SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

7 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Att ha en bra känsla kring vem man är och hur man är kan summeras som att man har en bra självkänsla. Det är en viktig detalj som påverkar stora delar av ens liv och hur man mår. Att ha dålig självkänsla leder inte till psykisk ohälsa. Men den dåliga självkänslan kan vara ett symtom på redan existerande psykisk ohälsa.

Självkänsla är knutet till hur man ser sig själv och hur man uppfattar att man själv är och värderingar kring det. Att ha en bra självkänsla är klart eftersträvansvärt, men det händer vid vissa tillfällen i livet att man har sämre självkänsla.

Man pratar om självkänsla som på ett spektrum. Eller egentligen ett par olika skalor. Dels så pratar man och bra eller dålig självkänsla. Detta är ofta kopplat till hur man mår och känner. Sen pratar man om att ha stark eller svag självkänsla. Då är det snarare hur en självkännedom ser ut. Det är alltså kopplat till om man underskattar eller överskattar sig själv och oftast då i olika situationer.

Under livets gång så är självkänslan på olika platser, oavsett vilket spektra eller skala man använder. Man kan ha en bra självkänsla i vissa situationer och en som inte är så bra i andra. Ett exempel skulle vara om man har en väldigt bra självkänsla när man är på jobbet.

 Man känner att man klarar av det man tar sig an och de arbetsuppgifter man har känner man att man klarar av. Samtidigt kan självkänslan vara sämre i ett socialt sammanhang där man inte är lika säker. Detta är tätt kopplat till ens självförtroende.

Ens självkänsla kan också vara olika svag eller stark. När man pratar om denna typ av självkänsla så har det att göra med hur bra man känner sig själv och hur korrekt man värderar det som självkänslan baseras på.

Hur en persons självkänsla är syns inte när man tittar på den. Men det kan märkas när man interagerar med honom eller henne.

En dålig självkänsla är när man känner att man inte har agens att agera som man vill och tycker är riktigt. Det kan också bero på andra saker men den är tätt knuten till hur fri man är att agera och de möjligheter att göra vissa saker som kan påverka ens liv. 

En dålig självkänsla märks på olika sätt. Det kan summeras upp i att man ifrågasätter sig själv och de val, tankar och funderingar man har.

Det finns många konkreta tecken på att man har en dålig självkänsla. Ett tydligt tecken är att man lägger oproportionerligt stor vikt vad andra säger och tycker om en. Det kan handla om att man anser att andra har rätt i deras åsikter om dig, trots att detta rent objektivt inte stämmer.

OCD Symtom och orsaker Sverige

Ett annat tecken är att man värderar sig själv väldigt lågt. Man tycker att man, i jämförelse med andra, att man inte har samma värde som dem. På samma gång anser man att andra är bättre i olika situationer än vad man själv är. Detta kan leda till att man inte väljer de val i livet som är bäst för en. Att det påverkar hur man lever sitt liv. I vissa fall med förödande konsekvenser.

Det kan handla om att man inte vågar satsa på ett yrkes eller studieval som man egentligen vill. Det handlar inte om den faktiskt sannolikheten att man klarar utmaningen. Utan snarare om en skev bild av ens potential. 

I många fall leder den dåliga självkänslan till att man tror att andra inte tycker om en. Att den uppskattning och det gillande du visar andra inte är ömsesidigt. I nya situationer kan det leda till att det blir en, så kallad, självuppfyllande profetia. Man går in i en situation och tänker att de inte tycker om en och att man är sämre än dem. Trots att man inte vet något om dessa människor.

Det leder till att man agerar på ett visst sätt som gör att de värderar en lägre än vad de hade gjort om man inte agerade på det sättet. Det hänger ofta ihop med att man blir oproportionerligt ledsen och påverkad om man skulle misslyckas i en situation. Exempel är om man misslyckas med en uppgift på jobbet eller privat.

Många som lider av dålig självkänsla försöker dölja detta genom att vara överdrivet kritiska mot andra. Det kan även leda till att man försöker framhäva sig själv på ett opassande sätt. Eller att man försöker vara överdrivet duktig i vissa situationer.

Tecken på dålig självkänsla hos barn

Många föräldrar är överdrivet vaksamma kring sina barns självkänsla. Det är mycket vanligt att man övertolkar sitt barns beteende och kommer till slutsatsen att de har dålig självkänsla. Som barn kan man vara osäker i situationer där man inte har så mycket tidigare erfarenhet att luta sig mot. Detta kan visa sig i form av blyghet. En överdriver blyghet kan vara ett tecken på dålig självkänsla.

Men samtidigt är barn ofta naturligt blyga i situationer de inte känner igen. Det är lätt att tillskriva barnen dålig självkänsla när det handlar om naturliga svängningar och beteenden som de flesta barn har. Samtidigt kan det vara en risk att man missar andra problem om man är för snabb att säga att barnet har dålig självkänsla.

Men det händer att barn faktiskt har dålig självkänsla. Tecknen är ungefär likadana som för vuxna. Men översatta till barnets verklighet. Jobbet byts ut mot skolan eller förskola till exempel. Som förälder är det viktigt att stärka sitt barn och agera som ett stöd åt barnet i dessa situationer.

Att lida av dålig själv känsla kan bero på en rad olika faktorer. I grund och botten så handlar det om vårt behov av uppskattning, respekt och om vi blir sedda eller inte. Dessa faktorer påverkar självkänslan hos en person. 

Hos vissa kan det handla om tillfälliga svackor i självkänslan. För andra blir det ett problem som dröjer sig kvar över tid. Att få höra att man inte lever upp till andras ideal eller de krav som ställs i en viss situation eller att man inte beter sig på ett lämpligt sätt. Det kan också påverka ens självkänsla.

Många med dålig självkänsla har en bild av att de bara blir uppskattade om de har gjort eller gör något bra. Det leder snabbt till att de krav man ställer på sig själv blir orealistiska och omöjliga att leva upp till.

Detta kan påverka alla livets områden. Allt från arbetssituationen, ditt sociala liv och hur du är med din familj kan påverkas. De orealistiska kraven leder till att man känner att man misslyckas leva upp till dessa. Det leder i sin tur till ännu sämre självkänsla. Det blir en ond cirkel.

Hur man hade det som barn och under uppväxt åren påverkar självkänslan i vuxen ålder. Den miljö man befann sig i och hur bekräftad man blev spelar stor roll. Även hur mycket uppmärksamhet man fick är en faktor i framtida självkänsla. Barn som växer upp i hushåll där missbruk och övergrepp av olika slag sker får ofta problem senare i livet.

Det finns många saker och faktorer i nutid som påverkar självkänslan också. Det kan handla om att man inte känner att man passar in i olika situationer. Att man känner sig annorlunda än hur andra är. Samtidigt kan det vara så att man blir mobbad, exempelvis på arbetsplatsen, vilket i sin tur sänker självkänslan rejält.

Om man varit arbetslös en längre tid eller om man har ett jobb men sökt många jobb utan att få napp. Det på verkar också självkänslan. 

Om någon annan än du själv har för mycket makt över ditt liv kan även detta ha samma effekt. Ångest, depression och annan psykisk ohälsa kan leda till lägre självkänsla det med. Samtidigt är stress en utlösande faktor. För vissa personer kan man aldrig identifiera en speciell anledning till att det är som det är.

Det är vanligt att man förväxlar självkänsla med självförtroende. Självkänsla är i grund och botten mer generell än vad självförtroendet är. Självförtroendet handlar om hur bra man är på en viss sak eller uppgift. Alltså hur bra man tror, baserat på sina tidigare erfarenheter, man kommer att klara någonting. 

Självförtroendet behöver inte vara förankrat i verkligheten. Många som är väldigt duktiga på någonting drabbas i omgångar av dåligt självförtroende kring detta.

Om man lider av dålig självkänsla så ska man inte ge upp. Det finns mycket att göra för att få en bättre självkänsla. De allra flesta sakerna man gör handlar om att stärka sin bild av sig själv. 

Det finns många strategier. Dels kan man skriva ner och synliggöra det man är bra på. Man kan även försöka sänka sina reaktioner om det går dåligt. Att inte knyta alltför mycket av ens självvärde till hur man presterar är ett stort steg mot en bättre självkänsla.

Det finns en myt som är att om man arbetar på sin självkänsla så kan man våga mer sen. Den stämmer inte. I själva verket är det så att självkänslan stärks av att våga göra saker. Det gör att man stärker bilden man har av sig själv. Vilket i sammanhanget är mycket positivt.

Om man inte klarar av att bygga sin egen självkänsla så kan man söka hjälp att göra detta. Terapeuter som specialiserat sig inom kognitiv beteendeterapi är vana att arbeta med personer med dålig självkänsla. Att söka hjälp är första steget för många att ta kontroll över sin självkänsla.

FAQs

Det dyker ofta upp många frågor när man pratar om självkänsla. Vi besvarar ett par av dessa här nedan.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin