SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

11 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Medberoende kan förklaras som ett psykologiskt tillstånd som uppstår i relationer och innebär att en person tillåter den andra personens ohälsosamma beteende. Detta ohälsosamma beteende kan bland annat innefatta missbruk, psykisk ohälsa, låg mognadsgrad, avsaknad av ansvarskänsla eller underpresterande. Trots att det inte är alla som blir medberoende bara för att man lever med en person med ett ohälsosamt beteende så är det viktigt att veta vad man kan göra åt detta om man själv är i den situationen. Därför kommer vi här att förklara vad medberoende innebär, vilka konsekvenser det kan få, behandling av medberoende med mera.  

En person som är medberoende anpassar sitt liv efter någon som har ett ohälsosamt beteende vilket kan innebära att personen lever i ett missbruk, lider av psykisk ohälsa, har en låg mognadsgrad, en avsaknad av ansvarskänsla med mera. Dock är det nog vanligast att ett medberoende utvecklas hos personer som lever men en person med ett beroende av något slag. Medberoende kan alltså förklaras som ett beteende eller tillstånd som kan uppkomma hos personer som lever med en person som har ett beroende. Eftersom den medberoende anpassar sitt liv efter den beroende är den medberoende särskilt behövande eller psykologiskt beroende av den beroende personen för att orientera sin identitet.

Medberoende kan ofta kopplas till ens bakgrund och det är vanligt att dessa personer har vuxit upp med en person som varit beroende eller lidit av psykisk ohälsa. Därmed blir många medberoende redan som små men det är också möjligt att utveckla medberoende senare i livet. Ofta söker sig också en medberoende till människor som behöver hjälp och det är därför vanligt att den som är medberoende hamnar i destruktiva förhållanden. En medberoende är helt upptagen med att ta hand om och hantera den beroende och den medberoende anpassar därför sin personlighet och sitt beteende utefter den beroende. Detta i hopp om att kunna hjälpa den beroende.

Det är viktigt att skilja en person som är medberoende från en person som är anhörig till en beroende. Som anhörig kan du till exempel vara en familjemedlem, nära släkting, vän eller arbetskamrat till den beroende. Du påverkas då av de yttre omständigheter som uppstår kring den beroende men bara för att du är anhörig betyder inte det att du automatiskt är medberoende. Dock löper du risk att som anhörig bli medberoende då beroendet lätt kan ta över relationen och det är därför viktigt att snabbt ta tag i sådana problem.

Trots att medberoende inte nödvändigtvis betraktas som en psykologisk diagnos så kan det fortfarande orsaka flertalet konsekvenser för individen. Det är till exempel vanligt att medberoende är början på andra psykologiska problem som ångest. Som nämnt anpassar den beroende sin personlighet och sitt beteende efter den beroende och är helt upptagen med att ta hand om och hantera den beroende. Detta innebär att den medberoende gör personliga uppoffringar för att möta den beroendes behov. Detta kan i sin tur leda till att den medberoende får lite, om någon alls, tid för sig själv och detta kan självklart få flera konsekvenser. Det kan leda till att den medberoende inte tar hand om sig själv och sin egen hälsa, vilket kan leda till negativa effekter på hälsan. Dessutom nämnde vi att den medberoende ofta hamnar i destruktiva förhållanden med den beroende och detta kan i sin tur kan leda till att den medberoende isolerar sig från omvärlden och därmed förlorar övriga relationer med andra människor.

Som tidigare nämnts kretsar en medberoendes liv runt den beroende. Den medberoende bygger därmed sin identitet och självförtroende och självkänsla runt den beroende och genom att göra uppoffringar för den beroende som i sin tur älskar att bli psykologiskt omhändertagen. Denna dynamik har blivit central till den medberoendes identitet och det är därför ofta väldigt svårt för den medberoende att lämna relationen med den beroende.

Det är vanligt att en person med medberoende uppvisar följande drag:

 • Har svårt att finna glädje i aktiviteter som inte involverar partnern. Detta är vanligtvis tidigare intressen som blivit ointressanta sedan medberoendet påbörjades.
 • Har ofta svårt att sätta gränser och säga nej samt känner sig ansvarig för andras glädje.
 • Stannar kvar i ett förhållande trots att svek och skadligt beteende gentemot varandra är vanligt.
 • Gör allt för att tillfredsställa sin partner oavsett hur skadligt det är för sig själv.
 • Behovet av att alltid tillfredsställa den andra personen leder oftast till att personen med medberoende känner en konstant ångest.
 • Använder all sin tillgängliga tid för att uppfylla sin partners alla önskemål.
 • Tankar på sina egna behov leder ofta till känslor av skuld. Personen med medberoende kommer därför att undvika att visa tecken på personliga behov eller önskemål.
 • Ignorerar sin egen moral och samvete för att göra vad den andra personen säger.

Den som är medberoende befinner sig ofta i en destruktiv relation med den beroende. Detta på grund av att den medberoende anpassar sitt liv efter den beroende och dess behov. Dessutom söker sig en medberoende generellt ofta till människor som behöver hjälp. Detta kan i sin tur leda till att den medberoende hamnar i fler destruktiva relationer med människor med en destruktiv livsstil. Detta kan i sin tur kan leda till att den medberoende förlorar sin självständighet och sina relationer till andra personer och därmed blir mer isolerad.

Eftersom den medberoende sätter den beroende personens behov före sina egna så kommer den medberoende oftast att se förbi sina egna behov. Detta kan leda till att den medberoende försummar sin egen hälsa och sitt välmående, vilket kan leda till försämrad fysisk och mental hälsa hos den medberoende.

Flera barn växer upp med föräldrar som lider av olika typer av beroende eller psykisk ohälsa. Detta gör det vanligt att även barn kan utveckla medberoende till sina föräldrar i tidig ålder. Det kan handla om en mamma eller pappa som inte kan ta hand om sig själv och sina barn på grund av till exempel ett beroende, varav det istället är barnet som måste ta hand om föräldern. Barn som växer upp under dessa förhållanden utvecklar olika överlevnadsstrategier. Eftersom dessa barn vanligtvis inte blir sedda av sådana föräldrar utvecklar de osäkerhet som de tar med sig upp i vuxen ålder. Det är också vanligt att dessa barn känner starka rädslor för att bli lämnade eller är rädda för nära och intima relationer.

Föräldrar kan också utveckla medberoende till sina barn. Detta kan delvis handla om att barnet är beroende eller lider av psykisk ohälsa. Det kan också handla om att föräldrar bildar en ohälsosam anknytning till barnet med förväntan att barnet ger tillbaka hängivenhet och kärlek eftersom föräldrarna överkompenserar för någonting de själva saknade i sin barndom. Detta leder ofta till en destruktiv och skadlig relation.

Alkoholism klassas som ett missbruk och missbruk är en vanlig orsak till att medberoende uppstår. Eftersom missbruk är relativt vanligt i samhället är missbruk också en av de absolut vanligaste anledningarna till medberoende. En alkoholist är ofta obenägen att ta hand om sig själv och det omhändertagande som är centralt för en medberoende är därför högst aktuellt.

Om en person tar hand om någon som lider av psykisk ohälsa under en längre tid kan det resultera i medberoende. Den omhändertagande personen måste konstant ta hand om den med psykisk ohälsa och detta kan lätt leda till en tendens att ignorera sina egna behov i större utsträckning. Personen blir så van vid att hjälpa andra och hämtar därför mycket av sin självkänsla från det. Bara för att en person bor med en familjemedlem med psykisk ohälsa behöver inte ett medberoende utvecklas, men det är i en sådan miljö som medberoende ofta kan utvecklas. Det är viktigt att vara medveten om detta så att du kan undvika att utveckla medberoende om du befinner dig i en sådan situation.

En person som lider av depression kan lätt få svårt att ta hand om sig själv och behöver därför hjälp med flertalet vardagssysslor. Det kan även vara svårt för den deprimerade att utföra de mest enkla uppgifterna, vilket lätt kan leda till att ett medberoende uppstår hos en närstående till den deprimerade. Till exempel kan den deprimerade få sina behov tillgodosedda av sin partner och detta kan i sin tur leda till att även den medberoende utvecklar psykisk ohälsa.

I och med att ett medberoende kan vara väldigt destruktivt för den medberoende personen är det viktigt att bryta detta beteende. På grund av att den medberoendes identitet är starkt bunden till den beroende och att ta hand om den beroende är det ofta väldigt svårt för den medberoende att lämna förhållandet. Att bryta ett medberoende är därför inte lätt. Den medberoende kan ofta känna att han eller hon bara är osjälvisk genom att hjälpa den beroende och förstår inte hur det kan vara fel att vara osjälvisk och hjälpa andra.

För att bryta ett medberoende krävs därför djup självreflektion och en förståelse för var känslorna som leder till medberoende kommer ifrån. För att åstadkomma detta är det oftast nödvändigt med terapi. Några saker man själv kan göra om man tror att man har utvecklat ett medberoende och vill bryta detta, är att leta efter nya aktiviteter som man utför själv utan den beroende samt att spendera mer tid med andra personer i ens närhet. Det är också viktigt att den beroende personen blir medveten om den destruktiva relationen mellan den medberoende och den beroende så att även den beroende kan få en chans att bli av med sitt beroende och därmed förbättra sitt beteende och sin livsstil.

Dessutom kan ett bra första steg till att bryta medberoende vara att gå en anhörigkurs eller anhörigvecka. Under en anhörigkurs eller anhörigvecka kan du träffa andra personer som också befinner sig i ett medberoende eller liknande situationer. Genom att interagera med människor som befinner sig i liknande situationer kan du ofta komma fram till en del insikter om ditt eget beteende. Det kan också kännas befriande och stöttande att inse att du är långt ifrån ensam om den här typen av problem.

Det finns flertalet saker du kan göra själv för att påbörja resan mot att bryta ditt medberoende. Detta inkluderar bland annat följande steg:

 • Lär dig om medberoende: Det kan till exempel hjälpa att läsa om medberoende och förstå varför det kan uppkomma och de konsekvenser det kan leda till.
 • Lär dig om vad en hälsosam relation är: För att bryta ett medberoende är det också viktigt att veta vad en hälsosam relation innebär för att istället börja skapa sådana relationer. En hälsosam relation inkluderar att man tar tid för att vara med varandra, bibehåller självständighet, är ärlig och öppen, visar ömhet och behandlar varandra lika.
 • Utveckla hälsosamma gränser: Eftersom medberoende personer ofta har svårt att sätta gränser och säga nej, är en viktig del i att bryta ett medberoende att först förstå vad hälsosamma gränser innebär för att sedan öva på att verkställa dessa gränser. Hälsosamma gränser och respekt för varandras gränser är en viktig faktor i en hälsosam relation. En gräns visar vad du är villig och ovillig att acceptera i en relation. Det är därför viktigt att du tar tid till att tänka över vad detta innebär för dig. Det är såklart viktigt att du lyssnar på din partner och finns där för din partner, men det är också viktigt att du inte låter din partners problem uppta hela ditt liv. Öva på att säga nej om din partner eller någon annan ber dig att göra något som går över din gräns. Sätt gränser och öva på att verkställa dessa.
 • Ta hand om dig själv: Det är vanligt att medberoende har ett lågt självförtroende. Det är därför viktigt att du börjar inse ditt eget värde för att bryta ett medberoende. Ta tid till självreflektion för att förstå vad som gör dig glad och vilket liv du vill leva och spendera tid på att göra saker som du gillar att göra. Träna också på att överkomma negativt självprat och att ersätta negativa tankar med mer positiva och realistiska tankar. Det är också viktigt att du tar hand om din hälsa genom att äta hälsosam mat, få tillräckligt med sömn och ge dig själv det omhändertagande som är nödvändigt för din emotionella hälsa. Att ta hand om dig själv inkluderar också att utföra egna aktiviteter utan den beroende personen samt att lägga fokus på att vara ärlig med dina behov och känslor och inte ignorera dessa på grund av den beroendes behov.
 • Delta på möten: Det kan också vara hjälpsamt att delta på möten med andra medberoende för att få information om fler strategier och metoder för att bryta ett medberoende. Sådana möten ger dig också en chans att träffa andra medberoende och få höra om deras perspektiv.

Självhjälp är en viktig del i att bryta ett medberoende och trots att vissa individer själva kan bryta medberoende, så är det också viktigt att du vågar uppsöka professionell hjälp om du känner att självhjälp inte är tillräckligt. Genom att prata med någon professionell kan du bättre förstå ditt eget beteende och därmed också förstå vad du behöver göra för att bryta detta beteende och därmed bryta ditt medberoende.

Eftersom medberoende är relativt vanligt så finns det flertalet terapeutiska behandlingsmetoder för det. Först och främst måste en diagnos ställas för att säkerställa att det är medberoende det handlar om. Diagnosen ställs hos en psykolog. I vissa fall kan medberoende grunda sig i ett annat psykiskt problem och då är det såklart viktigt att behandla det psykiska problemet. I andra fall kan det handla om att den medberoende har byggt upp skadliga tankemönster. Detta kan ofta behandlas effektivt med terapi och du får då lära dig att balansera dina egna personliga behov med andras behov på ett hälsosamt sätt. 

Denna terapi kan komma i form av gruppterapi som innebär att man behandlar problematiken tillsammans med andra personer som befinner sig i samma situation. Detta kan till exempel utgöras av 12-stegsprogrammet som innefattar att individerna lär sig om sitt medberoende. Mål för detta program inkluderar bland annat att öka individernas självmedvetenhet, självförtroende och uttryckande av känslor.

Familjeterapi är en annan terapimetod som kan vara effektiv för behandling av medberoende. Denna terapimetod fokuserar på dysfunktionella familjedynamiker och familjemedlemmarna får lära sig att känna igen deras dysfunktionella mönster så att de kan förbättra sina relationer. Ett av huvudmålen med familjeterapi är ofta att förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Till exempel kan problem som aldrig har diskuterats i familjen tas upp under terapin. Ibland kan en individ i familjen gå igenom en förändring, som att bli nykter eller uppmuntra någon i familjen att bli mer självständig, vilket kan förändra hela dynamiken i familjen.

Den medberoende kan också få behandling i form av kognitiv beteendeterapi. I denna terapi ligger fokus på tankar som bidrar till medberoende och de ohälsosamma relationsmönster som detta innebär. Ett exempel på en vanlig tanke för en medberoende är ”Jag kan inte tänka mig att vara ensam”, vilket gör det svårt för den medberoende att avsluta relationen med den beroende. Därmed kan fokus inom terapin ligga på att få den medberoende att lära sig att tolerera obehagliga känslor som dessa tankar kan leda till och att förändra irrationella tankar. Terapin kan därmed bidra till positiva beteendeförändringar samtidigt som den bidrar till att den beroende måste ta mer ansvar för sitt eget liv. Det är också vanligt att fokus under kognitiv beteendeterapi ligger på individens barndom eftersom medberoende ofta utvecklas till följd av att barnet såg liknande destruktiva relationer under sin barndom och tog efter sådana beteenden. Terapin kan hjälpa individen att komma i kontakt med sina egna känslor igen och hjälpa individen att uppleva dessa känslor igen. Detta är ett viktigt steg för att bryta ett medberoende.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin