6 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

I det moderna samhället finns det många anledningar till att en persons ångest skulle öka. På jobbet handlar det ofta om  att man ska nå vissa deadlines, att man ska leverera en viss mängd av något i tid eller att man ska hinna med ett visst antal uppgifter på en bestämd tid. I skolan så är det tätt mellan inlämningarna och man ska klara svåra tentor samtidigt som andra områden i livet kräver uppmärksamhet. Allt detta handlar om att man ska prestera på en viss nivå och bara tanken på det och det som krävs för att nå dit ger ångest.

Denna formen av ångest och tvivel kallas allmänt prestationsångest. Den kan givetvis existera på andra plan också. Mellan vänner som springer tillsammans handlar det om att nå vissa tider eller ett visst antal kilometer. Det kan handla om att kunna mer än någon annan i ett specialområde man är intresserad av. Listan kan göras väldigt lång. Gemensamt är att denna formen av ångest är skadlig för personen som upplever den, men det finns saker man kan göra för att minska den.

Prestationsångest kan enkelt beskrivas som den ångest som uppstår när man har vissa mål att nå till. Gemensamt för dessa målen är att de är högt satta eller att olika faktorer påverkar möjligheten att nå dem till det negativa.

Låt oss beskriva detta med två exempel. I båda exemplen så är det två personer som arbetar på kontor som ska utföra två uppgifter. Den första personen har en uppgift där det krävs att man arbetar väldigt hårt för att nå målet. Målet är högt satt och det arbete som måste utföras är svårt i sin natur.

För person två är målet inte lika högt satt och det är ens vanliga arbetsuppgifter som ska utföras för att jobbet ska bli gjort. Det kan tyckas enkelt. Men till detta kommer vissa variabler som försvårar arbetet mot målet. Dels är en kollega som normalt hjälper till sjuk delar av perioden, dels så är de resurser som normalt hade lagts på en sådan uppgift allokerade till annan plats.

Situationerna är olika men gemensamt är att det är svårt att nå det utsatta målet. Det går absolut att göra, men det finns ett element av osäkerhet kring om man kommer lyckas. Detta skapar ångest hos den som ska utföra jobbet. Denna ångest är helt knuten till personens prestation på området, detta är anledningen till begreppet prestationsångest.

Om uppgiften i någon av exemplen varit omöjlig att utföra hade det även då kunnat uppstå ångest. Men det hade inte varit knutet till personens prestationer på området. Ångesten hade varit lika verklig och hade kunnat vara än mer förödande, men det hade varit andra faktorer som hade bidragit till att den uppstod.

Men det finns även en annan sida av prestationsångest. I de exempel vi tidigare tog upp är det en ångest som uppstår i en viss situation och som är knuten till de mål och den press som existerar i den unika situationen. När denna episod är över så är denna ångest ofta utspelad och man känner en lättnad.

En annan variant av prestationsångest är den som vissa personer har och som är mer allmän. Vissa personer har en disposition som påverkar deras ångest nivå. Detta kan ta sig uttryck i form av att man får ångest när man ska utföra uppgifter. Dessa uppgifter skiljer sig från de tidigare exemplen då de är mer vardagliga och kommer med en högre frekvens.

Det är även många som upplever prestationsångest knutet till det sexuella. Man känner vissa krav på att sex ska ske oftare än man känner att man orkar, att det ska vara avancerat på ett sätt man inte tror man kan leva up till och mycket annat. Denna prestationsångest bör inte glömmas.

Dessa personer upplever denna ångest när det handlar om att ta hand om sina barn, hur man sköter sitt arbeta, hur man är i ett förhållande, för att nämna några exempel. I dessa fall blir effekterna mer långtgående än vid den ångest som uppstår i samband med vissa specifika uppgifter.

Oavsett vilken form av prestationsångest man upplever så kan effekterna vara svåra och långtgående. Ångest är i sig inte negativt. Människan har en grundångest som fungerar som en slags drivkraft. Det får oss att hela tiden utföra vissa uppgifter, även om vi inte tycker de är roliga eller lustfyllda. Den får och även att vilja förbättra vår situation, även om vi redan har det ganska bra.

Det är när denna ångest inte regleras på ett riktigt sätt som den kan få negativa effekter på en människas liv. Prestationsångest och dess symtom skiljer sig egentligen inte från andra former av ångest. Det handlar om en rädsla och en oro som man inte har kontroll över.

I förlängningen så kan den ta över och påverka stora delar av livet. Den oro man känner gör avtryck i allt man gör och efter ett tag så är det få delar av ens liv som inte fått sig en törn. Det påverkar även ens familj och vänner negativt. Det paradoxala med prestationsångest är att denna ångest kring att göra bra ifrån sig, den minskar möjligheten att faktiskt nå det målet som man arbetar för att nå.

Om man har lite ångest då och då kopplat till de prestationer man försöker nå i sin vardag, och att denna inte påverkar livet i stort. Då behöver man antagligen inte oroa sig för eventuella effekter av denna.

Men om den ångest man känner påverkar hur man utför sitt arbete eller de uppgifter man arbetar med så finns det anledning till att söka hjälp. Det är vanligt att denna ångest sprider sig till andra delar av livet och snart har man ingen kontroll över den alls.

Den finns olika prestationsångest-test att göra online. De kan var en bra indikator kring hur det ligger till. Men har man nått en punkt där man funderar över vilken hjälp man kan få, eller att ens anhöriga nämner det för en. Då bör man lita på kroppens signaler. Detta oavsett om det är du eller din partner som uppmärksammar det.

Det finns gott om prestationsångestinriktade psykologer och terapeuter man kan arbeta med. Exempelvis så erbjuder The Balance privatpersoner med prestationsångest att få behandling på lyxbehandlingshem. Dessa anläggningar ligger på platser där man enkelt kan koppla av samtidigt som man får den behandling som man behöver.

Behandlingen går ut på att man lär sig hantera prestationsångesten. Detta uppnår man genom samtal med psykologer och terapeuter som är utbildade för att hantera dessa besvär. Metoderna man använder sig av är testade vetenskapligt och har visat sig även i naturalistiska miljöer ha väldigt god effekt.

Det handlar om kognitiv beteende terapi (KBT) i stor utsträckning. Att få ångest av jobbet till exempel eller den existentiella ångest som uppstår när det sprider sig till andra områden av livet är inte lätt. Att söka hjälp för denna är ett bra första steg.

Den samtalsterapi man deltar i är ett steg mott förbättring. För att må så bra som möjligt kan det ibland krävas att man även tar ångestdämpande medicin som skrivs ut av en läkare. Det är inte alla personer som behöver ta denna typen av medicin, men i de fall där man tillsammans med sin läkare kommer fram till det beslutet så finns det idag mycket effektiva mediciner.

Denna behandling är även effektiv i de fall det handlar om prestationsångest och barn. Idag så är det inte ovanligt att barn och ungdomar drabbas av ångest. Det ska alltid tas på allvar. Två områden där man sett att barn är särskilt utsatta är i skolan och i de idrotter de utövar på sin fritid.

Idag delas betyg ut till allt yngre barn. Vissa röster menar att detta gör dem mer förberedda inför högstadiet och gymnasiet. Men även i förlängningen livet på universitetet och när man kommer ut i arbete. Det finns säkert goda effekter av det. Men samtidigt så finns det andra som menar att barnen inte behöver det stress som betyg innebär. De menar även att barnen ska få vara barn så länge som möjligt. Att de inte behöver de bekymmer som kommer med betyg.

Oavsett vilken grupp man tillhör och vilka argument man lyssnar till så kan man inte neka till att det även leder till att viss barn utvecklar ångest knutet till dessa prestationer.

De flesta barn utövar någon form av idrott, vissa utövar till och med flera stycken. Under de första åren så är tävlingsmomenten i dessa idrotter inte speciellt närvarande. Men allt eftersom barnen blir äldre så tillkommer fler tävlingar och konkurrensen blir allt mer tydlig och hård. Många barn utvecklar ångest på grund av de krav de upplever i samband med detta.

Om man ser tecken på ångest hos sina barn så är det viktigt att de får hjälp med denna. Desto tidigare de får hjälp, ju kortare tid behöver de lida av effekterna som ångesten för med sig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
1 - ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
2 - AVSKILDHET & DISKRETION
3 - OMFATTANDE UNDERSÖKNING
4 - SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
5 - BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
6 - HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
7 - DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
8 - 24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
9 - PRIVAT LYXIGT BOENDE
10 - PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
AMF
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
Institute de terapia neural
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA
SFGU
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife