SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

7 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Propavan är ett sömnläkemedel som innehåller den aktiva substansen propiomazin. Här nedanför kommer vi att gå igenom hur detta läkemedel verkar i kroppen samt möjliga biverkningar som kan uppkomma vid användning av läkemedlet. Vi kommer också att ta upp några viktiga saker att tänka på vid behandling med läkemedlet för att få en så säker användning av läkemedlet som möjligt.

Propavan är som nämnt ett läkemedel som används vid sömnproblem och olika former av sömnrubbningar. Propavan innehåller den aktiva substansen propiomazin som verkar som en histaminantagonist. Detta innebär att propiomazin bland annat binder till histamin H1-receptorer i kroppen och därmed blockerar ämnet histamin från att binda till dessa receptorer. Histamin är en signalsubstans i kroppen som bland annat frisätts vid en allergisk reaktion och orsakar de allergiska symtom som då uppkommer.

Stilnoct Sömntabletter Biverkningar i Sverige

Dessutom bidrar histamin vanligtvis till vakenhetsgraden i hjärnan. Därmed kan propiomazin bidra till en sänkt vakenhetsgrad och en sederande effekt genom att blockera histamin. Propiomazin har också en lugnande effekt och det dämpar aktiviteten i det centrala nervsystemet, vilket också bidrar till de sederande effekterna hos läkemedlet.

Propavan har en effektiv sederande effekt, men eftersom läkemedlet inte har beroendeframkallande effekter anses det säkrare och mildare än vissa andra sömnläkemedel som ger risk för beroende.

Precis som alla läkemedel kan Propavan ge vissa biverkningar vid användning. De vanligaste biverkningarna av Propavan inkluderar följande:

  • Yrsel
  • Dåsighet
  • Muntorrhet

Det finns också några allvarligare biverkningar som kan uppkomma vid användning av Propavan, trots att de är mer ovanliga. Du ska direkt sluta ta läkemedlet och kontakta din läkare om du upplever anfall, andningssvårigheter, snabba och oregelbundna hjärtslag, hög feber, högt eller lågt blodtryck, extrem muskelstelhet, allvarliga svettningar, eller ovanlig trötthet eller svaghet.

Propavan biverkningar äldre

Äldre människor har generellt en ökad känslighet för läkemedel överlag och detta kan därför också gälla vid användning av Propavan. Därför ska Propavan användas med försiktighet av äldre patienter eftersom äldre kan vara mer känsliga för effekterna av Propavan. Dessutom kan äldre patienter också känna av biverkningar såsom dåsighet och yrsel mer än andra personer.

Den aktiva substansen propiomazin i Propavan är inte beroendeframkallande. Det är främst smärtstillande narkotiska läkemedel och lugnande läkemedel som påverkar nervsystemet som är beroendeframkallande och Propavan tillhör inte dessa läkemedel eftersom det verkar på histaminreceptorer. Propiomazin orsakar alltså inte ett fysiskt beroende utifrån hur substansen påverkar kroppen. Därför är Propavan ett generellt lämpligt läkemedel och speciellt för personer som tidigare har haft missbruk eller som har en högre risk för att hamna i missbruk.

Missbruk av Propavan är inte vanligt förekommande i Sverige och eftersom läkemedlet är receptbelagt behöver man ett giltigt recept för att kunna hämta ut läkemedlet. Läkemedlet är inte heller fysiskt beroendeframkallande, vilket kan minimera risken för missbruk av läkemedlet. Dessutom har man inte heller kunnat observera toleransutveckling mot den aktiva substansen propiomazin, vilket innebär att läkemedlet ger effekt även om man använt det under en längre tid. Detta innebär i sin tur att patienten inte kommer känna ett behov av att ta en högre dos av läkemedlet för att få samma effekt, vilket också minskar risken för missbruk av Propavan.

Om man dock ändå fortsätter höja dosen av läkemedlet är det ett tydligt första tecken på början av ett missbruk. Om man också känner ett behov av att fortsätta ta läkemedlet på grund av de lugnande effekter och välmående känslor som läkemedlet ger, är det också ett tecken på början av missbruk av läkemedlet. 

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol vid användning av Propavan. Detta beror på att både Propavan och alkohol påverkar det centrala nervsystemet, varav alkohol kan öka de biverkningar som Propavan kan orsaka i det centrala nervsystemet.

Faror med att blanda Propavan och alkohol?

Alkohol ska helst undvikas under behandling med Propavan eftersom båda substanserna har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet. Detta kan leda till att alkohol kan öka de biverkningar i det centrala nervsystemet som Propavan kan orsaka. Detta innebär till exempel att biverkningar som yrsel och dåsighet kan öka. Kombinationen av alkohol och Propavan kan också orsaka nedsatt tanke- och omdömesförmåga. Du bör därför undvika eller begränsa ditt alkoholintag medan du använder Propavan. Dessutom bör du undvika aktiviteter som ställer krav på mental förmåga såsom körning och manövrering av maskiner innan du vet hur läkemedlet påverkar dig.

Överdosering av Propavan kan leda till ett antal allvarliga konsekvenser. Det har observerats att intag av 200-875 mg propiomazin hos vuxna ledde till lindrig eller måttlig intoxikation, medan ett intag på 1-2,5 g hos vuxna gav måttlig till allvarlig intoxikation. Ett intag på 2,5 g propiomazin hos vuxna gav allvarlig intoxikation. Vanliga symtom vid överdos inkluderar trötthet, omtöckning och i vissa fall medvetslöshet. Dessutom upplevs ofta oro, hallucinationer och kramper. Ett tydligt tecken på överdos är utvidgade pupiller. Överdosering kan också leda till takykardi, arytmier, blodtrycksfall, andningsdepression samt en förhöjd kroppstemperatur.  

Sobril-beroende och symtom i Sverige

Hur allvarliga konsekvenserna blir av en överdos beror såklart på hur stor dos av läkemedlet som intagits, hur gammal personen som intagit läkemedlet är samt personens kroppsvikt. Dessutom påverkas detta av om andra substanser intas tillsammans med Propavan. Samtidigt intag av andra substanser som dämpar aktiviteten i det centrala nervsystemet, till exempel alkohol och opioider, förstärker effekterna av Propavan och en överdos kan därför bli mer allvarlig.  

Om du misstänker att du har tagit en överdos av Propavan är det viktigt att direkt uppsöka vård eftersom dessa symtom ofta kräver medicinsk hjälp. Utan korrekt medicinsk hjälp kan överdoser i vissa fall vara dödliga.

Vanligtvis får man inte några allvarliga effekter av att avsluta behandling med Propavan. Detta beror på att Propavan generellt inte ger svåra abstinenssymtom eftersom den aktiva substansen propiomazin i Propavan inte är fysiologiskt beroendeframkallande. Detta är en tydlig skillnad mellan propiomazin och till exempel bensodiazepiner som är beroendeframkallande substanser och därför orsakar tydliga abstinenssymtom om man snabbt avslutar behandling med bensodiazepiner. Men eftersom propiomazin inte orsakar ett fysiologiskt beroende brukar det gå bra att direkt sluta ta Propavan utan att successivt behöva trappa ned på behandlingen utan att uppleva abstinenssymtom. Trots att det är högst ovanligt att uppleva abstinenssymtom av Propavan kan vissa personer dock uppleva milda abstinenssymtom då läkemedelsbehandlingen avslutas och andra kan uppleva mer svåra symtom.

Det kan därför vara bra att successivt trappa ned behandlingen med Propavan i samråd med läkare för att minska risken för abstinenssymtom. Detta innebär att du tar en lägre och lägre dos av läkemedlet under en tid istället för att abrupt avsluta behandlingen. När du börjar ta en lägre dos kan det först kännas av lite, men din kropp kommer snabbt vänja sig med det. Slutligen kommer du vara redo att sluta helt med läkemedlet.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin