8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Om man har drabbats av ett missbruk av något slag så är det viktigt att man får hjälp att ta sig ur det. Det finns många vägar att gå. Vissa klarar av bli av med sitt beroende genom att gå till en kurator eller terapeut alternativt att delta i en hjälpgrupp. Exempel på sådana hjälpgrupper är Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA). Det finns många varianter av grupper och de är ofta specialiserade på en viss sorts problematik.

För en del av alla de som varje år drabbas av ett missbruk så är det inte nog med de regelbundna kontakter som hjälpgrupper och personal på beroendemottagningar kan erbjuda. De behöver något mer stadigvarande under en period i deras liv.

Sveriges bästa behandlingshem

Denna stadigvarande hjälp kan erbjudas på behandlingshem av olika slag. Ett behandlingshem är en plats där man flyttar in under en tidsperiod och har tillgång till personal av olika slag. Vanligtvis arbetar sjuksköterskor, terapeuter, psykologer och kuratorer i team för att hjälpa sina klienter. Tanken är att man byter miljö från den där man har underhållit sitt missbruk.

I den nya miljön saknas de stressorer som bidragit till missbruket och även tillgången till det man missbrukat. Det kan ha varit någon form av drog, alkohol, spel eller annat. Behandlingshemmen är dock inte avgränsade till dessa områden.

Det finns behandlingshem som är specialiserade på olika psykiska åkommor som ångest och depression. Andra har expertis att hjälpa de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och liknande.

Mindfulness-teknik för att behandla psykiska sjukdomar

Behandlingshemmen är i regel en av två former, antingen öppna eller slutna. Den första formen innebär att man kan lämna behandlingshemmet för att göra ärenden eller träffa personer utifrån. Man har i regel möjlighet att bryta sin behandling och skriva ut sig när man vill. Ett slutet behandlingshem är man ofta inte på frivilligt. Där är dörrarna låsta och det är svårare att bli utskriven innan man fullgjort behandlingen.

Det finns en rad olika sorters behandlingshem som behandlar drog eller alkoholmissbruk. Dessa ligger ofta utanför städerna, inte sällan i natursköna miljöer. Detta då man vill separera den inskrivne personen från en miljö där droger eller alkohol är lätt att få tag på. 

Det finns olika typer av behandlingshem. Många går under beteckningen HVB-hem. Personer som blir inlagda där har ofta ett svårare missbruk och det kan vara en åtgärd som sätts in för att rädda livet på personen. Detta då missbruket är en riskfaktor för överdoser. Det kan även handla om att man vill bryta ett missbruk då man vill förbättra chanserna för personen att leva ett normalt liv.

Det är oerhört svårt att upprätthålla sociala kontakter och behålla ett jobb en längre tid om man är fast i ett missbruk. Genom att bryta missbruket kan man hjälpa personen tillbaka till ett liv med meningsfulla kontakter med andra och en laglig väg till att försörja sig.

Behandlingshem droger

På ett behandlings hem för personer som har ett drogmissbruk arbetar bland annat drogterapeuter. Dessa har en särskild kompetens som består av utbildning i området och ofta lång erfarenhet. De använder denna kompetens för att behandla personen som har beroendet. Ofta sker detta i samråd med psykolog och läkare.

Detta då det kan krävas både terapi och läkemedelsbehandling för att bryta det missbruk som personen lider av. Man arbetar även för att komma åt orsakerna till att missbruket har uppstått. I många fall finns trauman längre bak i livet, ofta i kombination med psykisk sjukdom, som bakomliggande orsaker.

Genom att lära sig hantera dessa områden så kan personen också lära sig hantera det sug som uppstår efter droger. Man arbetar också med de många triggers som finns i personens vardag och övriga liv. En trigger är någonting som utlöser drogsuget.

Att vara inlagd på ett behandlingshem för att behandla ett missbruksproblem är ofta bara ett första steg i en längre behandling. Att tro att man spenderar en tid på ett behandlingshem och kommer ut botad, det är naivt. Efter behandlingshemsvistelsen så följer oftast en rad olika stödåtgärder. Dessa samordnas tillsammans med sjukvården och socialtjänsten i personens hemkommun.

Behandlingshem för alkoholister

Om man har problem med att man inte kan hantera sitt alkoholbruk så kan man söka sig till ett av de behandlingshem som har kompetens inom detta. Dessa behandlingshem är i större utsträckning frivilliga än för den gruppen som missbrukar droger. Detta då det är lagligt att konsumera alkohol i Sverige. Det leder till att socialtjänst och liknande inte har samma verktyg att ta till för att få en person under behandling.

De som arbetar på behandlingshem har specialutbildning inom området och det team som arbetar där har lång erfarenhet av alkoholmissbruk. Det är inte ovanligt att man på olika  behandlingshem följer olika filosofier kring behandlingen. En känd filosofi är tolvstegsprogrammet. Det ultimata målet är dock alltid att hjälpa den inskrivne personen att bryta sitt missbruk av alkohol.

Behandlingslängden varierar och sätts ofta utifrån individens behov och önskemål. Det är viktigt att behandlingen kan fortgå till en punkt där man känner ett förtroende kring att personen kan klara sin vardag utan att dricka. För att försäkra sig om att personen inte står utan stöd när han eller hon lämnar behandlingshemmet så samordnar man ofta insatser genom socialtjänsten.

Dessa insatser kan vara fortsatt terapi, läkemedelsbehandling eller att man på annat sätt fortsätter sin resa mot att hålla sig nykter.

Om man drabbats av psykisk ohälsa av något slag eller har en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så kan behandlingshem vara ett bra alternativ. Det kan vara för att lära sig hantera sina svårigheter. Eller som ett slags paus då man kan fokusera på sig själv utan att behöva ta ställning till andra och de ansvar som vardagen ofta medför.

Behandlingshem ADHD

På de behandlingshem som behandlar personer med ADHD så skiljer sig behandlingen och målen med denna från de där missbrukare av olika typer är inskrivna. På de behandlingshemmen där man hanterar och behandlar olika typer av beroenden så är målet tydligt. Man ska sluta missbruka den eller de substanser eller den alkohol man är beroende av.

Målet är alltid tydligt på den typen av behandlingshem och om man börjar dricka eller missbruka på nytt, då ses det som ett misslyckande. Detta tankesätt är inte förenligt med hur personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar. Det finns först och främst ingenting tydligt att avhålla sig ifrån som det finns för en missbrukare.

Sen så går ADHD inte att bota. Vad man har för mål är då att man ska lära sig hantera sin problematik. Genom att utveckla och lära sig olika strategier att ta till i olika situationer så kan man underlätta vardagen för sig själv och de personer man har runt sig. Det kan handla om metoder för att hantera när man blir hyperaktiv genom att lära sig identifiera tecknen tidigt. 

Samtidigt på kan det handla om verktyg för att hantera de koncentrationssvårigheter som kommer med funktionsnedsättningen. Genom att lära sig detta så kan många som haft svåra problem av sin ADHD leva mer normala liv, till och med arbeta på en reguljär arbetsplats.

På behandlingshemmet arbetar pedagoger tätt med psykiatrin och terapeuter av olika slag för att hjälpa de personer som är inskrivna där.

Behandlingshem för ångest och depression

Behandlingshemmen för personer som drabbats av psykisk ohälsa som ångest eller depression liknar de för personer med ADHD på många plan. Där arbetar man med att ta fram verktyg för att hantera sin problematik. Men samtidigt arbetar psykologer och psykoterapeuter där för att försöka hantera orsakerna till problematiken.

I de flesta fall krävs samtidig behandling med hjälp av antidepressiv och/eller ångestdämpande medicin. Att kombinera det tillsammans med terapi är en beprövad metod som ger goda resultat för många. Tanken är att när man är djupt nere i sin ångest eller depression så är motivationen att engagera sig i sin terapi låg och dessutom är det svårt att ta de första stegen inom terapin. Att då behandla patienten så att de kommer ur den djupaste delen av sitt mående för att förhoppningsvis kunna skapa en motivation hos personen att engagera sig i terapin är planen.

Många personer som läggs in på behandlingshem för dessa besvären får hjälp och återhämtar sig. Många behöver dock i perioder gå på medicin och ha fortsatt kontakt med psykiatrin även efteråt. Men för de allra flesta kan man komma tillbaka till en nivå där det är fullt möjligt att leva ett fullgott liv med relationer och arbete. Det finns gott med hopp för denna patientgrupp.

Om man har en problematik som skulle kunna hjälpas av att man läggs in på ett behandlingshem så finns det olika vägar att gå. Man kan dels gå genom socialtjänsten i den kommun man bor i. De kan avgöra om man är berättigad till den typen av vård eller inte. Ofta så är psykiatrin eller ens läkare på vårdcentralen inblandade också. 

De ger då råd baserade på sin kontakt med personen till socialtjänsten om hur de ska agera. Tillsammans fattar de beslut om behandlingshem är en insats som man är berättigad till eller ej. Om man inte får denna insats berättigad hos socialtjänsten så kan man söka privat till vissa behandlingshem.

Detta är dock dyrt. Man kan inte räkna med att få ekonomiskt bistånd från den kommun man är hemmahörande i för att bli inskriven och sin tid där.

Det finns en uppsjö av riktigt bra behandlingshem för de olika grupperna som benämns här i hela landet. De flesta behandlingshem håller en hög nivå då de står under insyn av myndigheterna. Det finns dock de behandlingshem som räknas som bättre än andra. 

Ett som skulle kunna vara med på en lista över Sveriges bästa behandlingshem är Selfhelp i Söderhamn som ligger i Hälsingland. Det är ett behandlingshem som ständigt prisas för den höga kunskapsnivån och det engagemang som personalen uppvisar. Behandlingshemmet utför missbruksbehandling i både slutna och öppna miljöer.

Bästa behandlingshem i Stockholm

Många nämner Basta Nykvarn utanför Stockholm när de bästa behandlingshemmen kommer på tal. Där är det missbruksvård som står på schemat och man hanterar även personer som har olika former av kriminalitet i sina liv.

Behandlingshem Skåne

I Skåne finns en stor mängd behandlingshem av olika slag och klienter och patienter från hela landet åker ditt för att få vård. Ett behandlingshem som är känt är Nämndemansgården. Det ligger utanför Lund och har i många år behandlat personer med alkoholproblem i enlighet med tolvstegprogrammet.

FAQs

FÅ HJÄLP NU

Kontakta oss för att prata med en av våra specialister. Vi vill förstå dina problem för att rekommendera hur vårt personliga behandlingsprogram kan hjälpa dig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
AVSKILDHET & DISKRETION
OMFATTANDE UNDERSÖKNING
SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
PRIVAT LYXIGT BOENDE
PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
ProSieben
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
SFGU
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife
Institute de terapia neural
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
AMF
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA