SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Sobril är ett ångestdämpande och lugnande läkemedel som också har muskelrelaxerande egenskaper. Här tar vi upp hur Sobril verkar i kroppen och ger sin effekt samt eventuella biverkningar som kan uppkomma vid behandling med Sobril. Dessutom kommer vi att nämna vad som är viktigt att tänka på vid behandling med Sobril för att minimera risken för missbruk och beroende av läkemedlet.

Sobril är ett läkemedel med lugnande och ångestdämpande effekter. Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner och det innehåller den aktiva substansen oxazepam som ger de lugnande och ångestdämpande effekterna. Dessa effekter fås genom att oxazepam binder till GABA-receptorer i kroppen och därmed ökar GABAs affinitet till GABA-receptorn. GABA är en hämmande signalsubstans som förekommer naturligt i det centrala nervsystemet och när den binder till GABA-receptorn dämpas aktiviteten i det centrala nervsystemet. Eftersom oxazepam ökar inbindningen av GABA kommer aktiviteten i det centrala nervsystemet att dämpas ytterligare när läkemedlet intas. Därmed erhålls de lugnande och ångestdämpande effekterna av läkemedlet.

Sobril används för behandling av följande symtom:

 • Ångestrelaterade symtom som till exempel oro, ångest, rastlöshet samt sömnsvårigheter
 • Tillsammans med antidepressiva läkemedel vid depressioner med inslag av ångest
 • För behandling av abstinenssymtom vid alkoholmissbruk som till exempel förvirring, ångest, spänning och upphetsning

Sobril kan liksom alla läkemedel ge upphov till ett antal biverkningar, men alla som använder läkemedlet behöver inte få dessa biverkningar. Den mest inrapporterade biverkningen av Sobril är dåsighet som ofta avtar efter några dagars behandling. Mindre vanliga biverkningar som har förekommit är huvudvärk, yrsel, svårighet att samordna muskelrörelser, muskelsvaghet samt minnesluckor vid höga doser.

Är Oxascand en beroendeframkallande drog?

Det finns också vissa biverkningar som kan uppkomma som kan vara allvarliga och kräva uppsök av sjukvård om de förekommer. Om du upplever någon av nedanstående biverkningar ska du sluta ta läkemedlet direkt och uppsöka läkare:

 • Ostadig gång
 • Kontinuerliga darrningar eller svårigheter att sitta still
 • Feber
 • Svårigheter att andas eller svälja
 • Svåra hudutslag
 • Gulaktig ton av huden eller ögonvitorna
 • Oregelbundna hjärtslag

Vid behandling med Sobril finns det en risk att utveckla ett beroende av läkemedlet eftersom den aktiva substansen oxazepam i Sobril är beroendeframkallande. Risken för att utveckla ett beroende av läkemedlet ökar vid långtidsbehandling med läkemedlet och därför ska läkemedlet endast användas under kortast möjliga tid. På grund av detta är läkare också varsamma med att förskriva detta läkemedel. Långvarig behandling med läkemedlet ger endast efter noggrann värdering av nyttan och riskerna med behandlingen.

Ett beroende av läkemedlet uppkommer på grund av att kroppen blir van vid läkemedlet och fungerar därför efter ett tag inte normalt utan läkemedlet. Detta kallas för toleransutveckling och leder till att en högre dos av läkemedlet behöver intas för att läkemedlet ska ge samma effekt som vid början av behandlingen. Risken för att utveckla tolerans och därmed beroende av Sobril ökar ju högre dos av läkemedlet som används samt ju längre tid läkemedlet används. Det är på grund av detta som läkemedlet främst är avsett för att endast användas under en kortare period. Dessutom är risken för att utveckla beroende av läkemedlet högre för patienter som har psykiatriska störningar eller alkohol- eller drogmissbruk. Det är därför viktigt att patienter som har eller tidigare har haft missbruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller droger använder Sobril med stor försiktighet för att minimera risken för att utveckla ett beroende av läkemedlet.

Ett beroende av Sobril utvecklas också på grund av att Sobril påverkar hjärnans belöningscentrum och kan ge känslor av eufori och lugnande effekter. Detta leder till att din hjärna belönar dig när du intar läkemedlet och för att fortsätta få dessa belöningskänslor intas läkemedlet igen och igen, vilket lätt leder till missbruk och beroende av läkemedlet. Det är därför viktigt att endast ta läkemedlet enligt läkarens ordination och inte själv förändra doseringen av läkemedlet.

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur du använder Sobril för att kunna avgöra om du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du inser att du tar läkemedlet för att må bättre samt känner dig irriterad om du inte kan ta läkemedlet eller när ditt recept håller på att gå ut, så är det tydliga tecken på att du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du dessutom försöker få tag i läkemedlet på annat sätt eller besöker mer än en läkare för att försöka få fler recept utskrivna, är det också varningstecken på ett beroende. Ett beroende kan också påverka ens vardagsliv och leder ofta till försummelse av ansvar på jobbet eller i hemmet.

För att minimera risken för beroende av Sobril är det viktigt att du tar den dosering av läkemedlet som står på receptet och inte själv ändrar dosen utan att ha pratat med din läkare. Om du misstänker att du har utvecklat ett beroende är det viktigt att du söker professionell hjälp för att få det under kontroll

Missbruk av Sobril innebär att läkemedlet intas utan att det har blivit förskrivet av läkare eller att läkemedlet intas i en högre dos eller oftare än vad som står i läkarens ordination. Eftersom bensodiazepiner som Sobril kan användas som berusningsmedel då de har en avslappnande och euforiserande effekt, finns en risk att läkemedlet missbrukas. Missbruk kan också uppkomma till följd av att kroppen utvecklar tolerans för läkemedlet, vilket leder till att högre och högre doser av läkemedlet behöver intas för att det ska ge samma effekt. Detta är ofta ett första tecken på missbruk av läkemedlet. Missbruk av Sobril kan ha flertalet negativa hälsoeffekter såsom lågt blodtryck, långsamma eller snabba hjärtslag, andningssvårigheter, sömnighet, huvudvärk, trötthet, hallucinationer, sluddrigt tal samt illamående och kräkningar.  

Ju snabbare man kan upptäcka ett missbruk av Sobril, desto snabbare kan man ta kontroll över situationen och förhindra att det blir än värre. Nedanstående är vanliga symtom på missbruk av Sobril:

 • Behov av att ta en större dos av läkemedlet för att få effekt
 • En längtan efter att ta Sobril
 • Svårigheter med att minimera läkemedelsdosen eller sluta ta läkemedlet
 • Försök att få tag i mer av läkemedlet
 • Svårigheter att hantera vardagslivet med jobb och familj
 • Utveckling av abstinenssymtom om läkemedlet inte används

När en person har ett missbruk av Sobril kan också flertalet biverkningar uppkomma. Vanliga exempel på sådana biverkningar är följande:

 • Huvudvärk
 • Muskelsvaghet
 • Förändringar av matvanor och sömnvanor
 • Nedsatt minne
 • Ökad förvirring
 • Kontinuerlig trötthet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedsatt tankeförmåga
 • Depression
 • Ångest
 • Förstoppning

Om en person intar en hög dos av Sobril är det möjligt att en överdosering sker. Risken för överdos är speciellt hög om läkemedlet intas tillsammans med andra substanser som hämmar det centrala nervsystemet, som till exempel alkohol eller opioider. En överdos av Sobril kan ha dödlig utgång om den inte snabbt behandlas av läkare.

Överdosering av Sobril Symtom och faror

Vid överdos av Sobril kan ett antal olika symtom uppkomma och en tillräckligt hög överdos kan ha dödlig utgång. Detta beror på att Sobril i grunden har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet och om en överdos tas blir dessa effekter än mer påtagliga. Vilka symtom som uppkommer beror delvis på hur stor överdosen är, men vid akut överdosering kan följande symtom uppkomma:

 • Somnolens, dåsighet, sänkt vakenhet, medvetslöshet
 • Yrsel
 • Blodtrycksfall
 • Bradykardi
 • Hypotermi
 • Apnéepisoder
 • Utvidgade pupiller (även små miotiska pupiller förekommer särskilt vid medvetslöshet)
 • Ataxi
 • Långsamt sluddrigt tal
 • Illamående
 • Muskelsvaghet
 • Andningsnedsatthet
 • Oro
 • Excitation
 • Berusning
 • Takykardi
 • Hallucinationer
 • Koma

Intag av höga doser av Sobril kan ha dödlig utgång till följd av andningsdepression och blodtrycksfall och det är därför väldigt viktigt att direkt uppsöka sjukvård om du misstänker att du tagit en överdos av Sobril.

Det är inte rekommenderat att blanda Sobril och alkohol eftersom att det kan leda till allvarliga konsekvenser. Detta beror på att både Sobril och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet. Därmed kan samtidigt intag av alkohol öka de hämmande effekterna som Sobril har på det centrala nervsystemet och detta kan öka risken för sedering, andningsdepression, koma och död.

Oxycontin beroende och biverkningar Sverige

Dessutom kan alkohol öka de biverkningar som Sobril kan orsaka i det centrala nervsystemet. Dessa biverkningar inkluderar dåsighet, huvudvärk, yrsel och svårigheter att samordna muskelrörelser. Det är också vanligt att uppleva en nedsatt tankeverksamhet samt nedsatt omdömesförmåga. Det är därför viktigt att undvika eller minimera ditt alkoholintag om du behandlas med Sobril.

Om Sobril har använts under ett tag och läkemedelsanvändningen avslutas abrupt, kan så kallade abstinenssymtom eller utsättningssymtom uppkomma. Dessa symtom kan vara både fysiska och psykologiska och utsättningssymtom från benzodiazepinläkemedel som Sobril anses vara några av de mest svåra jämfört med andra läkemedel. Dessutom är det vanligt att utsättningssymtom från Sobril uppkommer veckor efter att läkemedlet har slutat användas, till skillnad från andra läkemedel där symtomen ofta uppkommer inom några timmar efter avslutandet.

Personer som har använt Sobril under en längre tid och i högre doser kan känna av utsättningssymtomen i flera månader eller till och med längre. Utsättningssymtom från Sobril verkar pågå under en längre tid jämfört med andra bensodiazepinläkemedel eftersom Sobril har en mer långvarig effekt. 

Vanliga utsättningssymtom inkluderar följande:

 • Okontrollerade muskelrörelser
 • Mag- och muskelkramper
 • Kräkningar
 • Depression
 • Ångest
 • Rastlöshet
 • Sömnlöshet
 • Oro
 • Huvudvärk
 • Koncentrationssvårigheter
 • Humörförändringar
 • Svettningar
 • Panikattacker
 • Irritabilitet
 • Viktnedgång
 • Kramper kan förekomma i sällsynta fall

I svårare fall då läkemedlet har använts under lång tid och behandlingen avslutas abrupt kan utsättningssymtom som hallucinationer, psykoser och anfall uppkomma. Så kallade rebound-effekter kan också uppkomma och detta karakteriseras av att de symtom som läkemedlet används för att behandla uppkommer i svårare grad. Detta kan vara symtom som sömnsvårigheter och ångest.

För att minimera dessa utsättningssymtom är det viktigt att läkemedelsbehandlingen inte avslutas abrupt. Det är istället viktigt att läkemedelsbehandlingen avslutas successivt i samråd med läkare så att kroppen får en chans att vänja sig med en gradvis minskning av dosen.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin