11 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Oxikodon är ett opioidanalgetikum som har en kraftig smärtlindrande effekt. Substansen finns i ett flertal olika läkemedel som till exempel OxyNorm och OxyContin.  Här kommer vi att gå igenom vad oxikodon är och hur substansen verkar i kroppen. Vi kommer också att ta upp eventuella biverkningar som kan uppkomma vid behandling med läkemedel innehållandes oxikodon. Dessutom förklarar vi vad som är viktigt att tänka på vid behandling med läkemedel innehållandes oxikodon eftersom oxikodon har beroendeframkallande effekter.

Som nämnts är oxikodon ett opioidanalgetikum och substansen klassas som narkotika på grund av dess starkt beroendeframkallande effekter. Oxikodon ger smärtlindrande effekter genom att binda till så kallade opioidreceptorer i det centrala nervsystemet, vilket förhindrar smärtsignaler från att nå hjärnan. Dessutom påverkar substansen belöningscentrum i hjärnan och bidrar till ökad frisättning av signalsubstansen dopamin. Detta bidrar till välmående känslor och kan i högre doser orsaka ett rus. Läkemedel innehållandes oxikodon används därför vid svår smärta och kronisk smärta, såsom smärta som kan uppkomma vid cancer.

Det finns flertalet registrerade läkemedel i Sverige som innehåller oxikodon som aktiv substans. Detta inkluderar läkemedel som OxyNorm och OxyContin som båda främst används vid svår smärta såsom smärta vid cancer. Av dessa är OxyContin ett av de mest missbrukade förskrivna läkemedlen. Läkemedlet har en lång frisättning och ger därför smärtdämpande effekter i upp till 12 timmar. Många missbrukar läkemedlet genom att krossa och snorta tabletten eller genom att lösa upp tabletten i vatten och injicera lösningen för att få hela effekten av läkemedlet på en gång.

Morfin påverkan på kroppen

Dessa läkemedel kan endast köpas på särskilda recept på grund av att oxikodon är en så pass beroendeframkallande substans. Därmed vidtas stor försiktighet då dessa läkemedel skrivs ut.

Alla läkemedel kan ge upphov till biverkningar och likaså gäller för läkemedel innehållandes oxikodon. Dock behöver inte alla få dessa biverkningar. De mest vanliga biverkningarna som kan uppkomma inkluderar sömnighet, yrsel, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar och klåda. Andra vanliga biverkningar som kan uppkomma är nedsatt aptit, ångest, förvirring, depression, sömnlöshet, nervositet, onormal tankeverksamhet, darrningar, trötthet, försämrad andning, luftrörskramp, buksmärtor, diarré, muntorrhet, matsmältningsbesvär, utslag, svettningar och svaghetskänsla.

Det finns vissa biverkningar som kräver omedelbar kontakt med läkare om de uppkommer. Sådana biverkningar inkluderar mycket långsam eller svag andning eftersom dessa potentiellt kan vara livshotande.

Dessvärre är missbruk av oxikodon väldigt vanligt på grund av de smärtdämpande och euforiska effekter som substansen kan ge. Missbruk av oxikodon innebär att substansen intas utan att det har förskrivits av läkare, eller att det intas i en högre dos eller oftare än det har förskrivits. Det kan vara svårt att identifiera missbruk av oxikodon hos personer som har fått läkemedel innehållandes oxikodon utskrivet på recept. Detta beror på att smärtstillande läkemedel generellt är accepterade i samhället och det kan vara svårt att hålla koll på patientens intag av läkemedlet. Dock är ett tydligt tecken på missbruk att patientens recept tar slut snabbare än vad det egentligen borde och innan dess att ett nytt recept har hunnit skrivas ut. Dessutom har missbruk av oxikodon flertalet negativa effekter på missbrukarens hälsa och detta kan ofta synas även för personer runt om missbrukaren.

Missbruk av oxikodon uppkommer ofta då personen har utvecklat en tolerans för substansen. Detta innebär att kroppen inte reagerar lika kraftigt på substansen längre, varav en högre dos behövs för att samma effekt ska erhållas av substansen. Detta får också patienten att känna som att patienten tolererar mer av substansen, men egentligen är detta väldigt skadligt för kroppen. Det kan nämligen leda till bland annat andningsuppehåll, speciellt om oxikodon intas med andra substanser som alkohol eller bensodiazepiner.

Vid missbruk av oxikodon kan flertalet symtom uppkomma. Detta inkluderar symtom som yrsel, kliande känslor, huvudvärk, muntorrhet, förstoppning, illamående, kräkningar, hallucinationer, paranoia, humörsvängningar, depression, eufori, ångest samt att social avhållsamhet.

Som nämnts är oxikodon en starkt beroendeframkallande substans och därmed finns det risk för utveckling av beroende då läkemedlet används. Beroende uppkommer ofta gradvis och som en konsekvens av missbruk av substansen. En patient kan börja med att ta den föreskrivna dosen av ett läkemedel innehållandes oxikodon, men med tiden utvecklar kroppen en tolerans för substansen och därmed krävs en högre och högre dos för att samma effekt ska erhållas. Denna övergång från användning av substansen till missbruk och slutligen till beroende kan ske snabbt eftersom substansen har en väldigt hög beroendepotential. Detta beror på att substansen har så pass starka smärtdämpande effekter och för personer med svår smärta kan det vara svårt att kontrollera intaget av substansen.

Dock är risken för att utveckla ett beroende av oxikodon lägre så länge patienten följer läkarens ordination. Risken är istället avsevärt högre hos patienter med tidigare alkoholmissbruk eller drogmissbruk och därmed förskrivs läkemedel innehållandes oxikodon med stor försiktighet för dessa patienter.

Det finns flertalet tecken på att en person har blivit beroende av oxikodon. Detta inkluderar till exempel att personen behöver ta en högre dos av substansen för att få effekt, att personen längtar efter att få ta mer oxikodon när substansens effekt börjar avta samt att personen inte känner sig frisk utan oxikodon.

Dessutom kan ett beroende av oxikodon ge upphov till flertalet symtom. Sådana symtom kan till exempel vara sluddrigt tal, dåsighet, minskade pupiller, nedsatt koordinationsförmåga, sömnstörningar, aptitförändring, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, nedsatt omdömesförmåga, svåra humörsvängningar, ilska, våldsamhet, ångest, paranoia samt social avhållsamhet.

Om en tillräckligt hög dos av oxikodon intas kan substansen orsaka ett rus som ger känslor av välmående och eufori. Ofta är detta rus väldigt starkt första gångerna substansen missbrukas, men det är ofta svårt att uppleva samma starka rus igen om inte substansen intas i en väldigt hög mängd. Det är vanligt att personer försöker förlänga ett rus genom att inta andra substanser som alkohol tillsammans med oxikodon. Detta kan dock vara väldigt farligt eftersom båda substanserna hämmar det centrala nervsystemet, vilket kan leda till bland annat nedsatt andning, lägre puls och blodtryck samt i vissa fall död.

Rus som orsakas av opioider som oxikodon ger ofta upphov till vissa effekter. Sådana effekter inkluderar en tillfredsställande känsla av tomhet, mindre nedstämdhet, ökad nöjsamhet, känslor av glädje och en allmänt välmående känsla. Eftersom sådana känslor är väldigt eftertraktade kan det lätt leda till att personer vill inta mer och mer av oxikodon för att uppleva de känslorna igen. Att missbruka substansen på detta sätt kan snabbt leda till beroendeutveckling av substansen.

Dock är det mer ovanligt att uppleva ett rus av substansen om den intas enligt läkares ordination, men vissa patienter kan uppleva ett rus när de intar läkemedel innehållandes oxikodon för första gången.

Intag av alkohol samtidigt med läkemedel innehållandes oxikodon är inte rekommenderat. Detta beror på att både oxikodon och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet, vilket innebär att ett samtidigt intag av substanserna kan leda till en för starkt hämmande effekt. Detta kan i sin tur orsaka nedsatt andning, förhöjt blodtryck, vilket i vissa fall kan leda till koma och till och med död.

Dessutom kan samtidigt intag av alkohol leda till en ökning av de biverkningar som oxikodon kan orsaka kan orsaka. Dessa biverkningar inkluderar bland annat sömnighet, yrsel, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar och klåda. Det kan också vara vanligt att uppleva en nedsatt tankeverksamhet samt nedsatt omdömesförmåga.

Därför bör du undvika att inta alkohol om du behandlas med läkemedel som innehåller oxikodon.

Om en för hög dos av oxikodon intas kan det leda till en överdos av substansen. En överdos kan ha väldigt allvarliga konsekvenser eftersom oxikodon har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet och därmed kan påverka bland annat andningen. En akut överdosering ger ofta symtom som knappnålsstora pupiller, andningsdepression, dåsighet som utvecklas till dvala eller koma, slapphet i skelettmuskulaturen, bradykardi, sänkt blodtryck samt lungödem. En tillräckligt hög överdos av oxikodon kan ha väldigt allvarliga konsekvenser då tillräckligt höga doser kan orsaka dödsfall till följd av andningsdepression.

Om du misstänker att du har tagit en överdos av oxikodon är det viktigt att du direkt uppsöker sjukvård eftersom det kan ha dödlig utgång. Du behöver medicinsk behandling för att kunna häva en överdos och detta måste du få på sjukhus.

Hur länge oxikodon stannar kvar i kroppen efter att det har intagits beror på flertalet faktorer som personens ålder, vikt, längd och metabolism. Det beror också på hur mycket oxikodon som personen har intagit. Dessutom tar det längre tid för personer med nedsatt leverfunktion och nedsatt njurfunktion att bryta ned substansen, varav den kommer finnas kvar i kroppen hos dessa personer under en längre tid. För det flesta kommer oxikodon att ha försvunnit helt från blodet inom 24 timmar efter att substansen intagits. Det kan däremot detekteras i urin och saliv under längre tid. Oxikodon kan detekteras i urinen i 3-4 dagar efter att det intagits och det är detekterbart i saliv i 1-4 dagar efter intaget.

När en patient abrupt slutar ta läkemedel som innehåller oxikodon kan så kallade abstinenssymtom uppkomma. Detta förekommer främst om en patient har använt oxikodon under en längre tid eftersom detta kan leda till ett fysiskt beroende av substansen. Detta behöver dock inte betyda att personen i sig har blivit beroende av oxikodon, utan det innebär att kroppen har blivit van vid oxikodon, varav kroppen inte fungerar normalt utan substansen. Det är därför de så kallade abstinenssymtomen kan uppkomma. Sådana symtom kan inkludera rastlöshet, gäspningar, ångest, agitation, vattniga ögon, rinnande näsa, sömnsvårigheter, muskelkramper, ledvärk, kräkningar, svettningar, snabb andning och snabba hjärtslag

När dessa symtom uppkommer och hur länge de pågår varierar från person till person. Hur svåra symtomen är varierar också från person till person. Generellt brukar symtomen uppkomma inom 72 timmar efter att läkemedelsbehandlingen har avslutats och de brukar ha minskat till stor del inom 1 vecka.

För att minimera svårighetsgraden av abstinenssymtomen är det viktigt att gradvis trappa ner dosen av läkemedlet innehållandes oxikodon. På så sätt får kroppen en chans att gradvis vänja sig av med substansen och reagerar då oftast inte lika kraftigt.

Vilken dos av oxikodon som är dödlig kan variera mellan olika personer eftersom det beror på flertalet faktorer såsom personens vikt och metabolism. Generellt har man kunnat se att en dödlig dos för personer utan toleransutveckling för oxikodon är 60-100 mg. Dock finns det flertalet substanser som kan öka effekten av oxikodon och om dessa substanser intas samtidigt som oxikodon kan en lägre dos av oxikodon ha dödlig utgång. Sådana substanser är till exempel alkohol eller andra opioidläkemedel.

FAQs

FÅ HJÄLP NU

Kontakta oss för att prata med en av våra specialister. Vi vill förstå dina problem för att rekommendera hur vårt personliga behandlingsprogram kan hjälpa dig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
AVSKILDHET & DISKRETION
OMFATTANDE UNDERSÖKNING
SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
PRIVAT LYXIGT BOENDE
PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
ProSieben
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
SFGU
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife
Institute de terapia neural
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
AMF
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA