SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

11 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Zopiklon är ett läkemedel som tillhör klassen bensodiazepinbesläktade läkemedel och det har sömngivande och lugnande effekter. Vi kommer i denna artikel att förklara hur Zopiklon verkar i kroppen samt möjliga biverkningar som kan uppkomma vid användning av Zopiklon. Dessutom kommer vi att ta upp hur Zopiklon bör användas för att minimera risken för beroende och missbruk av läkemedlet.

Zopiklon är som nämnt ett sömnläkemedel och det innehåller den aktiva substansen zopiklon. Läkemedlet har sederande och lugnande effekter och det används därför vid sömnbesvär hos vuxna. Det används för olika typer av sömnbesvär som till exempel svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller många uppvaknanden under natten. Läkemedlet används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär hos vuxna.

Den aktiva substansen zopiklon i läkemedlet verkar genom att påverka de centra i hjärnan som gör att vi kan sova och substansen ger en snabbt effekt som vanligtvis erhålls inom 30 minuter efter intagande av läkemedlet. Zopiklon har både en hypnotisk, sedativ, ångestdämpande, kramplösande och muskelavslappnande effekt. Mer specifikt verkar zopiklon genom att binda till GABAA-receptorkomplexet i kroppen. Detta komplex är ansvarigt för transmissionen av neurotransmittorn GABA i kroppen och GABA har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet och har därför en lugnande effekt på kroppen.

Zolpidemberoende och biverkningar

När zopiklon binder till GABAA-receptorkomplexet påverkar det komplexet så att det är lättare för GABA att binda till komplexet. Detta förstärker den normala transmissionen av GABA i det centrala nervsystemet, varav aktiviteten i det centrala nervsystemet dämpas. Detta leder i sin tur till sömninducerande och lugnande effekter. Läkemedlet förkortar insomningstiden, förlänger sömndurationen och minskar antalet uppvaknanden under natten. Dock påverkas inte mängden REM-sömn och djupsömn (stadium III och IV) så länge den rekommenderade doseringen av läkemedlet efterföljs.

Alla läkemedel kan ge upphov till ett antal biverkningar och likaså gäller för Zopiklon. Alla som använder läkemedlet behöver dock inte få dessa biverkningar.

De vanligaste rapporterade biverkningarna vid användning av Imovane inkluderar följande:

 • Muntorrhet
 • Bitter/metallisk smak i munnen
 • Dåsighet

Mindre vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, mardrömmar, illamående, yrsel och oro. Om behandlingen med Zopiklon avbryts plötsligt efter en längre behandlingsperiod kan dessutom kan så kallade utsättningssymtom uppkomma. Sådana symptom inkluderar till exempel sömnlöshet, mardrömmar, huvudvärk, skakningar, svettningar, förvirringstillstånd (delirium), hallucinationer, hjärtklappning och ökad hjärtrytm. Man kan även känna sig orolig, irriterad och upprörd. Trots att det är väldigt sällsynt så kan även kramper förekomma.

Vissa biverkningar kan vara mer allvarliga och kräva uppsök av sjukvård om de uppkommer. Du bör sluta ta Zopiklon omedelbart och uppsöka sjukvård om någon av följande biverkningar uppkommer:

 • Allvarliga allergiska reaktioner som ger andningssvårigheter eller yrsel
 • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter

Zopiklon är ett beroendeframkallande läkemedel och det är därför narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V. Det finns därför en risk för att utveckla både ett fysiskt och psykiskt beroende vid användning av Zopiklon. Risken för beroendeutveckling anses dock generellt vara lägre än vid användning av andra sömnläkemedel som till exempel bensodiazepiner. Anledningen till att ett beroende av läkemedlet uppkommer beror på att kroppen blir van vid läkemedelsintaget och fungerar därför efter ett tag inte normalt utan läkemedlet.

Risken för att utveckla beroende av Zopiklon ökar ju högre dos av läkemedlet som används samt ju längre behandlingstiden är. Detta beror på att en högre dos av läkemedlet och en längre behandlingstid leder till en större sannolikhet att utveckla tolerans för läkemedlet. Toleransutveckling innebär att ett högre intag av läkemedlet krävs för att få samma effekt av läkemedlet som i början av läkemedelsbehandlingen. Ett högre intag av läkemedlet kan i sin tur lätt leda till ett beroende av läkemedlet.  Dessutom är risken för att utveckla beroende av läkemedlet högre för patienter som har psykiatriska störningar eller alkohol- eller drogmissbruk. Det är därför viktigt att patienter som har eller har haft tidigare missbruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller droger använder Zopiklon med stor försiktighet för att minimera risken för att utveckla ett beroende av läkemedlet.

Den beroendeframkallande effekten av Zopiklon är anledningen till att läkemedlet endast ska användas för kortvarig behandling av sömnbesvär. Om läkemedlet används under en längre tid finns det en risk att du har svårt att somna utan läkemedlet och alltså utvecklar ett beroende av läkemedlet.

Vid utvecklingen av ett beroende av Zopiklon kan flertalet olika symtom uppkomma.  Beroendet uppkommer på grund av en utvecklad tolerans för läkemedlet efter att läkemedlet har använts ett tag, vilket innebär att effekten av läkemedlet minskar eftersom kroppen har vant sig vid läkemedlet. Detta innebär att en högre dos av läkemedlet behövs för att läkemedlet ska ge samma effekt och detta kan leda till att man anser att det inte är någon fara att öka dosen eller ta läkemedlet oftare. Dock är det precis detta missbruk av läkemedlet som kan leda till ett beroende av läkemedlet. Eftersom Zopiklon också kan ge lugnande och avslappnande effekter kan det vara lätt att utveckla ett beroende av läkemedlet eftersom man får ett beroende av att uppleva de effekter som läkemedlet kan föra med sig.

Om en patient utvecklar ett beroende av Zopiklon kan det slutligen leda till ett allvarligt beroende och missbruk av läkemedlet, vilket karakteriseras av tolerans, abstinenssymtom, dålig kontroll över användandet av läkemedlet samt en längtan efter att få ta läkemedlet. Många inser inte att de har utvecklat ett beroende av läkemedlet förrän de slutar ta läkemedlet och inser att de inte kan somna utan det.

Det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur du använder Zopiklon för att kunna avgöra om du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du inser att du tar läkemedlet för att må bättre samt känner dig irriterad om du inte kan ta läkemedlet eller när ditt recept håller på att gå ut, så är det tydliga tecken på att du har börjat utveckla ett beroende av läkemedlet. Om du dessutom försöker få tag i läkemedlet på annat sätt eller besöker mer än en läkare för att försöka få fler recept utskrivna, är det också varningstecken på ett beroende. Ett beroende kan också påverka ens vardagsliv och leder ofta till försummelse av ansvar på jobbet eller i hemmet.

För att minska risken för läkemedelsberoende vid användande av Zopiklon är det viktigt att du tar den dosering av läkemedlet som står på receptet och inte själv ändrar dosen utan att ha pratat med din läkare. Om du misstänker att du har utvecklat ett beroende är det viktigt att du söker professionell hjälp för att få det under kontroll.

Missbruk av Zopiklon innebär att läkemedlet tas i en högre dos eller oftare än vad som föreskrivits av läkare. Ett missbruk av Zopiklon kan slutligen leda till ett beroende av läkemedlet. En person kan utveckla ett missbruk av Zopiklon på grund av att kroppen börjar utveckla en tolerans för läkemedlet. Detta innebär att högre och högre doser av läkemedlet behöver intas för att läkemedlet ska ge samma effekt som tidigare, vilket ofta leder till att patienten tar för höga doser av läkemedlet. Detta är en tydlig början på ett missbruk av Zopiklon.

Eftersom Zopiklon har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet har läkemedlet avslappnande effekter och eftersom dessa effekter kan vara eftersökta kan även detta vara anledningen till att vissa missbrukar läkemedlet. Ytterligare ett tydligt tecken på att du har börjat utveckla ett missbruk av Zopiklon är om du ofta tänker på nästa gång du kan ta läkemedlet och att du tar läkemedlet för att känna de lugnande effekterna av läkemedlet. Om du tar en högre dos av Zopiklon än vad som förskrivits av din läkare eller om du tar det oftare för att må bättre känslomässigt, är du i riskzonen för att utveckla ett allvarligt missbruk och beroende av läkemedlet. Du bör då direkt söka professionell hjälp för att få hjälp med detta.

Symtom av missbruk

Missbruk av Zopiklon kan ge upphov till flertalet olika symtom och dessa är relaterade till den hämmande effekt som Zopiklon har på det centrala nervsystemet. Dessa biverkningar kan i vissa fall bli mycket allvarliga.  

Några symtom som kan uppkomma vid missbruk av Zopiklon är följande:

 • Trötthet
 • Mardrömmar
 • Magont
 • Förstoppning
 • Yrsel
 • Depression
 • Bröstsmärtor
 • Känslor av snabb andning och ett snabbt bultande hjärta
 • Okoordinerade rörelser
 • Sluddrigt tal
 • Kognitiv nedsatthet
 • Koncentrationssvårigheter  

Dessutom kan en person som missbrukar Zopiklon uppleva beteendeförändringar som till exempel förvirrat, ängsligt eller upprört beteende. Missbruk av Zopiklon kan också leda till sömngående, vilket kan bli väldigt farligt om personen försöker utföra aktiviteter som till exempel körning i sömnen. Det är vanligt att missbrukare får minnesförlust efter sådana händelser och därför inte alls kommer ihåg att de överhuvudtaget gick i sömnen eller vad de gjorde under sömngåendet.

När behandlingen med Zopiklon avslutas kan så kallade abstinenssymtom uppstå. Dessa symtom uppstår på grund av att en fysisk tillvänjning av läkemedlet har utvecklats, vilket innebär att kroppen har vant sig med läkemedlet och en obalans har skapats i hjärnan. Därmed kan ett abrupt avslutande av läkemedelsbehandlingen bli som en chock för kroppen. Abstinenssymtomen uppkommer ofta några dagar efter det sista intaget av läkemedlet och symtomen minskar eller försvinner oftast inom 1-2 veckor. Hur lång tid symtomen varar kan dock variera från person till person och beror till exempel på hur lång tid personen tog läkemedlet. Intag av läkemedlet enligt ordination och under en kortare period ger generellt lägre risk för abstinenssymtom. Dessutom påverkas varaktigheten av abstinenssymtomen av hur hög dos av läkemedlet som intagits och ett högre dosintag leder generellt till värre och längre varaktighet av abstinenssymtom.

De vanligaste abstinenssymtomen uppkommer oftast inom några dagar efter att läkemedlet har slutat tas och inkluderar till exempel följande symtom:

 • Sömnsvårigheter
 • Mardrömmar
 • Ångest
 • Depression
 • Förvirring
 • Paranoia
 • Hallucinationer
 • Hjärtklappning
 • Ökad hjärtrytm
 • Ofrivilliga rörelser
 • Huvudvärk
 • Muskelsmärtor
 • Irritabilitet
 • Influensaliknande symtom Humörsvängningar

Vid utsättning av Zopiklon kan också så kallade rebound-fenomen uppstå, vilket innebär att de symtom som läkemedlet har behandlat återkommer i förstärkt form. Detta innebär alltså att man kan få svårigheter med att somna.

Eftersom risken för abstinenssymtom och rebound-fenomen har observerats vara större efter abrupt utsättning av läkemedelsbehandlingen, är det rekommenderat att istället gradvis minska dosen av Zopiklon. På så sätt får kroppen en chans att sakta vänja sig vid en lägre mängd av läkemedlet.

En överdos av Zopiklon kan ha allvarliga konsekvenser eftersom Zopiklon hämmar det centrala nervsystemet. En överdos av läkemedlet kan därför leda till en skadlig minskning av hjärnprocesser och fysiologiska funktioner som är kontrollerade av dessa hjärnprocesser. Detta kan leda till symtom som extrem sömnighet, nedsatt andning, minskad hjärtfrekvens, förlust av medvetande och till och med koma. Andra vanliga symtom som kan uppkomma vid överdos är trötthet, dåsighet, förvirring, medvetslöshet som ibland föregås eller efterföljs av agitation och hallucinationer, andningsdepression, muskelsvaghet och lågt blodtryck.

Om en person tar en överdos av Zopiklon samtidigt som andra substanser som hämmar det centrala nervsystemet intas, kan det få särskilt allvarliga konsekvenser som till exempel koma och dödsfall. Sådana substanser inkluderar till exempel alkohol och opioider.

Det är inte rekommenderat att blanda Zopiklon och alkohol. Detta beror på att både Zopiklon och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet. Därmed kan samtidigt intag av alkohol öka de sederande effekterna av Zopiklon och till exempel ge en så djup sömn att detta leder till andningsuppehåll. Dessutom kan det observerats att alkohol kan öka risken för att biverkningar som sömngång och liknande beteenden såsom att köra bil, laga och äta mat eller ringa telefonsamtal i sömnen, utan att minnas händelsen efteråt, ökar.

Dessutom kan alkohol öka de biverkningar som Zopiklon kan orsaka i det centrala nervsystemet. Dessa biverkningar inkluderar dåsighet, yrsel, förvirring, hallucinationer, nedsatt andning, minnesproblem och nedsatt koordinationsförmåga. Vissa personer kan också uppleva en nedsatt tankeverksamhet samt nedsatt omdömesförmåga. Blandning av Zopiklon och alkohol kan också öka riskerna för biverkningar av läkemedlet dagen efter att läkemedlet har intagits. Sådana biverkningar inkluderar nedsatt medvetenhetsförmåga och detta kan till exempel leda till nedsatt körförmåga.

Det är därför viktigt att undvika eller minimera ditt alkoholintag om du behandlas med Zopiklon.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin