SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

9 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Elvanse är ett läkemedel som används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år samt i vissa fall hos vuxna. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karakteriseras av hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. Vi kommer här att förklara hur Elvanse verkar i kroppen samt eventuella biverkningar som kan uppkomma vid användning av läkemedlet. Dessutom kommer vi att förklara hur läkemedlet bör användas för att minimera risken för missbruk och beroende av läkemedlet.

Läkemedlet Elvanse är som tidigare nämnts ett läkemedel som används för symtomatisk behandling av ADHD. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen lisdexamfetamin som omvandlas till substansen dexamfetamin i kroppen, vilket är substansen som ger läkemedlet dess effekt. Dexamfetamin är en typ av amfetamin och har en stimulerande effekt på det centrala nervsystemet. Den effekt som substansen har vid ADHD är inte helt klarlagd ännu, men dexamfetamin tros blockera  dopamintransportörer och noradrenalintransportörer i kroppen och förhindrar därmed att dopamin och noradrenalin återupptas i nervceller. Därmed ökar mängden dopamin och noradrenalin i det centrala nervsystemet.

ADHD tros bero på en underaktivitet av dopamin och noradrenalin i hjärnan eftersom dessa neurotransmittorer bland annat har en påverkan på centran i hjärnan som kontrollerar uppmärksamhet. Därmed tros metylfenidats effekt i form av att orsaka en ökad mängd av dessa neurotransmittorer i vissa delar av hjärnan vara orsaken till läkemedlets effekt vid ADHD. Läkemedlet kan därmed bidra med att förbättra uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och att minska impulsivt beteende hos personer med ADHD.

Elvanse kan användas för behandling av ADHD om andra läkemedelsfria behandlingsmetoder har prövats och visats otillräckliga, såsom samtalsterapi och beteendeterapi, samt om andra läkemedel för ADHD inte givit effekt. Dock får Elvanse endast användas för barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år och det kan också fortsätta användas upp i vuxen ålder om en läkare bedömer att det lämpligt. Om Elvanse anses lämpligt för behandling av ADHD används läkemedlet som en del i ett behandlingsprogram för ADHD hos barn där även psykologisk terapi, utbildning och social terapi vanligtvis också ingår. Behandlingen med läkemedlet sker då under översikt av specialist på beteendestörningar hos barn.

Precis som med alla läkemedel så kan även Elvanse ge upphov till vissa biverkningar, men dessa biverkningar behöver inte uppkomma hos alla patienter.

Vanliga biverkningar som kan uppkomma inkluderar följande:

 • Minskad aptit
 • Viktminskning
 • Sömnlöshet
 • Muntorrhet
 • Magsmärtor
 • Huvudvärk
 • Känna sig upphetsad, skakig, orolig, deprimerad, aggressiv, irriterad eller ha humörsvängningar
 • Onormal dåsighet, trötthet eller rastlöshet
 • Okontrollerbara ryckningar eller tvära rörelser, skakningar, darrningar eller hyperaktivitet
 • Snabba eller oregelbundna hjärtslag (takykardi)
 • Illamående, kräkningar eller diarré

Hos barn och ungdomar kan användning av Elvanse också ha effekter på vikten i form av utebliven viktökning. Därmed kommer läkaren noga att följa om din vikt och längd förändras vid användning av läkemedlet och om du inte växer som förväntat kan läkaren eventuellt att avbryta behandlingen med Elvanse under en kort tid.

Det finns också några allvarliga biverkningar som kan uppkomma vid behandling med Elvanse. Om du upplever några av följande biverkningar bör du uppsöka sjukvård direkt:

 • Tecken på allergisk reaktion med symtom som röda utslag, andningssvårigheter samt svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals
 • Tecken på hjärtproblem som bröstsmärta, andningssvårigheter, svimningskänslor eller oregelbunden hjärtrytm
 • Andfåddhet eller bensvullnad (tecken på hjärtmuskelsjukdom)
 • Psykosproblematik som hallucinationer, aggressioner, fientlighet eller paranoia
 • Känna sig ovanligt upprymd, överaktiv eller ohämmad (mani)

Elvanse är ett beroendeframkallande ämne och det är klassat som narkotika enligt Läkemedelsverkets förteckning II. Detta beror på att den aktiva beståndsdelen dexamfetamin i Elvanse är en typ av amfetamin med starkt beroendeframkallande egenskaper. Därmed finns det risk för utveckling av beroende vid användning av Elvanse. Det är därför lätt att ett missbruk av Elvanse kan leda till ett beroende av läkemedlet. Ett missbruk av läkemedlet innebär antingen att läkemedlet används utan att man har fått det utskrivet på recept, eller att det inte används enligt läkarens ordinationer utan istället tas i en högre dos eller oftare än vad som föreskrivits.

Det är därför viktigt att patienter som får Elvanse utskrivet övervakas noggrant med avseende på risk för avvikande användning, felanvändning eller missbruk av läkemedlet. Dessutom vidtas försiktighet vid utskrivning av läkemedlet till patienter med känt drog- eller alkoholberoende på grund av risken för missbruk, felanvändning eller avvikande användning av läkemedlet.

Trots att Elvanse förskrivs för och endast ska användas för symtomatisk behandling av ADHD, finns det personer som missbrukar läkemedlet för dess stimulerande effekter.

Personer kan till exempel missbruka Elvanse på grund av de stimulerande effekter som läkemedlet har på det centrala nervsystemet. Till exempel kan detta användas för att förbättra koncentrationsförmågan och därmed förbättra akademisk prestation. Dessutom kan det missbrukas för dess aptitnedsättande effekter för viktnedgång. Eftersom Elvanse också aktiverar belöningssystemet i hjärnan kan läkemedlet ge ett rus när det intas av personer som inte har ADHD.

Symtom av missbruk

När Elvanse används av personer som inte har ADHD kan det få allvarliga konsekvenser. Detta beror på att läkemedlet orsakar hyperaktivitet och överstimulering på grund av att läkemedlet bland annat ökar nivån av dopamin i hjärnan. Ett missbruk av Elvanse som pågår under en längre tid kan ha allvarliga konsekvenser på kroppen.

Vid missbruk av Elvanse kan symtom både i form av beteendeförändringar och fysiska förändringar uppkomma. Delvis leder missbruk till toleransutveckling av läkemedlet och det kan också leda till starkt psykiskt beroende och svår social funktionsnedsättning. Missbruk av amfetaminer som dexamfetamin kan också orsaka symtom som allvarliga hudsjukdomar, uttalad sömnlöshet, irritabilitet, hyperaktivitet, personlighetsförändringar samt psykos, vilket ofta inte går att skilja kliniskt från schizofreni. Vid längre tids missbruk av Elvanse och därefter abrupt utsättande av läkemedlet leder det ofta till extrem trötthet och depression och dessutom kan förändringar av sömnen observeras.

Det finns risk för överdos av Elvanse om en person intar en hög dos av Elvanse. En överdos av Elvanse leder till att mängden dopamin i hjärnan snabbt ökar och detta kan leda till flertalet allvarliga konsekvenser som ibland kan vara livshotande. En överdos kan orsaka både fysiska och psykologiska symtom.

Concerta överdos symtom och biverkningar

Elvanse överdos Faror

Som nämnt kan en överdos med Elvanse ha flertalet allvarliga effekter på kroppen. Symtom på akut överdosering med amfetaminer som dexamfetamin inkluderar följande:

 • Rastlöshet
 • Tremor
 • Hyperreflexi
 • Snabbare andhämtning
 • Förvirring
 • Våldsamhet
 • Hallucinationer
 • Paniktillstånd,
 • Mycket hög feber
 • Rabdomyolys

En överdos av Elvanse orsakar också en kraftig stimulering av det centrala nervsystemet, vilket ofta ger upphov till trötthet och depression. Dessutom kan kardiovaskulära symtom som arytmier, högt blodtryck, lågt blodtryck och cirkulatorisk kollaps förekomma. Gastrointestinala symtom inkluderar illamående, kräkningar, diarré och magkramper. Vid livshotande överdos föregås död vanligtvis av konvulsioner och koma.

Trots att det inte finns några specifika varningar kring att blanda Elvanse med alkohol, bör ändå försiktighet vidtas kring att inta dessa substanser samtidigt. Alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet, men eftersom Elvanse har en stimulerande effekt på det centrala nervsystemet kan läkemedlet överkomma de hämmande effekterna som orsakas av alkohol. Detta kan leda till att effekterna av alkohol inte känns av lika starkt och detta kan leda till ett större alkoholintag. Detta kan i sin tur leda till alkoholförgiftning, vilket i vissa fall kan ha dödlig utgång. Dessutom kan samtidigt intag av alkohol leda till en ökning av de eventuella biverkningarna som Elvanse kan ha på hjärtat. Detta inkluderar biverkningar som bröstsmärta, andningssvårigheter, svimningskänslor samt snabba eller oregelbundna hjärtslag (takykardi).

Intag av alkohol samtidigt som Elvanse används kan också orsaka psykiatriska förändringar och därmed förvärra symtomen av ADHD samt leda till ångest och aggression.  

Elvanse finns i kapslar med doser från 20 mg till 70 mg.  Den högsta rekommenderade dosen av läkemedlet är 70 mg per dag. Eftersom intag av högre doser än så har inte studerats vet man inte vilka effekter detta kan ha.

Hur länge Elvanse finns kvar i kroppen efter intag beror på vilken dos av läkemedlet som tas. Dessutom beror det på flertalet andra faktorer såsom patientens vikt, längd och metabolism samt om läkemedlet intogs tillsammans med andra läkemedel eller substanser. Den aktiva substansen dexamfetamin i Elvanse har en halveringstid på ungefär 12 timmar, vilket innebär att mängden av läkemedlet i kroppen halveras efter 12 timmar. Detta innebär att det skulle ta ungefär 2-3 dagar efter intaget för läkemedlet att elimineras ur kroppen.

Hur länge Elvanse sitter kvar i urinen beror också på hur mycket av läkemedlet som intogs samt individuella faktorer hos patienten som vikt, längd och metabolism. Generellt brukar metaboliterna av läkemedlet kunna detekteras i urinen i upp till tre dagar efter intag av läkemedlet och i vissa fall längre än så.

Då man slutar använda Elvanse kan så kallade utsättningssymtom uppkomma. Detta beror på att hjärnan har blivit van med intaget av läkemedlet och den ökade nivån av bland annat dopamin som läkemedlet ger upphov till. Hjärnan har då minskat sin egen produktion av dopamin, varav nivån av dopamin i kroppen är låg då läkemedlet slutar användas. Det är detta som orsakar utsättningssymtomen. Eftersom den aktiva substansen dexamfetamin i Elvanse är en amfetamin, påminner utsättningssymtomen väldigt mycket om dom som ses vid amfetaminanvändning

Dessa utsättningssymtom inkluderar följande:

 • Trötthet
 • Svår sömnighet/trötthet
 • Irritabilitet
 • Ångest
 • Huvudvärk
 • Brist på motivation
 • Depression
 • Ökad aptit

Utsättningssymtom uppkommer ofta inom 24 timmar efter att den sista dosen av läkemedlet intogs och symtomen kan vara i flera veckor. Under den första veckan efter att läkemedlet har slutat användas ökar ofta sömntiden hos patienter. Utsättningen av läkemedlet kan också orsaka självmordstankar, varav anhöriga bör vara uppmärksamma på detta. Hur allvarliga utsättningssymtomen blir beror på vilken dos av läkemedlet som har intagits, hur ofta läkemedlet har intagits samt hur länge behandlingen med läkemedlet har pågått. Personer som har intagit höga doser av Elvanse flera gånger dagligen under en längre period kommer uppleva mer allvarliga utsättningssymtom jämfört med personer som tar lägre doser mindre frekvent.

För att minimera utsättningssymtom är det viktigt att gradvis minska dosen av läkemedlet under en längre period, istället för att sluta ta läkemedlet abrupt. Då får kroppen en chans att vänja sig vid lägre och lägre doser av läkemedlet, varav symtomen inte behöver bli lika allvarliga.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Live Science
Woman & Home
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Mallorca Magazin
Dazed
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader