SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

7 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Många av oss kommer vid något tillfälle behöva söka hjälp i form av terapi. Det kan handla om att man inte mår så bra rent psykiskt, att någonting speciellt har hänt eller någon av många andra anledningar. Det finns flera olika terapiformer och de har effekt vid olika tillfällen och för olika besvär. Kognitiv beteendeterapi är en av de mer populära terapiformerna och en som ofta rekommenderas av sjukvårdspersonal.

KBT är en förkortning som man använder när man avser kognitiv beteendeterapi. I korthet så utgår man från en persons beteende, tankar och känsloliv och att dessa faktorer hänger ihop. De påverkar alltså varandra. Inom denna terapiform så är målet att förändra hur en persons tankemönster och beteende uttrycker sig.

Inom de olika beteendeterapierna definierar man ett beteende som mer än hur man skulle definiera ett beteende i andra sammanhang. Det handlar här även om kroppsliga och psykiska reaktioner. Tanken är att dessa beteende en gång har lärts in av personen som är aktuell för terapin. Terapins mål är att förändra dessa beteenden.

Inom KBT så är fokuset på nuet. Även om det som hänt innan och det som man står inför i livet också vägs in. Men den centrala delen är hur man fungerar ju nu. Man förkastar inte det en person har varit med om tidigare. Det är viktigt att bekräfta att de upplevelser och utmaningar som en person gått igenom också påverkar dess mående idag. 

Stressbehandlingsmetoder och terapier

Dock så ligger tonvikten vid att förändra tankemönster och beteende så som de tar sig uttryck idag. Det som en gång orsakade problematiken behöver inte automatiskt vara det man behöver arbeta med. Uttrycket för det man vill förändra kan vara det samma, men mekanismen bakom kan ha förändrats. Det är därför det är viktigt att fokus ligger på hur det är idag.

 Man arbetar, terapeut och klient, tillsammans för att identifiera de tankemönster och beteenden som man har. Samtidigt lägger man tillsammans upp en plan om vart man vill komma med hjälp av terapin. KBT är effektivt inom många områden och det är inte alltid att man kan avgränsa det område man arbetar med.

Generellt så identifierar man alltså  ett problem, målet är sen att förändra hur man tänker och beter sig kring detta. Man kan även arbeta aktivt föär att ett problem ska försvinna eller minska den påverkan det har på personen. Det slutgiltiga målet ska vara att klienten inte upplever problemet som ett hinder längre.

KBT utövas av olika yrkesgrupper. Dels så är det legitimerade psykologer och psykoterapeuter som har denna formen av terapi som ett av flera verktyg i sitt arbete. Men även andra former av terapeuter använder sig av KBT. Det är även vanligt att kuratorer i viss utsträckning utövar denna form av terapi.

De personer som arbetar med KBT kan i de flesta fall erbjuda både ren KBT, alltså där man håller sig inom KBTns ramar helt och hållet. Det är dock även mycket vanligt att man lånar element från andra terapiformer i sitt arbete med klienterna.

KBT är en av de vanligaste terapiformerna i Sverige just nu, mycket på grund av att vårdcentralerna i hög grad remitterar sina patienter till det. Terapin utförs i de flesta fall på terapeutens mottagning. Många förknippar terapi med att ligga på en soffa och terapeuten sitter på en stoil bredvid. Detta är en väldigt förlegad bild av hur terapi utförs.

Terapeuten arbetar nära med klienten för att ta reda på vilken problematik man bör inrikta sig på. Terapeuten fungerar som en guide och är den som styr de möten man har. För att ta reda på vilken denna problematik är så genomför man i början av terapin en så kallad beteendeanalys. Man har inlärningsteori som grund för detta.

Som vi har varit inne på tidigare så säger denna teori att de beteenden vi har idag, baseras på den inlärning vi har haft tidigare. När man genom denna analys tagit reda på vad det problematiska beteendet består i så tittar man på hur det uttrycker sig. På vilket sätt påverkar det klienten och hur påverkar det klientens vardag? Man är ute efter att identifiera beteendets funktion.

Terapeutens roll är att hela tiden se till att man håller sig på rätt bana. Att man arbetar för att ersätta det inlärda beteendet med ny inlärning. Kommunikationen mellan terapeut och klient är mycket viktig. Det är terapeutens ansvar att klienten förstår varför olika metoder används och vad målet med dessa är.

Terapeuten är på så sätt en slags lärare i relationen med klienten där man ska lära sig om hur ens beteenden fungerar. På så sätt så får man en kännedom kring sina egna funktioner och en allmän kunskap om hur olika inlärda beteenden tar sig uttryck.

Ett verktyg som används flitigt inom KBT är exponering. Exponering i denna kontext innebär att klienten utsätts för det han eller hon är rädd för eller får ångest utav. Man gör det gradvis och klienten ska känna sig trygg i förfarandet. Poängen med exponering är att skapa en situation där ett visst beteende aktiveras.

Klienten tror att en viss utkomst ska komma, men när inget negativt händer så påbörjas en ny inlärningsprocess som ämnar att ersätta den existerande inlärningen. Det finns även andra verktyg som KBT-terapeuten kan använda sig av. Exempelvis olika former av rollspel, olika experiment kring klientens beteenden och avslappning.

Just avslappning är en vanlig företeelse. Denna kombineras ofta med olika mindfulness-övningar där klienten ska utföra vissa saker för att bli mer närvarande i nuet.

Arbetar med uppgifter

Inom KBTn är det vanligt att terapin sträcker sig utanför mottagningens väggar. Det kan handla om att man får olika uppgifter att göra där man pratar om resultatet vid nästa möte. Dessa uppgifter varierar i sitt innehåll. I början av terapin så kan det handla om att man får i uppgift att resonera med sig själv kring vad man vill ha ut av terapin och vad man förväntar sig för resultat.

Senare kan hemuppgifterna bestå i att fylla i olika skalor vid olika tillfällen. Detta ger en bild över hur klienten har mått utanför terapitillfällena. Det är värdefull information. Det kan även handla om att man ska utsätta sig för olika situationer och vara medveten om de processer som startar och avslutas i kroppen vid tillfället.

Ur KBT så har det kommit flera andra former av terapi som används flitigt idag. Acceptance and commitment therapy (ACT) används när man arbetar med personer som har lidit av exempelvis värk, ångest eller beroende som har pågått över lång tid. Terapin handlar om att acceptera och hantera de svårigheter man har. Det är vanligt att mindfulness är en del av behandlingen och målet är ofta att man gör andra val i livet.

Compassion focused therapy (CFT) går ut på att man reglerar hur man själv tänker kring prestationer, självkänsla och olika stressmoment. Tanken är att man ändrar hur man tänker kring dessa områden och då sänker kraven man har på sig själv, eller känner att andra har. Det är även vanligt att man arbetar med DBT, dialektisk beteendeterapi, i olika sammanhang. Bland annat  då det som tidigare kallades borderline är diagnostiserat.

Psykiska problem som behandlas med KBT i Sverige

En form av terapi som kommit ur KBT och som har visat på en hög effektivitet i jämförelse med den vanligt KBT-metoden är den metakognitiva beteendeterapin (MCT). Inom MCT så är antagandet att man är alltför upptagen med negativa tankar och att detta skapar problem för personen.

Med alla terapiformer så finns det fördelar och nackdelar. Även så med KBT. Fördelarna som brukar lyftas fram är tydligheten i KBT. Det är väldigt fokuserat och det är lätt för klienten att förstå vad terapin går ut på, hur den kommer att utföras och dess mål. Det är även en form av terapi som inte kräver åratal av engagemang.

I Sverige blir man ofta remitterad från en vårdcentral. Då är det lång eller kort KBT som man får. Den korta KBTn består av 10 besök hos terapeuten och ges ofta till de med mildare besvär. Den långa terapin består av upp till 25 tillfällen. För att få den längre behandlingsperioden godkänd ska besvären vara svårare eller att man kommit fram till att de 10 gångerna man först fick inte kommer att räcka.

Att KBT kan utföras på relativt kort tid innebär att den har blivit mycket populär. Dels så blir det inte lika kostsamt som en längre behandlingsperiod hade blivit, men också att man kan uppnå goda resultat på kort tid. En annan fördel är att den hjälper människor med många av de vanligaste psykiska besvären som annars kan leda till sjukskrivning.

Det är alltså en metod som har räddat många från en period då man inte har kunnat arbeta. Men det finns som sagt även nackdelar. En av dessa ligger i terapiformens utformning. Det är en väldigt strukturerad form av terapi där man ofta använder manualer för att utföra den. Det innebär att den inte anpassas efter individen i den utsträckning som ibland skulle vara nödvändig.

Det innebär också att det blir svårt att fånga upp problematik som dyker upp under terapins gång. Det är även knutet till hur många tillfällen man blir remitterad till. Har man ett begränsat antal tillfällen så har man helt enkelt inte tid till att göra utsvävningar som går utanför den struktur man bestämt sig för.

En annan nackdel handlar om hur länge effekten varar. Studier har visat att KBT är lika effektivt som psykodynamisk terapi, fast på kortare tid. Dock håller den effekt man uppnår i sig kortare in i framtiden. Det innebär att de inlärda beteenden som man arbetat med att förändra kan komma tillbaka efter en tid. Det kan då vara nödvändigt att återuppta terapin.

Det finns dock vissa praktiska fördelar. KBT kan med fördel bedrivas online. Det kan handla om att klienten har kontakt med sin behandlare via video på nätet och har kompletterande kontakt via e-mail. I denna typ av behandling så kan även information göras tillgänglig som klienten tillgodogör sig på egen hand.

Det kan handla om att man tittar på olika videor eller läser texter som terapeuten förberett. Det innebär stora fördelar för terapeuten som då kan lägga mer fokus på behandlingen och inte så mycket på att informera om olika saker. Det kan också innebära att man kan korta behandlingstillfällenas längd, vilket gör dem mer tillgängliga för många.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Live Science
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Mallorca Magazin
Dazed
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader