5 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Mindfulness har kommit att bli en viktig del av terapeutens verktygslåda de senaste åren. Det började i öst för många år sedan och har funnits inom bland annat buddhismen under mycket lång tid. En svensk översättning av uttrycket skulle kunna vara medveten närvaro.

Mindfulness är ett sätt att vara medveten i nuet och känna av det som händer kroppsligen i den stund man befinner sig i. Det är ett sätt att röra sig bort från den stress och de tankar som har med det förflutna eller med framtiden att göra. Det handlar på samma gång att inte automatiskt reagera på det som händer i stunden. Att ta kontroll över hur man psykiskt och fysiskt reagerar.

Detta har på senare år blivit alltmer spritt även i Sverige och är ett begrepp som man talar om allt oftare, även inom den landstingsdrivna vården. På samma gång är det en meditationsteknik där mindfulnessens mål fungerar avslappnande.

Det finns många fördelar med mindfulness när tekniken används i samband med psykisk ohälsa. För att kunna bättre koncentrera sig på den man är idag så har mindfulness visat sig vara en värdefull teknik. Den kan användas i samband med diverse psykiska sjukdomar och tillstånd.

Bland annat används den framgångsrikt som ett komplement till till exempel både kognitiv beteende terapi och andra terapiformer. Det är vanligt att man lägger in tekniken i form av en övning i samband med terapin. Det är även vanligt att man ordinerar personen som terapin kretsar kring att utföra detta i hemmet eller arbetsplatsen dagligen.

Vilka är orsakerna och symtomen på psykiska sjukdomar?

Metoderna som går under begreppet mindfulness används för diverse andra områden också. Det är en del av behandlingen för ett antal sjukdomar och har visat sig vara en bra övning för personer som har drabbats av sorg.

I Sverige så används ett par olika metoder och tekniker parallellt. Till exempel så används det inom ACT, det som på engelska heter Acceptance and commitment therapy och inom den dialektiska beteende terapin. Det är dock mycket vanligt att man tar in mindfulness som ett element i andra terapi former också.

Att terapeuter som är specialiserade på exempelvis kognitive beteendeterapi använder sig av mindfulness i arbetet med sina klienter är inte ovanligt i Sverige.

En rad olika psykiska åkommor kan lindras med hjälp av mindfulness. Metoden används inte för att bota den sjukdom eller det tillstånd som klienten befinner sig i. Nej, det är en metod som används för att personen ska kunna vara mer närvarande i en situation. I terapisituationen kan det handla om att vara mer närvarande och öppen för den terapi som erbjuds, vara en aktiv del i terapin.

Utanför terapitillfället handlar det ofta om att bli mer samlad och kunna hantera vardagen trots sin sjukdom.

När det kommer till stress är mindfulness ofta en metod som ger goda resultat. Den minskar till och med den upplevda stressen. Genom att göra mindfulnessövningar blir klienten med grundad i nuet och kan hantera de moment av stress som finns på ett bättre sätt. 

Det kan handla om att man inser att det som stressar ofta ligger i framtiden. Att man kan hantera orsaken till stressen bättre om man är mer närvarande i det som sker just nu.

För personer som har ångest kan mindfulness bryta en ångestperiod effektivt. Metoden kommer inte få bukt med problemet med ångest helt och hållet. Men det kan hjälpa till att bryta den aktiva ångest en person har just nu. Ångest är en okontrollerbar rädsla eller oro för någonting. Genom att vara mer närvarande i nuet så kan man få kontroll över denna rädsla eller oro och på så sätt bli mer lugn.

För många fungerar mindfulness bättre i längden än de tabletter som finns att ta vid ångestanfall. Detta då mindfulness inte tappar i effekt över tid. Det gör de ångestdämpande vid behovsmediciner som finns på marknaden. Det leder till att man behöver mer medicin och det är inte nödvändigtvis helt oproblematiskt.

Personer som är drabbade av ADHD har två huvudsakliga problemområden. Dels har de en en svårighet att koncentrera sig. Dels så blir de lätt hyperaktiva, alltså överaktiva i jämförelse med andra. Båda dessa problemområden kan vara behjälpta av att man gör mindfulnessövningar.

Det hjälper en att koncentrera sig och det hjälper en att lugna ner sig när man blir hyperaktiv.

Om man är drabbad av en depression så kan mindfulness vara en hjälp att ta sig ur depressionen. Man kommer troligen inte lyckas bryta den helt. Men genom att vara mer närvarande i nuet så kan man få stunder där det känns lättare och då också mer troligt att andra hjälpmedel har effekt. Många som är drabbade känner att tillvaron blir lite mindre nattsvart när de gjort sina övningar.

De center som finns för mindfulness fyller en viktig funktion. De lär dels upp instruktörer inom mindfulness. Detta kan vara psykologer och terapeuter. Men även annan sjukvårdspersonal som sjuksköterskor och undersköterskor.-Andra yrkesgrupper där det är vanligt att man blir instruktör är om man jobbar med företagshälsovård.

Det har blivit vanligt förekommande att man lär upp personer som arbetar ute i omsorgen på LSS-boenden och andra sorters boende. Där blir mindfulness ett viktigt verktyg i deras dagliga arbete.

Dessa center sprider även kunskapen om metoderna och många center har så att man kan komma dit som privatperson och lära sig om mindfulness. Både i teorin och praktiken.

FAQs

Många har frågor kring mindfulness och vi ska besvara ett par av dem här nedan.

FÅ HJÄLP NU

Kontakta oss för att prata med en av våra specialister. Vi vill förstå dina problem för att rekommendera hur vårt personliga behandlingsprogram kan hjälpa dig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
AVSKILDHET & DISKRETION
OMFATTANDE UNDERSÖKNING
SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
PRIVAT LYXIGT BOENDE
PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
ProSieben
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
SFGU
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife
Institute de terapia neural
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
AMF
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA