SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Tramadol är en smärtdämpande läkemedelssubstans som skrivs ut på recept för behandling av måttlig till svår smärta. I denna artikel kommer du att få veta mer om hur tramadol verkar i kroppen och hur läkemedlet bidrar till smärtlindring. Vi kommer också att nämna vanliga biverkningar som eventuellt kan uppkomma vid behandling med tramadol. Eftersom tramadol kan ge upphov till beroende kommer vi också att gå igenom vad som är viktigt att tänka på om du använder tramadol för att minimera din risk för missbruk och beroende av detta läkemedel.

Tramadol är ett så kallat analgetikum, vilket är en annan benämning på smärtdämpande läkemedel. Läkemedlet tramadol är receptbelagt och det används för att lindra måttlig till svår smärta, till exempel smärta som uppstår efter operation.

Mer specifikt är läkemedlet ett opioidanalgetikum och detta innebär att tramadol utövar sina smärtdämpande effekter genom att binda in till opioidreceptorer i det centrala nervsystemet och andra delar av kroppen. Detta förhindrar smärtsignaler från att nå hjärnan vilket leder till att smärtupplevelsen kommer att minimeras. Dessutom har tramadol en hämmande effekt på det neuronala återupptaget av noradrenalin och det bidrar till en ökning av frisättningen av serotonin. Detta leder till ökad cirkulering av både noradrenalin och serotonin och dessa substanser har också smärtdämpande effekter och bidrar till välmående. Dessutom påverkar substansen belöningscentrum i hjärnan och bidrar till ökad frisättning av signalsubstansen dopamin. Dopamin bidrar till välmående känslor och kan i högre koncentrationer orsaka ett rus.

Precis som alla läkemedel så kan även tramadol ge upphov till vissa biverkningar. Vissa biverkningar är mer vanligt förekommande än andra men alla behöver inte drabbas av biverkningar. De allra vanligaste biverkningarna av tramadol är illamående och yrsel. Andra vanliga biverkningar som kan uppkomma är förstoppning, muntorrhet, magont, sömnighet, trötthet, huvudvärk och klåda.

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen. Tecken på serotonergt syndrom inkluderar upprymdhet, hallucinationer, feber, svettningar, skakningar, ökad hjärtfrekvens, muskelstelhet, koordinationssvårigheter, illamående, kräkningar och diarré.

För vissa användare kan tramadol orsaka ett rus. Detta rus kan göra att du känner dig avslappnad och det kan förbättra ditt humör samt minska smärta och ångest.

Detta rus uppkommer dock främst om en person tar en högre dos av tramadol än som förskrivs eller rekommenderas. Det är alltså ovanligt att ett rus uppkommer när tramadol används enligt läkares ordination.

Eftersom tramadol har smärtdämpande effekter samt kan ge upphov till välmående känslor genom ökade nivåer av dopamin, serotonin och noradrenalin, kan detta leda till missbruk av läkemedlet. Ett missbruk definieras generellt som att ett läkemedel intas utan att det har förskrivits av läkare eller att det intas i en högre dos eller oftare än som har förskrivits. Ett missbruk kan bland annat uppkomma hos personer som har svår smärta och tar tramadol för att behandla smärtan. För att dämpa den svåra smärtan behöver personen ta en högre dos av tramadol och på så sätt kan ett missbruk utvecklas.

Missbruk av tramadol uppkommer ofta eftersom användaren har utvecklat en tolerans för läkemedlet. Detta innebär att kroppen inte reagerar lika kraftigt på tramadol längre, varav en högre dos behövs för att läkemedlet ska ge samma effekt. Detta leder också till en känsla av att man tolererar mer av substansen, men egentligen är denna högre dos väldigt skadlig för kroppen. Det kan nämligen leda till bland annat andningsuppehåll på grund av den påverkan som tramadol har på det centrala nervssystemet och detta gäller speciellt om tramadol intas tillsammans med andra substanser som till exempel alkohol. Detta beror på att både tramadol och alkohol har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet, vilket innebär att ett samtidigt intag av substanserna kan leda till en för starkt hämmande effekt. Detta kan i sin tur orsaka bland annat nedsatt andning och förhöjt blodtryck, vilket i vissa fall kan leda till koma och till och med död.

Ofta kan det vara svårt att upptäcka missbruk av tramadol hos personer som har fått det utskrivet på recept eftersom smärtstillande läkemedel som tramadol generellt är accepterade i samhället. Det kan också vara svårt att hålla koll på vilken dos av läkemedlet som patienten intar och det kan därmed vara lätt för patienten att inta en större mängd tramadol än vad som förskrivits. Dock finns det vissa tydliga tecken på missbruk eftersom missbruk av tramadol har flertalet negativa effekter på hälsan som också kan upptäcktas hos personer runtom missbrukaren.

Vanliga symtom som uppkommer vid missbruk av tramadol är förstoppning, feber, muskelvärk, depression, svettningar, väldigt små pupiller, förändrad aptit, illamående eller kräkningar, dåsighet, sluddrigt tal, huvudvärk och nedsatt koordinationsförmåga. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa tecken på missbruk av tramadol för att förhindra att ett beroende till tramadol utvecklas.

Missbruk av tramadol kan också leda till allvarliga biverkningar som anfall. Anfall är mer vanligt förekommande då höga doser av tramadol intas, vilket motsvarar doser på 400 mg eller mer per dag under en längre period. Det är också vanligare att anfall uppkommer om tramadol intas tillsammans med antidepressiva. En annan allvarlig biverkan av missbruk av tramadol är nedsatthet av det centrala nervsystemet vilket innebär nedsatt hjärtfrekvens och andning som kan leda till förlust av medvetande, koma och till och med död i vissa fall.

Eftersom tramadol klassas som ett beroendeframkallande läkemedel finns det en risk för utveckling av beroende vid användning av läkemedlet. Trots att tramadol inte är den mest beroendeframkallande opioiden så kan läkemedlet ändå ge upphov till ett beroende och det är därför viktigt att följa läkarens ordination av läkemedlet. Ett beroende av tramadol kan utvecklas på grund av flera olika anledningar. Dock uppkommer beroendet ofta på grund av missbruk av tramadol. Som nämnts tidigare innebär ett missbruk att läkemedlet tas oftare och i högre doser än vad som förskrivits av läkare eller att det används utan att det blivit utskrivet på recept. I och med att tramadol är narkotikaklassat är det i Sverige olagligt att använda detta läkemedel utan att det blivit förskrivet på recept.

Missbruk och efterföljande beroende av tramadol börjar ofta med en toleransutveckling för läkemedlet. Detta innebär att högre doser av tramadol behövs för att det ska ha samma effekt i kroppen. När en tolerans väl har utvecklats kan användaren uppleva så kallade abstinenssymtom när läkemedlet inte intas, vilket gör det svårt att sluta ta läkemedlet. Därefter kan också ett psykologiskt beroende av tramadol utvecklas delvis på grund av de smärtdämpande effekterna som läkemedlet har men också på grund av att tramadol leder till ökad cirkulation av substanserna dopamin, serotonin och noradrenalin som bidrar till känslor av välmående.

Det finns flertalet symtom som tyder på att en person har utvecklat ett beroende av tramadol. Ett vanligt sådant symtom är att personen ständigt letar efter läkemedlet och vill inta läkemedlet trots att personen kanske vet om de negativa konsekvenserna av det. Personer med ett beroende kan också avhålla sig från sociala aktiviteter och det är vanligt att arbete och relationer försummas då all personens energi går åt till att använda tramadol. Det finns också flera beteendeförändringar som kan märkas av hos personer som är beroende av tramadol. Detta inkluderar lätt irritabilitet och aggression. Beroende av tramadol kan också leda till viktnedgång delvis på grund av att läkemedlet kan orsaka illamående och kräkningar. Extrem sömnighet och ökad sömn är andra typiska symtom på beroende av tramadol eftersom sömnighet är en möjlig biverkan av tramadol även om det tas i normala doser.

Trots att tramadol inte är den starkaste opioiden så kan läkemedlet ändå orsaka en överdos. Detta kan ske om en person tar en högre än rekommenderad dos av tramadol. Eftersom olika personer har olika känslighet för läkemedel så kan en överdos ske vid olika doseringar av tramadol. Det har visat sig att intag av doser över 1,5 g tramadol kan leda till allvarliga symtom inklusive CNS-depression, kräkningar och kramper. Dessutom kan serotonerga symtom uppkomma. Om dosen ökas över dessa 1,5 g kan upprepade kramper också kallat status epilepticus förekomma. Andningsuppehåll kan också uppkomma vid överdos men detta är främst vid mycket höga doser av tramadol.

I regel leder överdos av tramadol dessutom till de symtom som uppkommer vid överdos av andra centralverkande analgetiska läkemedel, det vill säga opioider. Detta innefattar symtom som mios, kräkningar, kardiovaskulär kollaps, rubbning av medvetandet med eventuell koma, konvulsioner samt problem med andningen med risk för andningsstillestånd.

Eftersom tramadol främst förekommer i form av tabletter och kapslar är det inte så vanligt att snorta tramadol. Detta beror också på att tramadol har en relativt hög biotillgänglighet när det tas som tablett eller kapsel, varav det inte lönar sig så mycket att snorta det. Dock kan vissa ändå krossa tabletter för att kunna snorta tramadol och detta typ av intag kan

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin