SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

9 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Amfetamin är en narkotikaklassad substans som påverkar hela det centrala nervsystemet. I Sverige är amfetamin i nuläget endast tillåten för medicinsk behandling av ADHD och narkolepsi och när det skrivits ut på recept av läkare. Dessvärre är den olagliga användningen av amfetamin relativt hög i Sverige idag och därmed har även missbruket av amfetamin ökat. I denna artikel kommer vi att förklara hur amfetamin verkar i kroppen, vilka effekter substansen har på kroppen samt hur missbruk och beroende av substansen kan uppkomma.

Amfetamin är en beroendeframkallande substans som har en stark stimulerande påverkan på hela centrala nervsystemet. Amfetamin är den aktiva substansen i vissa läkemedel som används för behandling av ADHD hos barn men utnyttjas idag också i stor utsträckning för substansbruk i samhället. Det är idag inte helt känt hur amfetamin påverkar hjärnan. Det vi vet är dock att substansen får sin centralstimulerande verkan genom att via olika mekanismer öka nivåerna av dopamin, noradrenalin och serotonin i kroppen. Detta sker bland annat genom att amfetamin hämmar återupptaget av dessa substanser, varav deras cirkulation i kroppen ökar. Den ökade cirkulationen av dessa substanser tros också bero på att amfetamin hämmar enzymet monoaminoxidas som bryter ned monoaminer som dopamin, noradrenalin och serotonin i kroppen.

Vad är tjack?

Tjack är helt enkelt ett annat ord som används för amfetamin och benämningen tjack används ofta i missbrukarkretsar. Bland personer som missbrukar amfetamin är det också vanligt att amfetamin benämns som “speed” och “uppåttjack”. Benämningen ”tjack” kommer från det amerikanska ordet “chalk” som är slang för amfetamin i USA eftersom amfetamin i pulverform liknar pulvriserad krita (krita = chalk på engelska).

Eftersom hela det centrala nervsystemet påverkas av amfetamin kan denna substans ha flertalet effekter på kroppen. Vilka effekter som amfetamin får beror dock på i vilket syfte som amfetamin används. Om det är i medicinskt syfte, det vill säga för behandling av ADHD, kan en förhöjning av blodtrycket samt en andningsstimulerande effekt ses. Effekt ses också på mental funktion hos barn med ADHD men mekanismen via vilken denna effekt uppkommer är ännu inte helt känd.

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga. De kortsiktiga och långsiktiga effekterna skiljer sig också åt.

De kortsiktiga effekterna av lägre doser av amfetamin innefattar känslor av förhöjd energi, ökad vakenhet och medvetenhet, minskade hungerkänslor, förhöjt blodtryck och puls, snabbare andning och vidgade pupiller. Vid högre doser av amfetamin kan de kortsiktiga effekterna också innefatta feber, svettningar, huvudvärk, yrsel och i vissa fall även det livsfarliga tillståndet cirkulationskollaps på grund av den ökade påfrestningen som höga doser av amfetamin har på kroppen.

Trots att användningen av amfetamin till en början bidrar till positiva känslor så försvinner dessa efter en kort tids användning på några dagar eller veckor och ersätts istället av abstinens och känslor av utmattning.

De effekter som uppkommer vid långsiktigt användande av amfetamin kan ofta vara mer påtagande än de kortsiktiga. Intag av amfetamin minskar bland annat hungerkänslor varav ett långsiktigt användande av amfetamin främst har effekt på vikten och kan orsaka kraftig viktnedgång samt vitaminbrist. Denna undernäring och vitaminbrist kan i sin tur orsaka flertalet sjukdomar. I övrigt leder den centralstimulerande effekten av amfetamin till att balanssinnet och kroppsrörelserna påverkas, varav gången kan bli svajig och kroppsrörelserna blir ryckiga. Långsiktiga effekter av amfetaminintag kan också orsaka rastlöshet, ökad irritabilitet, sömnlöshet, misstänksamhet, delirium, hallucinationer, ångest, psykos och vanföreställningar.

Den vanliga klassiska effekten av amfetamin är en kortvarig euforiserande effekt som substansmissbrukare ofta eftersöker. Denna euforiserande effekt kommer med de typiska symtomen ökad vakenhet och självkänsla samt stärkt självförtroende och ökat självhävdelsebehov. Dessutom blir personen i fråga ofta mer expansiv i tal och tanke och detta kan för omgivningen uppfattas som distanslöshet och hypomani. Andra typiska symtom på intag av amfetamin innefattar ökad psykisk och fysisk energi, ökad koncentrationsförmåga, hyperaktivitet, tankeflykt, ökad impulsivitet, ökad aptit, ökad sexuell lust samt förhöjd sinnesstämning under en kort period följt av en mer långvarig dysforisk period.

Den typiska euforin som intag av amfetamin ger upphov till uppkommer på grund av den ökade frisättningen av flera olika signalsubstanser i det centrala nervsystemet. Detta innefattar signalsubstanserna dopamin, noradrenalin och serotonin. Den efterföljande toleransökningen för amfetamin som uppkommer vid ett längre bruk av substansen kan ge upphov till hallucinationer och vanföreställningar. Vanliga symtom som uppkommer då amfetamin missbrukats under en längre tid innefattar oro, ångest, irritabilitet, aggressivitet, sömnsvårigheter, hallucinationer, nedstämdhet, akut psykos samt paranoida vanföreställningar med stark misstänksamhet och aggressivitet mot andra.

När amfetamin används i medicinskt syfte för behandling mot ADHD kan det som med vid användning av alla läkemedel uppstå vissa biverkningar. De allra vanligaste biverkningarna vid långvarig användning hos barn är minskad aptit, minskad viktuppgång och viktnedgång. Andra vanliga biverkningar är arytmi, palpitationer, takykardi samt förändringar i blodtrycket och hjärtfrekvensen. Dessutom är gastrointestinala biverkningar som buksmärta, bukkramper, illamående och kräkningar vanliga och även muntorrhet kan förekomma. Psykiska biverkningar som kan uppkomma inkluderar sömnstörningar, nervositet, förändrat beteende, aggression, excitation, anorexi, ångest, depression, irritabilitet, vertigo, dyskinesi, huvudvärk och hyperaktivitet.

Amfetamin biverkningar hud

Vid förgiftning med amfetamin, vilket kan uppstå vid intag av väldigt höga doser, kan vissa biverkningar på huden uppkomma. Detta inkluderar rodnad av huden och även celluliter och abscesser kan uppkomma. Om dessa biverkningar blir mer påtagna kan de kräva medicinsk hjälp.

Amfetamin skadeverkningar

Eftersom amfetamin har en stimulerande effekt på det centrala nervsystemet kan höga doser och ett långvarigt intag orsaka flertalet skador på kroppen. Speciellt vid långvarigt intag kan sjukdomar kopplade till undernäring och vitaminbrist uppkomma på grund av att amfetamin minskar hungerkänslor. Långvarigt missbruk av amfetamin kan också ge irreversibla skador som. Eftersom amfetamin bidrar till ökad hjärtaktivitet och förhöjt blodtryck kan detta orsaka skadade blodkärl i hjärnan och efterföljande stroke. Dessutom kan skador uppstå på lever, njurar och lungor. Missbruk av amfetamin orsakar också flera psykiska skador som kan leda till att missbrukare hamnar i förvirringstillstånd och flera kan få för sig att de blir förföljda. Även om en missbrukare lyckas återhämta sig från ett amfetaminmissbruk lider personen ofta av minnesluckor och svåra humörsvängningar.

Missbruk av amfetamin kan uppkomma på grund av att amfetamin ökar nivåerna av dopamin, serotonin och noradrenalin som bidrar till välmående känslor. Dessa välmående känslor är vad användaren eftersträvar, varav amfetaminintaget fortsätter och ökar för att dessa känslor inte ska försvinna. Själva definitionen av missbruk av läkemedel generellt är att det intas utan att det har förskrivits av läkare eller att det intas i en högre dos eller oftare än som har förskrivits. Ett missbruk kan till exempel uppstå hos personer som lider av depression, nedstämdhet, ångest eller liknande och som har ett speciellt behov av de välmående känslor som amfetamin för med sig.

Amfetaminmissbruk uppkommer ofta på grund av att kroppen har utvecklat en tolerans för läkemedlet. Detta innebär att kroppen har börjat vant sig vid substansen och därför inte reagerar lika kraftigt på substansen längre. På grund av detta behöver användaren inta en högre dos av amfetamin för att det ska ge samma effekt som det tidigare gjort. Dock är dessa högre doser som intas skadliga för kroppen eftersom amfetamin har en stimulerande effekt på det centrala nervsystemet.

Amfetamin är en narkotikaklassad substans och medför därför risk för beroendeutveckling vid intag. Om en person lider av missbruk av amfetamin kan även ett beroende av substansen utvecklas på grund av en toleransutveckling för substansen.

Denna toleransutveckling innebär att högre doser av amfetamin behöver intas för att det ska ge samma effekter i kroppen. När denna tolerans väl har utvecklats kan användaren uppleva så kallade abstinenssymtom när läkemedlet inte längre intas. Detta beror på att kroppen har vant sig vid substansen och sådana symtom kan inkludera ökad aptit, trötthet, ofrivilliga kroppsrörelser, förvirring med mera. Dessa abstinenssymtom kan göra det svårt att sluta ta läkemedlet varav beroendet blir svårt att bryta. Därefter kan också ett psykologiskt beroende av amfetamin utvecklas på grund av den ökade cirkulation av substanserna dopamin, serotonin och noradrenalin som bidrar till känslor av välmående.

Det finns flertalet symtom som tyder på att en person har utvecklat ett beroende av amfetamin. Ett tydligt symtom är att personen hela tiden känner ett behov av substansen trots att personen kanske vet att substansen har flera negativa konsekvenser på kroppen. I vissa fall kan personer som är beroende av amfetamin också hålla sig mer för sig själva och avstå från sociala situationer och även försumma arbete och relationer då all tid går till att tänka på och använda amfetamin. Ett annat tydligt tecken på amfetaminberoende är förändringar i metabolism eftersom amfetamin dämpar hungerkänslor. Minskad aptit, minskat matintag och viktnedgång är därför också tydliga tecken på missbruk och beroende av amfetamin.

Beroende av amfetamin kan också leda till beteendeförändringar då substansen kan leda till ett gladare och mer uppåtgående beteende medan substansen har effekt men när effekten sedan avtar kan motsatt beteende uppstå. Även ångest och sömnsvårigheter är symtom på användning och beroende av amfetamin.

Ett högt intag av amfetamin kan leda till en överdos. Överdos orsakar kraftig stimulering av det centrala nervsystemet med symtom som inkluderar hyperaktivitet, hypertoni, takykardi, svettningar, rigiditet och hypertermi samt flertalet psykiska symtom vid höga intag.

Måttlig överdosering uppkommer då en person intar över 200 mg amfetamin. Om en person intar mer än 500 mg uppstår istället kraftig överdosering och vid intag över 1000 mg uppstår livshotande överdosering med risk för död.

Symtom av amfetaminöverdos

Eftersom amfetamin ökar aktiviteten i det centrala och sympatiska nervsystemet kan överdos av amfetamin leda till flertalet symtom. Detta inkluderar kräkningar, tremor, hyperreflexi, muskelryckningar, konvulsioner, eufori, svettningar, mydriasis, torra slemhinnor, takykardi, hjärtarytmier, hypertoni, nedsatt andning, koma, cirkulatorisk kollaps och i värsta fall död på grund blodtryckshöjning som kan orsaka hjärnblödning, kramper eller hjärtattack. Dessutom kan flertalet psykiska symtom uppkomma inklusive agitation, aggression, förvirring, hallucinationer och delirium. Det har rapporterats att intag över 500 mg kan orsaka symtom som inkluderar konfusion, ångestattacker, aggressivitet, akut psykos, njursvikt och leversvikt, hypertermi samt kardiovaskulär kollaps.

Kombinationen av amfetamin och alkohol bör undvikas eftersom alkohol kan förstärka flertalet av de biverkningar som amfetamin kan ge upphov till i det centrala nervsystemet. Kombinationen av alkohol och amfetamin kan bland annat orsaka ett högt tryck på hjärtat med skadlig utgång. 

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin