SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

8 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Om man har varit med om något som orsakat psykisk skada så kan det vara problematiskt att gå vidare. En del utvecklar symtom som samlas under diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, förkortat PTSD. PTSD är ett begrepp som man ofta hör i samband med soldater som har varit i krig. Men det är ett tillstånd som drabbar långt många fler än denna grupp. Om du är drabbad, eller någon du känner är drabbad, så är det tryggt att veta att det finns hjälp att få.

Om man har varit med om någonting som skapat en stor negativ reaktion så kan det orsaka symtom som hänger med under lång tid. Dessa händelser kan vara att man upplevt ett rån, varit med om en olycka eller någon annan händelse som skett utan förvarning. Det kan samtidigt handla om händelser som skett över lång tid. Dessa händelser kan vara att man blivit sexuellt utnyttjad eller varit mer om en krigssituation.

För vissa personer så försvinner de symtom som uppstår efter ett tag, för andra kan de vara lång tid. I vissa fall leder det till livslånga men. 

Man skiljer på de personer som varit med om ett trauma som lett till den psykiska reaktionen, alltså den psykiska skadan, och de som varit med om flera trauman över tid. Den senare gruppen utvecklar mer ofta fler symtom i jämförelse med den tidigare gruppen.

Traumasymtom och behandling Sverige

Till denna senare grupp räknas personer som flytt från sitt hemland av en eller annan anledning men även personer som blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp över tid. De utvecklar ofta en mer komplex form av PTSD. Detta förvärras ofta om dessa övergrepp skedde vid en ung ålder och dessutom av en anhörig. 

Då handlar det dels om själva övergreppen, men även det svek i ung ålder man utsatts för av den anhörige.

Samtidigt behöver det inte vara så att man själv är den som varit med om händelsen eller övergreppen. En person som bevittnar exempelvis ett mord eller en bilolycka kan få så pass djupa känslomässiga ärr att det utvecklar sig till PTSD.

Alla människor kan drabbas av detta tillstånd. Det spelar ingen roll om man är man eller kvinna, barn eller vuxen eller vad man har för etnisk bakgrund. Enligt vissa studier så är det var fjärde person som upplever en svår och traumatisk händelse som sedan utvecklar PTSD.

Det är viktigt att påpeka att de siffrorna är ett genomsnitt på befolkningen. Vissa händelser som bevittnas eller upplevs är mer troliga att orsaka PTSD än andra. Bland dessa räknas bland annat mordförsök och våldtäkt.

Vad är stress?

Det handlar också om hur andra omständigheter spelar in. En person som redan är under stor press och stress. Till exempel ett barn på flykt eller som har varit på flykt har en högre grad av känslighet när det gäller nya trauman. Detta visar sig bland annat genom att PTSD som diagnos är mer spritt bland asylsökande.

Det finns en rad olika symtom som förknippas med PTSD. De flesta symtom är psykiska, men det förekommer även fysiska symtom. De vanligaste symtomen är att man till varje pris försöker undvika saker som påminner om den händelse som utlöst reaktionen. Det kan handla om att undvika platsen där det hände eller att undvika vissa saker, exempelvis att åka bil om man varit med om en bilolycka.

Detta kan ge effekter i andra delar av livet. Om man begränsar sig på detta vis så kommer ens sociala del av livet ta stryk, med resultatet att man blir isolerad. Att känna sig ledsen och uppgiven är också vanliga symtom. Det är även vanligt att man drabbas av minnesförlust associerat till händelsen. Att vara lättirriterad och uppleva en pågående känsla av att vara skrämd är inte ovanligt.

Det är inte ovanligt att personer som lider av PTSD drabbas av självmordstankar. Detta är ett mycket allvarligt symtom, känner man att man funderar kring att ta sitt liv bör man kontakta sjukvården omedelbart.

Det är ofta personer som är drabbade blir emotionellt undvikande. Det innebär att personen försöker trycka bort och ignorera sina känslor kring det som inträffat. Man försöker även förtrycka de minnen man har av händelsen.

Vissa upplever fysiska symtom som hjärtklappning eller magproblem. Det är inte ovanligt att man samtidigt upplever att man är ovanligt spänd i kroppen och att man får yrselattacker. Att få så kallade flashbacks, alltså att man känner att man återupplever traumat, är vanligt. För att kunna diagnostisera en person med PTSD måste besvären ha pågått i minst fyra veckor.

En person som drabbats av PTSD kan utveckla andra psykiska problem. Det är inte ovanligt att man samtidigt känner en stark ångest och känner sig nedstämd och deprimerad. Det finns även andra psykiska besvär som kan komma av obehandlad PTSD. Det är heller inte ovanligt att personer med obehandlad PTSD utvecklar missbruksproblem.

Med detta som bakgrund så är det viktigt att man påbörjar en behandling av tillståndet. Behandlingen sker oftast genom specifika former av kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns även studier som visar att ångestdämpande medicin minskar symtomen. Behandlingen kan på gå över en längre tid.

Det är inte alla som behandlingen hjälper helt och hållet. Men för en absolut majoritet kan man minska besvären så att man befinner sig på en nivå där man kan leva ett liv med god livskvalitet.

Olika former av terapi

Den KBT med traumafokus som är aktuell för klienter med PTSD går ut på att man arbetar igenom traumat, del för del. Den tar på grund av upplägget betydligt längre tid än vad KBT brukar göra. Vad man försöker göra är att förändra hur man tänker kring de minnen man har. Man försöker på så sätt modifiera den respons som uppkommer på grund av dessa minnen.

En annan form av terapi som har visat sig ha god effekt är så kallad narrativ exponeringsterapi. Då närmar man sig händelsen genom att berätta hur det gick till och tar upp orsakerna till att det hände. Det kan uppfattas som att man tvingar personen att återuppleva traumat, men i själva verket har denna terapiform en läkande verkan på personen.

Man vänjer sig på detta sätt vid det man har varit med om och minskar minnenas effekt på personen. Genom de olika terapiformerna så lär man sig övningar som man sedan använder för att bryta en reaktion eller för att minska dess intensitet.

Utbildning viktigt

Genom att utbilda sig i hur PTSD fungerar och vad som händer i psyket och kroppsligen så kan den drabbade personen lära sig hantera sina känslor och upplevelser. Det handlar väldigt förenklat om att personen ska förstå att det han eller hon upplever inte är något konstigt. Att det är naturliga reaktioner på det som hänt. Men att man behöver reglera hur intensivt dessa reaktioner upplevs.

Inom vården så anordnas det utbildningar för både de som är drabbade och deras anhöriga. 

Viktigt att hjälpa tidigt

Det är av stor vikt att insatser sätts in så tidigt som möjligt när en person varit med om ett trauma. För vården handlar det om att sätta in både läkemedel och terapi så fort som möjligt. Krisstöd bör alltid erbjudas en person som varit med om ett trauma. Det kan se olika ut på olika platser och bör anpassas efter individens behov.

Som anhörig eller vän är det viktigt att man visar sitt stöd. Det kan handla om att lyssna och bekräfta personen. Men även vara mer praktiskt som att hjälpa till med ärenden och liknande.

Det finns saker att göra själv

Det finns vissa saker man ska tänka på om man lider av PTSD. Det är viktigt att komma ihåg att man alltid kan söka hjälp hos vården. Oavsett om traumat nyss skett, eller om det inträffade för en längre tid sedan. Det finns alltid åtgärder man kan vidta inom vården för att hjälpa en drabbad person.

Det är även viktigt att man inte överkonsumerar alkohol eller tar illegala droger. Detta då det kan förvärra problematiken. Men även då man är i ett känsligt läge där det lätt kan bli för mycket alkohol som exempel. 

Att isolera sig och inte vara fysiskt aktiv kan vara lockande. Men det har visat sig att fysisk aktivitet dämpar de besvär man kan uppleva. Samtidigt är det viktigt att man bibehåller så många normala kontakter som möjligt med nära och kära.

Att meditera eller göra mindfulnessövningar hjälper många att slappna av. Genom att slappna av mer så kan man påverka sitt allmäntillstånd till det bättre. Det leder i sin tur till att man har kraft att hantera de reaktioner som kan komma eller uppstå vid vissa situationer.

Att ha upplevt ett trauma och att lida konsekvenserna utav detta är svårt. Även om man får vård och lär sig hantera de känslor och reaktioner som kan uppkomma så förändras livet. Händelsen, eller händelserna, blir en del av ens livsberättelse och även om man kan hantera det känslomässigt, så finns minnena kvar inombords.

På så sätt kan man säga att den drabbade personens identitet påverkas och förändras. Den syn som man har på världen kan påverkas och det är många som börjar värdera olika element i livet på nya sätt. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn på situationen, både för de som vårdar personen och för personen själv.

Det är viktigt att man låter vissa förändringar ske men att man också ger sig kraft och tid att bearbeta det som hänt. Målet bör vara att man återhämtar sig till en nivå som ligger nära den man befann sig på innan händelsen inträffade.

Samtidigt är det svårt att säga något definitivt om hur livet efter ett trauma kommer att te sig. Detta är en individuell process som påverkar varje person annorlunda.

FAQs

När ämnet posttraumatisk stress diskuteras så väcks det naturligt många frågor kring ämnet. Vi har sammanställt ett par av dessa och dess svar här under.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin