SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

8 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Imovane är ett sömnläkemedel som innehåller den aktiva substansen zopiklon. Läkemedlet används för olika typer av sömnproblem hos vuxna. Här kommer vi att beskriva hur Imovane verkar i kroppen samt eventuella biverkningar som kan uppkomma vid behandling med läkemedlet. Dessutom tar vi upp vad som är viktigt att tänka på för att minimera risken för missbruk och beroende av Imovane.

Imovane är som nämnt ett sömnläkemedel och det används för behandling av olika typer av sömnbesvär hos vuxna. Detta inkluderar till exempel svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller uppvaknanden under många gånger under natten. Imovane används för behandling av tillfälliga och kortvariga sömnbesvär och läkemedlet kan också användas under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär. Imovane innehåller den aktiva substansen zopiklon och det är zopiklon som har effekter på sömnen. Zopiklon verkar genom att påverka de centra i hjärnan som gör att vi kan sova och substansen ger en snabbt effekt som vanligtvis erhålls inom 30 minuter efter intagande av läkemedlet.

Zopiklon har både en hypnotisk, sedativ, ångestdämpande, kramplösande och muskelavslappnande effekt. Mer specifikt verkar zopiklon genom att binda till GABAA-receptorkomplexet i kroppen. Detta komplex är ansvarigt för transmissionen av neurotransmittorn GABA i kroppen och GABA har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet och har därför en lugnande effekt på kroppen. När zopiklon binder till GABAA-receptorkomplexet påverkar det komplexet så att det är lättare för GABA att binda till komplexet.

zopiklonberoende symtom och behandling

Detta förstärker den normala transmissionen av GABA i det centrala nervsystemet, varav aktiviteten i det centrala nervsystemet dämpas. Detta leder i sin tur till sömninducerande effekter. Zopiklon verkar snabbt i kroppen och den sömninducerande effekten kommer inom ungefär 30 minuter efter att läkemedlet har tagits. Läkemedlet förkortar insomningstiden, förlänger sömndurationen och minskar antalet uppvaknanden under natten. Dock påverkas inte mängden REM-sömn och djupsömn (stadium III och IV) så länge den rekommenderade doseringen av läkemedlet efterföljs.

Eftersom Imovane har en snabbt insättande effekt på cirka 30 minuter anses sömntabletten vara relativt stark. Läkemedlet kan också anses vara relativt starkt eftersom Imovane kan vara beroendeframkallande om det används under en längre period. Det är därför inte rekommenderat att använda läkemedlet under en längre period utan endast för kortvariga sömnbesvär.

Om behandlingsrekommendationer för Imovane följs ska det inte vara farligt att ta läkemedlet. Det finns dock en risk för missbruk och beroende av läkemedlet om det används i en hög dos och under en längre tid, varav det är viktigt att endast använda läkemedlet för korttidsbehandling och enligt läkarens ordinationer. Det finns också risk att utveckla tolerans mot läkemedlet vid upprepad användning, vilket innebär att effekten av läkemedlet kommer minska med tiden. Detta beror på att kroppen vänjer sig vid läkemedlet och detta kan leda till att en högre dos behöver tas för att samma effekter ska erhållas. Detta kan i sin tur leda till en risk att läkemedlet missbrukas.

Det har dessutom rapporterats att patienter som tar Imovane har upplevt sömngång och liknande beteenden såsom att köra bil, laga och äta mat eller ringa telefonsamtal i sömnen, utan att minnas händelsen efteråt. Risken för sådant beteende har visat sig öka då alkohol och andra läkemedel som hämmar det centrala nervsystemet intas tillsammans med Imovane. Risken för sömngång har också visat sig öka då den intagna dosen av Imovane har överstigit den högsta rekommenderade dosen. Vid sådant beteende är det rekommenderat att avsluta behandlingen med Imovane eftersom sömngång kan leda till allvarliga konsekvenser.

Det är dessutom viktigt att inte använda Imovane samtidigt som opioider eftersom båda dessa läkemedel har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Därmed kan samtidig användning av dessa substanser leda till sedering, andningsdepression, koma och till och med död.

Det är också bra att vara medveten om att vissa utsättningssymtom kan uppkomma då läkemedlet slutar användas. De symtom som kan uppkomma är en svårare form av de symtom som ledde till att behandlingen med Imovane inleddes från första början, det vill säga olika typer av sömnproblem. Dock är det främst vid ett abrupt utsättande av läkemedlet som risken för att dessa symtom uppkommer är som störst. Risken för att få dessa symtom är också högre om läkemedlet har använts under en längre tid. Det är därför viktigt att inte avsluta läkemedelsbehandlingen abrupt utan att istället gradvis minska dosen av läkemedlet. För att minimera dessa utsättningsproblem är det också viktigt att behandlingen med Imovane endast pågår under en kortare tid och inte är en långvarig behandling.

Liksom vid användning av alla läkemedel kan biverkningar också uppkomma vid behandling med Imovane. De vanligaste rapporterade biverkningarna vid användning av Imovane inkluderar följande:

  • Muntorrhet
  • Bitter/metallisk smak i munnen
  • Dåsighet

Mindre vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, mardrömmar, illamående, yrsel och oro. Dessutom kan så kallade utsättningssymtom uppkomma om man avbryter behandlingen plötsligt efter att läkemedlet har använts under en längre period. Sådana symptom inkluderar till exempel sömnlöshet, mardrömmar, huvudvärk, skakningar, svettningar, förvirringstillstånd (delirium), hallucinationer, hjärtklappning och ökad hjärtrytm. Man kan även känna sig orolig, irriterad och upprörd. Trots att det är väldigt sällsynt så kan även kramper förekomma.

Vissa biverkningar som uppkommer kan kräva uppsök av sjukvård. Det är viktigt att du direkt kontaktar din läkare om du upplever några av nedanstående biverkningar:

  • Förvirring
  • Klumpighet eller ostadighet
  • Ångest under dagtid eller rastlöshet
  • Koordinationssvårigheter
  • Förändringar av humöret eller den mentala förmågan

Imovane är ett narkotikaklassat läkemedel enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V eftersom läkemedlet ger risk för beroende om det används i höga doser och under en längre period. Utvecklingen av ett beroende av Imovane kan ske gradvis och ofta märker man inte själv av det. Beroendet kan delvis uppkomma på grund av en utvecklad tolerans för läkemedlet efter att läkemedlet har använts ett tag.

Toleransen innebär att effekten av läkemedlet minskar eftersom kroppen har vant sig vid läkemedlet. Detta innebär att en högre dos av läkemedlet behövs för att läkemedlet ska ge samma effekt och detta kan leda till att man tar en högre och dos av läkemedlet, vilket i sin tur kan leda till ett beroende. Det är därför viktigt att ta läkemedlet enligt läkarens ordination och inte själv justera dosen för att undvika att utveckla ett beroende av läkemedlet.

Utvecklingen av ett beroende av Imovane kan ske gradvis och ofta märker man inte själv av det. Detta beroende uppkommer ofta på grund av en utvecklad tolerans för läkemedlet efter att läkemedlet har använts ett tag, vilket innebär att effekten av läkemedlet minskar eftersom kroppen har vant sig vid läkemedlet. Detta innebär att en högre dos av läkemedlet behövs för att läkemedlet ska ge samma effekt och detta kan leda till att man anser att det inte är någon fara att öka dosen eller ta läkemedlet oftare. Dock är det precis detta missbruk av läkemedlet som kan leda till ett beroende av läkemedlet. Eftersom Imovane också kan ge lugnande och avslappnande effekter kan det vara lätt att utveckla ett beroende av läkemedlet eftersom man får ett beroende av att uppleva de effekter som läkemedlet kan föra med sig.

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur du använder Imovane för att kunna avgöra om du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du inser att du tar läkemedlet för att må bättre samt känner dig irriterad om du inte kan ta läkemedlet eller när ditt recept håller på att gå ut, så är det tydliga tecken på att du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du dessutom försöker få tag i läkemedlet på annat sätt eller besöker mer än en läkare för att försöka få fler recept utskrivna, är det också varningstecken på ett beroende. Ett beroende kan också påverka ens vardagsliv och leder ofta till försummelse av ansvar på jobbet eller i hemmet.

För att minska risken för läkemedelsberoende vid användande av Imovane är det viktigt att du tar den dosering av läkemedlet som står på receptet och inte själv ändrar dosen utan att ha pratat med din läkare. Om du misstänker att du har utvecklat ett beroende är det viktigt att du söker professionell hjälp för att få det under kontroll.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin