4 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Varje år får många svenskar sjukdomen borrelia. Namnet är en samling för två grupper av sjukdomar, dels återfallsfeber men även borreliainfektion. Den första kan spridas av en särskildlus men även av fästingar. Den senare, som är vanligare, sprids enbart av fästingar och ger kroniska skador. Bland dessa finns bland annat depersonalisation, som dock även kan uppstå på grund av andra orsaker.

Att inte känna igen vem man själv är eller få en känsla av att det man upplever inte är verklighet är naturligtvis obehagligt. För de flesta som upplever detta så är upplevelserna, som tur är, snabbt övergående. Men det finns många fall där det varar under längre tid och där behandling behöver sättas in. För de allra flesta så har behandlingen god effekt.

Det råder inga tvivel om att det är obehagligt att drabbas depersonalisationssyndrom (DS). Det kallas även overklighets syndrom vilket knyter an till de overklighetskänslor som man upplever. De som drabbas upplever att de är skilda från sin egen person. De upplever inte de olika kroppsliga sensationer som de normalt hade upplevt. Det samma gäller de olika känslor, känslor, beteenden och så vidare, de upplever att de inte tillhör sin person eller att de anknyter till sin egen identitet.

Ofta hävdar en person som har upplevt DS att saker och ting verkar overkliga eller att de är dimmiga. DS kan leda till mycket höga ångestnivåer, vilket ytterligare ökar det upplevda avståndet till sina egna upplevelser. DS är en subjektiv upplevelse av overklighet hos en själv, medan derealisering är overklighet hos omvärlden. Även om de flesta författare för närvarande betraktar depersonalisering (själv) och derealisering (omgivning) som oberoende begrepp så vill många inte skilja derealisering från depersonalisering.

Eftersom att de som drabbas av det ena ofta också drabbas av det senare så är det knappast konstruktivt att skilja dem åt om det inte handlar om ren forskning.

Kort sagt kan man säga att depersonalisation och dess symtom är mycket obehagliga och om man är drabbad så är man  angelägen om att få hjälp.

DS är ett symptom som kommer ur olika ångestsjukdomar, till exempel panikångest. Det kan också följa med sömnbrist (förekommer ofta vid jetlag), migrän, epilepsi, tvångssyndrom, svår stress eller trauma, ångest, Användning av droger så som cannabis, hallucinogener, ketamin och MDMA kan också orsaka DS.

Samtidigt kan även vissa typer av meditation, djup hypnos, långvarigt spegel- eller kristallseende, sensorisk deprivation och lindrig till måttlig huvudskada med liten eller fullständig förlust av medvetande orsaka symtom där DS är ett av dem. Det kn även framkallas medvetet, eller som nämndes i inledningen, som en följd av borrelia.

Om det är övergående eller om det är mer bestående beror på flera olika faktorer Det går heller inte att säga att exempelvis de som drabbas av DS på grund av epilepsi eller ångest kommer vara drabbade på ett eller annat sätt eller att det kommer ha en kortare eller längre varaktighet.

En person som drabbas av DS upplever inte dess symtom i ett vakuum. Den som är drabbad blir ofta förtvivlad och ledsen i början. Men om det handlar om en längre varaktighet så lägger sig den initiala reaktionen sig efter ett tag. De upplevda overklighetskänslorna ger ofta ångest av svår karaktär. Detta symtom är väntat när en persons liv plötsligt förändras så markant.

Det är inte ovanliga att man lir nedstämd och drabbas av depressioner som en följd av DS. Det är psykiskt väldigt tungt för den drabbade och även om man förklarar för personen att det den upplever inte är hur det verkligen är, så är det ett tillstånd med stor känslomässig kostnad.

Är overklighetskänslor farligt?” är en fråga som många ställer sig när DS diskuteras. Nej, isolerat är dessa upplevelser inte farligt. Dock kan de ha förödande konsekvenser för den drabbade. Med detta som bakgrund är det viktigt att de som är drabbade av overklighetskänslor får behandling.

Behandlingen beror på det som orsakat den DS som upplevs, alltså om det är ett trauma, en skada eller annan anledning. Om DS är ett symptom på en neurologisk sjukdom är det i första hand den ursprungliga sjukdomen som måste behandlas. 

DS kan vara ett kognitivt symtom på en rad olika sjukdomar. Bland annat så är det ett framstående symtom när det kommer till Alzheimers sjukdom. Det kan också bero på migrän. Vid dessa grundorsaker så är behandlingen i stort sett alltid baserad på olika sorters läkemedel.

Depersonalisation behandling då DS är ett symptom på psykologiska orsaker, exempelvis olika typer av trauman eller vid någon form av psykisk sjukdom så beror behandlingen dels på grundproblematiken men även hur symtomen tar sig uttryck hos personen. Både läkemedelsbehandling och samtalsterapi kan vara aktuellt i dessa fall.

Det går inte att säga något om hur lång behandlingstiden kommer bli beroende på att de olika bakomliggande orsakerna gör det mer komplext. Dock så finns det vissa faktorer som gör att behandlingstiden kan kortas. Ett exempel är hur intensiv depersonalisationssyndrom behandlingen tillåts vara. Är det möjligt att dagligen behandla en person med de terapiform som passar bäst, så kortas behandlingstiden avsevärt.

På The Balance så utförs depersonalization test som ligger till grund för behandlingen. På The Balance har varje patient tillgång till ett stort team av personal som behandlar och ser till att man har det bra. Man befinner sig på en lugn plats med mycket grönska som många uppfattar som lugnande. Detta privata lyxbehandlingshem ger en möjlighet att helt koncentrera sig på att bli bra igen. Att kunna återvända till ett normalt liv.

När det kommer till verklighetsuppfattning och psykologin bakom den så har forskningen kommit långt. Det är ett tillstånd som tidigt beskrevs av dåtidens läkare och som har intresserat läkarkåren sedan dess. Det är anledningen till att det finns god kunskap om hur de som drabbas av DS ska behandlas.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
1 - ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
2 - AVSKILDHET & DISKRETION
3 - OMFATTANDE UNDERSÖKNING
4 - SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
5 - BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
6 - HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
7 - DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
8 - 24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
9 - PRIVAT LYXIGT BOENDE
10 - PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
AMF
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
Institute de terapia neural
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA
SFGU
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife