SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

7 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Det är möjligt att överdosera Imovane om man tar en för hög dos av läkemedlet. Det har observerats att ett intag av 2,5 – 50 mg Imovane hos vuxna samt ett intag på 40 mg hos äldre personer har lett till lindrig intoxikation. Vid ett intag på >50 – <100 mg hos vuxna orsakade läkemedlet lindrig till måttlig intoxikation. När 100 mg av Imovane intogs hos vuxna orsakade det djup medvetslöshet och ett intag på 187 mg hos vuxna med samtidig intag av alkohol ledde till allvarlig intoxikation. Det är dessutom viktigt att inte använda Imovane samtidigt som opioider eftersom båda dessa läkemedel har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Därmed kan samtidig användning av dessa substanser leda till sedering, andningsdepression, koma och till och med död.

Concerta biverkningar

Det är därför viktigt att följa läkarens ordination vid behandling med Imovane och inte själv ändra dosen av läkemedlet.

Vid överdos av Imovane kan flertalet symtom uppkomma. Eftersom Imovane har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet och har sömninducerande effekter, kan symtom relaterade till dessa effekter uppkomma vid överdos av läkemedlet. Detta inkluderar följande symtom:

 • Trötthet
 • Dåsighet
 • Somnolens
 • Förvirring 
 • Nedsatt mental förmåga
 • Medvetslöshet som kan föregås eller efterföljas av agitation och hallucinationer
 • Andningsdepression som främst uppkommer då Imovane intas i kombination med alkohol eller andra läkemedel som hämmar det centrala nervsystemet
 • Ryckiga rörelser
 • Muskelsvaghet
 • Lågt blodtryck, sinustakykardi eller bradykardi
 • Eventuellt intraventrikulärt block, AV-block
 • Låga halter av kalium i blodet eller
 • Högt blodsockervärde
 • Gastrointestinala symtom

Om patienten har andra riskfaktorer som till exempel annan sjukdom eller om patienten har ett generellt försvagat tillstånd kan detta bidra till att symtomen blir svårare. Trots att det är mindre sällsynt så kan överdos av Imovane också leda till död. Dessutom har det visat sig att ett intag av en högre dos av Imovane än den som rekommenderas ökar risken för att patienter upplever sömngång och liknande beteenden såsom att köra bil, laga och äta mat eller ringa telefonsamtal i sömnen, utan att minnas händelsen efteråt. Risken för sådant beteende har också visat sig öka då alkohol och andra läkemedel som hämmar det centrala nervsystemet intas tillsammans med Imovane. Sömngång kan leda till allvarliga konsekvenser och är därför en allvarlig biverkan av överdos av Imovane.

Det finns rapporterat att ett intag av 100 mg Imovane hos vuxna har orsakat djup medvetslöshet som obehandlat kan leda till död, samt att ett intag av 187 mg Imovane tillsammans med alkohol hos vuxna kan orsaka allvarlig intoxikation. Imovane finns i 5 mg samt 7,5 mg tabletter, vilket innebär att man för att komma upp i en dos på 100 mg måste inta 20 stycken 5 mg tabletter alternativt cirka 13 7,5 mg tabletter. Det är också viktigt att vara medveten om att intag av Imovane i kombination med intag av opioider kan innebära att en lägre dos av Imovane kan orsaka skada eller död. Både Imovane och opioider har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet, varav samtidig användning av dessa substanser kan leda till sedering, andningsdepression, koma och till och med död.

Den aktiva substansen zopiklon i läkemedlet Imovane är en vanlig orsak till läkemedelsrelaterade dödsfall i Sverige. Enligt Socialstyrelsen i Sverige var

zopiklon den enskilt vanligaste substansen vid dödsfall orsakade av förgiftningar av läkemedel och narkotika, under åren 2012–2017. Zopiklon nämndes då på dödsorsaksintyget i ungefär 100 av cirka 900 dödsfall per år. En av avsikterna bakom dödsfallen kategoriseras som självmord och detta var den vanligaste avsikten bakom dödsfallen och självmord var dessutom vanligare bland kvinnor än män.

Du bör inte dricka alkohol vid användning av Imovane eftersom både Imovane och alkohol dämpar aktiviteten i det centrala nervsystemet. Därmed kan alkohol öka de biverkningar som Imovane kan orsaka i det centrala nervsystemet. Dessutom kan kombinationen av Imovane och alkohol leda till en för hög dämpning av aktiviteten i det centrala nervsystemet vilket kan ha flertalet konsekvenser.

Biverkningar av att blanda alkohol och Imovane sömntabletter

Eftersom både Imovane och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet kan de biverkningar som Imovane kan orsaka i det centrala nervsystemet öka vid alkoholintag. Dessa biverkningar inkluderar dåsighet och trötthet.

Imovane-beroende och symtom

Dessutom kan kombinationen av Imovane och alkohol öka de sederande och lugnande effekterna som Imovane har, vilket kan leda till att kombinationen av alkohol och Imovane i tillräckligt höga doser saktar ner din andning och detta kan potentiellt vara livshotande. Kombinationen av Imovane och alkohol kan också öka risken för beroende eller missbruk av Imovane. Det har också visat sig att intag av alkohol tillsammans med Imovane ökar risken för sömngång och liknande beteenden såsom att köra bil, laga och äta mat eller ringa telefonsamtal i sömnen, utan att minnas händelsen efteråt som kan uppkomma vid användning av Imovane.

Användning av Imovane kan också orsaka nedsatt reaktionsförmåga och det finns en risk för att effekten av läkemedlet finns kvar dagen efter intag av läkemedel. Denna risk ökar om alkohol intas samtidigt som läkemedlet används.  Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs som till exempel vid bilkörning eller då arbete som kräver hög precision utförs.

Därför bör du undvika eller minimera ditt alkoholintag om du behandlas med Imovane. Det är också viktigt att du inte avviker från den ordinerade dosen av Imovane utan följer din läkares ordinationer.

Imovane har effekt i kroppen i ungefär 6-8 timmar efter att läkemedlet intogs, men läkemedlet finns kvar i kroppen under en längre tid. Halveringstiden, det vill säga den tid det tar innan mängden Imovane har sjunkit till hälften i kroppen, är 4-6 timmar hos vuxna. Läkemedlet är ofta helt eliminerat från kroppen 12 timmar efter att läkemedlet intogs. Läkemedlet och dess sömninducerande effekter kan alltså kvarstå dagen efter att läkemedlet intagits och detta är viktigt att tänka på eftersom läkemedlet kan påverka körförmågan. Det är därför viktigt att undvika att köra innan man vet hur läkemedlet påverkar ens kropp.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin