SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

När en person befinner sig i ett missbruk eller beroende är det ofta svårt att själv inse detta samt att på egen hand hantera och behandla missbruket och beroendet. Ett missbruk eller beroende kan involvera flertalet olika substanser, som till exempel alkohol, narkotika eller olika läkemedel om de inte tas enligt läkares ordination. Oavsett vilken substans som missbruket eller beroendet handlar om, är det viktigt att få hjälp med detta för att kunna leva ett liv fritt från missbruk och beroende. På ett beroendecentrum kan man få hjälp med att hitta strategier för att ta sig ur ett missbruk eller beroende samt stöd för att förhindra återfall.

Ett beroendecentrum är en facilitet som personer med olika typer av beroende kan vända sig till för att få hjälp med sitt beroende. Ett beroende definieras som ett upprepat sökande och användande av det man är beroende av och att man inte har en kontroll över användandet. Detta kan handla om beroende av till exempel alkohol, narkotika eller läkemedel. Om det till exempel handlar om ett drogberoende så känner man att man ständigt behöver inta drogen för att må bra. Eftersom ett kontinuerligt och högt intag av droger har en negativ inverkan på kroppen kan detta leda till flertalet negativa hälsokonsekvenser. Det är därför viktigt att få hjälp med ett beroende och på ett beroendecentrum får personen i fråga vägledning om olika strategier för att ta sig ur ett beroende och förhindra ett återfall i beroendet.

Hur länge varar alkoholabstinens?

På ett beroendecentrum jobbar patienten ofta tillsammans med en mentor för att hitta strategier som kan hjälpa patienten att ta sig ur beroendet. Personen och mentorn har till exempel individuella samtal och även stöd för återfallsprevention ingår, det vill säga stöd för att förhindra ett återfall i beroendet. För att lindra den abstinens som ofta uppkommer då beroendet bryts kan personen få hjälp att lindra abstinensen med hjälp av icke beroendeframkallande läkemedel.

Det finns många olika typer av beroende som en person kan drabbas av. Till exempel kan man lida av ett alkoholberoende, spelberoende, drogberoende eller läkemedelsberoende. Detta innebär i sin tur att det finns olika typer av beroendecentrum som kan specialisera sig mer på ett specifikt beroende. Dock erbjuder de flesta beroendecentrum stöd för flera olika typer av beroende och det är bland annat vanligt att ett och samma beroendecentrum kan erbjuda stöd för alkoholberoende, drogberoende och läkemedelsberoende.

Behandlingscentrum för drogberoende

Behandlingscentrum för drogberoende riktar speciellt in sig på att hjälpa personer som har fastnat i ett beroende av olika typer av droger. Exakt hur behandlingen ser ut på ett sådant behandlingscentrum beror på vilken typ av drog som personen är beroende av, hur allvarligt missbruket av drogen är samt hur stark individens egen vilja att bryta beroendet är. Dessutom kan de terapier och metoder som används också skilja sig åt mellan olika behandlingscentrum. Det är ofta vanligt att ett behandlingscentrum för drogberoende arbetar med bland annat gruppbehandlingar och föreläsningar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Då belyses och förklaras teorin om tankars och känslors betydelse för beteenden och detta används som en strategi för att komma till rotorsaken till ett drogberoende. Tillsammans med den drogberoende görs en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka drogen eller återfaller i missbruk. Tanken med denna kartläggning är att personen ska bli medveten om vilka tankar och känslor hos personen som kan påverka missbruksbeteendet och därmed lära sig hur dessa tankar och känslor kan hanteras för att undvika återfall.

Dessutom kan metoder som Motiverande samtal (MI) användas för att få en bra kontakt med individen som behandlas för ett drogberoende och öka individens motivation till att få till en förändring. Detta är speciellt användbart då individen har behov av att få behandlingen i enskild form snarare än i grupp om gruppformen till exempel känns problematisk eller om personen har ett behov av anonymitet. Enskild behandling innebär ofta att individen får känna sig fram kring sin problematik tillsammans med en terapeut.

Så kallad tolvstegsbehandling är också vanligt förekommande och sådan behandling sker vanligtvis i grupp och leds av drogterapeuter som ofta har egna erfarenheter av beroende. Även gruppterapi och självhjälpsgrupper kan förekomma och under gruppsamtal får man chans att ta del av andra personers erfarenheter som har en liknande beroendeproblematik samt dela med sig av sina egna erfarenheter för att på så sätt få en större insikt om beroendet. Självhjälpsgrupper för drogberoende inkluderar till exempel Anonyma Narkomaner (NA Sverige) och i sådana grupper diskuteras också drogproblematiken av individer som själva har ett beroende.

På ett behandlingscentrum för drogberoende är det också vanligt med metoder såsom funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter. Här används funktionsanalys för att få individen att förstå sitt drogbeteende så att individen kan hitta alternativa vägar och därmed avstå från missbruket. Kommunikationsfärdigheter och självkontrollträning är viktiga för att stärka individens förmåga att tacka nej till droger och detta kan bland annat tränas genom rollspel. Även återfallsprevention används för att identifiera och analysera risksituationer som kan leda till återfall samt träna in alternativa sätt att handskas med dessa situationer som inte leder till ett återfall.

Center för alkoholberoende

För personer som lider av ett alkoholberoende finns det specifik hjälp att få på ett center för alkoholberoende. Exakt hur behandlingen går till beror på den enskilda individens situation som till exempel hur allvarligt missbruket och beroendet av alkohol är samt hur motiverad individen själv är att komma ur sitt beroende. En vanlig behandlingsmetod som används är kognitiv beteendeterapi där individen får lära sig om hur tankar och känslor påverkar beteenden.Tillsammans med den drogberoende görs en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka drogen eller återfaller i missbruk. Tanken med denna kartläggning är att personen ska bli medveten om vilka tankar och känslor hos personen som kan påverka missbruksbeteendet och därmed lära sig hur dessa tankar och känslor kan hanteras för att undvika missbruk samt återfall i missbruk. Dessutom kan gruppsamtal och olika typer av föreläsningar också vara vanliga strategier som används vid ett center för alkoholberoende.

Behandlingshem för missbruk och psykisk ohälsa

Så kallad tolvstegsbehandling är också vanligt förekommande vid alkoholberoende och sådan behandling sker vanligtvis i grupp och leds av terapeuter som ofta har egna erfarenheter av alkoholberoende. Även gruppterapi och självhjälpsgrupper kan förekomma på center för alkoholberoende. Under gruppsamtal får man chans att ta del av andra personers erfarenheter som har en liknande problematik kring alkoholberoende samt dela med sig av sina egna erfarenheter för att på så sätt få en större insikt om beroendet. Självhjälpsgrupper för alkoholberoende inkluderar till exempel  Anonyma Alkoholister (AA) och i sådana grupper diskuteras också problematiken kring alkoholberoende av individer som själva har ett beroende.

Olika beroendecentrum brukar kategoriseras utifrån vilken typ av anläggning som det klassificeras som. På olika typer av anläggningar sker behandlingen på olika sätt och genom att välja rätt typ av anläggning kan en individ hitta den behandlingstyp som passar ens behov bäst. Några av de vanligaste typerna av beroendecentrum är beroendecentrum för öppenvård, beroendecentrum för slutenvård samt olika typer av bostadsmissbrukscentrum.

Beroendecentrum för öppenvård

På ett beroendecentrum för öppenvård sker inte behandlingen på en specifik anläggning och individen läggs inte in på till exempel en mottagning. Istället kan behandlingen ske i hemmet, på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Behandlingen sker oftast på dagtid och patienten bor hemma under behandlingstiden och inte på en anläggning. Patienten deltar då i ett behandlingsprogram på dagtid som antingen kan vara på heltid eller deltid och patienten bor hemma under behandlingstiden. Omfattningen av öppenvård varierar beroende på individens enskilda behov och kan variera från att ske flera dagar i veckan till endast ett par träffar per vecka. Behandling via öppenvård kan ske både i grupp och enskilt.

Öppenvård är mest lämpligt för personer som har en stabil social situation och som kan klara sig bra hemma själva. Öppenvård passar också bra för personer som vill kunna jobba samtidigt som behandlingen pågår eller som inte kan lämna sin familj under behandlingsperioden. Öppenvård är ofta också rekommenderat för personer som har fått behandling på ett behandlingshem och ska återvända hem. Detta beror på att återfall i missbruk och beroende är vanligt när man återvänder till sin hemmiljö och det kan då vara bra att ha ett organiserat stödsystem som kan hjälpa till att förhindra återfall.

Beroendecentrum för slutenvård

Det finns också beroendecentrum för slutenvård och ett sådant behandlingsprogram kan ske antingen på ett behandlingshem eller på ett sjukhus. Slutenvård är den mest intensiva formen av beroendevård och det rekommenderas till exempel för patienter som behöver medicinsk avgiftning, patienter som har andra sjukdomar förutom beroende eller personer som har ett behov av att komma hemifrån för att helt kunna fokusera på behandlingen. I Sverige står alla behandlingshem som erbjuder slutenvård under kontroll av Socialstyrelsen. På vissa av dessa behandlingshem kan inte kvalificerad sjukvård eller medicinsk avgiftning erbjudas, varav individen måste vara nykter och drogfri innan en behandling kan påbörjas på ett sådant behandlingshem. Det är vanligt att den största delen av behandlingen på ett sådant behandlingshem genomförs i grupp.

Ofta bor man på ett behandlingshem för slutenvård under minst fyra veckor och då erhålls behandling under hela dygnet. Slutenvård är det bästa alternativet för individer som till exempel inte har ett stabilt stödsystem i sin hemmiljö eller som löper större risk att återfalla i missbruk och beroende om individen befinner sig hemma. Dessutom är slutenvård rekommenderat för personer med psykiatriska sjukdomar som till exempel depression, ångest eller bipolaritet.

Lyxigt bostadsmissbrukscentrum

För behandling av missbruk och beroende finns det också lite lyxigare typer av centrum att vända sig till. Dessa centrum är ofta all-inclusive rehabiliteringscenter där faciliteterna och rummen man bor i är mer lyxiga och rymliga. Vid behandling på ett sådant centrum kan det ofta kännas mer som att man bor i en bostad än på en anläggning, vilket kan bidra till att individen känner sig mer bekväm. Ofta är dessa center också belägna i vackra och lugna omgivningar som kan bidra till avkoppling och komfort för individen.

Dessa lyxiga bostadsmissbrukscentrum erbjuder ofta samma typ av behandling som andra beroendecentrum och behandlingen sker i slutenvård. Dessutom kan dessa centrum erbjuda behandling av olika typer av psykiska störningar. Dessa centrum erbjuder ofta olika typer av program för att bättre anpassa behandlingen till individens enskilda situation och behov. 

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin