SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

6 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Det händer många under livets gång att man uppvisar antisociala drag. Det kan handla om att man inte respekterar andras rättigheter, inte känner skuld när det är brukligt eller att man struntar i de normer som är grunden för de sociala interaktioner vi företar oss. Orsakerna till att man någon gång har dessa beteende är många och olika.

Dock så är det ett stort steg till att säga att man lider av en antisocial personlighetsstörning. En personlighetsstörning är varaktig och orsakas redan under barndomen. Det antisociala beteende som kännetecknar denna personlighetsstörning har en stor effekt på den drabbades liv. Det är svårt att leva ett fungerande liv då man har brister i vissa grundläggande beteenden och egenskaper som ses som väldigt viktigt i det samhälle man lever.

Det är viktigt att skilja på antisociala beteenden och antisocial personlighetsstörning. Visst, många symtom är de samma. Men, som vi var inne på tidigare, så är en personlighetsstörning varaktig över lång tid. Den är också stabil över livet. Det innebär att om man har en sådan personlighetsstörning så kommer man uppvisa dessa beteenden och brister både som 20-åring oh som 80-åring.

De symtom som de flesta kommer att tänka på då de hör talas om denna personlighetsstörning är bristen på empati och förmågan att känna skuld. Att känna empati är en grundläggande egenskap som människan delar med varandra. Det är något som vi förväntar oss av andra. Personer som inte har denna förmåga upplevs inte sällan som kalla och som att någonting inte stämmer.

Empati är att kunna uppleva hur andra känner och dessutom att kunna leva sig in i dessa känslor. Med hjälp av denna förmåga så kan vi föreställa oss hur en person upplever en situation, hur denna uppfattar dig som person och baserat på detta kan man också förstå en persons intentioner. För någon som inte kan ta del av den här informationen eller har svårigheter att göra det så blir det sociala samspelet svårt.

Andra personer uppfattar detta och när de inte får en respons som de förväntar sig av personen så tolkar man han eller henne som kylig och avståndstagande. Personen kommer ha svårt att veta hur den ska föra sig i sociala sammanhang och en person som inte uppvisar en empatisk förmåga hamnar ofta snabbt utanför.

Att känna skuld är också en av de egenskaper som många ser som grundläggande. Det handlar om att uppleva en känsla som hjälper till att reglera ens beteende. Att känna skuld handlar om att visa respekt för andra genom att känna och uppvisa att man gjort någonting som man inte borde ha gjort. Det är också ett sätt att sätta gränser för sig själv.

Att uppleva skuld och den skam som följer skulden naturligt. Det är någonting som de flesta upplever som obehagligt. Människan är precis som andra djur på det sättet. Man utför en handling, får en reaktion och baserat på denna reaktion så avgör man om man kan upprepa sitt beteende. Men till skillnad från många djur så kan människan även föreställa sig situationer och vad de skulle leda till. Om man avgör att man kommer känna skuld och skam så kommer man dra sig för att upprepa ett beteende eller göra det alls.

En person som inte känner skuld kommer uppföra sig på ett sätt som andra uppfattar som normbrytande och gränslöst. De flesta med en antisocial personlighetsstörning har lärt sig vissa grundregler för att kunna existera i olika sociala sammanhang. Men då det finns en rad regler som man inte kan kommunicera till någon verbalt, utan bygger på erfarenhet, så är det många regler som dessa personer inte kommer att lära sig.

Deras beteende kommer alltid avvika från andra människors beteende och vi är för det mesta väldigt duktiga på att uppfatta dessa variationer.

Personer som tillhör denna gruppen har även svårigheter med exekutiva funktioner. Det vill säga att de har svårt att planera och ta ansvar. Detta leder ofta till att man beter sig på ett sätt som upprör andra. När man även har problem med empati och skuld så innebär det i förlängningen att ens beteenden kommer skada andra personer.

Dessa olika symtom innebär för många med antisocial personlighetsstörning att de blir inblandade i olika former av kriminella aktiviteter. Dock kan man i de fall denna störning upptäcks tidigt sätta in åtgärder och behandlingar för att personen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Det är även viktigt för personens omgivning att komma ihåg att personen inte agerar på dessa sätt med målet att göra andra illa. Det beror på dess personlighetsstörning.

Personer som har en mycket svår antisocial personlighetsstörning kallas ibland för psykopater. Det är ett begrepp som är väldigt populärt inom skönlitteraturen och filmens värld. Det används även i vardagligt tal. Dock är det inte ett begrepp som används inom den kliniska medicinens värld.

Det är svårt att avgöra vad som orsakat en personlighetsstörning hos en specifik individ. Det finns ett samspel mellan arv och miljö, men exakt hur dessa samspelar är man inte helt säker på.

Det är klart att den genetiska faktorn är stor när det kommer till antisocial personlighetsstörning. Många uppfattar detta som att det finns en nedärvd gen som orsakar problemen. Att om man bär på en viss gen så kommer man utveckla denna personlighetsstörning.

Detta stämmer inte. Det är snarare så att det finns en rad gener som är inblandade. Detta är gener som vi alla bär på. Det handlar om att specifika gener interagerar på ett visst sätt som ger en ökad sannolikhet för att man ska utveckla en antisocial personlighetsstörning.

Även vissa miljömässiga faktorer under uppväxten spelar in. Exakt vilka dessa är verkar skilja sig mellan olika fall, även om likheter även finns.

När man ska diagnostisera en antisocial personlighetsstörning så tittar man på flera olika saker. Dels så tittar man på beteendet. Lever detta upp till att klassas som ett antisocialt beteende. Man tittar på varaktigheten, det ska ha pågått sen i alla fall sen barndom. Det är även viktigt att se om det finns andra sjukdomar eller störningar som kan förklara de brister personen uppvisar.

Om det finns andra diagnoser som bättre förklarar de problemområden personen har så är det viktigt att utforska dessa eftersom behandlingen kan skilja sig väsentligt.

Man använder sig även av olika sorters skalor, dessa är för antisocial personlighetsstörning anpassade test, för att se hur utvecklade empatiska förmågor man har, exempelvis.

En diagnos sätts inte efter ett snabbt besök hos en psykiatriker. Det krävs en lång period av observationer och utredning för att kunna fastställa att en person lider av en personlighetsstörning. Detta då man vill vara helt säker på att man ställer rätt diagnos. Man bör vänta till tonåren med en utredning. De diagnostiska manualerna tillåter att man utreder antisocial personlighetsstörning hos barn, men eftersom hjärnan och personen fortfarande utvecklas bör man vänta med detta.

Om man läser om diagnosen antisocial personlighetsstörning och tänker “hur får man det?” så kan man vända sig till psykiatrin i den kommun man bor i.

När man har genomgått sin utredning och kan säga att jag har antisocial personlighetsstörning, vad händer då? Man kommer bli erbjuden behandling av sin personlighetsstörning av sin vårdgivare, dock ska man vara medveten om att det är ett tillstånd som inte går att bota. Det betyder inte att man inte kan få stor hjälp genom de olika alternativ som erbjuds.

Inom det kommunala och regionala så finns det olika insatser som kan sättas in och olika former av terapi som kan ha god effekt. Nuförtiden finns det även lyxbehandlingshem som Balance erbjuder. Där kan man ta del av hjälp på den högsta nivån som utförs av utbildade experter. Man befinner sig i en miljö som är optimerad för att man ska kunna må bättre.

Behandlingsmetoder

Vi konstaterade innan att en antisocial personlighetsstörning del är livslång och dels inte går at bota. Detta är fakta som många känner en hopplöshet inför. Det är förståeligt och något man ser hos många som får svåra sjukdomsbesked. Men det innebär inte att man ska ge upp.

Med hjälp av olika behandlingsmetoder kan man förbättra sina chanser till att leva ett gott liv. De allra flesta som drabbas av en sådan här diagnos drabbas av nedstämdhet. Den behandlas ofta medicinskt med hjälp av någon form av antidepressiv medicin.

Den stora delen av behandlingen koncentreras kring terapi i olika former. Det kan handla om psykodynamisk terapi, kognitiv beteende terapi och dialektisk beteende terapi, eller andra former. Den gemensamma nämnaren är att dels lära sig mer om sig själv och sina beteenden. Men även att man ser hur ens beteenden skiljer sig från de i ens omgivning.

Med detta som grund följer sen ett livslångt lärande om hur man bör agera och reagera i olika situationer. Det krävs en tålmodighet av ens nära och kära där de spelar en aktiv roll. Även om man aldrig kommer kunna hantera världen så som andra göra, så kan man skapa ett liv som fungerar bra. Man kan ha vänner och familj, man kan sköta studier och jobb.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin