SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

7 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Allt fler personer blir sjukskrivna då de drabbas av utmattningssyndrom. Det är ett tillstånd som påverkar en person kraftigt och som kan pågå under lång tid. Det är inte alltid helt lätt att återhämta sig från detta heller. Man delar ofta in utmattningssyndrom i faser. Dessa avgränsas efter vart i sitt utmattningssyndrom man befinner sig. Det är många som inte känner till att utmattningssyndrom och dess olika stadier börjar ett bra tag innan den mest akuta fasen. Genom att känna till hur kroppen fungerar i denna inledande fas kan man göra mycket för att undvika att syndromet blir så djupt som det annars kan bli.

Utmattningssyndrom delas normalt in i ett antal faser. Den inledande fasen uppmärksammas sällan av den som håller på att bli utmattad. Inte heller de i personens närhet lägger märke till vad som händer under förstadiet. Dock är det många som ungefär kan avgränsa när det började oh hur det eskalerade, dock först när man  redan hamnat mitt i utmattningen.

Den andra fasen är den akuta fasen. I i en akut fas av utmattningssyndromet så är det svårt för den drabbade att hantera vardagen och utföra de olika sysslor och uppgifter som följer med den. Det varierar vilka symtom man drabbas av, men vanligtvis lider man av en svårartad trötthet som inte blir bättre av vila eller sömn.

Efter det akuta fasen inleds återhämtningsfasen. Här märker man hur man börjar få krafterna åter och hur man sakta återgår till sitt gamla jag. Det är inte alla som kan återgå till den nivå man var på innan insjuknandet. Generellt så är det en god idé att göra vissa förändringar för att inte hamna i samma situation igen.

Vi kommer gå igenom de olika faserna djupare senare i texten.

De som drabbas av utmattningssyndrom drabbas i stor utsträckning av diffusa symtom som inte alltid matchar andra drabbades upplevelser. Dock så finns det vissa grundläggande symtom som de flesta, eller i alla fall en stor del, av de drabbade beskriver.

Bland de symtom som de flesta drabbas av så finns en trötthet som de drabbade ofta beskriver som annorlunda från hur de vanligvist upplever trötthet. Det är inte tröttheten som uppstår efter att ha kognitivt ansträngt sig under möten och liknande. Inte heller den trötthet som man känner efter att ha arbetat fysiskt eller efter en ordentlig stund på gymmet.

Det är en trötthet som inte går att vila bort. Man vill sova, men sömnen har inget effekt på den. Man vaknar lika trött som när man somnade. Samtidigt är den motsägelsefull på det sättet att trots att man är så trött så har man ofta svårt att faktiskt somna när man gått och lagt sig.

Samtidigt så har man ingen energi under dagarna. Många beskriver att det känns som när man håller på att bli sjuk, att det är kroppens sätt att meddela att något inte står rätt till. Trots att man saknar energi att utföra de saker man vanligtvis gör under en dag på är man väldigt utmattad.

De som är drabbade av utmattningssyndrom är yrsel vanligt förekommande. Denna yrsel känns ofta av mer i samband med stressiga situationer som i samband med arbete eller exempelvis om man argumenterar med sina barn. Det är även vanligt att man upplever att man drabbas av värk eller andra fysiska besvär. Det rapporteras ofta om hjärtklappning, vilket upplevs som väldigt obehagligt när det drabbar personer som inte drabbats förut.

Till de kroppsliga besvären märks även en ökad frekvens av magkatarr och andra magrelaterade besvär. Det är vanligt att man har ont i magen utan att det finns en tydlig anledning. Samtidigt så drabbas de som lider av utmattningssyndrom i större utsträckning av sjukdomar. Det har blanda annat att göra med att immunförsvaret försämras under perioden.

Det är dock inte så att de problem man upplever är avgränsade till den fysiska delen av personen. Även det psykiska påverkas och även så ens kognitiva förmågor. De som lider av utmattningssyndrom lider ofta samtidigt av ångest och nedstämdhet. Detta förvärras av att man märker att man inte klarar av sin vardag som man innan gjorde.

På grund av den trötthet och matthet man känner så blir man även mer lättirriterad och orolig. Detta är något som leder till konflikter och bråk som annars hade kunnat undvikas. När familj och arbetskamrater intervjuas för att beskriva hur en person förändrades under utmattningen nämns det ofta att personen varit mer bråkig än tidigare.

Rent kognitivt så är effekterna tydliga. Den drabbade blir mer känslig för ljud och ljus. Ofta krävs det att personen får avskildhet och tystad för att kunna utföra uppgifter som han eller hon galant har klarat i livliga miljöer tidigare. Svårigheten att utföra de vanliga uppgifterna på exempelvis sin arbetsplats förvärras av att man får svårt att koncentrera sig och att man blir mer glömsk.

Det är ingen gåta vad som orsakar utmattningssyndrom. Det handlar om stress och om ens aktuella förmåga att hantera denna stress. Stressen ska vara långvarig och bördan som ligger på ens axlar ska vara tung och även den långvarig.

De flesta som drabbas har olika situationer i livet som samtidigt tar energi och den adderade tyngden gör att den tar ut sin rätt både psykiskt och fysiskt. Det behöver dock inte vara så att det finns flera faktorer som orsakar den grundläggande stressen, men i de fallen blir faktorer som i sig inte är fyllda med stress även de bidragande.

Om det exempelvis är arbetet som orsakar stressen så kan exempelvis saker som rör ens barn eller andra saker som inte är direkt kopplade till jobbet bli faktorer som skapar mer stress. Men först efter det att stressen från arbetsplatsen påverkat personen till stor del. Alltså då man befinner sig i förstadiet.

Många upplever att det är just arbetsplatsen som bidrar. Det kan handla om att man arbetar med  något där arbetsbelastningen är hög utan möjlighet till återhämtning. Eller att arbetsbelastningen plötsligt ökar och fortsätter vara hög under en längre tidsperiod.

Samtidigt så är det många som drabbas av utmattningssyndrom då de vantrivs på jobbet eller på grund av eventuella konflikter på arbetsplatsen.

Även om man vet vad som orsakar utmattningssyndrom och allt det för med sig, så går det inte att säga att om en person utsätts för ett visst tryck och en viss stress så kommer den drabbas av detta syndrom. De flesta bedömare är eniga kring att det dels handlar om personliga förutsättningar, men även hur ens sociala skyddsnät och stöttningen ser ut.

En person kan vara bättre eller sämre att hantera stress och kan vara mer eller mindre känslig för stress under en längre period. Detta påverkar risken för att drabbas av utmattningssyndrom. Det gör även det stöd man har hemifrån och från ens chef och arbetskamrater. En person som upplever att den har ett bra stöd har längre risk för att drabbas.

Vi konstaterade att det finns olika faser. Denna indelning i faser gör det lättare att ge goda råd och riktlinjer kring vad man kan göra för att bättre sina chanser att minska utmattningssyndromets skadliga effekter.

Förstadiet

I det första stadiet, förstadiet, så märker de flesta inte av varningstecknen som finns där. Det var vi inne på tidigare. Men vilka är dessa varningstecken?

Det är svårt att lägga märke till många av de ledtrådar kring att man är på väg mot att bli drabbad av utmattningssyndrom. Detta på grund av att de ofta smyger sig på. De uppstår inte med full kraft en dag och inte alla samtidigt. De ökar ofta i styrka tills man befinner sig i den akuta fasen.

De varningstecken man kan vara uppmärksam kring är om uppgifter, på exempelvis, jobbet som man vanligtvis gör på rutin plötsligt kräver en högre grad av koncentration än tidigare. Många beskriver att de får svårt att tillgodogöra sig information i textform och att det ofta krävs att de läser samma stycke om och om igen.

Det är också vanligt att man glömmer rutiner som man vanligtvis gör omedvetet. Ett klassiskt exempel är att man kommer hem och plötsligt har glömt koden till trappuppgången eller att man inte kommer ihåg sin personliga kod till bankkortet i mataffären. Detta trots att det är koder som man knappat in ett otal gånger och inte ändrat de senaste åren.

Det handlar även om en trötthet som kommer krypande som inte går att vila bort. Som man märker så är dessa symtom de samma som de för den akuta fasen av utmattningssyndrom. I förstadiet uppstår symtomen för att öka i styrka.

Vad man kan göra om man misstänker att man är på väg mot ett utmattningssyndrom är, först och främst, att ta ett steg tillbaka och göra en utvärdering över ens mående. Man gör det enkelt genom att analysera hur detta har förändrats på senare tid. Det kan vara en god idé att inte ta på sig lika mycket ansvar som möjligt och vända sig till exempelvis en terapeut för stöd.

Den akuta fasen

I den akuta fasen så är symtomen vi har listat som mest intensiva. Denna fas kallas ibland fr att vara utbränd eller att man gått in i väggen. Uttryck som beskriver hur plötsligt och allvarligt tillståndet är. Man tappar förmågan att utföra ens jobb och ta hand om det sociala livet. Många ligger mest och sover hela dagarna, men utan den utsövande effekten.

Utmattningssyndrom Lyxbehandling

Det är mycket viktigt ta denna akuta fas på allvar. Man bör vända sig till någon inrättning som kan hjälpa en ur tillståndet. I ett första steg bör man prata med sin läkare om att bli sjukskriven. Läkaren kan sen rekommendera vad nästa steg bör bli.

Idag finns det många olika alternativ för vård av utmattningssyndrom. Vissa får hjälp genom den lokala regionens omsorg. Samtidigt har många fått upp ögonen för privata alternativ som Balance lyxbehandlingshem. På Balance anläggningar står ett team redo för att hjälpa personer igenom denna svår tid i deras liv.

I lugna miljöer kan man samla krafterna samtidigt som man hanterar de problem som uppstått.

Återhämtningsfasen

När man tar sig ur den mest akuta fasen av utmattningssyndrom så behöver man återhämtningstid. Utmattningssyndromets återhämtnings fas är mycket viktig. Det är nu man tar de lärdomar man fått i den akuta fasen och genom terapin man gått igenom och applicerar dem på sitt eget liv. Många börjar jobba i etapper. Att hoppas på samma stressnivå och belastning som tidigare direkt kan vara mycket skadligt. Men riskerar att drabbas av utmattningssyndrom för andra gången.

Det är alltså väldigt viktigt att man tar det lugnt. Vissa väljer att byta arbetsplats, andra kommer tillbaka fast i en annan roll. Vilka förändringar man behöver göra för att inte drabbas igen är högst personligt och kan med fördel planeras med ens terapeut.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin