SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

11 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Zolpidem är ett läkemedel som används som korttidsbehandling av sömnproblem hos vuxna. I denna artikel kommer vi att förklara hur Zolpidem verkar i kroppen och hur läkemedlet ger sin effekt. Dessutom kommer vi att ta upp eventuella biverkningar som läkemedlet kan ge upphov till och och vad du bör tänka på vid behandling av läkemedlet för att minimera risken för missbruk och beroende av Zolpidem.

Zolpidem är som nämnt ett sömnläkemedel och läkemedlet innehåller den aktiva substansen zolpidem. Läkemedlet används som korttidsbehandling vid svåra sömnproblem hos vuxna. Zolpidem är ett sömnläkemedel som tillhör gruppen bensodiazepinliknande läkemedel, men zolpidem är inte en bensodiazepin och binder därför inte heller till alla bensodiazepinreceptorer i kroppen. Istället verkar zolpidem genom att selektivt binda till bensodiazepin-1-receptorn (BZ1) som finns lokaliserad på GABA-A-receptorn. När zolpidem binder till BZ-receptorn ökar den GABA-A-receptorns affinitet för GABA. GABA är en hämmande signalsubstans som förekommer naturligt i det centrala nervsystemet och när GABA binder till GABA-A-receptorn dämpas aktiviteten i det centrala nervsystemet. Eftersom zolpidem ökar inbindningen av GABA till GABA-A-receptorn kommer aktiviteten i det centrala nervsystemet att dämpas ytterligare och detta leder till de sederande, ångestdämpande och lugnande effekterna som zolpidem ger upphov till.

Eftersom Zolpidem snabbt ger effekt ska det användas direkt innan sänggående. Eftersom Zolpidem har sederande effekter har det en stor påverkan på den mentala förmågan och till exempel förmågan att kunna köra bil. Därmed är det rekommenderat att en period på minst 8 timmar går mellan intag av Zolpidem och bilkörning, användning av maskiner eller arbete på hög höjd.

Alla läkemedel kan ge upphov till vissa biverkningar och likaså gäller för Zolpidem. Dock behöver dessa biverkningar inte uppkomma hos alla som använder läkemedlet.

Vanliga biverkningar av Zolpidem inkluderar följande:

 • Sömnighet under påföljande dag
 • Känslomässig avtrubbning
 • Nedsatt reaktionsförmåga
 • Förvirring
 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Dubbelseende
 • Yrsel och störningar i samordningen av rörelser
 • Muskelsvaghet

Via användning av Zolpidem kan också allvarligare biverkningar uppkomma trots att detta inte är särskilt vanligt. Det är viktigt att du slutar ta Zolpidem och direkt kontaktar din läkare om du får några av följande biverkningar:

 • Tecken på allvarlig allergisk reaktion i form av röda hudutslag, andningssvårigheter och svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg
 • Bröstsmärtor eller snabba oregelbundna hjärtslag
 • Andningssvårigheter

Zolpidem är en beroendeframkallande substans och den är narkotikaklassad enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V. Det finns därför en risk för att utveckla både ett fysiskt och psykiskt beroende av Zolpidem, men risken för beroende anses generellt vara lägre än vid användning av andra sömnläkemedel som till exempel bensodiazepiner. Ett beroende av läkemedlet uppkommer eftersom kroppen blir van vid intaget av läkemedlet och fungerar därför efter ett tag inte normalt utan läkemedlet.

En person har en högre risk för att bli beroende av Zolpidem ju högre dos av läkemedlet som används samt ju längre behandlingstiden är. Detta beror på att en högre dos av läkemedlet och en längre behandlingstid leder till en större sannolikhet att utveckla tolerans för läkemedlet. När en person har utvecklat tolerans för Zolpidem innebär det att ett högre intag av läkemedlet krävs för att få samma effekt av läkemedlet som i början av läkemedelsbehandlingen. Ett högre intag av läkemedlet kan i sin tur lätt leda till ett beroende av läkemedlet.

Patienter som har psykiatriska störningar eller alkohol- eller drogmissbruk har en ökad risk för att utveckla ett beroende av läkemedlet. Det är därför viktigt att patienter som har eller har haft tidigare missbruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller droger använder Zolpidem med stor försiktighet för att minimera risken för att utveckla ett beroende av läkemedlet.

Ett beroende av Zolpidem kan uppkomma redan två veckor att läkemedlet började användas även om patienten följer läkarens förskrivande. Den beroendeframkallande effekten av Zolpidem är anledningen till att läkemedlet endast ska användas för kortvarig behandling av sömnbesvär. Om läkemedlet används under en längre tid finns det en risk att du har svårt att somna utan läkemedlet och alltså utvecklar ett beroende av läkemedlet.

När en person börjar utveckla ett beroende av Zolpidem uppkommer ofta flertalet symtom. Ofta kan ett beroende börja med att patienten upplever ett enkelt fall av sömnsvårigheter och läkemedlet kan sedan bli mindre och mindre effektivt efter att det har använts i mer än ett par veckor. Detta beror på att en toleransutveckling av läkemedlet har börjat utvecklas och detta är ett tydligt tecken på att ett beroende av läkemedlet börjar utvecklas. Toleransutvecklingen leder till att användaren av läkemedlet behöver en högre dos av läkemedlet för att få samma effekt som tidigare. Dessutom leder ett beroende ofta till att så kallade abstinenssymtom börjar uppträda om man slutar ta läkemedlet eller tar en lägre dos av läkemedlet. Om en patient utvecklar ett beroende av Zolpidem kan det slutligen leda till ett allvarligt beroende och missbruk av läkemedlet, vilket karakteriseras av tolerans, abstinenssymtom, dålig kontroll över användandet av läkemedlet samt en längtan efter att få ta läkemedlet. Många inser inte att de har utvecklat ett beroende av läkemedlet förrän de slutar ta läkemedlet och inser att de inte kan somna utan det.

Vanliga tecken på ett beroende av Zolpidem inkluderar följande:

 • Förnyelse av läkemedlet ovanligt ofta
 • Återkommande intag av högre doser av Zolpidem än vad som föreskrivits
 • En längtan efter att ta läkemedlet
 • Att försätta sig i farliga situationer och inte komma ihåg de senare
 • Spendering av mycket pengar på läkemedlet
 • Isolering från familj och vänner

Ett missbruk av Zolpidem innebär att läkemedlet tas i en högre dos eller vid fler tillfällen än som ordinerats av läkaren. Detta missbruk av Zolpidem kan till slut leda till ett beroende av läkemedlet. Missbruk av Zolpidem kan delvis utvecklas på grund av att kroppen börjar utveckla en tolerans för läkemedlet. Detta innebär som tidigare nämnts att kroppen börjar vänja sig med läkemedlet och en högre och högre dos av läkemedlet behöver intas för att läkemedlet ska ge samma effekt som tidigare.

Elvanse beroende och biverkningar

Detta är en tydlig  början på ett missbruk av läkemedlet. Eftersom Zolpidem har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet har läkemedlet avslappnande effekter och eftersom dessa effekter kan vara så pass eftersökta kan även detta leda till att vissa missbrukar läkemedlet. Ytterligare ett tydligt tecken på att du har börjat utveckla ett missbruk av Zolpidem är om du ofta tänker på nästa gång du kan ta läkemedlet och att du tar läkemedlet för att känna de lugnande effekterna av läkemedlet. Om du tar en högre dos av Zolpidem än vad som förskrivits av din läkare eller om du tar det oftare för att må bättre känslomässigt, är du i riskzonen för att utveckla ett allvarligt missbruk och beroende av läkemedlet. Du bör då direkt söka professionell hjälp för att få hjälp med detta.

Symtom av missbruk

Missbruk av Zolpidem kan ge upphov till flertalet olika symtom och dessa är relaterade till den hämmande effekt som Zolpidem har på det centrala nervsystemet. Dessa biverkningar kan i vissa fall bli mycket allvarliga.  

Några symtom som kan uppkomma vid missbruk av Zolpidem är följande:

 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Svårigheter med balansen
 • Illamående
 • Problem med magen
 • Förändringar i aptiten
 • Skakningar i kroppen
 • Rödfärgade ögonvitor

Dessutom kan en person som missbrukar Zolpidem uppleva beteendeförändringar som till exempel förvirrat, ängsligt eller upprört beteende. Missbruk av Zolpidem kan också leda till sömngående, vilket kan bli väldigt farligt om personen försöker utföra aktiviteter som till exempel körning i sömnen. Det är vanligt att missbrukare får minnesförlust efter sådana händelser och därför inte alls kommer ihåg att de överhuvudtaget gick i sömnen eller vad de gjorde under sömngåendet. Ett fåtal som missbrukar Zolpidem kan också uppleva effekter som är helt motsatta de sömngivande effekter som Zolpidem egentligen ska ha. Då upplevs känslor av eufori och ett rus istället för de sederande effekter som läkemedlet egentligen ska ha, även i de fall då en hög dos av läkemedlet har intagits.  

Missbruk av Stilnoct kan också leda till ett antal psykologiska symtom som kan vara väldigt obehagliga för användaren. Sådana symptom inkluderar bland annat nedanstående symtom:

 • Aggressivt och ovanligt beteende
 • Hallucinationer
 • Känslor av dissociering från ens egen kropp
 • Ångest
 • Förvirring
 • Humörförändringar
 • Depression
 • Självmordstankar

Om en person tar en överdos av Zolpidem kan det leda till väldigt allvarliga konsekvenser. Zolpidem hämmar ju det centrala nervsystemet, varav en överdos av läkemedlet kan leda till en skadlig minskning av hjärnprocesser och fysiologiska funktioner som är kontrollerade av dessa hjärnprocesser. Detta kan leda till symtom som extrem sömnighet, nedsatt andning, minskad hjärtfrekvens, förlust av medvetande och till och med koma.

Om en person tar en överdos av Zolpidem samtidigt som andra substanser som hämmar det centrala nervsystemet intas, kan det få särskilt allvarliga konsekvenser. Sådana substanser inkluderar till exempel alkohol och opioider. Vid överdosering med endast zolpidem samt i kombination med andra substanser som hämmar det centrala nervsystemet har koma och till och med dödsfall rapporterats.

Blandning av Zolpidem och alkohol kan ge allvarliga effekter och det är därför inte rekommenderat att inta dessa substanser samtidigt. Detta beror på att både Zolpidem och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet. Därmed kan samtidigt intag av alkohol öka de sederande effekterna av Zolpidem och till exempel ge en så djup sömn att detta leder till andningsuppehåll. Kombinationen av Zolpidem och alkohol kan också ha effekter på humöret, tankar och beteende och personer som intar dessa substanser samtidigt kan uppvisa ett oberäkneligt beteende och ta dåliga beslut.

Dessutom kan alkohol öka de biverkningar som Zolpidem kan orsaka i det centrala nervsystemet. Dessa biverkningar inkluderar dåsighet, yrsel, förvirring, hallucinationer, nedsatt andning, minnesproblem och nedsatt koordinationsförmåga. Vissa personer kan också uppleva en nedsatt tankeverksamhet samt nedsatt omdömesförmåga. Vid blandning av Zolpidem och alkohol kan också riskerna för biverkningar av läkemedlet dagen efter att läkemedlet har intagits öka. Sådana biverkningar inkluderar nedsatt medvetenhetsförmåga och detta kan till exempel leda till nedsatt körförmåga.

Det är därför viktigt att undvika eller minimera ditt alkoholintag om du behandlas med Zolpidem.

Då behandling av Zolpidem avslutas kan så kallade abstinenssymtom uppstå. Dessa symtom uppstår då fysisk tillvänjning av läkemedlet har utvecklats och då läkemedelsbehandlingen avslutas abrupt. Den fysiska tillvänjningen av läkemedlet innebär att kroppen har vant sig med läkemedlet och en obalans har skapats i hjärnan, varav ett abrupt avslut av intagande av läkemedlet blir som en chock för kroppen. De vanligaste abstinenssymtomen uppkommer oftast inom några dagar efter att läkemedlet har slutat tas och inkluderar till exempel följande symtom:

 • Huvudvärk
 • Muskelsmärtor
 • Ångest
 • Rastlöshet
 • Förvirring
 • Irritabilitet
 • Humörsvängningar
 • Längtan efter att ta Zolpidem
 • Svettningar
 • Ofrivilliga skakningar
 • Trötthet
 • Illamående och kräkningar
 • Snabb hjärtfrekvens och andning

Svårare abstinenssymtom kan också förekomma och dessa innefattar overklighetskänsla, personlighetsförändringar, avdomningar och stickningar i armar och ben, överkänslighet mot ljus, ljud och fysisk kontakt, hallucinationer eller epileptiska anfall.

Vid utsättning av Zolpidem kan också så kallade rebound-fenomen uppstå, vilket innebär att de symtom som läkemedlet har behandlat återkommer i förstärkt form. Detta innebär alltså att man kan få svårigheter med att somna. Detta kan också åtföljas av andra reaktioner, såsom humörförändringar, ångest och rastlöshet.

Abstinenssymtom minskar eller försvinner oftast inom 1-2 veckor. Hur lång tid symtomen varar kan dock variera från person till person och beror till exempel på hur lång tid personen tog läkemedlet. Intag av läkemedlet enligt ordination och under en kortare period ger generellt lägre risk för abstinenssymtom. Dessutom påverkas varaktigheten av abstinenssymtomen av hur hög dos av läkemedlet som tagits och ett högre dosintag leder generellt till värre och längre varaktighet av abstinenssymtom. Om personen har tagit andra läkemedel eller alkohol tillsammans med Zolpidem och slutar ta alla dessa substanser på samma gång så kan det också leda till mer svåra abstinenssymtom.

Eftersom risken för abstinenssymtom och rebound-fenomen har observerats vara större efter abrupt utsättning av läkemedlet, är det rekommenderat att gradvis minska dosen av Zolpidem. På så sätt får kroppen en chans att sakta vänja sig vid en lägre mängd av läkemedlet.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin