SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

8 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

När en person befinner sig i ett alkoholberoende kan det vara svårt att själv veta hur man ska ta sig ur det. Sån tur är finns det hjälp att tillgå för detta och olika behandlingar som är speciellt anpassade för att hjälpa personer med alkoholberoende. Här kommer vi att titta närmare på vad alkoholberoende innebär samt de olika behandlingar som finns för alkoholberoende.

Trots att alkohol i många sammanhang är socialt accepterat så är alkohol ändå en beroendeframkallande substans som kan ha skadliga effekter på kroppen vid högt och kontinuerligt intag. Alkohol påverkar kroppen och hjärnan på flertalet olika sätt och bland annat genom att aktivera hjärnans belöningssystem. Denna aktivering av hjärnans belöningssystem får en person att vilja dricka mer och mer alkohol, vilket är anledningen till att ett alkoholmissbruk kan uppkomma. En person som har ett alkoholmissbruk har ett så pass högt alkoholintag och dricker så pass ofta att det påverkar kroppen negativt varav personen får återkommande fysiska, psykiska eller sociala problem. I vissa fall kan ett missbruk leda till ett alkoholberoende men det behöver inte alltid vara fallet.

Generellt gäller dock att personer som kontinuerligt dricker alkohol löper risk för att utveckla ett alkoholberoende. Detta innebär att personen har vant sig vid att inta alkohol och har svårt att sluta dricka. Generellt finns det ingen gräns för hur lång tid och hur mycket en person måste ha druckit för att ett alkoholberoende ska utvecklas. Det finns vissa som kan dricka alkohol kontinuerligt under flera år utan att utveckla ett beroende. Samtidigt kan andra personer utveckla ett beroende redan efter en kort tid av alkoholintag. Risken för att utveckla ett alkoholberoende beror på flertalet olika faktorer som ens omgivning, ärftlighet samt hur påverkad man blir av alkohol. Om en person till exempel upplever att hon eller han mår väldigt bra av alkohol och sällan drabbas av bakfylla, så är risken högre att personen missbrukar alkohol och blir beroende av alkohol. 

Det finns ofta flera kännetecknande symtom som tyder på att du är beroende av alkohol. Sådana symtom inkluderar att du känner ett starkt sug efter alkohol, att det är svårt att sluta dricka när du väl har börjat och att du prioriterar alkohol framför andra saker i livet som egentligen är viktigare. Andra vanliga tecken som tyder på att du har ett alkoholberoende är att du tål mer alkohol än tidigare, att du känner av abstinens när du inte dricker alkohol samt att du har försökt sluta dricka alkohol men misslyckats.

Om du känner att du har förlorat kontrollen över ditt alkoholintag och misstänker att du lider av ett alkoholberoende finns det hjälp att få för att ta sig ur detta. Innan du bestämmer dig för att söka hjälp är det viktigt att du själv verkligen har bestämt dig för att du vill förändra dina alkoholvanor. Det kräver självdisciplin och viljestyrka för att kunna ta emot den behandling som finns att tillgå och därmed få bästa möjligheten till att ta sig ur ett beroende. När du väl har bestämt dig så finns det många olika behandlingar att tillgå för att hjälpa dig med ditt alkoholberoende. De vanligaste behandlingarna som finns att tillgå är tolvstegsbehandling, kognitiv beteendeterapi (KBT), självhjälp i grupp samt så finns det även läkemedelsbehandling som kan användas enskilt eller i kombination med dessa behandlingar.

Tolvstegsbehandling

Tolvstegsprogrammet är ett vanligt behandlingsprogram för olika typer av beroende inklusive alkoholberoende. Detta behandlingsprogram är en tolvstegsbaserad behandling som bygger på de tolvstegsprogram som förekommer inom Anonyma alkoholister (AA) och Anonyma narkomaner (NA). Till skillnad från AA och NA är tolvstegsbehandling en del av offentlig och privat missbruksvård.

I tolvstegsbehandlingen ingår enskilda samtal, eget arbete men även gruppbehandling där man deltar med andra personer som har liknande problem som en själv och behandlingen kan ske både i slutenvård och öppenvård. Behandlingen bygger på antagandet att alkoholberoende är en kronisk sjukdom som inte kan botas men som kan hanteras genom helnykterhet i AA:s tolvstegsprogram. Behandlingens huvudsakliga syfte är att ge patienten kunskap och insikt om beroendets negativa konsekvenser på kroppen och hälsan genom föreläsningar, filmer samt eget arbete. Behandlingsteamen består av läkare, sjuksköterskor, psykologer, socialarbetare, präster samt alkohol- och drogterapeuter. Avgiftning ingår i det ursprungliga konceptet men möjligheterna till detta varierar mellan olika behandlingshem.

Under behandlingens första del ligger fokus på de fem första stegen. Där är målet att individen ska få insikt om sin alkoholproblematik, erkänna den och därefter identifiera och bearbeta de hinder för tillfrisknande som finns. Under behandlingen får deltagarna bland annat skriftliga uppgifter där de själva undersöker hur beroendet har påverkat deras liv ur olika aspekter. Därefter presenteras dessa insikter för de andra gruppdeltagarna. Ett huvudmoment i denna behandling är att lära sig ta emot hjälp och stöd från de andra i gruppen. Genom att träffa andra personer med samma erfarenheter och problematik och genom att dela med sig av sina egna erfarenheter, är tanken att deltagarna ska få kraft att bryta sitt beroende och att fortsätta vara nyktra.

Behandlingstiden är vanligtvis fem till sex veckor med hög intensitet på behandlingshem men för personer med större beroende kan programmet förlängas. Om behandlingen sker inom öppenvården kan det pågå upp till ett år med dagliga träffar under de första månaderna och glesare mot slutet. Båda varianterna följs av eftervårdsträffar och deltagarna uppmanas dessutom till att delta på AA-möten. En tolvstegsbehandling kan utföras antingen på ett behandlingshem eller i din vanliga miljö.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en annan vanlig behandlingsmetod som används för olika typer av beroende. Inom KBT ligger fokus på att belysa och förklara teorin om tankars och känslors betydelse för beteenden och detta används som en strategi för att komma till rotorsaken till ett alkoholberoende. Tillsammans med den alkoholberoende görs en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka alkohol eller återfaller i missbruk. Tanken med denna kartläggning är att personen ska bli medveten om vilka tankar och känslor hos personen som kan påverka missbruksbeteendet och därmed lära sig hur dessa tankar och känslor kan hanteras för att undvika återfall. Denna behandling brukar börja med att du pratar med behandlaren om din specifika situation och ni pratar om dina svårigheter och vad det är som gör att du dricker som du gör. Därefter sätter du tillsammans med behandlaren upp mål för behandlingen och ni arbetar med att hitta strategier så att du kan hantera ditt alkoholberoende. Du får bland annat uppgifter som du ska göra mellan besöken och dessa är viktiga för att verkligen få till en förändring och bli av med ditt beroende. Ytterligare en viktig del inom KBT är att hitta strategier. Du får då fundera på vad som kommer fungera för dig på lång sikt och på hur du kan hantera eventuella bakslag. Du kan få KBT antingen individuellt eller i grupp.

Självhjälpsgrupper

En annan typ av behandling för alkoholberoende som inte är bunden till ett specifikt behandlingshem eller sjukvård är självhjälpsgrupper. När det gäller alkoholberoende är den mest etablerade självhjälpsgruppen Anonyma alkoholister (AA). I självhjälpsgrupper samlas personer som har liknande problem och du kan i en sådan grupp få tala med andra som har blivit nyktra och ta del av deras perspektiv samtidigt som du delar med dig av din egen situation. Trots att grupperna inte i sig är bundna till något speciellt behandlingshem eller liknande så brukar grupperna ofta samarbeta med läkare, behandlingshem och socialtjänsten. Grupperna kan vara allmänt öppna för alla eller vara specifika för till exempel personer i vissa åldersgrupper. Denna typ av självhjälp kan finnas både genom telefonrådgivning och möten. Självhjälpsgrupper finns på många olika ställen i Sverige och möten ordnas ofta flera gånger per vecka. Målet med att vara med i en självhjälpsgrupp är att bli helt nykter och inte dricka alkohol alls.

Behandling med läkemedel

Det finns också flertalet läkemedel som kan vara behjälpliga då man vill ändra sina alkoholvanor och bli av med ett alkoholberoende. Läkemedlen kan till exempel göra så att du mår dåligt av att dricka alkohol och därmed hindra dig från att dricka. Läkemedel kan också minska suget efter alkohol samt minimera de välmående känslor som ett alkoholrus kan ge upphov till. Dessa läkemedel skrivs då ut av en läkare som du träffar på vårdcentralen, företagshälsovården, behandlingshem eller beroendemottagning om de anser att det kan hjälpa dig med ditt beroende.

Antabus är ett vanligt avvänjningsläkemedel vid alkoholberoende. Antabus innehåller den aktiva substansen disulfiram som hämmar enzymet aldehyddehydrogenas som är ett av de enzym som har en viktig roll i att bryta ned alkohol. När detta enzym hämmas kommer det därför vara svårare för kroppen att bryta ner alkohol och detta leder till flertalet obehagliga symtom. Sådana symtom innefattar illamående, kräkningar, huvudvärk, hjärtklappning och andnöd. Dessa symtom kan uppkomma även vid intag av små mängder alkohol. Tanken med denna läkemedelsbehandling är att dessa obehagliga symtom som uppkommer vid alkoholintag ska förhindra en person från att inta alkohol. Antabus kan tas varje dag eller vid enstaka tillfällen beroende på personens specifika situation och beroendeproblematik.

Naltrexon är ett annat vanligt läkemedel som används för behandling av alkoholberoende. Läkemedel som Naltrexon innehåller den aktiva substansen naltrexon som är en så kallad opioidantagonist. Naltrexon och nalmefen påverkar hjärnans belöningssystem. Läkemedlet tros därmed verka genom att begränsa den upprymdhet och positiva upplevelse som alkoholen kan ge upphov till. Naltroxen minskar också begäret efter alkohol. Effekten blir därmed att du inte vill dricka alkohol lika ofta och att du inte dricker lika mycket när du väl dricker.

Ytterligare ett läkemedel som används vid alkoholberoende och alkoholmissbruk är Campral. Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen akamprosat som verkar genom att återställa den kemiska och fysiologiska balansen i kroppen efter en längre tids alkoholintag. Kontinuerligt intag av alkohol leder till en obalans mellan signalsubstanserna GABA och glutamat som förekommer naturligt i det centrala nervsystemet. Akamprosat verkar genom att återställa balansen mellan GABA och glutamat och kan därmed minska suget efter alkohol samt mildra abstinensbesvär som oro och irritation. Läkemedlet är främst tänkt som stöd till att bli helt nykter, men det kan också hjälpa till att minimera alkoholintaget.

För personer med svårare alkoholberoende kan det vara viktigt att få hjälp och behandling på ett behandlingshem. Då får man komma bort från sin vanliga hemmiljö och för många kan det vara viktigt för att behandlingen ska vara framgångsrik eftersom du då kan fokusera helt på att bli nykter. Behandlingshem finns både i form av öppenvård och slutenvård. Öppenvård innebär att du som individ inte läggs in på en mottagning eller dylikt, utan behandlingen kan bland annat ske i hemmet och oftast under dagtid. Slutenvård innebär istället att behandlingen sker på till exempel ett behandlingshem och det rekommenderas för personer med ett svårare beroende som behöver komma hemifrån.

Ett behandlingshem erbjuder ofta behandling för olika typer av beroende som till exempel alkoholberoende och drogberoende. På behandlingshemmet jobbar patienten ofta tillsammans med en mentor för att hitta strategier som kan hjälpa patienten att ta sig ur beroendet. Personen och mentorn har till exempel individuella samtal och även stöd för återfallsprevention ingår, det vill säga stöd för att förhindra ett återfall i beroendet. För att lindra den abstinens som ofta uppkommer då beroendet bryts kan personen få hjälp att lindra abstinensen med hjälp av icke beroendeframkallande läkemedel.

På behandlingshem är det vanligt att behandlingen utgörs av tolvstegsbehandling men många behandlingshem erbjuder också KBT. Du bor på hemmet under grundbehandlingen och hur länge denna behandling varar varierar från person till person, men ungefär fem veckor är en vanlig tid. Efter grundbehandlingen jobbar du vidare i din vanliga hemmiljö och ofta har du kontakt med en behandlare under det kommande året.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin