SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

I Sverige finns det många olika behandlingshem som erbjuder behandling och vägledning för personer som har hamnat i olika typer av missbruk eller beroenden samt för personer som lider av psykisk ohälsa. Detta kan till exempel handla om alkoholberoende, drogberoende eller läkemedelsberoende eller psykisk ohälsa i form av depression, ångest eller bipolär sjukdom. På ett behandlingshem arbetar personalen för att stödja patienterna så att de kan få en strukturerad och fungerande vardag och hantera sin problematik. Ofta utgörs behandlingen av enskild terapi, gruppterapi och andra behandlingsformer. Behandlingen anpassas utifrån patientens individuella situation och behov så att vistelsen kan upplevas som meningsfull för patienten.

 Ett behandlingshem kan vara i form av en öppen institution vilket innebär att behandlingen inte sker på en specifik anläggning och individen läggs inte in på till exempel en mottagning. Istället kan behandlingen ske i hemmet, på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Behandlingen sker oftast på dagtid och patienten bor hemma under behandlingstiden och inte på en anläggning. Patienten deltar då i ett behandlingsprogram och behandling via öppenvård kan ske både i grupp och enskilt. Öppenvård är mest lämpligt för personer som har en stabil social situation och som kan klara sig bra hemma själva. Öppenvård passar också bra för personer som vill kunna jobba samtidigt som behandlingen pågår eller som inte kan lämna sin familj under behandlingsperioden.

Ett behandlingshem kan också vara i form av en sluten institution, vilket innebär att behandlingen sker antingen på till exempel ett behandlingshem eller på ett sjukhus. Då bor man ofta på till exempel behandlingshemmet under en viss period och får då behandling under hela dygnet. Slutenvård är den mest intensiva formen av beroendevård och det rekommenderas till exempel för patienter som behöver medicinsk avgiftning, patienter som har andra sjukdomar förutom beroende eller personer som har ett behov av att komma hemifrån för att helt kunna fokusera på behandlingen. I Sverige står alla beroendecentrum som erbjuder slutenvård under kontroll av Socialstyrelsen. Det är vanligt att den största delen av behandlingen på ett sådant behandlingshem genomförs i grupp.

Nämndemansgården är ett av Sveriges ledande behandlingshem för människor med olika typer av missbruk. I centrala Stockholm finns ett rehabcenter som tillhör Nämndemansgården där de erbjuder olika former av behandling mot både riskbruk och beroende av alkohol, droger, läkemedel och spel. Dessutom erbjuder de också kurser och stöd för anhöriga till de som är beroende. På detta rehabcenter erbjuds öppenvård, vilket tillåter patienterna att behålla sitt vardagsliv under behandlingen. Det finns olika typer av behandlingsupplägg på centret för riskbruk eller beroende av alkohol, droger eller läkemedel. Det finns delvis en högintensiv form av behandling där behandlingen sker i grupp under dagtid på vardagar och vanligtvis 3–5 dagar i veckan. Det finns också en lågintensiv behandlingsform då gruppbehandlingen sker under en eftermiddag i veckan antingen under totalt 20 veckor för personer med ett riskbruk eller under 40 veckor för personer med ett beroende.

I dessa behandlingar ingår bland annat behandling i grupp med individuella uppgifter, individuella uppgifter, möjlighet till enskilda samtal, vägledning med inslag av kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal, samt introduktion till 12-stegsprogrammet. Utöver detta finns det andra typer av fördjupad behandling som komplement till detta.

KBT-Gruppen i Göteborg är en privat psykologmottagning i Göteborg som erbjuder KBT-behandling hos legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Mottagningen erbjuder behandling av både beroende, missbruk samt olika psykiska problem som depression, ångest, PTSD, sömnsvårigheter, tvångssyndrom med mera. Mottagningen erbjuder behandling både på distans och på plats och erbjuder behandling för både barn, ungdomar och vuxna.

Vad är ett beroendecentrum?

På mottagningen utgår behandlingen från kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Dessa metoder har enligt forskning visat sig vara de behandlingsmetoder som ger bäst resultat vid behandling av bland annat beroendeproblematik. Behandlingarna bygger på gott samarbete och en ömsesidig respekt mellan terapeut och patient, där man undviker konfrontation och där patienten erbjuds hjälp att hitta sin motivation samt hantera sitt beroende.

I centrala Malmö finns ett rehabcenter som tillhör Nämndemansgården och detta center erbjuder behovsanpassade behandlingsinsatser i form av öppenvård för både riskbruk och olika typer av beroenden. På centret finns både erfarna alkohol- och drogbehandlare och behandlingen är baserad på kognitiv beteendeterapi med 12-stegsprogrammets principer som grund. På centret erbjuds öppenvårdsbehandling både enskilt och i grupp och behandlingen kan genomföras med olika frekvens och under varierande tidsperioder. Dessutom kan centret erbjuda lösningar som en kombinationen av kortare slutenvårdsbehandling och öppenvårdsbehandling på hemorten.

Den högintensiva formen av öppenvårdsbehandlingen pågår under vardagar mellan klockan 9 och 12 och behandlingen innehåller schemalagda inslag såsom föreläsningar, kombinerat med individuella uppgifter i syfte att komma till avgörande insikter och kunskaper för att kunna skapa förutsättningar för ett liv med meningsfullhet och livskvalitet. Det finns också en lågintensiv öppenvårdsbehandling som främst vänder sig till de patienter som har ett fungerande socialt nätverk och har ett större behov av att befinna sig i hemmet. Den lågintensiva behandlingen finns i form av ett 20-veckorsprogram som består av gruppterapi en gång i veckan, eftermiddag eller kvällstid, och riktar sig främst mot riskbruk. Det finns också ett 40-veckorsprogram som innehåller det som finns med i 20-veckorsprogrammet samt kompletteras med mer individuella uppgifter. För personer som föredrar enskild behandling finns också individuell behandling att tillgå i form av enskilda samtal med alkohol- och drogbehandlare eller psykoterapeut.

I Uppsala finns det flera val till beroendevård och de flesta av dessa centrum är i anslutning till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Till exempel finns LARO-mottagningen som står för ”Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende”. Mottagningen utreder och behandlar personer i Uppsala län och personer som har specialistvårdsremiss från övriga landet som har fyllt 20 år och har ett års dokumenterat beroende av heroin, morfin eller opium.

Beroendecentrum Gävle tillhör Gävleborgs region och erbjuder behandling för missbruk och beroende. Sjuksköterskor och läkare på centret tillhör vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg och sjuksköterskorna kartlägger och screenar problemtyngden av alkohol och droger hos patienten medan läkare ställer diagnos. På centret kan patienten få hjälp att komma tillrätta med ett beroende av alkohol och droger samt få medicinsk lindring. Dessutom erbjuds behandling av abstinenssymtom (avgiftning) både i form av öppenvård och slutenvård på institution. På Beroendecentrum Gävle utgår behandlingen från Motiverande samtal (MI) som förhållningssätt och dessutom erbjuds metoderna Manual för motivationshöjande behandling med alkohol (MET) samt metoden Återfallsprevention (ÅP).

Beroendemottagningen Vägen är en mottagning i Eskilstuna som erbjuder samtalsbehandling för personer som upplever problem med alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar. Dessutom erbjuder mottagningen stöd för anhöriga till personer med beroendeproblematik.

Behandlingarna på mottagningen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. Dessutom används ett nätverks- och systemteoretiskt synsätt samt Motiverande samtal (MI) och mottagningen erbjuder både enskilda samtal och gruppbehandling. Gruppbehandling erbjuds för återfallsprevention, anhörigstöd och spel om pengar. De enskilda samtal som erbjuds på mottagningen kan vara av motiverande, rådgivande och stödjande karaktär, men också vara utformade efter vissa av mottagningens manualbaserade program. Dessutom erbjuder mottagningen öronakupunktur enskilt eller som komplement till annan behandling. Akupunkturen kallas NADA och är vanligt förekommande i missbruksbehandling då den anses vara lugnande, avstressande, och kan lindra sug och abstinensbesvär.

Mottagningen arbetar också med något som kallas för Community Reinforcement Approach (CRA) där fokus ligger på vad som utlöser missbruksbeteendet samt vilka beteenden som gynnar drogfrihet. Patienten får då jobba mot egna uppställda mål inom nio områden; alkohol- och drogbeteende, arbete/studier, ekonomi, socialt umgänge, personliga vanor, äktenskap/relationer, juridiska frågor, känslomässigt liv samt kommunikation. Denna behandling planeras individuellt och omfattar 16-20 sessioner utspridda under en längre tid. På mottagningen finns också behandling för återfallsprevention i form av en kurs som bygger på kognitiv beteendeterapi upplagd på 8-12 sessioner med eventuell uppföljning. Kursen erbjuds både enskilt och i grupp och med kursen får patienten hjälp att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall.

Beroendemottagningen Vägen erbjuder också en serviceinsats som kallas för Skolchansen. Den riktar sig till gymnasieelever som är över 18 år och som behöver hjälp med beroende eller missbruk. Insatsen är på fem veckor och innehåller information om alkohol, droger, spel om pengar och dess påverkan, samt verktyg för att kunna motstå alkohol, droger och spel. Eleven får lämna urinprov och efter två rena prover kan eleven återgå till skolan. Dessutom erbjuder mottagningen ett cannabisavvänjningsprogram som är ett sex veckors avgiftningsprogram med täta kontakter. Detta program sker enskilt och omfattar 18 sessioner.

Rehabcenter Norrland är en mottagning i centrala Umeå som tillhör Nämndemansgården. Mottagningen erbjuder olika former av behandling mot både riskbruk och beroende av alkohol, droger, läkemedel och spel. Dessutom erbjuder mottagningen stöd för anhöriga och medberoende. Mottagningen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder två olika behandlingsupplägg i form av lågintensiv gruppbehandling eller enskilda samtal.

Den lågintensiva gruppbehandlingen sker under en eftermiddag i veckan och finns i form av ett program under 20 veckor för patienter med ett riskbruk samt ett program under 40 veckor för patienter med ett beroende. Behandling i form av enskilda samtal utförs genom att patienten samtalar med en terapeut. Båda behandlingsuppläggen utgår från kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal samt introduktion till 12-stegsprogrammet.  

På Allmänmottagning Beroendecentrum i Örebro kan personer med ett alkohol- eller drogberoende med samtidig psykisk ohälsa få hjälp. Dessutom erbjuder centret hjälp för personer som har ett spelberoende (hazardspel) eller problem med icke-medicinskt användande av dopningspreparat. Detta centrum är en öppenvårdsmottagning där behandlingar innefattar återfallsprevention individuellt eller i grupp, läkemedelsnedtrappning, aversionsmedicinering till exempel genom antabus samt andra behandlingar för att förhindra återfall.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin