SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

8 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Ätstörningar utgör en grupp av psykiatriska sjukdomar som alla handlar om att man på något sätt har problem med att inta mat. Det kan till exempel handla om att en person hetsäter för att direkt efteråt försöka bli av med maten, ofta genom att man tvingar sig själv att kräkas. En annan typ av ätstörning handlar om att man försöker svälta sig själv för att gå ner i vikt trots att man redan väger mindre än vad som är normalt för ens ålder och längd. Vi kommer här att gå igenom mer om vad ätstörningar innebär och vilka olika typer av ätstörningar som finns. Vi kommer dessutom att nämna olika ätstörningskliniker som finns i Sverige som erbjuder behandling för olika typer av ätstörningar.

Generellt brukar man anse att en person har en ätstörning om personen har problem med normalt intag av mat och om detta påverkar individens hälsa och liv mycket. Ofta grundar sig ätstörningen i att personen tänker mycket på sin kropp och dess utseende och vill undvika mat för att till exempel gå ner i vikt. En person med en ätstörning är ofta väldigt dömande mot sig själv och sin kropp och kan ha en förvriden bild av hur ens kropp ser ut. Eftersom en ätstörning kan komma gradvis kan det ibland vara svårt för personen själv att inse att man har en ätstörning och ofta är detta inte heller synligt för omgivningen.

Det finns flertalet tecken på att person har en ätstörning. Det vanligaste är att personen är väldigt fixerad vid vilken mat som intas och vid ens vikt. Andra vanliga tecken är att personen skjuter upp eller hoppar över måltider samt att man äter onyttig mat samt stora mängder mat när man väl äter, vilket kallas för hetsätning. Ett annat tydligt tecken på att en ätstörning föreligger är att personen gör sig av med den mat som nyligen intagits genom att kräkas. Dessutom är en person sim har en ätstörning ofta kritisk till sin kropp och tränar överdrivet mycket. Personer med en ätstörning kan också ha andra samtidiga symtom som koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, depression, ångest eller tankar på att skada sig själv. Det är därför väldigt viktigt att en person med en ätstörning får stöd och behandling för att bli av med sin sjukdom.

Det finns några olika typer av ätstörningar som skiljer sig åt men de har gemensamt att de alla handlar om en svårighet att få i sig mat på ett normalt sätt. Några av de vanligaste typerna av ätstörningarna är anorexi, bulimi och hetsätningsstörning.

-Anorexi: En person som har anorexi har ofta en förvriden bild av sin egen kropp och försöker svälta sig själv för att gå ner i vikt. Detta trots att personen ofta väger mindre än vad som är normalt och hälsosamt för dess längd och ålder. Det är vanligt att personer i omgivningen reagerar på detta eftersom personen ofta är väldigt smal.

-Bulimi: Bulimi karakteriseras av att en person hetsäter för att sedan snabbt göra sig av med den intagna maten, ofta genom att kräkas. Hetsätning innebär att personen intar stora mängder mat som ofta ät onyttig under en väldigt kort tid och inte har förmågan att ha kontroll över sitt ätande i denna situation. Ofta märks bulimi inte lika tydligt av omgivningen eftersom vikten inte påverkas i samma grad som vid anorexi.

-Hetsätningsstörning: Denna typ av ätstörning innebär att en person ofta och återkommande inte kan kontrollera sitt intag av mat utan äter stora mängder mat under kort tid. Till skillnad från bulimi försöker en person med hetsätningsstörning inte att göra sig av med den intagna maten efteråt. Många av de som har denna ätstörning får övervikt eller fetma. Många känner inte till att hetsätningsstörning klassas som en sjukdom som man kan få behandling för, men med rätt behandling kan sjukdomen ofta försvinna.

Det finns många olika kliniker i Sverige som erbjuder behandling för olika typer av ätstörningar. Eftersom en ätstörning skadar både kroppen och den mentala hälsan är det viktigt att få behandling och hjälp så snabbt som möjligt. Med rätt typ av behandling blir de flesta fria från sin sjukdom och kan leva ett normalt och hälsosamt liv. Här nedan kommer vi nämna några av de ätstörningskliniker som finns i olika städer i Sverige.

Stockholms centrum för ätstörningar

På Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) kan patienter i alla åldrar med en allvarlig ätstörning få olika behandlingar. Vilken behandling som en enskild individ får beror på dess ålder samt hur allvarliga problem personen har. SCÄ erbjuder behandling både i öppenvård, dagsjukvård eller heldygnsvård beroende på patientens behov och vad som passar patientens situation bäst. Om behandlingen sker i öppenvård kan den utgöras av individuella samtal, gruppsamtal eller behandling via nätet. Vid dagsjukvård pågår behandlingen under en halvdag eller en heldag och det kan antingen vara varje dag eller några dagar i veckan. Behandling i heldygnsvård innebär att patienten vistas dygnet runt på någon av de heldygnsvårdsavdelningar som finns på SCÄ.

Alla de behandlingsmetoder som finns på SCÄ är evidensbaserade, vilket innebär att behandlingarna är välbeprövade, väl utvärderade samt har en stark vetenskaplig grund. De behandlingsmetoder som används på SCÄ är dessutom rekommenderade internationellt för behandling av ätstörningar. Vuxna patienter erbjuds bland annat behandling med behandlingsterapin KBT-E, vilket är kognitiv beteendeterapi speciellt utvecklad för olika typer av ätstörningar. Barn och ungdomar erbjuds istället det som kallas för FBT, vilket står för familjebaserad behandling anpassad för ätstörningar.

Ätstörningsklinik Skåne

I regionen Skåne finns flertalet ätstörningskliniker där personer med en sådan sjukdom kan få behandling. Bland annat finns Resund Behandling som ligger i Malmö, Region Skånes Ätstörningscentrum i Lund samt BUP Ätstörning Malmö.

Resund Behandling

Resund Behandling erbjuder specialiserad behandling för ätstörningar och de behandlar alla typer av ätstörningar som anorexi, bulimi, hetsätstörning samt ospecificerad ätstörning. Behandlingscentrumet främst behandling i form av dagsjukvård men även till viss del öppenvårdsbehandling för personer över 16 år. Det dagsjukvårdsprogram som erbjuds på Resund Behandling grundar sig på bästa evidens för ätstörningsbehandling. Behandlingsprogram är utformat för att kunna behandla olika typer av ätstörningar utifrån individens specifika förutsättningar och behandlingen grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) kompletterat med andra terapimetoder som Dialektisk beteendeterapi (DBT), Basal kroppskännedom samt Systemisk familjeterapi. Behandlingen innefattar terapeutiskt behandlingsarbete, pedagogiska måltider, psykoedukativa grupper, basal kroppskännedom, praktiska moment, workshops där ämnen kopplade till vidmakthållande faktorer tas upp samt hemuppgifter och behandlingsarbete utanför mottagningen för att säkerställa en kontinuerlig behandling.

Region Skånes Ätstörningscentrum i Lund

Detta ätstörningscentrum erbjuder behandling i både slutenvård, öppenvård och dagvård för personer över 16 år. Behandlingen är specifikt avsedd för personer som har en utredning eller är under utredning för svåra ätstörningar.

BUP Ätstörning Malmö

BUP står för barn- och ungdomspsykiatri och BUP Ätstörning Malmö erbjuder behandling för personer med ätstörningar som är under 18 år. Denna mottagning erbjuder också både öppenvård, dagvård och slutenvård.

Ätstörningsklinik Göteborg

Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna

I Göteborg finns bland annat Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Denna mottagning erbjuder behandling för personer som är yngre än 25 år och har en allvarlig ätstörning. Alla behandlingar på mottagningen inleds med att patienten får information om sjukdomstillståndet ätstörning och med en undersökning av de svårigheter och behov som den specifika patienten har. Den behandlingsform som erbjuds kan skilja sig något beroende på patientens ålder. Yngre patienter och deras föräldrar erbjuds så kallad familjebaserad behandling som efterföljs av familjesamtal och hembaserad vård kan också erbjudas vid behov. Patienter över 18 år erbjuds istället individuell psykoterapi, men även vid denna behandling är det rekommenderat att involvera föräldrar eller andra närstående i behandlingen för bästa effekt. Denna individuella psykoterapi är ofta i form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Mottagningen kan i vissa perioder dessutom erbjuda olika gruppbehandlingar samt information i grupp till närstående.

De behandlingar som erbjuds på mottagningen inkluderar också motivationsarbete för att hjälpa patienten att ändra sin inställning till mat samt ångesthantering då ångest är vanligt förekommande tillsammans med ätstörningar. Dessutom kan det vid behov erbjudas läkemedelsbehandling, dietistrådgivning samt kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Ätstörningsmottagning Högsbo

I Göteborg finns dessutom Ätstörningscentrum Högsbo som erbjuder behandling för personer som är över 25 år med anorexi eller bulimi. Behandlingen kan ske både i form av öppenvård, dagsjukvård eller heldygnsvård. På denna mottagning erbjuds individuell behandling i form av bland annat medicinsk rådgivning och behandling, psykoanalytisk/psykodynamisk terapi, kognitiv psykoterapi och psykiatrisk fysioterapi. Dessutom erbjuder mottagningen kroppskännedomsträning, bulimigrupp och affektgrupp. Det finns även möjlighet till par- och familjesamtal vid behov. Dessutom håller mottagningen varje år en anhörig- och patientutbildning inom vilken man kan få ta del av undervisning om vad som händer i kroppen vid svält och hetsätning och om vad motionen betyder för hälsan.

Ätstörningsmottagning Halland

Ätstörningsmottagningen Halmstad

Denna mottagning erbjuder behandling för ätstörning för patienter i alla åldrar. Mottagningen erbjuder behandling både i öppenvård och dagvård samt behandling i form av anhöriggrupper och rådgivning.

Capio Ätstörningscenter Varberg

Detta är en specialiserad ätstörningsklinik i Varberg, Halland som behandlar alla typer av ätstörningar. Kliniken erbjuder vård dygnet runt på deras öppna behandlingshem och personer i alla åldrar och från hela landet kan få behandling på kliniken. På Capio Ätstörningscenter får man som patient bo i enkelrum i hemliknande miljö och man har tillgång till personal dygnet runt. På ätstörningscentret finns också matsal, vardagsrum, gruppbehandlingsrum, samtalsrum och ett rum för skapande verksamhet. Yngre personer kan få bo tillsammans med en förälder i ett hus som kallas för ”Villan” som tillhör Capio Ätstörningscenter. Den behandling som unga personer får är dock densamma som för vuxna. Capio Ätstörningscenter erbjuder behandling främst i form av behandlingsmetoden KBT-E som används för alla typer av ätstörningar.

Ätstörningsenheten för vuxna Uppsala

Ätstörningsenheten för vuxna i Uppsala som tillhör Akademiska sjukhuset erbjuds behandling för patienter över 18 år med ätstörningar. Ätstörningsenheten erbjuder behandling för anorexi och bulimi samt vissa andra specificerade ätstörningar. På enheten erbjuds medicinsk bedömning och behandling samt individuell psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Denna psykologiska behandling kan dessutom kompletteras med dagsjukvård då patienter får komma fyra dagar i veckan under en halvdag för att få stöd även i samband med måltider. Vid behov kan de psykologiska behandlingarna kombineras med behandling på vårdavdelning.

Tillhörande Akademiska sjukhuset finns också Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten som erbjuder behandling av olika typer av ätstörningar hos barn och ungdomar upp till 18 års ålder. På denna enhet erbjuds behandling som baseras på metoden Familjebaserad behandling (FBT) som har visat sig vara den metod som ger bäst resultat för barn och ungdomar med ätstörningsproblematik.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ätstörning Insights

latest news & research on Ätstörning
Anorexi behandling

läs mer
Ätstörningskliniker

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin