7 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Concerta är ett läkemedel som används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn och ungdomar. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karakteriseras av svårigheter att sitta still och koncentrationssvårigheter. Vi kommer här att förklara hur Concerta verkar i kroppen samt eventuella biverkningar som kan uppkomma vid användning av läkemedlet. Dessutom kommer vi att förklara hur läkemedlet bör användas för att minimera risken för missbruk och beroende av läkemedlet.

Läkemedlet Concerta är som nämnt ett läkemedel som används för symtomatisk behandling av ADHD. Concerta innehåller den aktiva substansen metylfenidat som är en substans som har en stimulerande effekt på det centrala nervsystemet. Metylfenidat blockerar dopamintransportörer och noradrenalintransportörer i kroppen och förhindrar därmed att dopamin och noradrenalin återupptas i nervceller. Därmed ökar mängden dopamin och noradrenalin i det centrala nervsystemet. ADHD tros bero på en underaktivitet av dopamin och noradrenalin i hjärnan eftersom dessa neurotransmittorer bland annat har en påverkan på centran i hjärnan som kontrollerar uppmärksamhet. Därmed tros metylfenidats effekt i form av att orsaka en ökad mängd av dessa neurotransmittorer i vissa delar av hjärnan vara orsaken till läkemedlets effekt vid ADHD. Läkemedlet kan därmed bidra med att förbättra uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och att minska impulsivt beteende hos personer med ADHD.

Ataraxmissbruk och symtom i Sverige

Concerta används i vissa fall för behandling av ADHD hos barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år. Om man som vuxen undergick behandling med Concerta vid en yngre ålder kan det också vara lämpligt att fortsätta med Concerta vid vuxen ålder. Dock används läkemedlet endast efter att andra läkemedelsfria behandlingsmetoder har prövats och visats otillräckliga, såsom samtalsterapi och beteendeterapi. I sådana fall används läkemedlet som en del i ett behandlingsprogram för ADHD hos barn där även psykologisk terapi, utbildning och social terapi vanligtvis också ingår.

Behandlingen med läkemedlet sker då under översikt av specialist på beteendestörningar hos barn.

Precis som vid all läkemedelsanvändning kan också användning av Concerta ge upphov till ett antal biverkningar. Dessa behöver dock inte uppkomma hos alla som använder läkemedlet.

Vanliga biverkningar som kan uppkomma inkluderar följande:

 • Hjärtklappning
 • Humörförändringar, humörsvängningar eller personlighetsförändringar
 • Svettningat
 • Förhöjt blodtryck
 • Ångest och en känsla av nervositet
 • Sömnsvårigheter
 • Aptitlöshet och viktnedång
 • Muntorrhet
 • Illamående och kräkningar
 • Huvudvärk och yrsel

Användning av Concerta hos barn har också visat sig ha effekt på tillväxten om läkemedlet används i över ett år. Läkemedlet har då i vissa fall orsakat en långsammare tillväxt hos barn samt utebliven viktökning. Därmed kontrolleras barnets utveckling noga av läkare vid användning av Concerta och om påverkan på tillväxten observeras kan behandlingen avbrytas under en kort tid.

Det finns också några allvarliga biverkningar som kan uppkomma vid behandling med Concerta och om dessa uppstår bör sjukvård uppsökas direkt. Detta inkluderar följande biverkningar:

 • Tecken på allergisk reaktion med symtom som röda utslag, andningssvårigheter samt svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals
 • Tecken på hjärtproblem som bröstsmärta, andningssvårigheter eller svimningskänslor
 • Psykosproblematik som hallucinationer, aggressioner, fientlighet eller paranoia
 • Cirkulationsproblem som bortdomning, smärta, kylighet, plötsliga sår, eller förändringar av hudfärgen på fingrar eller tår
 • Peniserektion som är smärtsam eller varar 4 timmar eller längre

Eftersom Concerta är ett beroendeframkallande ämne samt klassat som narkotika enligt Läkemedelsverkets förteckning II, finns det risk för utveckling av beroende av läkemedlet. Faktum är att den aktiva substansen i Concerta är väldigt lik andra substanser som kokain och amfetamin som också är starkt beroendeframkallande. Därmed är det lätt att ett missbruk av Concerta kan leda till ett beroende av läkemedlet. Ett missbruk av läkemedlet innebär antingen att läkemedlet används utan att man har fått det utskrivet på recept, eller att det inte används enligt läkarens ordinationer utan istället tas i en högre dos eller oftare än vad som föreskrivits.

Det är därför viktigt att patienter som får Concerta utskrivet övervakas noggrant med avseende på risk för avvikande användning, felanvändning eller missbruk av läkemedlet. Dessutom vidtas försiktighet vid utskrivning av läkemedlet till patienter med känt drog- eller alkoholberoende på grund av risken för missbruk, felanvändning eller avvikande användning av läkemedlet.

Trots att Concerta förskrivs för och endast ska användas för symtomatisk behandling av ADHD, finns det personer som missbrukar läkemedlet för dess stimulerande effekter.

Personer kan till exempel missbruka Concerta för att förbättra koncentrationsförmågan och därmed förbättra akademisk prestation. Dessutom kan det missbrukas för dess aptitnedsättande effekter för viktnedgång. Concerta aktiverar också belöningssystemet i hjärnan varav läkemedlet kan ge ett rus när det intas av personer som inte har ADHD.

Symtom av missbruk

När Concerta används av personer som inte har ADHD kan det få allvarliga konsekvenser eftersom det orsakar hyperaktivitet och överstimulering på grund av att läkemedlet bland annat ökar nivån av dopamin i hjärnan. Ett missbruk av Concerta som pågår under en längre tid kan ha allvarliga konsekvenser på kroppen.

Personer som missbrukar Concerta kommer ofta uppleva ett antal symtom både i form av beteendeförändringar och fysiska förändringar. En person som missbrukar Concerta uppvisar ofta ett rastlöst beteende eller verkar ofta vara väldigt upptagna. Dessutom uppvisar de ofta en ökad känsla av självförtroende eller eufori, ökad pratsamhet samt ökat fokus och uppmärksamhet. Personer som missbrukar Concerta har ofta också sömnsvårigheter, de beter sig ofta aggressivt och de går ofta ned i vikt.

Lergigan biverkningar och faror vid överdosering

Efter att Concerta har missbrukats under en längre tid kan också flertalet andra symtom uppkomma som hallucinationer, paranoia och psykoser. Depression och självmordstankar är andra möjliga symtom hos de som missbrukar Concerta.

Följande är ytterligare symtom som kan uppkomma vid missbruk av Concerta:

 • Magsmärta
 • Nedsatt aptit
 • Huvudvärk
 • Muntorrhet
 • Illamående och kräkningar
 • Sömnstörningar
 • Viktnedgång
 • Irritabilitet
 • Synsvårigheter
 • Hudutslag
 • Bortdomning
 • Svettningar
 • Ångest
 • Rastlöshet
 • Högt blodtryck
 • Utvidgade pupiller
 • Arytmier

Missbruk av Concerta kan också orsaka svåra skador på hjärtat och det cirkulatoriska systemet. Detta kan slutligen leda till hjärtattack, oregelbundet blodtryck, stroke, cirkulationssvikt, koma eller till och med död.

Det är inte rekommenderat att blanda alkohol och Concerta. Alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet, men eftersom Concerta har en stimulerande effekt på det centrala nervsystemet kan läkemedlet överkomma de hämmande effekterna som orsakas av alkohol. Detta kan leda till att personen inte känner av effekterna av alkohol och därmed intar mer alkohol. Detta kan i sin tur leda till alkoholförgiftning, vilket i vissa fall kan ha dödlig utgång. Dessutom kan samtidigt intag av alkohol leda till en ökning av de eventuella biverkningarna av Concerta. Detta inkluderar biverkningar som illamående, huvudvärk, muntorrhet, irritabilitet, nedsatt koncentrationsförmåga, yrsel samt sömnighet.

Intag av alkohol samtidigt som Concerta används kan också orsaka psykiatriska förändringar och därmed förvärra symtomen av ADHD samt leda till ångest och aggression.  

Ett högt intag av Concerta kan orsaka en överdos av läkemedlet, vilket i vissa fall kan vara livshotande. Detta beror på att en överdos av Concerta leder till en snabb ökning av dopamin i hjärnan, vilket leder till att den normala kommunikationen mellan hjärnceller störs och detta kan leda till flertalet allvarliga konsekvenser. En överdos kan orsaka både fysiska och psykologiska symtom.

Fysiska symtom av överdos av Concerta inkluderar följande:

 • Kräkningar
 • Okontrollerade muskelkontraktioner
 • Huvudvärk
 • Ökad eller oregelbunden hjärtrytm
 • Ökat blodtryck
 • Sinusarytmier
 • Muntorrhet
 • Okontrollerade ryckningar
 • Hudrodnad
 • Magkramper
 • Feber
 • Överaktiva reflexer
 • Snabb andning
 • Rastlöshet

Psykologiska symtom av överdos av Concerta inkluderar följande:

 • Maniskt tillstånd
 • Psykos
 • Aggression
 • Tvångsmässigt beteende
 • Hallucinationer
 • Paranoia
 • Desorientering
 • Förvirring
 • Panikattack

FAQs

FÅ HJÄLP NU

Kontakta oss för att prata med en av våra specialister. Vi vill förstå dina problem för att rekommendera hur vårt personliga behandlingsprogram kan hjälpa dig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
AVSKILDHET & DISKRETION
OMFATTANDE UNDERSÖKNING
SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
PRIVAT LYXIGT BOENDE
PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
ProSieben
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
SFGU
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife
Institute de terapia neural
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
AMF
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA