SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

9 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Det är svårt att uppskatta hur många svenskar som lider av ångest. I och med att många aldrig söker behandling för detta så är mörkertalet stort. Det hade inte behövt vara så att många inte blir behandlade då det finns effektiv behandling att ta del av. I de allra flesta fall så kan man avhjälpa den problematik som finns.

Att ha ångest är förknippat med ett antal symtom som är typiska för tillståndet. Grunden är en känsla av oro och rädsla, oftast kopplat till en speciell händelse eller sak i ens liv. Utöver dessa mest grundläggande känslor så är det vanligt att man känner av en ökad hjärtklappning och yrsel. Många känner svimningskänslor och att de är ostadiga i kroppen med. 

Sammantaget så finns det ett antal symtom som är vanliga att de som drabbas av ångest känner. Samtidigt är det individuellt vad man känner av för tecken och hur starkt. Intensiteten varierar mycket från person till person och från tillfälle till tillfälle.

Om en vän eller familjemedlem drabbas av ångest så är det viktigt att man som närstående vet vad man ska göra. Detta gäller även om någon på ens arbetsplats, i skolan eller på annan plats drabbas och man är i närheten. 

Det första som måste slås fast är att det inte är farligt att drabbas av ångest. Men samtidigt är det någonting som är mycket obehagligt för den som upplever det. Det kan vara lätt att avfärda det personen upplever i den aktuella situationen, men i de flesta fall är inte detta den bästa vägen att gå. Det finns mer konstruktiva sätt att angripa situationen.

Är man med när någon har fått ångest, exempelvis om en nära vän drabbas. Då är det viktigt att man visar att man förstår att personen går igenom någonting obehagligt och att man är där. Det är viktigt att man visar att man lyssnar på vad personen berättar och tar personens upplevelser på allvar. Även om de inte är rimliga för dig.

Man ska alltså finnas där som ett stöd. Att veta att man kan anförtro sig till en person utan att denna dömer en är viktigt för den som har ångest. Man kan diskutera det personen beskriver och i många fall kan detta reducera personens upplevda ångest. I dessa diskussioner är det viktigt att lämna utrymme till den drabbade så att han eller hon får beskriva precis vad det är den personen känner.

Man kan komma med förslag på hur personen kan göra för att minska sin ångest där och då. Exempelvis genom att göra övningar för att avleda uppmärksamheten. Det är dock av stor vikt att man inte tar illa upp om ens försök till hjälp avvisas. Att man är där och visar att man bryr sig är till stor hjälp.

För att bättre förstå hur den drabbade personen mår och vad denna går igenom så finns det gott om resurser där man kan hämta information om detta tillstånd. Att lära sig mer om ångest innebär att man bättre kan sätta sig in i vad personen går igenom. Det innabär att man kan hjälpa mer effektivt. Samtidigt så behöver den som är drabbad också utbilda sig.

En sak man kan göra som närstående är att dela de resurser man hittar. Det kan vara artiklar eller videoklipp där man diskuterar ångest och olika sätt man kan påverka denna själv. Att få hjälp att hjälpa sig själv är viktigt. Det är ett viktigt steg mot att bättre kunna hantera sin ångest.

Det finns även föreningar och organisationer där både den drabbade och närstående kan få¨hjälp. Dels handlar det om att få information och vägledning kring ångesten och hur den hanteras. Men det är även ett sätt att höra andras berättelser. Många med ångest känner att deras ångest är helt unik.

Det stämmer att man upplever saker olika, men grunderna i ångesten är den samma. Så är det även med de strategier man kan ta till som drabbad eller som närstående.

Om man är närstående till någon med ångest så kan man hjälpa den drabbade genom att vara delaktig i att den personen får behandling. Det handlar om att erbjuda personen att hjälpa till med kontakten med sjukvården eller den behandlare man väljer. När man har mycket ångest så är det lätt att man skjuter upp och ställer in saker. Detta är på grund av ångesten.

Man kanske har insett att man borde söka hjälp och det kan hända att man till och med bestämt sig för att ta den kontakten. Men ångesten tar över när det är dags och det blir ingen kontakt. Detta kan i värsta fall leda till att man går obehandlad, helt i onödan. Att vara drabbad av ångest är mycket tungt och ingen förtjänar att inte få behandling.

Att som närstående då assistera i den kontakten kan vara mycket betydelsefullt. Speciellt som förälder är detta viktigt att komma ihåg. Då har man ett ansvar att se till att ens barn mår så bra som möjligt. Många barn lider av olika former av ångest och kan bli hjälpta om de kommer under behandling.

Även om ens barn avvisar ens förslag om att söka hjälp så ligger detta ansvar hos föräldern. Ibland behöver man fatta beslutet att kontakta sjukvården, även om barnet själv inte vill.

Den behandling som finns att tillgå när det kommer till ångest delas normalt upp i två kategorier. Dels samtalsterapi och dels medicinsk behandling. Vissa klarar sig med en av dessa behandlingsformer, men de bästa resultaten kommer oftast genom en kombination av dessa två metoder.

Tips för att minska ångest

Utöver dessa behandlingsmetoder så får den drabbade hjälp med att anpassa sitt liv och sin livsföring för att få så sunda vanor som möjligt. Detta för att minska sannolikheten för att personen ska drabbas av mer ångest.

Terapi

Det finns en rad olika terapiformer som är vanliga i behandlingen av olika typer av ångest. Ofta så får man godkänt kognitiv beteendeterapi om man vänder sig till sig vårdcentral. Den terapiformen kallas också KBT. KBT går ut på att man tillsammans med en licensierad terapeut diskuterar hur en mönster kring ångesten ser ut och vad man upplever för tankar och känslor kring den här. 

Man försöker inte åtgärda orsaken till att man får ångest av exempelvis en viss typ av händelser. Istället är man inriktad på att arbeta med hur man reagerar på de tankar som dyker upp. Man försöker förändra beteendet som är kopplat till dessa tankar. För många så fungerar detta bra. För personer som är drabbade av “vanlig” ångest, fobier eller social ångest så är det en effektiv behandlingsform. 

När det kommer till fobier och social ångest så handlar det i stor utsträckning om olika former av exponeringsterapi. Man exponerar då personen för det som orsakar ångesten. Man börjar på liten skala och arbetar sig upp. Under hela processen är terapeuten där och vägleder. Man diskuterar även de tankar som dyker upp och de beteende som man kopplar till dessa tankar. 

Målet är att “släcka” rädslan. Att istället få personen att reagera på ett annat sätt och på så sätt inte sätta ingång ångestreaktionen.

Psykodynamisk terapi

Inom den psykodynamiska terapin (PDT) så arbetar man med längre perspektiv än inom KBTn. Man behandlar alltså under längre tid. Inom PDT så beror ångesten ofta på grund av känslor, tankar, upplevelser och tidigare reaktioner som vi medvetet eller omedvetet valt att hålla oss borta ifrån.

 Det innebär inte att vi inte känner av effekterna av dessa, men att vi inte har de i vårt medvetande. Detta leder i sin tur till att vi utvecklar olika ångestsymtom. Inom KBTn handlar det om att man ska ändra beteendet men inte gå djupare än så. Inom PDT är tanken att man går på djupet för att förstå de händelser vi valt att inte ha i vårt medvetna. 

Alltså tittar man på orsakerna till ångesten istället. Genom att reda ut de händelser som ligger till grund för ångestsymtomen så kan man komma till bukt med den ångest man känner idag. Man tittar alltså på det förflutna för att påverka ens framtid. Denna typen av terapi ger även den god effekt på ångest, dock tar det fler gånger att få samma effekt som vid behandling med KBT. Det ska dock även påpekas att effekten ofta håller i sig längre än den effekt som KBT ger.

Flera andra typer

Det finns även andra terapiformer som fungerar bra för att behandla ångest. Dock är de inte lika utbredda i Sverige i dag som KBT och PDT. En av detta är den metakognitiva beteendeterapin (MBT). När någon behandlas inom MBT så handlar det om att titta på själva tänkandet kring ångesten och de utlösande faktorerna. Man har olika övningar för att påverka detta.

En annan terapiform är DBT, det är en förkortning för dialektisk beteendeterapi. Denna form av terapi utvecklades för att behandla patienter med annan problematik men varianter av den används idag för att behandla ångest. Den är bland annat mycket effektiv för att behandla ångest som personer som lider av ADHD upplever. Det samma gäller för personer med självskadebeteende.

Medicinsk behandling

Det finns ett par olika vägar att välja när det handlar om att behandla ångest medicinsk. När man behandlar någon med läkemedel för att dämpa deras ångest så behandlar man normalt över lång tid. Det innebär att personen tar de tabletter som är utskrivna av läkaren vid ett eller ett par tillfällen varje dag.

Dessa preparat tar ofta en tid på sig innan de är effektiva och man når en koncentration av substansen i blodet som innebär att full effekt är nådd. Dock kan det hända att man upplever ångestepisoder trots detta. Dock oftast i mindre omfattning och inte lika intensivt. Men i dessa fall kan man få läkemedel som verkar för stunden som komplement.

Dessa läkemedlen används

De vanligaste läkemedlen som används för att behandla ångest på sikt är de som påverkar hur hjärnan tar upp de serotonin-, dopamin- och nordadrenalinhalter som naturligt finns där. Dessa brukar kallas SSRI- och SNRI-preparat. En vanlig missuppfattning är att dessa mediciner påverkar hur mycket av dessa tre signalsubstanser som finns i hjärnan. 

Det stämmer inte. Det som påverkas är hur hjärnan tar upp dessa substanser och hur mycket av dem som når olika delar av hjärnan. På så sätt kan man påverka vilken effekt dessa signalsubstanser har på personen. Det innebär rent praktiskt att den mängden ångest som personen upplever regleras och sänks.

Vanliga läkemedel som räknas till de här kategorierna är Zoloft, Cymbalta, Citalopram och Efexor. Det finns dock många varianter på dessa mediciner och det är inte ovanligt att man blir behandlad med generiska varianter. Alltså kopior som andra företag än de som tagit fram medicinen tillverkar efter att patentet gått ut. Detta är helt lagligt och förkommer inom alla kategorier av mediciner.

Läkemedel vid behov

De läkemedel som används för att dämpa en pågående ångestepisod är i stor utsträckning olika varianter av bensodiazepiner. Denna grupp av mediciner fungera som så att de lugnar personen och därmed även den pågående ångesten. Detta är målet med behandlingen. Dock är dessa tabletter även något som missbrukare gärna tar för att uppnå ett rus. 

Dock behöver man ta mer än vad läkaren föreskrivit för att uppnå denna effekten Med anledning av detta så använder man gärna andra preparat innan man går vidare till bensodiazepiner. Ett av dessa heter Atarax. Det är en antihistamin, alltså samma som allergitabletter ofta är. Dock har de även en lugnande effekt.

FAQs

Det kommer ofta frågor till oss angående ångest och behandling av den. Vi har smmanställt några av dessa här.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin