SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

11 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

I denna artikel kommer vi att diskutera läkemedlet Lyrica som innehåller den aktiva substansen pregabalin. Lyrica är ett antiepileptiskt läkemedel men förutom för  behandling av epilepsi används läkemedlet också för neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. Vanliga och möjliga biverkningar av Lyrica kommer också att presenteras samt viktiga faktorer att tänka på vid användning av Lyrica för att minska risken för missbruk och beroende av läkemedlet.

Lyrica är produktnamnet på ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen pregabalin. Pregabalin tillhör medicinklassen gabapentinoider som härstammar från den hämmande neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA) som förekommer naturligt i det centrala nervsystemet. Pregabalin verkar genom att binda till spänningskänsliga kalciumkanaler i det centrala nervsystemet och denna inbindning leder till minskad frisättning av flera transmittorsubstanser. Denna minskade frisättning av transmittorsubstanser tros vara anledningen till de smärthämmande och ångestdämpande effekterna av pregabalin. Dock är verkningsmekanismen bakom den antiepileptiska effekten av substansen ännu inte klarlagd. Sammantaget har Lyrica en hämmande effekt på nervsystemet och läkemedlet verkar därför lugnande. Lyrica används för behandling av följande åkommor:

Epilepsi: Lyrica kan användas som tilläggsbehandling av partiell epilepsi hos vuxna om den nuvarande behandlingen inte är tillräcklig. Endast Lyrica används alltså inte som behandling av epilepsi utan kan användas i kombination med andra läkemedel mot epilepsi. 

Neuropatisk smärta: Lyrica kan också användas vid behandling av långvarig smärta som uppstått på grund av en nervskada. Sjukdomar såsom diabetes och bältros kan orsaka sådan neuropatisk smärta som till exempel kan kännas som en het, brännande eller krampaktig smärta. 

Generaliserat ångestsyndrom hos vuxna: Lyrica används också för att behandla generaliserat ångestsyndrom som innebär en långvarig överdriven ängslan och oro som är svår att kontrollera. Generaliserat ångestsyndrom kan också leda till rastlöshet eller en känsla av att ständigt vara på helspänn. Detta kan också leda till att man lätt blir trött eller får koncentrationsproblem, muskelspänningar eller sömnsvårigheter.

Regeringen i Sverige beslutade att narkotikaklassa pregabalin 2018. Beslutet om att narkotikaklassa pregabalin grundade sig på att missbruket av substansen hade ökat samt att den svarta marknaden för substansen växte under de senaste åren innan beslutet. Substansen tillhör förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika, vilket innebär att substansen är godkänd för användning för medicinsk behandling av vissa åkommor men att substansen också har potential att orsaka psykologiskt eller fysiskt beroende samt att det finns risk för missbruk av substansen.

Vad är Drogmissbruk?

Narkotikaklassade läkemedel innefattar generellt läkemedel med beroendeframkallande egenskaper samt euforiserande effekter, vilka båda stämmer in på pregabalin. Narkotikaklassningen av pregabalin innebär att läkemedlet endast får säljas på recept.

Vanliga biverkningar av pregabalin inkluderar följande:

  • Yrsel och sömnighet
  • Huvudvärk
  • Muntorrhet
  • Förstoppning
  • Viktökning
  • Ökad aptit
  • Kognitiva symtom som nedsatt uppmärksamhet, minnesförlust och trötthet
  • Svullnad av hände och fötter
  • Dimsyn

En mindre vanligt förekommande men allvarlig biverkan av Lyrica är allvarlig allergisk reaktion. Om du efter intag av Lyrica får utslag eller blåsor på huden, svårigheter att andas eller svullnad i ansiktet, halsen, läpparna eller tungan ska du direkt sluta ta läkemedlet och uppsöka vård.

Andra allvarliga biverkningar som har observerats vid användande av pregabalin är självmordstankar och självmordsbeteende och det är viktigt att uppsöka vård och medicinsk rådgivning om dessa biverkningar uppkommer. Dessutom har andningsdepression uppkommit hos vissa som behandlas med pregabalin och sådana biverkningar bör också tas på allvar och vård bör uppsökas vid sådana biverkningar.

De vanligaste biverkningarna av pregabalin som sömnighet, yrsel och muntorrhet går över när kroppen har eliminerat läkemedlet, vilket ofta är en dag efter intagande av läkemedlet. De mer allvarliga biverkningarna av pregabalin kan dock sitta i under flera dagar eller veckor. Om biverkningarna blir mer allvarliga eller inte går över efter denna tid är det viktigt att prata med din läkare eller en farmaceut. Biverkningar som allergiska reaktioner och självmordstankar kan kräva annan behandling eller uppsök av vård.

Pregabalin är en beroendeframkallande substans. Det är främst smärtstillande narkotiska läkemedel och lugnande läkemedel som påverkar nervsystemet som är beroendeframkallande och kan ge läkemedelsberoende. Pregabalin klassas som en beroendeframkallande substans eftersom den påverkar nervsystemet genom att ha en dämpande effekt på nervsystemet. På grund av att pregabalin ger en snabb effekt tros den kunna ha en högre beroendeframkallande förmåga jämfört med andra substanser som inte har en lika snabb effekt.

Ett beroende av pregabalin kan utvecklas gradvis och utan att man direkt märker av det. Beroendet uppstår ofta på grund av en utvecklad tolerans för läkemedlet efter att läkemedlet har använts ett tag och detta kan leda till att man anser att det inte är någon fara att öka dosen eller ta läkemedlet oftare. Dock är det precis detta missbruk av läkemedlet som kan leda till ett beroende av läkemedlet. Eftersom pregabalin också stimulerar belönings- och njutningscentrum i hjärnan kan användandet av läkemedlet leda till känslor av välmående. Därför kan det vara lätt att utveckla ett beroende av läkemedlet eftersom man får ett beroende av att uppleva de känslor som läkemedlet kan föra med sig.

Det är därför viktigt att fundera över hur du använder pregabalin för att kunna avgöra om du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du inser att du tar läkemedlet för att må bättre samt känner dig irriterad om du inte kan ta läkemedlet eller när ditt recept håller på att gå ut, så är det tydliga tecken på att du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du dessutom försöker få tag i läkemedlet på annat sätt eller besöker mer än en läkare för att försöka få fler recept utskrivna, är det också varningstecken på ett beroende. Ett beroende påverkar också ofta i stort ens vardagsliv och leder ofta till försummelse av ansvar på jobbet eller i hemmet.

För att minska risken för läkemedelsberoende vid användande av pregabalin är det viktigt att du tar den dosering av läkemedlet som står på receptet och inte själv ändrar dosen utan att ha pratat med din läkare. Om du misstänker att du har utvecklat ett beroende är det viktigt att du söker professionell hjälp för att få det under kontroll.

Till följd av att den aktiva substansen pregabalin i Lyrica har beroendeframkallande egenskaper och euforiserande effekter finns det dessvärre en förekomst av missbruk av Lyrica. Trots att missbruket av Lyrica anses lågt i Sverige så förekommer det ändå till viss grad. Det missbruk av Lyrica som uppmärksammats i Sverige ledde Sveriges regering till att 2018 narkotikaklassa pregabalin, den aktiva substansen i Lyrica.

Trots att man tar den ordinerade dosen av Lyrica kan en tolerans och ett beroende för läkemedlet uppkomma. Läkemedlet kan ge starka abstinensbesvär och detta kan leda till att användaren känner ett starkt behov av att fortsätta ta läkemedlet. Generellt är det dock personer som har en historia av missbruk av andra substanser som också har en högre risk för missbruk av Lyrica.

Det finns flertalet symtom som signalerar om att du börjar utveckla ett missbruk av Lyrica och det är viktigt att vara medveten om dessa symptom för att kunna undvika att utveckla ett beroende av läkemedlet. Ett första tecken på att du börjat utveckla ett missbruk av Lyrica är när du känner att du inte får samma effekt av läkemedlet som tidigare. Du har börjat bygga upp en tolerans för läkemedlet och du kan därför känna ett behov av att ta en högre dos av läkemedlet än det som förskrivits. Att börja ta en högre dos av läkemedlet än det som förskrivits kan vara början på ett läkemedelsmissbruk och detta kan snabbt leda till ett beroende av läkemedlet och du kan till slut hamna i en position där du känner att du inte fungerar utan läkemedlet.

Ytterligare ett tydligt tecken på att du börjat utveckla ett missbruk av Lyrica är om du ofta tänker på nästa gång du kan ta läkemedlet och att du tar läkemedlet för att må bättre känslomässigt. Om du tar en högre dos av Lyrica än vad som förskrivits av din läkare eller om du tar det oftare för att må bättre känslomässigt, är du i riskzonen för att utveckla ett allvarligt missbruk och beroende av läkemedlet. Du bör då direkt söka professionell hjälp för att få hjälp med detta.

Eftersom Lyrica påverkar det centrala nervsystemet kan ett missbruk av Lyrica ge allvarliga konsekvenser. Ett missbruk av Lyrica kan påverka hur hjärnan fungerar och till exempel försämra beslutsförmågan samt den generella omdömesförmågan, vilket kan öka din risk att försätta dig själv i farliga situationer. Trots att Lyrica även i ordinerade doser kan orsaka självmordstankar så är risken för självmordstankar mycket högre ju högre dos som tas av Lyrica. 

En annan konsekvens av Lyricamissbruk är att ditt beteende kan förändras dramatiskt och detta kan i sin tur påverka dina relationer. Dessutom innebär ett högre och ständigt intag av Lyrica att det blir svårare att fungera optimalt på jobbet eller i skolan, vilket i sin tur kan påverka en persons förmåga att försörja sig själv och kan vidare leda till ekonomiska problem.

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol vid användning av pregabalin. Detta beror på att både pregabalin och alkohol påverkar det centrala nervsystemet, varav alkohol kan öka de biverkningar som pregabalin kan orsaka i det centrala nervsystemet.

Biverkningar av att blanda Lyrica och alkohol

Eftersom både Lyrica och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet kan de biverkningar som Lyrica kan orsaka i det centrala nervsystemet öka vid alkoholintag. Dessa biverkningar inkluderar yrsel, sömnighet och koncentrationssvårigheter. Vissa personer kan också uppleva en nedsatt tankeverksamhet samt nedsatt omdömesförmåga.

Dessutom kan kombinationen av Lyrica och alkohol öka de lugnande effekterna som Lyrica har, vilket kan leda till att kombinationen av alkohol och Lyrica saktar ner din andning, vilket potentiellt kan vara livshotande. Kombinationen av Lyrica och alkohol kan också leda till biverkningar som minskad vakenhet, kliande, hudutslag, svullnad av halsen, tungan och läpparna samt andningsproblem.

Därför bör du undvika eller minimera ditt alkoholintag om du behandlas med Lyrica. Det är också viktigt att du inte avviker från den rekommenderade dosen av Lyrica samt att du undviker aktiviteter som ställer höga krav på mental förmåga, som till exempel körning eller manövrering av potentiellt farliga maskiner, tills dess att du vet hur läkemedlet påverkar dig.

En överdos av Lyrica orsakar inte svår toxicitet men kan leda till mild sedation, förvirring, agitation samt rastlöshet. Dessutom har krampanfall rapporterats vid överdos av Lyrica trots att detta är mindre vanligt. En överdos av Lyrica är mer allvarlig om den sker med ett samtidigt intag av andra substanser som hämmar det centrala nervsystemet. Detta inkluderar till exempel samtidigt intag av opioider eller bensodiazepiner, men också samtidigt intag av alkohol. I dessa fall kan en överdos av Lyrica leda till koma och intubering.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin