SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

10 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Gabapentin är ett läkemedel som klassas som ett antiepileptikum. Läkemedlet används alltså för behandling av epilepsi men också för behandling av perifer neuropatisk smärta. Här kommer vi att gå igenom hur gabapentin verkar i kroppen samt vilka möjliga biverkningar som läkemedlet kan ge. Dessutom kommer vi att nämna vad som är viktigt att tänka på för att minimera risken för missbruk och beroende av gabapentin.

Gabapentin är en substans som tillhör medicinklassen gabapentinoider som härstammar från den hämmande neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA) som förekommer naturligt i det centrala nervsystemet. Gabapentin tros verka genom att binda till spänningsstyrda kalciumkanaler i det centrala nervsystemet. När gabapentin binder in till dessa spänningsstyrda kalciumkanaler leder det till en minskad frisättning av excitatoriska transmittorsubstanser i vissa delar av det centrala nervsystemet. Detta tros vara orsaken till gabapentins antiepileptiska effekt. Dock är den exakta mekanismen för gabapentins antiepileptiska effekt inte helt fastställd än.

Vilka är biverkningarna av Pregabalin?

Den minskade frisättningen av transmittorsubstanser i det centrala nervsystemet tros också vara anledningen till de smärthämmande effekterna av pregabalin. Gabapentin har alltså sammantaget en hämmande effekt på det centrala nervsystemet. Gabapentin används för behandling av följande åkommor:

 • Epilepsi: Gabapentin används för behandling av olika former av epilepsi, alltså både för epilepsianfall som inledningsvis är begränsade till vissa delar av hjärnan samt anfall som sprider sig till andra delar av hjärnan. Gabapentin förskrivs ofta om den nuvarande behandlingen för epilepsi inte har tillräcklig effekt. Gabapentin används därför oftast som tilläggsbehandling till en redan etablerad behandling av epilepsi, men läkemedlet kan också användas som enda behandlingen av epilepsi.
 • Perifer neuropatisk smärta: Gabapentin kan också användas vid perifer neuropatisk smärta, alltså långvarig smärta som orsakas av nervskada. Perifer neuropatisk smärta förekommer främst i armar och ben och det finns ett flertal olika sjukdomar som kan orsaka denna typ av smärta. Sådana sjukdomar inkluderar diabetes och bältros. Denna neuropatiska smärta beskrivs ofta bland annat som en brännande, svidande eller krampaktig smärta.

Det finns vissa biverkningar som kan uppkomma vid användning av gabapentin och vissa är mer vanligt förekommande än andra.

Vanliga biverkningar av gabapentin inkluderar bland annat följande:

 • Virusinfektion
 • Dåsighet, yrsel, bristande koordinationsförmåga
 • Trötthet och feber
 • Lunginflammation
 • Infektioner som till exempel urinvägsinfektion eller luftvägsinfektion
 • Lågt antal vita blodkroppar som kan ge ökad risk för infektion
 • Dubbelseende och dimsyn
 • Svullnad av armar, ben och fötter
 • Kramper och ryckiga ofrivilliga rörelser
 • Illamående och kräkningar
 • Värk i leder och muskler

Användning av gabapentin kan i vissa fall också ge mer allvarliga biverkningar som kräver att du uppsöker vård. Du ska direkt uppsöka sjukvård om du får tecken på allergisk reaktion efter intag av gabapentin. Detta inkluderar symtom som hudutslag, svårigheter att andas och svullnad av ansiktet, läpparna, tungan eller halsen. Dessutom ska du direkt uppsöka sjukvård om du får en reaktion som kan påverka många delar av din kropp. Symtom på en sådan reaktion kan till exempel vara hudutslag, feber, svullna körtlar, muskelsmärtor, en stark känsla av svaghet eller trötthet, ovanliga blåmärken, smärta i övre delen av magen eller gulfärgad hud eller ögonvitor.

Dessutom ska du direkt uppsöka läkare om du får några av nedanstående symtom:

 • Svag eller långsam andning
 • Blåfärgad hud, läppar, fingrar eller tår
 • Förvirring eller extrem sömnighet eller svaghet
 • Problem med balans eller muskelrörelser
 • Ovanliga eller ofrivilliga ögonrörelser
 • Ökade anfall

Gabapentin anses generellt ha en ganska låg beroendeframkallande effekt och risken för beroende är låg om läkemedlet tas enligt läkares ordination. Substansen kan dock ge beroende om den tas i högre doser eller med andra läkemedel eftersom gabapentin påverkar det centrala nervsystemet. Det är främst smärtstillande narkotiska läkemedel och lugnande läkemedel som påverkar nervsystemet som är beroendeframkallande och kan ge läkemedelsberoende. Eftersom gabapentin påverkar nervsystemet genom att ha en hämmande effekt på det centrala nervsystemet, kan gabapentin orsaka beroende.

Utvecklingen av ett beroende av gabapentin kan ske gradvis och ofta märker man inte själv av det. Detta beroende uppkommer ofta på grund av en utvecklad tolerans för läkemedlet efter att läkemedlet har använts ett tag och toleransen leder ofta till en minskad effekt av den ursprungliga dosen. Detta kan leda till att man anser att det inte är någon fara att öka dosen eller ta läkemedlet oftare. Dock är det precis detta missbruk av läkemedlet som kan leda till ett beroende av läkemedlet. Eftersom gabapentin också kan ge lugnande och avslappnande effekter kan det vara lätt att utveckla ett beroende av läkemedlet eftersom man får ett beroende av att uppleva de känslor som läkemedlet kan föra med sig.

Stilnoct Sömntabletter Biverkningar i Sverige

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur du använder gabapentin för att kunna avgöra om du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du inser att du tar läkemedlet för att må bättre samt känner dig irriterad om du inte kan ta läkemedlet eller när ditt recept håller på att gå ut, så är det tydliga tecken på att du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du dessutom försöker få tag i läkemedlet på annat sätt eller besöker mer än en läkare för att försöka få fler recept utskrivna, är det också varningstecken på ett beroende. Ett beroende påverkar också ofta i stort ens vardagsliv och leder ofta till försummelse av ansvar på jobbet eller i hemmet.

För att minska risken för läkemedelsberoende vid användande av gabapentin är det viktigt att du tar den dosering av läkemedlet som står på receptet och inte själv ändrar dosen utan att ha pratat med din läkare. Om du misstänker att du har utvecklat ett beroende är det viktigt att du söker professionell hjälp för att få det under kontroll.

Till följd av att gabapentin i höga doser kan ge känslor av eufori, lugn och ett rus likt det som fås vid intag av Marijuana, innebär det att vissa kan missbruka gabapentin. Att missbruka gabapentin innebär att man tar en högre dos av läkemedlet än läkaren har ordinerat eller att man tar läkemedlet av andra orsaker än vad som ordinerats. Generellt är det dock personer som har en historia av missbruk av andra substanser som också har en högre risk för missbruk av gabapentin.

Varningstecken på missbruk

Det finns flertalet symptom som signalerar om att du börjar utveckla ett missbruk av gabapentin. Det är viktigt att känna igen dessa symptom för att kunna undvika att utveckla ett beroende av läkemedlet. Ett första tecken på att du börjat utveckla ett missbruk av Lyrica är när du känner att du inte får samma effekt av läkemedlet som tidigare. Du har börjat bygga upp en tolerans för läkemedlet och du kan därför känna ett behov av att ta en högre dos av läkemedlet än det som förskrivits. Att börja ta en högre dos av läkemedlet än det som förskrivits kan vara början på ett läkemedelsmissbruk och detta kan snabbt leda till ett beroende av läkemedlet.

Ytterligare ett tydligt tecken på att du börjat utveckla ett missbruk av gabapentin är om du ofta tänker på nästa gång du kan ta läkemedlet och att du tar läkemedlet för att känna de lugnande effekterna av läkemedlet. Om du tar en högre dos av gabapentin än vad som förskrivits av din läkare eller om du tar det oftare för att må bättre känslomässigt, är du i riskzonen för att utveckla ett allvarligt missbruk och beroende av läkemedlet. Du bör då direkt söka professionell hjälp för att få hjälp med detta.

Symtom av gabapentinmissbruk

Eftersom gabapentin har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet kan ett missbruk av gabapentin leda till flertalet konsekvenser. Ett missbruk av gabapentin kan påverka hur hjärnan fungerar och till exempel leda till känslor av eufori samt nedsatt andningsförmåga.   

En annan konsekvens av gabapentinmissbruk är att ditt beteende kan förändras dramatiskt och detta kan i sin tur påverka dina relationer. Dessutom innebär ett högre och ständigt intag av gabapentin att det blir svårare att fungera optimalt på jobbet eller i skolan, vilket i sin tur kan påverka en persons förmåga att försörja sig själv och kan vidare leda till ekonomiska problem.

Det är generellt svårt att överdosera gabapentin och även vid höga doser har endast milda till måttliga fysiska och psykologiska biverkningar observerats och dessa biverkningar är sällan livshotande. Det har till exempel observerats att intag av gabapentin på upp till 49 g inte har lett till akut, livshotande intoxikation. Symtom vid sådan överdosering inkluderade yrsel, dubbelseende, sluddrigt tal, dåsighet, medvetandeförlust, trötthet och lätt diarré. Dock återhämtade sig alla patienter efter en sådan överdos med hjälp av symtomatisk behandling. Eftersom en överdos av gabapentin leder till minskad absorption av substansen så kan detta begränsa upptaget av gabapentin i kroppen och därmed begränsas också den toxiska effekten av överdosen.

Det är större sannolikhet att överdosera gabapentin om substansen intas tillsammans med andra substanser som har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet, till exempel opioider eller alkohol. En överdos ger ofta samma effekt som en överdos av opioider som till exempel heroin. Dock finns det antidoter till överdos med opioider som direkt kan blockera opioiders effekter på hjärnan, men sådana antidoter finns inte för överdos med gabapentin. Därför kan permanenta skador på hjärnan och kroppen ske vid överdos med gabapentin även om överdosen behandlas tidigt.

Den största konsekvensen av överdos med gabapentin och samtidigt intag av opioider är syrebrist till hjärnan. Den hämmande effekten på det centrala nervsystemet som erhålls av både gabapentin och opioider leder till nedsatt andning och kan till och med leda till att andningen upphör helt och hållet. Om hjärnan inte får tillräckligt med syre kommer cellerna i hjärnan att börja dö och detta kan snabbt orsaka hjärnskador.

Vanliga symtom på överdos av gabapentin inkluderar följande:

 • Yrsel
 • Ofrivilliga rörelser
 • Sluddrigt tal
 • Ataxi (svårigheter att samordna rörelser)
 • Dubbelseende
 • Snabba hjärtslag
 • Högt eller lågt blodtryck
 • Diarré
 • Hämmad andning
 • Ovanligt låg hjärtfrekvens

Du bör inte dricka alkohol vid användning av gabapentin. Detta beror på att både gabapentin och alkohol påverkar det centrala nervsystemet, varav alkohol kan öka de biverkningar som gabapentin kan orsaka i det centrala nervsystemet.

Faror och biverkningar av att blanda alkohol och gabapentin

Eftersom både gabapentin och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet kan de biverkningar som gabapentin kan orsaka i det centrala nervsystemet öka vid alkoholintag. Dessa biverkningar inkluderar dåsighet, yrsel och bristande koordinationsförmåga. Vissa personer kan också uppleva en nedsatt tankeverksamhet samt nedsatt omdömesförmåga.

Dessutom kan kombinationen av gabapentin och alkohol öka de lugnande effekterna som gabapentin har, vilket kan leda till att kombinationen av alkohol och gabapentin i tillräckligt höga doser saktar ner din andning, vilket potentiellt kan vara livshotande. Kombinationen av gabapentin och alkohol kan också ha effekter på humöret, tankar och beteende och personer som intar dessa substanser samtidigt kan uppvisa ett oberäkneligt beteende och ta dåliga beslut.

Propavan Biverkningar i Sverige

Därför bör du undvika eller minimera ditt alkoholintag om du behandlas med gabapentin. Det är också viktigt att du inte avviker från den ordinerade dosen av gabapentin.

Gabapentin kan ge svåra abstinenssymtom trots att läkemedlet tas i låga doser och under en kort tid, men abstinenssymtom är vanligare om läkemedlet missbrukas. Det är därför viktigt att inte abrupt sluta ta gabapentin, utan att successivt avsluta behandlingen genom att ta lägre och lägre doser av läkemedlet över tid. Om man avslutar behandling med gabapentin abrupt kan det öka risken för anfall som ses vid epilepsi. Gabapentin har ju en antiepileptisk effekt och om läkemedlet snabbt tas bort kan det ge bakslag och faktiskt öka risken för epilepsianfall.

Abstinenssymtom kan börja inom 12 timmar efter att läkemedlet slutar tas abrupt, men det kan också ta upp till 7 dagar innan symtomen märks av. Vanliga abstinenssymtom inkluderar följande:

 • Rastlöshet
 • Desorientering
 • Förvirring
 • Huvudvärk
 • Ångest
 • Svettningar

Det har visat sig att abstinenssymtom från gabapentin kan vara i upp till 5 dagar eller längre men varaktigheten beror på hur mycket av läkemedlet som har intagits och under hur lång tid läkemedlet har intagits. Vissa studier har visat att abstinenssymtom från gabapentin har observerats vid doser på cirka 3000 mg per dag, men i vissa fall har abstinenssymtom också observerats vid doser på 400 mg per dag. För att undvika abstinenssymtom vid avslutande behandling av gabapentin är det viktigt att ta den ordinerade dosen av läkemedlet och inte en högre dos. Dessutom är det viktigt att successivt avsluta användningen av läkemedlet i samråd med din läkare för att undvika abstinenssymtom.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin