SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

11 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Kokain är en substans som klassas som en illegal drog i de flesta länder. Missbruk av kokain är vanligt och i Europa är det en av de främst missbrukade drogerna tillsammans med cannabis. Det är dock inte riktigt lika vanligt med missbruk av kokain i Sverige. Kokain utvinns ur kokabuskens blad och substansen klassas som en drog på grund av dess starkt beroendeframkallande och centralstimulerande effekter. Till följd av att kokain har en stark effekt på det centrala nervsystemet ger drogen ett starkt rus med känslor av eufori som en av de mest framträdande effekterna. Det är dessa effekter som de som missbrukar kokain ofta vill åt.

Det rus som kokain ger upphov till uppkommer redan vid intag av små doser av kokain och ruset leder bland annat till ökad energi, ökad vakenhet samt ökad medvetenhet hos personen som har intagit drogen. Dock varar inte detta rus särskilt länge och när ruset avtar ersätts det ofta snabbt av nedstämdhet och abstinens och därför ofta en längtan efter att ta mer av drogen. Till följd av detta är det lätt att bli beroende av kokain. Här kommer vi att förklara mer om vad kokain är och hur det verkar i kroppen. Dessutom kommer vi gå in på de biverkningar som kokain kan ge samt hur man kan känna igen tecken på kokainmissbruk och behandla kokainberoende.

Kokain är en starkt beroendeframkallande illegal substans som ofta missbrukas i samhället. Drogen ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet genom att höja aktiviteten av dopamin i kroppen. Den förhöjda nivån av dopamin orsakas av att kokain binder till dopamintransportörer och blockerar de, varav transportörerna inte kan återuppta dopamin. Detta leder till att neurotransmittorn dopamin ansamlas i det centrala nervsystemet och därför förstärks effekten av dopamin i kroppen. Dopamin förekommer naturligt i kroppen och substansen är en viktig del av hjärnans belöningssystem och bidrar därför till känslor av välmående samt glädje, belöning och motivation.

Dessutom höjer dopamin vakenhetsgraden samt bidrar till ökade muskelrörelser. Dock leder ett intag av kokain till att effekten av dopamin förstärks så pass mycket att detta kan leda till eufori och försämrad beslutsförmåga samt flertalet ytterligare negativa konsekvenser på kroppen.

Oxascand Beroende och symtom

Kokain förekommer både i en ren pulverform men också i en kristallstruktur som kallas crack eller crack-kokain. Crack tillverkas genom att kokain och bikarbonat kokas tillsammans varpå en fast kristallstruktur bildas. Denna kristallstruktur kyls sedan ner och brytas till mindre bitar som sedan säljs som crack. Namnet ”crack” kommer just från det knakande ljudet som uppstår när crack röks eftersom crack-kristallerna då spricker vid upphettning. Därmed skiljer sig kokain och crack åt i hur de ser ut men också i hur de intas eftersom kokain ofta intas via snortning eller sniffning medan crack endast kan rökas.

Trots att kokain och crack har samma verkningsmekanism i kroppen så kommer crack att upptas snabbare i kroppen och nå hjärnan snabbare eftersom det intas via rökning. Därmed kommer intag av crack att ge effekt och orsaka kokainrus snabbare än intag av kokain. Dock varar kokainruset också under en kortare tid vid intag av crack och crack kan därför leda till ökad risk för missbruk och beroende.

Kokain är en starkt beroendeframkallande drog och det kan gå väldigt snabbt att utveckla ett beroende av drogen. Detta beror delvis på att kroppen utvecklar ett fysiskt beroende av drogen eftersom kroppen blir så van vid drogen vid kontinuerligt intag att kroppen inte fungerar optimalt utan drogen. Just kokain höjer ju aktiviteten av dopamin i kroppen och efter att en person har använt kokain under ett tag har kroppen blivit så van vid den ökade mängden dopamin som drogen bidrar med att kroppen har minimerat sin egen produktion av dopamin. Därför kommer en person som slutar ta kokain att till en början ha en mycket låg nivå av dopamin i kroppen, vilket leder till flertalet abstinenssymtom. Dessa abstinenssymtom kan till exempel innefatta depression, trötthet och irritabilitet och för att slippa dessa symtom kan det leda till att personen fortsätter ta mer kokain. Detta missbruk av kokain kan snabbt leda till ett beroende av drogen.

Dessutom kan ett beroende av kokain uppkomma till följd av de eftersträvade effekter som drogen orsakar. Intag av kokain leder till effekter såsom ökad energi, eufori, högre självförtroende och en känsla av uppfyllnad, och eftersom dessa effekter ofta eftersträvas kan det leda till att personen vill använda kokain igen och igen för att få dessa effekter. Detta kan snabbt leda till ett beroende av drogen.

Kokain ger en väldigt snabbt effekt i form av ett intensivt kokainrus, men ruset avtar snabbt, vilket ofta leder personen till att använda mer av drogen för att uppleva ruset igen. Detta leder till att en tolerans för kokain byggs upp väldigt snabbt då kroppen blir van med drogen, varav personen kommer behöva öka dosen av kokain för att erhålla samma effekter av drogen. Detta kan också bidra till ett kokainberoende.

Trots att kokain förekommer i Sverige så är drogen mindre vanlig än andra narkotika som cannabis och amfetamin. Dock är användande av kokain ändå relativt vanligt i Sverige och speciellt i de större städerna.

Kokain är en av de droger som ofta missbrukas och detta beror delvis på att kokain är starkt beroendeframkallande samt att intag av drogen leder till ett rus med effekter som eufori och högt självförtroende. Dessa effekter eftersträvas av användaren och leder lätt till att personen använder drogen igen och igen för att få uppleva dessa effekter. Ett ständigt intag av kokain och en känsla av att man inte fungerar utan drogen är tydliga tecken på kokainmissbruk. Dessutom finns det flertalet andra symptom som signalerar om att du börjar utveckla ett missbruk av kokain men det kan vara svårt att själv lägga märke till dessa symtom när man är mitt uppe i missbruket.

Ett första tecken på att du börjat utveckla ett missbruk av kokain är när du känner att du inte får samma effekt av drogen som tidigare. Du har börjat bygga upp en tolerans för kokainet vilket leder till att du behöver ta en högre dos av drogen för att få samma. Detta är ofta början på ett drogmissbruk. Detta kan i sin tur snabbt leda till ett beroende av kokain och du kan till slut hamna i en position där du känner att du inte fungerar utan drogen.

Dessutom kan de abstinensbesvär som kan uppkomma när man slutar ta kokain leda till att användaren känner ett starkt behov av att fortsätta ta kokain. Abstinensbesvären kan till exempel innefatta depression, ångest och trötthet och för att undvika dessa symtom intas ofta mer kokain och detta kan också utvecklas till ett missbruk av drogen.

Ytterligare ett tydligt tecken på att du har börjat utveckla ett missbruk är om du ofta tänker på nästa gång du kan ta drogen och att du tar drogen för att må bättre känslomässigt. Om du ständigt tar en högre och högre dos av kokain är du i riskzonen för att utveckla ett allvarligt missbruk och beroende av drogen. Du bör då direkt söka professionell hjälp för att få hjälp med detta.

Symtom av kokainmissbruk

Vid kokainmissbruk kan flertalet symtom uppkomma. Ett vanligt tillstånd som kan uppkomma hos personer som har använt kokain under en längre tid är kokainpsykos. Kokainpsykos innebär att personen som använder kokain kan uppleva symtom som är vanligt förekommande vid olika psykiska sjukdomar som bipolär sjukdom och schizofreni. Vanliga symtom vid kokainpsykos inkluderar paranoia, ångest, disorganiserade tankar, illusioner, våldsamhet, ilska, hallucinationer, delirium och självmordstankar.

Generellt finns det speciellt tre symtom som ofta uppkommer vid kokainpsykos:

 • Paranoia: Paranoia är det huvudsakliga symtomet av kokainpsykos och det är väldigt vanligt att detta symtom upplevs vid långvarigt användande av kokain. Innan denna paranoia framträder kan personen uppleva misstänksamhet eftersom detta ofta uppkommer innan paranoia. Paranoia kan göra att personen beter sig aggressivt eller våldsamt mot andra personer.
 • Hallucinationer: Det är också vanligt att hallucinationer uppkommer vid kokainpsykos till följd av en lång tids användande av kokain. Hallucinationer kan leda till att personen blir paranoid och förvirrad och det kan också förhindra att personen klarar av att hantera verkliga faror. Hallucinationer kan till exempel leda till att personen ignorerar vad som händer i miljön runt om eftersom att personen istället hallucinerar om någonting som inte finns.
 • Förvirring: Förvirring är ytterligare ett vanligt symtom vid kokainpsykos som leder till falska övertygelser hos personen. Detta kan till exempel innebära att personen inte vet vem den är eller tror att den är någon som den inte är samt att personen tror att den äger saker som den egentligen inte äger. Dessutom kan förvirringen leda till grandiositet, vilket innebär att personen får ett väldigt högt självförtroende samt tror att den har mer makt och kunskap än personen egentligen har. Personen kan också börja ifrågasätta identiteten hos sina familjemedlemmar, vänner eller andra personer.

Hur lång tid en kokainpsykos varav varierar från person till person, men den kan vara under några timmar och upp till så mycket som några dagar eller veckor. Symtomen av kokainpsykos kan bli mer allvarliga ju längre tid en person använder kokain. För att behandla en kokainpsykos är ofta det första steget detoxifiering på ett sjukhus eller på ett rehabcenter. Det är då viktigt att personen slutar använda kokain så att psykosen kan behandlas på rätt sätt. När detoxifieringen är färdig får personen ofta fortsatt behandling med terapi och vissa läkemedel kan också förskrivas för psykosen.

En person som har hamnat i ett kokainmissbruk har ofta svårt att själv inse detta.  Därför är det viktigt att som utomstående person kunna känna igen kokainmissbrukare och på så sätt försöka hjälpa dessa personer med att få hjälp med sitt missbruk. Genom att bättre känna igen de symtom som är vanliga hos kokainmissbrukare kan du hjälpa personen att få den hjälp den behöver innan personen utvecklar ett beroende av kokain.

Vanliga symtom som uppkommer hos kokainanvändare är följande:

 • Utvidgade pupiller
 • Långa perioder av vakenhet
 • Förlorad aptit
 • Högt självförtroende
 • Exaltering
 • Paranoia
 • Rinnande näsa eller frekvent snörvlande
 • Vitt pulver runt näsan
 • Missar eller kommer försent till jobbet
 • Humörsvängningar
 • Irritabilitet
 • Depression

Om du känner igen några av dessa symtom hos en närstående eller misstänker att en person i din närhet missbrukar kokain, är det viktigt att du försöker hjälpa personen att få den hjälp som personen behöver för att hantera sitt missbruk.

Eftersom kokain har en stark påverkan på det centrala nervsystemet kan användande av drogen leda till flertalet biverkningar. När drogen först intas ger den snabbt effekt i form av ett kokainrus med tillfredsställande effekter som eufori, högt självförtroende och bättre social förmåga. Dock varar inte dessa effekter särskilt länge, utan övergår snabbt i mindre tillfredsställande känslor som nedstämdhet samt abstinens som ofta leder till en längtan efter att ta mer av drogen. Det är speciellt vid intag av större doser av kokain som flertalet biverkningar kan uppkomma. Större doser av kokain kan orsaka feber, svettningar, huvudvärk och yrsel.

Eftersom kokain kan minska hungerkänslor kan långvarigt användande av kokain leda till minskad vikt och sjukdomar som beror på vitaminbrist och undernäring. Eftersom kokain orsakar en ökad nivå av dopamin i det centrala nervsystemet och dopamin i sin tur drar ihop blodkärlen, kan långvarigt användande av kokain leda till ett ohälsosamt högt blodtryck. Snortning av kokain kan också orsaka allvarlig skada i näsan.

Dessutom kan höga doser av kokain orsaka våldsamt beteende, näsblod, hjärtattack, stroke och även död. Andra vanliga biverkningar av kokainanvändning är följande:

 • Huvudvärk
 • Högt blodtryck
 • Illamående
 • Sömnproblem
 • Koma
 • Frossa
 • Förvirring
 • Svettningar
 • Anfall

Hur allvarliga dessa biverkningar blir beror på hur mycket kokain som används, hur ofta drogen används samt under hur lång tid. När kokain används under en längre tid kan det påverka hjärnan, lungorna, hjärtat, njurarna samt det gastrointestinala systemet. Fortsatt missbruk av kokain kan också leda till skadligt beteende och psykologiska biverkningar som depression.

När alkohol intas samtidigt med kokain bildas en metabolit i levern av kokain och alkohol som kallas för koketen. Koketen har liknande effekter som kokain men den är mer toxisk än kokain och eftersom metaboliten kan stanna i kroppen mycket längre än kokain ger den effekter under en längre tid. Detta kan bli farligt eftersom koketen kan orsaka anfall, leverskada och nedsatt funktion av immunsystemet. Dessutom är det högre risk att koketen orsakar död jämfört med kokain. Koketen är alltså mer toxiskt än kokain och det kan därför vara väldigt farligt att inta alkohol tillsammans med kokain.

Lyckligtvis finns det möjlighet att behandla kokainberoende både via rehab och olika terapier. Beslutet om att hitta behandling för ens kokainberoende är det första och viktigaste steget för att behandla beroendet och komma ur beroendet. Behandling av kokainberoende består vanligtvis av detoxifiering och terapi via ett rehabiliteringsprogram på ett rehabiliteringscenter. Trots att kokainberoende ofta är svårt att komma ur ger ett rehabiliteringsprogram de bästa förutsättningarna för att komma ur ett beroende. Det första steget för att hitta rätt typ av behandling för beroendet är ofta att prata med en person som är specialiserad inom beroende och som kan avgöra vilken typ av behandling som är rätt. Detta görs genom att utvärdera hur allvarligt beroendet är hos den enskilde individen, hur boendesituationen ser ut, samt personens psykiatriska och medicinska behov.

Det finns många olika rehabiliteringscenter och det är viktigt att hitta ett center som specifikt behandlar kokainberoende samt eventuella andra beroenden och psykiska åkommor. Ett rehabprogram varar ofta mellan 30 till 90 dagar, men detta kan variera beroende på de individuella behoven. Sådana program hjälper personen att lära sig hur man kan leva ett hälsosamt liv utan att vara beroende av kokain. Ett vanligt rehabprogram inkluderar följande:

 • Rådgivning om mental hälsa
 • Konstterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Dialektisk beteendeterapi
 • Supportgrupper
 • 12-stegs program eller alternativa program
 • Undervisning om att förhindra återfall
 • Planering av eftervård

När ett rehabprogram är slut är det viktigt att få fortsatt support för att förhindra återfall. Det finns flertalet supportgrupper inom vilka flertalet återhämtande kokainmissbrukare träffas och kan få guidning av tidigare kokainmissbrukare som har tagit sig ur missbruket. Dessa supportgrupper träffas konsekvent under bestämda tider och bidrar därför med vidare support för återhämtning. Dessutom kan det vara viktigt att som återhämtande kokainmissbrukare gå till en terapeut som arbetar med kognitiv beteendeterapi. Detta är en vanlig terapimetod som ofta används för att behandla beroende av olika slag. Terapimetoden går ut på att lära patienten att känna igen skadliga tankar som kan verka som triggers för återfall samt att känna igen situationer som kan leda till att patienten upplever en längtan efter att använda kokain igen. Genom att känna igen sådana tankar och situationer kan patienten få hjälp att utveckla strategier för att hantera sådana tankar och undvika sådana situationer och på så sätt förhindra återfall. Kognitiv beteendeterapi kan därför hjälpa patienten att själv ta kontrollen tillbaka och på så sätt sluta använda kokain en gång för alla.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin