SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

9 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Opiater är droger som kommer från växten opiumvallmo. Exempel på vanliga opiater är heroin, morfin och kodein. Dessa droger är starkt smärtstillande och ångestlösande men de är också starkt beroendeframkallande. Detta är orsaken till att missbruk av opiater ofta förekommer. På grund av detta är opiater narkotikaklassade och därmed olagliga att använda i Sverige för personligt bruk om de inte har skrivits ut på recept av läkare. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad opiater är, hur dessa substanser påverkar kroppen och vilka biverkningar som kan uppkomma vid användande av opiater.

Opiumvallmo drog

Som nämnt framställs opiater ur växten opiumvallmo. Opiumvallmon innehåller en mix av naturliga substanser som kallas för alkaloider. De huvudsakliga aktiva substanserna i opiumvallmo är morfin och kodein och dessa är vanliga droger som missbrukas i samhället. Heroin är en annan vanlig drog som utvinns ur morfin.

Opiater är substanser som extraheras från opium i opiumvallmon. Opium är ett ämne som förekommer naturligt i opiumvallmo. Opiater som morfin och kodein används klinisk för behandling av mild till svår smärta hos patienter. På grund av de starkt lugnande effekterna av opiater så finns det dessvärre ett högt missbruk av opiater och detta kan lätt leda till att opiatberoende.

Opiater verkar genom att binda till och aktivera receptorer som bland annat finns i hjärnan, vilket leder till en minskad aktivitet i det centrala nervsystemet. När opiater binder till och aktiverar dessa receptorer frisläpps bland annat endorfiner. Endorfiner benämns ofta som kroppens naturliga smärtlindrande substanser och endorfiner bidrar till känslor av avkoppling och lugn, vilket kan vara väldigt beroendeframkallande.

Mer specifikt binder opiater som morfin och kodein till opioidreceptorer i det centrala nervsystemet, vilket förhindrar smärtsignaler från att nå hjärnan. Detta är orsaken till att opiater har smärtdämpande effekter. Dessutom påverkar substansen belöningscentrum i hjärnan och bidrar till ökad frisättning av signalsubstansen dopamin. Dopamin bidrar till välmående känslor och kan i högre koncentrationer orsaka ett rus. Opioidreceptorerna i det centrala nervsystemet kallas ofta tillsammans för kroppens opioida system. Detta system påverkar hur du känner smärta, hur immunsystemet fungerar och vad du har för känslomässiga reaktioner. Det är på grund av detta som opiater ger ett väldigt kraftigt rus och detta rus kan lätt leda till ett opiatberoende.  

Förutom den smärtlindrande effekten så har opiater och andra effekter på det centrala nervsystemet som inkluderar nedsatt andning, olika psykiska symtom, illamående och kräkningar, sammandragning av pupiller samt frisättning av antidiuretiskt hormon.

Anledningen till att morfin kan ge upphov till nedsatt andning är att morfin hämmar koldioxidens stimulerande verkan på andningscentrum i förlängda märgen. Detta kan leda till nedsatt andning hos patienter som redan har en nedsatt andningsförmåga på grund av till exempel lungsjukdom eller användning av andra läkemedel. Som nämnt kan opiater också orsaka illamående och kräkningar och detta beror på att morfin stimulerar dopaminreceptorer i specifika regioner i förlängda märgen, vilket kan ge upphov till illamående och kräkningar. Den ökade frisättningen av antidiuretiskt hormon bidrar till minskade urinvolymer vid morfinbehandling och detta kan leda till svårigheter att kissa. Opiater kan också orsaka förstoppning eftersom substansen ökar sammandragningen av den glatta muskulaturen i mag-tarmkanalen. Detta leder till att passagen av födan genom mag-tarmkanalen sker långsammare och därmed kan förstoppning uppkomma.

Flera biverkningar kan uppkomma vid användning av opiater men alla behöver inte få dessa biverkningar. Vanliga biverkningar av opiater inkluderar illamående, kräkningar och förstoppning. Användning av opiater kan också ge upphov till dåsighet, urinläckage, svårigheter att kissa samt förstorade pupiller. Vid allvarligare biverkningar såsom tecken på allergisk reaktion eller svårigheter med andningen ska du direkt kontakta sjukvården eftersom sådana biverkningar kan vara livshotande.

Hur länge opiater kan detekteras i urinen efter intag beror på vilken specifik opiat som personen har intagit. Dessutom beror det på flertalet andra faktorer som till exempel vikt, längd, ålder, metabolism samt hur mycket av substansen som personen intog. Det tar också längre tid för personer med nedsatt leverfunktion och nedsatt njurfunktion att bryta ned opiater och därför kommer opiater att finnas kvar i kroppen hos dessa personer under en längre tid.

Vid screening av droger använder man sig ofta av ett gränsvärde för att avgöra om en person har intagit droger eller inte. Detta gränsvärde bestämmer hur mycket narkotika det minst måste vara i urinen för att provet ska visa ett positivt resultat. Vid ett gränsvärde på 2000 ng/ml av opiater är opiater detekterbart i urin i upp till 2 dygn.

Som ett ytterligare exempel gäller generellt för opiaten morfin att det kan detekteras i urin i upp till 3 dagar efter det sista intaget. Morfin kan sitta kvar i håret mycket längre än så och detekteras i hår i upp till 90 dagar efter det sista intaget.

Opioder och opiater blandas ofta ihop och det kan vara svårt att skilja dessa benämningar åt. Men som vi nämnt är opiater substanser som extraheras från opium i opiumvallmon. Dock är opioider substanser som framställs på syntestisk väg men de har liknande uppbyggnad och därmed samma effekter som opiater. Vissa opioder är helt syntetiska medan andra opioider är delvis syntetiska och även innehåller naturligt opium från opiumvallmo. I och med att opioider har samma effekter som opiater innebär det också att opioider är beroendeframkallande och kan innebära risk för missbruk. Några exempel på opioder är fentanyl och metadon.

Det finns många olika läkemedel som innehåller opiater.

Exempel på opiater är följande:

  • Heroin
  • Morfin
  • Hydromorfon
  • Råopium
  • Kodein
  • Etylmorfin
  • Buprenorfin

Som nämnts finns det en stor risk för beroende vid användning av opiater då dessa droger är starkt beroendeframkallande. Ett beroende av opiater kan utvecklas på grund av flera olika anledningar. Dock uppkommer beroendet ofta på grund av missbruk av opiater. Ett missbruk innebär att substanserna tas oftare och i högre doser än vad som förskrivits av läkare eller att de används utan att de blivit utskrivna på recept. I och med att opiater är narkotikaklassade är det i Sverige olagligt att använda opiater utan förskrivning på recept.

Missbruk och därefter beroende av opiater börjar ofta med en toleransutveckling för opiater. Detta innebär att högre doser av substanserna behövs för att samma effekter ska erhållas. När en tolerans väl har utvecklats kan användaren uppleva så kallade abstinenssymtom när opiater inte intas, vilket gör det svårt att sluta ta opiater. Därefter kan också ett psykologiskt beroende av opiater utvecklas delvis på grund av de smärtdämpande effekterna av opiater men också på grund av att opiater leder till frisättning av endorfiner som ger välmåendekänslor och eftersom opiater påverkar belöningscentrum i hjärnan och frisätter dopamin vilket också bidrar till välmående känslor.

Det finns flertalet symtom som tyder på att en person har ett beroende av opiater. Ett sådant vanligt symtom är att personen ständigt letar efter substansen och vill inta opiater oavsett om personen vet om de negativa konsekvenserna av det. Personer med ett beroende kan också avhålla sig från sociala aktiviteter och det är vanligt att arbete och relationer försummas då all personens energi går åt till att använda opiater. Det finns också flera beteendeförändringar som kan märkas av hos personer som är beroende av opiater. Detta inkluderar lätt irritabilitet och aggression. Beroende av opiater kan också leda till viktnedgång delvis på grund av att opiater kan orsaka illamående och kräkningar. Extrem sömnighet och ökad sömn är andra typiska symtom på opiatberoende eftersom sömnighet kan vara en biverkan av opiater även om det tas i normala doser.

På grund av de smärtdämpande effekterna av opiater och de välmående känslor som dessa substanser ger upphov till är det dessvärre vanligt att opiater missbrukas. Missbruk innebär att opiater intas utan att det har förskrivits av läkare, eller att det intas i en högre dos eller oftare än som har förskrivits. Generellt kan det vara svårt att upptäcka missbruk av opiater hos personer som har fått opiater som morfin eller kodein utskrivna på recept. Detta beror på att smärtstillande läkemedel generellt är accepterade i samhället och det kan vara svårt att hålla koll på patientens intag av läkemedlet och att personen inte intar en större mängd än vad som förskrivits. Dock finns det vissa tydliga tecken på missbruk. Detta inkluderar att patientens recept tar slut snabbare än vad det egentligen borde och innan dess att ett nytt recept har hunnit skrivas ut. Dessutom har missbruk av opiater flertalet negativa effekter på missbrukarens hälsa och detta kan ofta synas även för personer runtom missbrukaren.

Vanliga symtom som uppkommer vid missbruk av opiater är yrsel, kliande känslor, huvudvärk, muntorrhet, förstoppning, illamående, kräkningar, hallucinationer, paranoia, humörsvängningar, depression, eufori, ångest samt att social avhållsamhet.

Missbruk av opiater uppkommer ofta då användaren av opiater har utvecklat en tolerans för opiater. Detta innebär att kroppen inte reagerar lika kraftigt på opiater längre, varav en högre dos behövs för att samma effekt ska erhållas. Detta leder också till en känsla av att man tolererar mer av substansen, men egentligen är denna högre dos väldigt skadlig för kroppen. Det kan nämligen leda till bland annat andningsuppehåll på grund av den påverkan som opiater har på det centrala nervssystemet och detta gäller speciellt om opiater intas tillsammans med andra substanser som till exempel alkohol. Detta beror på att både opiater och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet, vilket innebär att ett samtidigt intag av substanserna kan leda till en för starkt hämmande effekt. Detta kan i sin tur orsaka bland annat nedsatt andning och förhöjt blodtryck, vilket i vissa fall kan leda till koma och till och med död.

När man väl har använt opiater i höga doser under en längre tid har man troligtvis utvecklat ett beroende och missbruk av opiater. Då kan det vara väldigt svårt att sluta med drogen. Detta beror delvis på att så kallade abstinenssymtom kan uppkomma när en person slutar ta opiater efter att ha använt det under en längre tid. Dessa abstinenssymtom uppkommer främst om en person har använt opiater under en längre tid eftersom detta kan leda till ett fysiskt beroende av opiater. Detta behöver dock inte betyda att personen i sig har blivit beroende av opiater, utan det innebär att kroppen har blivit van vid substanserna, varav kroppen inte fungerar normalt utan dem. Det är på grund av detta som de så kallade abstinenssymtomen kan uppkomma. Eftersom dessa abstinenssymtom kan vara väldigt påfrestande leder de i många fall till att personen fortsätter ta opiater. Detta kan i sin tur utvecklas till ett beroende av opiater.

De abstinenssymtom som uppkommer är ofta influensaliknande och kan orsaka både fysiska och psykologiska symtom. De symtom som uppkommer och hur länge de varar varierar från person till person. Intensiteten av symtomen beror bland annat på hur tolerant personen har blivit för opiater, personens generella hälsa och metabolism, samt hur länge personen har använt opiater. Symtomen är generellt värre för personer som har använt opiater i höga doser och under en längre tid.

Vanliga fysiska abstinenssymtom som orsakas av opiater inkluderar muskelvärk, vattniga ögon, rinnig näsa, sömnsvårigheter, svettningar, gäspningar, feber, ökat blodtryck, diarré, illamående, kräkningar, huvudvärk och kallsvettningar. Psykologiska symtom som vanligtvis uppkommer är agitation, ångest, depression och desorientering, irritabilitet, humörsvängningar, låg energi och sänkt koncentrationsförmåga.

Hur länge dessa abstinenssymtom varar varierar som sagt från person till person, men symtomen kan uppkomma så tidigt som 6 timmar efter den sista dosen. De ofta influensaliknande fysiska symtomen varar ofta 3-5 dagar men de psykologiska symtomen kan pågå under en längre tid, ibland flera veckor.

För att minimera intensiteten av dessa abstinenssymtom är det viktigt att inte abrupt avsluta användande av opiater utan att istället få professionell hjälp med avvänjning där du successivt minskar på dosen för att ge kroppen en chans att vänja sig av med substanserna. Det finns många olika behandlingscentrum som kan hjälpa till med avvänjning av droger som opiater och i vissa fall kan du också få läkemedelsassisterad behandling för att klara av det. 

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin