SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

8 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Lergigan är ett läkemedel som har lugnande och sederande effekter. Läkemedlet används därför bland annat vid ångest, oro samt sömnrubbningar. Vi kommer i denna artikel att förklara hur Lergigan verkar i kroppen och hur läkemedlet ger sin effekt. Möjliga biverkningar som kan uppkomma vid behandling med läkemedlet kommer också att nämnas. Dessutom kommer vi att ta upp hur Lergigan bör användas för att minimera risken för beroende och missbruk av läkemedlet.

Lergigan är som nämnt ett lugnande och sederande läkemedel som innehåller den aktiva substansen prometazin. Prometazin är en så kallad H1-antagonist som verkar genom att binda in till histamin H1-receptorer i kroppen och därmed blockera inbindningen av ämnet histamin till dessa receptorer. Histamin är en signalsubstans i kroppen som bland annat frisätts vid en allergisk reaktion och det är histaminet som orsakar de allergiska symtom som då uppkommer. Genom att prometazin kan blockera histamin kan det alltså bland annat lindra de allergiska symtom som kan uppkomma vid en allergisk reaktion. Eftersom histamin också kan ge upphov till åksjuka och illamående, kan Lergigan också motverka dessa symtom genom att blockera histaminets verkan i kroppen.

Dessutom har prometazin en lugnande, sederande och ångestdämpande effekt. Denna effekt tros bero på att histamin vanligtvis bidrar till vakenhetsgraden i hjärnan, varav prometazin genom att blockera histaminets verkan bidrar till en sänkt vakenhetsgrad och en sederande och ångestdämpande effekt.

  • Ångest, oro och sömnrubbningar: Eftersom prometazins blockad av histamin  bidrar till en sänkt vakenhetsgrad i hjärnan, verkar läkemedlet sederande och lugnande. Lergigan kan därför användas vid ångest, oro och sömnsvårigheter.
  • Alkoholmissbruk: De lugnande effekterna av Lergigan har lett till att läkemedlet ibland används för att behandla alkoholmissbruk eftersom det begränsar den upprymdhet och positiva upplevelse som alkoholen kan ge.
  • Åksjuka och illamående: Histamin kan som nämnt ge upphov till åksjuka och illamående, varav Lergigan genom att blockera histaminets verkan i kroppen kan minska dessa symtom
  • Hudklåda och allergier: Eftersom histamin är bland annat frisätts vid en allergisk reaktion och orsakar de allergiska symtom som då uppkommer, kan Lergigan minska dessa symtom genom att blockera histamin

Alla läkemedel kan ge upphov till biverkningar och likaså gäller för Lergigan. Dock behöver inte alla som använder läkemedlet få dessa biverkningar. De vanligaste biverkningarna vid användning av Lergigan är dåsighet, muntorrhet, huvudvärk, mardrömmar, yrsel, rastlöshet, dubbelseende samt förvirring. Det är också vanligt att känna sig lite dåsig på morgonen om Lergigan tagits kvällen innan, men denna biverkan försvinner efter några dagars behandling. Eftersom Lergigan har sederande effekter och därmed kan sänka reaktionsförmågan, bör du undvika aktiviteter som ställer krav på mental förmåga såsom körning och manövrering av maskiner innan du vet hur läkemedlet påverkar dig.

Det finns vissa biverkningar som kan vara mer allvarliga och om sådana upplevs ska du direkt sluta ta Lergigan och uppsöka sjukvård. Sådana biverkningar inkluderar tecken på en allergisk reaktion vilket visas som utslag, andningssvårigheter samt svullnad av ansiktet, läppar, tungan och halsen. Det är också viktigt att direkt kontakta läkare om du upplever svår dåsighet, svag andning, svimningskänslor, anfall, snabba eller långsamma hjärtslag, gulaktig hud och ögonvitor, okontrollerade ansiktsrörelser, blödningsbenägenhet eller plötsliga känslor av svaghet eller influensaliknande symtom.

Lergigan anses inte vara ett beroendeframkallande läkemedel eftersom den aktiva substansen i Lergigan (prometazin) inte har beroendeframkallande egenskaper. Det är främst smärtstillande narkotiska läkemedel och lugnande läkemedel som påverkar nervsystemet som är beroendeframkallande och eftersom Lergigan påverkar histaminreceptorer tillhör det inte dessa läkemedel. Lergigan orsakar alltså inte ett fysiskt beroende utifrån hur substansen påverkar kroppen. Trots detta har Lergigan ångestdämpande och sederande effekter och det kan ge lugnande och euforiska känslor precis som andra beroendeframkallande läkemedel.

Eftersom Lergigan kan ge dessa effekter utan att vara beroendeframkallande är detta läkemedel ofta väldigt eftersökt av patienter. Dock kan vissa personer som använder Lergigan känna ett behov av att ta högre och högre doser av läkemedlet och detta blir då till en form av psykologiskt beroende. Denna typ av beroende har dock mer att göra med det mentala tillståndet hos personen och inget att göra med själva läkemedlet och hur det påverkar kroppen.

Ett missbruk av Lergigan innebär att läkemedlet tas utan recept eller att det tas oftare eller i högre doser än vad som ordinerats av läkaren. På grund av de sederande och lugnande effekterna hos Lergigan, är det vanligt att läkemedlet kan missbrukas. Det förekommer också att patienter använder Lergigan tillsammans med opioider eftersom Lergigan förstärker effekten av opioider och därmed ger ett starkare rus av opioider med känslor som eufori. Det är också vanligt med missbruk av Lergigan hos patienter som har andra beroenden. Missbruk av Lergigan i sig själv eller tillsammans med opioider kan ha flertalet negativa effekter på hälsan. Detta inkluderar förändringar av blodtrycket, hudreaktioner och känslighet för solen, hallucinationer, anfall, onormal hjärtrytm, suddig syn eller dubbelseende, sömnsvårigheter, muntorrhet, mardrömmar, organsvikt, andningssvårigheter, överdriven excitation samt ofrivilliga rörelser.

Sobril Missbruk Biverkningar Sverige

För att undvika att hamna i ett missbruk av Lergigan och därmed undvika de negativa effekter som detta kan ha på hälsan, är det viktigt att ta läkemedlet enligt läkarens ordination och inte själv ändra på dosen.

Om en person tar en tillräckligt hög dos av Lergigan kan personen drabbas av en överdos. Det har visats att intag av 250 mg Lergigan hos vuxen har lett till måttlig intoxikation, intag av 500 mg Lergigan har resulterat i måttlig till allvarlig intoxikation och intag av 2,25 g Lergigan har orsakat allvarlig intoxikation. I jämförelse är den vanliga dagliga doseringen av Lergigan 25-50 mg hos vuxna.

En överdos kan orsaka flertalet biverkningar av olika allvarlighetsgrad. Sådana biverkningar inkluderar sömnighet, medvetslöshet, svårigheter att samordna rörelser, huvudvärk, hallucinationer, kramper, muntorrhet, hypertermi samt utvidgade pupiller. Vid väldigt höga doser kan även takykardi, blodtrycksfall och arytmier uppkomma. Illamående, kräkningar och kramper är också biverkningar som kan uppkomma vid överdos. Det finns också fall av överdoser som har orsakat allvarliga arytmier med dödlig utgång.

Hur länge symtom från en överdos håller i sig beror på hur mycket av läkemedlet som intogs samt personens kroppsvikt och längd. Om du misstänker att du har tagit en överdos av Lergigan är det viktigt att direkt uppsöka vård eftersom dessa symtom inte går över av sig själva. Utan korrekt medicinsk hjälp kan överdoser vara dödliga.

Det är inte rekommenderat att blanda Lergigan och alkohol eftersom båda dessa substanser har en sederande effekt. Intag av dessa substanser samtidigt kan därför leda till att den sederande effekten blir alldeles för hög och detta kan leda till att sömnen blir för djup med risk för andningsuppehåll. Blandning av substanserna kan också göra det svårare att vakna efter sömn. Eftersom alkohol potentierar effekterna av Lergigan kan samtidigt intag av alkohol också leda till en ökning av de biverkningar som Lergigan kan orsaka. Detta inkluderar biverkningar som sömnighet, förvirring, yrsel samt huvudvärk. Kombinationen av alkohol och Atarax kan också orsaka nedsatt tanke- och omdömesförmåga. Du bör därför undvika eller begränsa ditt alkoholintag medan du använder Lergigan.

I och med att Lergigan inte är ett beroendeframkallande läkemedel orsakar läkemedlet generellt inte abstinenssymtom då läkemedelsbehandlingen avslutas. Detta skiljer Lergigan från till exempel bensodiazepiner som är beroendeframkallande substanser som därför orsakar tydliga abstinenssymtom om man snabbt avslutar behandling med bensodiazepiner. Men eftersom Lergigan inte orsakar ett fysiologiskt beroende brukar det gå bra att direkt sluta ta Lergigan utan att uppleva abstinenssymtom. Trots att det är högst ovanligt att uppleva abstinenssymtom av Lergigan kan dock vissa som har använt läkemedlet under en längre tid samt i högre doser uppleva milda abstinenssymtom då läkemedelsbehandlingen avslutas abrupt.

Det är därför alltid rekommenderat att successivt trappa ned behandlingen med Lergigan för att minska risken för abstinenssymtom. Detta innebär att du tar en lägre och lägre dos av läkemedlet under en tid istället för att abrupt avsluta behandlingen. Detta ger din kropp en chans att gradvis vänja sig av med läkemedlet och risken för biverkningar minskar därför.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin