SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

9 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Oxascand är ett lugnande och ångestdämpande läkemedel som tillhör läkemedelsklassen bensodiazepiner. Läkemedlet används bland annat för att behandla ångestsyndrom som bland annat orsakar oro, ångest, rastlöshet samt sömnsvårigheter. Här kommer vi att beskriva hur Oxascand verkar i kroppen och ger sin effekt. Vi tar även upp möjliga biverkningar som kan uppkomma vid behandling med läkemedlet. Dessutom kommer vi att ta upp hur Oxascand bör användas för att minimera risken för beroende och missbruk av läkemedlet.

Som tidigare nämnt är Oxascand ett läkemedel med lugnande och ångestdämpande effekter och det innehåller den aktiva substansen oxazepam som medierar dessa effekter. Oxazepam verkar genom att binda till GABA-receptorn och därmed öka inbindningen av GABA till GABA-receptorn. GABA är en hämmande signalsubstans som förekommer naturligt i det centrala nervsystemet och när den binder till GABA-receptorn dämpas aktiviteten i det centrala nervsystemet. Eftersom oxazepam ökar inbindningen av GABA kommer aktiviteten i det centrala nervsystemet att dämpas ytterligare. Därmed erhålls de lugnande och ångestdämpande effekterna av läkemedlet.

Oxascand används för följande symtom:

 • Ångestrelaterade symtom som till exempel oro, ångest, rastlöshet samt sömnsvårigheter
 • Tillsammans med antidepressiva läkemedel vid depressioner med inslag av ångest
 • För behandling av abstinenssymtom vid alkoholmissbruk som till exempel förvirring, ångest, spänning och upphetsning

Liksom för alla läkemedel så kan även Oxascand ge upphov till vissa biverkningar, men det är inte säkert att alla upplever dessa biverkningar. Den mest vanligt förekommande biverkningen vid användning av Oxascand är dåsighet, men denna biverkan avtar ofta snabbt. Dessutom kan huvudvärk, yrsel, svårigheter att samordna muskelrörelser samt muskelsvaghet uppkomma men detta är mindre vanligt.

Biverkningar av Zopiklon

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva uppsök av sjukvård om de förekommer. Om du upplever någon av de nedanstående biverkningarna ska du sluta ta läkemedlet direkt och uppsöka läkare:

 • Ostadig gång
 • Kontinuerliga darrningar eller svårigheter att sitta still
 • Feber
 • Svårigheter att andas eller svälja
 • Svåra hudutslag
 • Gulaktig ton av huden eller ögonvitorna
 • Oregelbundna hjärtslag

Den aktiva substansen oxazepam i Oxascand är en beroendeframkallande substans och beroende kan därför uppkomma vid behandling med läkemedlet. Detta är speciellt förekommande vid långtidsbehandling och detta läkemedel förskrivs därför varsamt av läkare och det ska användas under kortast möjliga tid. Långvarig behandling med läkemedlet ger endast efter noggrann värdering av nyttan och riskerna med behandlingen.

Anledningen till att ett beroende av läkemedlet uppkommer beror på att kroppen blir van vid läkemedlet och fungerar därför efter ett tag inte normalt utan läkemedlet.

Risken för att utveckla beroende av Oxascand ökar ju högre dos av läkemedlet som används samt ju längre behandlingstiden är och läkemedlet är därför främst avsett för att endast användas under en kortare period. En högre dos av läkemedlet och en längre behandlingstid leder nämligen till en större sannolikhet att utveckla tolerans för läkemedlet. Toleransutveckling innebär att ett högre intag av läkemedlet krävs för att få samma effekt av läkemedlet som i början av läkemedelsbehandlingen. Ett högre intag av läkemedlet kan i sin tur lätt leda till ett beroende av läkemedlet. Dessutom är risken för att utveckla beroende av läkemedlet högre för patienter som har psykiatriska störningar eller alkohol- eller drogmissbruk. Det är därför viktigt att patienter som har eller har haft tidigare missbruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller droger använder Oxascand med stor försiktighet för att minimera risken för att utveckla ett beroende av läkemedlet.

Ytterligare en anledning till att personer kan utveckla beroende av Oxascand är att läkemedlet påverkar hjärnan och kan ge känslor av eufori och lugnande effekter. Detta lan leda till att man börjar missbruka läkemedlet för dessa effekter och detta missbruk kan till slut leda till ett beroende av läkemedlet. relaxation. Det är därför viktigt att endast ta läkemedlet enligt läkarens ordination och inte själv förändra doseringen av läkemedlet.

Om en person är beroende av Oxascand kan ett flertal olika symtom uppkomma.  Beroendet uppkommer på grund av att kroppen har utvecklat en tolerans för läkemedlet efter att läkemedlet har använts ett tag, varav effekten av läkemedlet minskar. Detta innebär att en högre dos av läkemedlet behövs för att läkemedlet ska ge samma effekt och detta kan leda till att man anser att det inte är någon fara att öka dosen eller ta läkemedlet oftare. Dock är det precis detta missbruk av läkemedlet som kan leda till ett beroende av läkemedlet.

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur du använder Oxascand för att kunna avgöra om du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du inser att du tar läkemedlet för att må bättre samt känner dig irriterad om du inte kan ta läkemedlet eller när ditt recept håller på att gå ut, så är det tydliga tecken på att du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du dessutom försöker få tag i läkemedlet på annat sätt eller besöker mer än en läkare för att försöka få fler recept utskrivna, är det också varningstecken på ett beroende. Ett beroende kan också påverka ens vardagsliv och leder ofta till försummelse av ansvar på jobbet eller i hemmet.

För att minska risken för läkemedelsberoende vid användande av Oxascand är det viktigt att du tar den dosering av läkemedlet som står på receptet och inte själv ändrar dosen utan att ha pratat med din läkare. Om du misstänker att du har utvecklat ett beroende är det viktigt att du söker professionell hjälp för att få det under kontroll

En överdos av Oxascand kan leda till flera symtom och biverkningar. Den toxiska effekten som en överdos leder till förstärks avsevärt vid samtidigt alkoholintag. Därmed kan en lägre dos av Oxascand orsaka toxicitet om alkohol intas samtidigt.

Symptom som kan uppkomma vid överdos av Oxascand inkluderar följande:

 • Suddig syn eller dubbelseende samt snabba ögonrörelser från sida till sida
 • Minskad medvetenhetsgrad och eventuellt koma
 • Förvirring
 • Yrsel
 • Sömnighet och avsvimning
 • Illamående
 • Utslag
 • Förlångsammad eller frånvarande andning
 • Sluddrigt tal
 • Muskelsvaghet, okoordinerade rörelser

Om du misstänker att du eller någon i din närhet har tagit en överdos av Oxascand ska du direkt uppsöka sjukvård då det kan vara livshotande utan behandling.

Det är inte rekommenderat att blanda Oxascand och alkohol eftersom att det kan leda till allvarliga konsekvenser. Detta beror på att både Oxascand och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet. Därmed kan samtidigt intag av alkohol öka de hämmande effekterna som Oxascand har på det centrala nervsystemet och detta kan öka risken för sedering, andningsdepression, koma och död.

Dessutom kan alkohol öka de biverkningar som Zopiklon kan orsaka i det centrala nervsystemet. Dessa biverkningar inkluderar dåsighet, dåsighet, huvudvärk, yrsel och svårigheter att samordna muskelrörelser. Det är också vanligt att uppleva en nedsatt tankeverksamhet samt nedsatt omdömesförmåga. Det är därför viktigt att undvika eller minimera ditt alkoholintag om du behandlas med Oxascand.

Förutom de lugnande effekter som erhålls av Oxascand så kan läkemedlet även ge milda eller måttliga känslor av eufori, vilket också kan beskrivas som att man känner sig hög. Dessa effekter av läkemedlet kan leda till att vissa missbrukar läkemedlet för att uppleva dessa effekter. Detta kan i sin tur bli farligt eftersom ett högre dosintag av läkemedlet eller upprepad användning av läkemedlet kan leda till utveckling av ett beroende av läkemedlet. Det är därför viktigt att använda läkemedlet enligt läkarens ordination.

Den aktiva substansen oxazepam i läkemedlet Oxascand har en halveringstid på 10 timmar, vilket innebär att det tar 10 timmar för hälften av läkemedelsdosen att elimineras ur kroppen. Exakt hur länge läkemedlet finns kvar i kroppen beror på flertalet faktorer såsom hur hög dos av läkemedlet som intagits, hur mycket personen som intagit läkemedlet väger, samt hur snabb metabolism personen i fråga har. Generellt brukar Oxascand sitta kvar i kroppen i ungefär 30 timmar efter sista gången som läkemedlet intogs.

Då en behandling med Oxascand avslutas kan så kallade abstinenssymtom uppkomma. Detta är speciellt vanligt om läkemedlet har använts under en längre tid och läkemedlet slutar användas abrupt. Abstinenssymtom kan vara både fysiska och psykologiska och abstinenssymtom från bensodiazepiner som oxazepam anses vara några av de mest svåra jämfört med andra läkemedel. Dessutom är det vanligt att abstinenssymtom från Oxascand uppkommer veckor efter att läkemedlet har slutat användas, till skillnad från andra läkemedel där symtomen ofta uppkommer inom några timmar efter avslutandet.

För personer som har använt Oxascand under en längre tid och i högre doser kan symtomen vara i månader eller till och med längre. Abstinenssymtom från Oxascand verkar pågå under en längre tid jämfört med andra bensodiazepinläkemedel eftersom Oxascand har en mer långtidsverkande effekt.

Vanliga abstinenssymtom inkluderar följande:

 • Depression
 • Ångest
 • Tremor
 • Rastlöshet
 • Sömnlöshet
 • Oro
 • Huvudvärk
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svettningar
 • Muskel- och magspasmer
 • Panikattacker
 • Irritabilitet
 • Illamående och kräkningar
 • Viktnedgång

I svårare fall kan abstinenssymtom som hallucinationer, psykoser och anfall uppkomma. Dessutom kan så kallade rebound-effekter uppkomma, vilket innebär att de symtom som läkemedlet används för att behandla uppkommer i svårare grad. Detta kan vara symtom som sömnsvårigheter och ångest.

För att minimera svårighetsgraden av dessa abstinenssymtom är det viktigt att läkemedelsbehandlingen inte avslutas abrupt. Istället bör läkemedelsbehandlingen avslutas successivt med en gradvis minskning av dosen.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Live Science
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Mallorca Magazin
Dazed
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader