarvarande över lång tid.

De resultat man kommer fram till under terapin kan under terapins gång vara avgränsade till ett speciellt problem eller barndomstrauma. Men för de flesta leder lösningen av dessa problem och trauman att man även får resultat som ger goda resultat i andra delar av livet. Genom att lära sig om hur man fungerar som människa så kan man använda den kunskap man förvärvar på många områden.

PDT har inte samma strikta struktur som exempelvis KBT. Många anser att detta är en fördel då klienten an vara mer i aktiv i att utforma sin egen terapi. Detta genom att styra vad han eller hon vill prata om. Detta passar många olika problemområden som en person kan ha.

En av de nackdelar som ofta framhålls är att det krävs många fler tillfällen av PDT i jämförelse med andra former av terapi. Detta innebär bland annat att det kan bli dyrt för klienten eller sjukvårdssystemet om det kontakten förmedlats via sjukvården. De flesta former av KBT tar betydligt kortare tid och därmed är det också billigare.

Detta har gjort att personer som söker psykologkontakt genom det offentliga ofta får en remiss på KBT. Detta även om det inte är den bästa formen av terapi för den aktuella problematiken. I många fall är det lättare att söka en psykologkontakt via privata aktörer. Man har större möjlighet att styra vilken sorts terapi man får då.

Det är även många som tycker det känns privat och/eller smärtsamt att prata om saker som hänt i det förgångna. Denna känsla klingar dock ofta av när man blivit mer acklimatiserad till formatet och lärt känna sin psykolog bättre.

När man ska välja vilken psykolog man ska gå till så bör man tita på vilka terapiformer han eller hon har kompetens inom. Detta är ett första urval i jakten på ens nya psykolog. Att veta exakt vilken terapiform man ska välja kan vara väldigt svårt. Man gör rätt i att läsa på vad de olika formerna fungerar kring för olika problematik.

Alla terapiformer fungerar inte för alla former av problem och att välja rätt är viktigt för att kunna påbörja resan mot att må bättre så snart som möjligt.

Idag är PDT en vanlig terapiform i Sverige som många svenskar har fått hjälp genom och dessutom många fler tar del av varje dag. Det är en behandlingsform som passar de flesta då de flesta kan dra stora fördelar av att analysera sig själv och sina inre processer. Dels så kan man behandla lika former av psykiska besvär och händelser som ligger tillbaka i tiden och hur de påverkar en idag. 

Men det är även ett sätt att lära känna sig själv och få en bättre uppfattning om sig själv och insikter kring hur man är som person och varför. För att veta om det är PDT man behöver så kan man ofta få hjälp v en psykolog då de har kortare konsultationssessioner för en lägre kostnad. I detta möte går man ytligt igenom vad personen vill ha hjälp med och vilka förväntningar som finns.

Utifrån detta kommer man gemensamt fram till om det är PDT, eller någon annan terapiform, som passar personen bäst.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin