SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

8 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Allt fler svenskar har ett problematiskt beteende kring spelande, för många av dessa personerna så finns risken att det övergår i ett spelmissbruk. Att vara spelmissbrukare har många likheter med andra former av missbruk. Dels i förlusten av kontroll, som associeras med missbruk av olika slag. Men även i det att det påverkar stora delar av individens liv.

De flesta har någon i sin närhet som inte kan kontrollera sitt spelande, som kanske rentavharutvecklatettspelmissbruk.Dockkanmångaintekommapåvemdenna personen skulle vara. Det ligger nämligen i denna typen av missbruks natur att den drabbade knappast pratar m sina problem. Personen lägger antagligen mycket energi på att dölja sina problem från sina närstående.

För den som drabbas av ett spelberoende så krävs hjälp för att kunna elva ett normalt liv. Dels genom att få hjäp med spelandet, där hjälpen ser ut som för andra missbruk. Men även för att ordna den ekonomiska situation som beroendet medfört. Det diskuteras om man kan bota spelberoende, forskarna är av olika orsaker. Men vad man vet är att det är viktigt att sluta spela bort pengar.

Begreppen spelberoende och spelmissbruk används båda för att, allmänt sett, beskriva samma beteenden. Oavsett vilket begrepp man väljer så är det dock viktigt att ha koll på de olika symtom som den drabbade kan uppvisa.

För en utomstående kan det vara svårt att identifiera en person vars spelande har förvandlats till ett missbruk. Dels så lägger den drabbade stor energi på att försöka dölja det han eller hon genomgår. Men det är även så att om man endast tittar på brottstycken ur personens spelande så kan det vara identiskt med det spelande en person utan problem genomför.

I många fall handlar det inte om att varje lagt spel skiljer sig från andra människor spelande. Det handlar snarare om hur ofta man spelar. Men även om man förlorar mer än vad man har råd att gå miste om och om man spelar för att ta sig ur den ekonomiska situation som ens spelande har försatt en i.

Givetvis så finns det en grupp av spelberoende personer som satsar väldigt mycket per spel. Dessa är lättare att identifiera och dessutom kan de pekas ut tidigare . Detta då det blir tydligare för anhöriga och närstående att det är något som inte står rätt till.

Båda dessa grupper drabbas på liknande sätt. De har normalt kontroll över sitt spelande till en början. Många av dessa personer spelar lite mer än andra och för lite mer pengar redan tidigt. Men inte på en nivå som gör att någon reagerar. Det är vanligt att de har ett mönster av överkonsumtion i andra delar av livet också.

Det kan handla om att man dricker mer än vad man borde eller att man äter i större mängder än vad som är hälsosamt för en. Men detta kan inte generaliseras och sägas stämma in på alla som utvecklar ett spelmissbruk. Den typen av generaliseringar har tidigare gjorts av både allmänhet och vården, något som lett till att många spelberoende missats innan det har gått väldigt långt.

För båda grupperna så handlar det om att man inte kan kontrollera sitt spelande. Man spelar trots att man lovat sig själv eller andra att man ska stanna vid en viss gräns eller att man inte ska spela alls. Att känna att man inte kan hålla sig till den typen av löften är ett stort varningstecken som bör tas på allvar.

Att tala om spelmissbruk och orsaker är knappast anat än slöseri av tid, detta då anledningarna är lik unika som spelarna. Men däremot kan man tala om utlösande faktorer och hur man når dit.

Redan där så kan man prata om ett spelmissbruk där hjälp från någon extern expert kan behöva anlitas. För den drabbade är det viktigt att få hjälp så tidigt som möjligt. Ett annat tecken är att man börjar dölja för anhöriga och andra viktiga personer hur mycket man spelar för per månad. Än mer när man inte vill prata om vilka förluster man gör kopplat till sitt spelande.

En annan utlösande händelse är att något utanför själva spelandet orsakar stress och emotionell press och att spelandet kan ses öka efter detta. Det kan handla om att man förlorar sitt jobb eller att något anat som är knutet till arbetet inträffar. Det kan lika gärna vara något som sker i en av olika relationer man har i livet. Det behöver inte se ut på ett visst sätt, resultatet är att nivån av stress ökar och spelandet därmed.

Det går inte att säga att man börjar spela mycket och utvecklar ett missbruk om man förlorar jobbet. Det bygger mer på personens förutsättningar än så. Samtidigt kan man heller inte säga att om en viss person är med om att han eller hennes kärleksrelation får problem, då kommer spelandet påverkas. Vi är som människor inte binära på det sättet.

Däremot har vi alla olika känsligheter. Vissa har närmare till beroende av olika slag och för vissa så är det just spelandet som blir en svag punkt. I många fall så handlar det om att dämpa ångest och att skapa ett lugn i tillvaron. Men den lugna stund man skapar förvandlas för dessa personer till en problematik som är svår att ta sig ur.

Som spelmissbrukare så blir konsekvenserna bland annat att man mår väldigt dåligt. Det finns ett par olika anledningar till att detta dåliga mående uppstår.

Den första är det dåliga måendet över att man har tappat kontrollen. Det man tidigare gjorde för att det var kul och som bara var ett tidsfördriv förvandlas till något man gör tvångsmässigt Insikten om att inte vara i kontroll över sina handlingar leder till både ångest och nedstämdhet. Detta kan i sin tur leda till förvärrade problem.

En annan anledning till det dåliga måendet är insikten kring det ekonomiska. Man har spelat bort pengar och mår dåligt över att ha gjort av med pengar som man inte hade råd att förlora. I de bästa av världar så är det något som rättar till sig när nästa lön kommer. Men för allt för många så är det långt ifrån så det ser ut.

Många frågar sig varför just de blivit spelberoende men i nästa andetag så spelar de på nytt för att försöka täcka tidigare förluster. En ond cirkel tar form. Det är inte ovanligt att ens familj är drabbade. Man använder upp sparpengar som skulle gå till semestern till sommaren eller till att köpa exempelvis en ny bil. Alla delar av ens ekonomi och även ens familj ekonomi tar stor skada.

Insikten om att man gjort sin familj skada leder till ännu en anledning som gör att den beroende mår dåligt.

I verkligheten så är det inte så att det dåliga måendet avgränsas till endast en av dessa kategorier. De allra flesta drabbas av en kombination av dessa.

De som har en person i sin familj som utvecklar ett spelmissbruk drabbas väldigt hårt. Dels så ser de hur en person i familjen förändras. Det är orsak nog till att känna sorg och ledsamhet. Men det är inte ovanligt att de närstående blir direkt drabbade på fler sätt.

Det handlar om konstanta löften om förändring och lögner som blir alt större. Det handlar samtidigt om att personen exempelvis säljer av saker i det gemensamma hemmet för att finansiera sitt missbruk. Det är inte ovanligt att ta lån i olika storlekar för att har råd att spela. Dessa lån kan ha väldigt hög ränta och stora avgifter. Det är även vanligt att eventuella krediter man har på sina bankkort används och många lånar pengar av vänner oh familj för att finansiera sitt missbruk. Något som ytterligare ökar de närståendes dåliga mående.

En fråga som många försökt besvara är om hur många som är spelberoende i Sverige idag. Det är en fråga som visat sig vara enormt svår att få ett bra svar på. Dels så skiljer sig de olika definitionerna. Vissa menar att det ska ha pågått en längre tid, andra att det ska vara ett återkommande beteende. Men oavsett definition så är svårigheterna att inhämta information i frågan minst sagt svår.

Anledningarna till detta är många , men de främsta kan sammanfattas så här:

  • Mörkertalen är väldigt stora.
  • Olika former av behandlare rapporterar antalet med diagnos på olika sätt.
  • Det finns många sätt att söka hjälp, inte alla är inom sjukvården.

Om vi tittar på den första punkten, gällande mörkertal, så är det uppenbart att det skapar problem. Det är endast en viss del av de drabbade som faktiskt söker någon form av hjälp. Många mår väldigt dåligt av sitt spelande och det drabbar familjer. Men det stigma som är förknippat med att tala högt om sina problem får många att aldrig söka hjälp. Resultatet blir att vi inte kan veta hur många som är drabbade.

De som behandlar spelberoende i sjukvården rapporterar ofta sin statistik till centrala register. Men det är dock vanligt att man inte direkt behandlar spelberoendet. Att de som sökt hjälp får sin ångest och andra symtom behandlade och att spelandet ses som sekundärt till detta. Det innebär att det är många som behandlas men utan att det syns i registren.

Sista punkten handlar m vart man får hjälp. Många vänder sig till privata terapeuter eller coacher för att få hjälp. De är inte en del av sjukvården och deras statistik syns inte med de siffror som forskare och myndigheter har tillgång till.

Men trots svårigheterna att ge definitiva siffror kring hur utbrett problemet är så finns det utrymmer för att dra slutsatser. Vi vet att allt fler söker hjälp varje år. Vi vet att allt ler diskuterar problemet och att det har lett till att medvetenheten krig det har ökat.

Utifrån denna information så är de flesta eniga om att spelproblemen är större idag än vad det har varit tidigare. Man kan även titta på hur olika ord knutna till spelberoende används i sökningar på internet. Antalet sökningar som handlar om hur man får hjälp med sina problem ökar varje månad och innebär att det är fler som är intresserade av problemet.

Det är alltså i allra högsta grad ett problem som ska tas på stort allvar och som har stora effekter på samhället.

Om man känner att ens spelande är problematiskt och att det får oönskade effekter, då bör man se över de möjligheter till hjälp som finns.

Spelberoende kräver behandling för att komma under kontroll. Det finns olika delar i denna behandling och det bör samordnas mellan olika instanser. Dels så behandlar man själva spelberoendet, alltså det beteende som är kopplat till spelandet. Det sker ofta genom kognitiv beteende terapi (KBT) och varianter av denna terapiform. Där lär man sig agera och reagera på andra sätt i vissa situationer.

Det är dels hur man hanterar suget att spela, men även situationer som ger upphov till suget att spela. Det är även vanligt med medicinsk behandling. Då är det symtom som ångest och nedstämdhet som behandlas först och främst. Genom att medicinera för dessa symtom så minskar man tyngden på den drabbades axlar. Det blir lättare att komma till en punkt där man på ett konstruktivt sätt kan arbeta med problemen då.

I vissa kommuner så kopplas även socialtjänsten in och det finns möjlighet till ekonomisk hjälp vid spelmissbruk. Den drabbade har ofta stora skulder och många har förlorat sitt arbete. Den ekonomiska hjälpen håller personen flytande till dess att man kan börja arbeta igen.

Det är vanligt att även den spelberoendes barn och partner är i behov av terapi. De har drabbats av personens problem under lång tid och har även de tagit skada.

När man som spelberoende söker hjälp i Stockholm eller i annan svensk ort, så finns det flera alternativ att välja mellan.

Dels de regionala och kommunala alternativen. Men det finns även lyxbehandlingshem som The Balance, där man kan få specialiserad hjälp i en utsträckning som inte kan fås genom de offentliga vårdinrättningarna. På The Balance så befinner man sig i en avslappnande miljö där olika stressorer och moment som kan skapa oro är eliminerade.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin