SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Narcissism är någonting som alla människor har ett visst mått av i sin personlighet. Det fungerar som en drivkraft på sätt och vis. För de flesta kan det ibland bli lite väl mycket och vi beter oss egocentrerat. Men för de allra flesta är detta bara något tillfälligt. För en liten del av befolkningen så är narcissismen dock något som dominerar deras personlighet. Den är en så pass stor del av deras liv att det blir problematiskt. För vissa är det till och med en personlighetsstörning.

I den grekiska mytologin så finns historien om Narkissos, han var son till en av alla gudar som fanns i mytologin. Narkissos var en otroligt vacker man. De som såg honom förälskade sig snabbt i honom och bedyrade sin kärlek till honom. Men Narkissos gick ensam genom livet. Han valde bort alla de som visat sin kärlek, kanske i jakt på någonting annat.

En av de vars kärlek han inte besvarade var en ung kvinna som hette Echos. Därefter blev han dömd att förälska sig i sin egen spegelbild. Han fick se sin spegelbild i en stilla damm och förälskade sig snabbt i den han såg titta tillbaka. Han rörde sig inte bort från dammen och förvandlades till en blomma som växte vid dammen, en pingstlilja som på latin bär hans namn.

Att de som lyfter sig själva över andra och förhärligar sig själva fått sina personlighetsdrag döpta efter denna myt är inte så konstigt. I grund och botten så berättas det i historien om en man som hade precis de här dragen.

Hur kommer det sig att vissa kan ha svaga drag av narcissism i sin personlighet samtidigt som det hos andra är ett oreglerat och dominant drag? Det finns olika teorier kring hur en narcissistisk personlighetsstörning (NPD) uppstår. Sigmund Freud, den stora psykologen i början på förra seklet, hävdade bestämt att det var medfött. Detta är dock något man inte längre tror helhjärtat på. 

Idag handlar teorierna om att det finns medfödda element i NPD. Att man har en viss ärftlighet, en känslighet, som gör att det finns en något högre sannolikhet att man utvecklar NPD. Men de stora orsakssambanden ligger snarare i hur ett barn behandlas och vilken miljö det befinner sig i under de första åren i livet.

Barn som utsätts för övergrepp när de växer upp får ofta men för livet. Övergrepp i det här fallet kan handla om sexuella övergrepp, men även fysisk och psykisk misshandel räknas in under detta begrepp. Många tänker att ett barn som blivit utsatt för ett eller flera övergrepp då de växte upp utvecklar en introvert personlighet.

narcissist Testa och hur man hanterar?

Detta är dock inte sant i alla fall. Det kan lika gärna ha motsatt effekt. Att barnet växer upp och blir väldigt extrovert. I vissa fall kan personen utveckla NPD som reaktion på övergreppen. Det handlar ofta i dessa fall om ett sätt att hantera det man utsattes för. Att man sätter sig över andra och lyfter fram sig själv.

På detta sätt så fungerar det som en försvarsmekanism då minnena av det man blev utsatt för är för svåra att hantera. Det handlar även om att dessa personer kompenserar för den offerroll de tvingats in i. Detta leder till att deras självbild blir uppblåst och om dessa barn inte får hjälp tidigt så kan det leda till att de utvecklar NPD.

Föräldrarna till barnet spelar en viktig roll i hur barnet och dess personlighet utvecklas. Föräldrar som försummar sina barn skapar en situation som i sin tur ger barnet en stark känsla av sårbarhet. Barnet känner då ett behov av att skydda sig från omvärlden då man identifierar, riktigt eller ej, många hot. Det unga barnet skapar en mur eller skyddsvall mellan sig själv och omgivningen.

En konsekvens är att barnet inte får utveckla sin förmåga att känna empati fullt ut. Här blir narcissismen, precis i de fall barnet blivit utsatt för ett övergrepp, ett slags skydd mot omvärlden. Man försöker dels skydda sig själv från potentiellt sett  mer skada. Men man försöker över skydda sig från insikt från andra människor in i ens känsloliv och hur man fungerar rent psykiskt.

Även föräldrar som agerar inkonsekvent kring sina barn. Det handlar både om hur de berömmer sina barn och hur de bestraffar dem. Om en förälder överdriver på dessa områden så känner barnet av det. Det kan även handla om att man som förälder säger en sak men agerar på ett annat sätt. Denna uppfostringsstil är en stor anledning till att många personer utvecklar NPD.

Narcissismen kan ses som en reaktion på den ångest som uppfostringsstilen orsakar.

Det finns föräldrar som är överbeskyddande kring sina barn. Visst ska man beskydda sina barn, men det kan även gå till överdrift. Detta kan leda till att barnet känner en stark rädsla och oro, alltså en ångest, kring de saker som pågår runt omkring barnet. Barnet blir då aldrig riktigt redo att ge sig ut på egen hand i livet.

Resultatet blir att barnet blir väldigt osäkert och kan utveckla en överdriven form av narcissism. Det samma gäller föräldrar som ger tomt beröm och överdrivet mycket gåvor till sitt barn. Detta är ofta för att kompensera föräldrarnas känsla av at de inte räcker till i sitt föräldraskap.  Resultatet blir att barnet får en uppblåst bild av sig själv.

En bild som inte stämmer överens hur det verkligen är och som inte fungerar så bra i relation till andra människor. Det finns också många fall där föräldrarna själva är narcissister och eftersom de är så pass mycket bättre än andra, så är deras barn också det. De behandlar sina barn som om att de är mer än andra och får sina barn att tro det också.

Detta är något de tar med sig genom livet och NPD utvecklas i vissa fall. Detta blir ett stort handikapp för dessa personer.

En dold narcissist har alla de personlighetsdrag som förknippas med narcissism. Vanligtvis så förknippar man narcissism med personer som är väldigt utåtriktade. Men som vi nämn tidigare så kan narcissism även finnas hos personer som är introverta. Denna formen av narcissism kallas ibland för dold narcissism. 

Detta då de flesta inte lägger märke till det hos en person som snarare uppfattas som lite blyg och inåtvänd. Det är ju så att man lägger lättare märke till många av narcissistens drag om personen är mer extrovert. Dragen finns där, men är just dolda hos den introverte narcissisten.

Narcissism är svårt att behandla. Det finns i dagsläget ingen medicinsk behandling att ta till när man behandlar en person med narcissism.  Däremot så är samsjukligheten stor bland denna grupp. Samsjukslighet innebär att man har en diagnos och samtidigt har någon annan. Det är inte ovanligt att personer ur denna grupp drabbas av depressioner eller ångest.

Det går att behandla dessa andra diagnoser på samma sätt som man skulle behandla dem hos andra personer rent medicinskt. NPD behandlas med olika former av samtalsterapi. Det finns flera olika att välja mellan olika psykoanalytiska terapiformer. Men hur god effekt denna terapi har hänger ihop med hur motiverad personen är att aktivt delta i terapin.

Är personen med NPD inte villig att arbeta på de beteenden som är kopplade till narcissism så kommer resultaten inte bli vidare bra heller. Hos andra patientgrupper så är det ofta den huvudsakliga problematiken som leder till att personen söker vård. Någon med schizofreni söker vård då denna insett att han eller hon är mer paranoid än normalt eller att ens tänkande skiljer sig från det normala.

Samma sak med någon som är drabbad av depression. Det är nedstämdheten som gör att personen söker hjälp inom psykiatrin. Detta stämmer inte för personer med NPD. Ofta är det andra områden som är berörda när narcissisten söker hjälp. Det kan handla om att han eller hon känner sig nedstämd eller att närstående och anhöriga övertalat personen.

Viktigt att styra personen rätt

Det blir då terapeuten eller läkarens roll att styra behandlingen mot de narcissistiska mönstren. Anledningen till att det blir så är den uppblåsta självbilden samt att personerna med NPD sällan har speciellt bra sjukdomsinsikt. När man väl kommit igång med behandlingen så är det oftast någon form av psykoanalytisk terapi som behandlingen består av.

Andra former av samtalsterapi har genom åren  testats, men utan samstämmigt goda resultat. Terapin går ut på att ta fram strategier som syftar på att förändra sitt beteende och sitt tankemönster över tid. Behandlingen tar ofta mycket lång tid. Man vill med behandlingen även få personen att öka sin förmåga till att känna empati för andra. 

Det handlar dels om att känna det i testsituationer med sin läkare, men även att det ska överföras till alldagliga situationer som uppstår i personens liv. Samtidigt vill man med dessa strategier försvaga de tankemönster personen har som, från narcissistens synsätt, ger han eller hon rätt till vissa privilegier och förmåner. På samma sätt ämnar man att ändra tankemönstren som leder till att personen har en egocentrisk världsbild där han eller hon är världens naturliga mittpunkt.

En person med NPD behöver lära sig hur han eller hon kan vara till hjälp för andra, utan att det är av personlig vinning. Ofta går det inte att ändra deras bild av sig själv och den uppfattningen personen har om sig själv. Då är det snarare ett arbete för att förändra deras bild av sig själv i relation till andra och att stärka deras empatiska förmågor.

Som vi var inne på tidigare på utvecklas de narcissistiska personlighetsdragen som en reaktion på något som hänt, ofta som en form av försvar mot omvärlden. Det är under terapins gång viktigt att inte gå för snabbt fram. Om man raserar detta försvar för snabbt riskerar man att personen snarare går in i depressioner och får ångest. Detta är något som följt personen åt i många år och är basen för dess världsbild.

Det tar tid att förändra hur någon ser på sig själv och hur han eller hon ser på sig själv i världen. Genom att gå försiktigt fram över lång tid så undviker man de värsta reaktionerna. Någonting som har visat sig vara effektivt som komplement till den huvudsakliga terapin, är gruppterapi. Då arbetar man tillsammans med andra i samma situation för att förstå hur man själv fungerar.

Dels så får man feedback från personer som är i ens egen situation. Men man kan även lära sig genom att observera dessa personers mönster som man ofta känner igen hos sig själv. Dock är det inte alla personer som gruppterapi fungerar bra för och det handlar om att klienten är på rätt plats i sin terapi.

Det finns exempel på personer som genomgått gruppterapi och rent av blivit alltmer egocentriska och krävande efter det. En terapeut vet när personen är redo och inte. Men om personen är på rätt plats så kan det även vara en bra miljö att utforska och öva olika förmågor som är viktiga i relationen till andra.

Arbeta för att känna empati

Dels handlar det om att kunna känna av empati och kunna uttrycka denna. Men även att kunna uttrycka hur man känner sig och vad man tycker på ett effektivt sätt, men utan att kränka andra. Man får även tillfälle att träna sin förmåga att diskutera på ett konstruktivt sätt och framförallt att lösa konflikter på ett sätt där båda parter blir nöjda.

Viktigt att inte känna hopplöshet

Att behandla en narcissist är ett projekt som tar lång tid och ofta med flera bakslag på vägen. Det kan verka avskräckande för en person som är villig att behandlas eller för en anhörig eller närstående till en person som skulle må bra av att behandlas. Men det är viktigt att komma ihåg att många med NPD kan fungera bättre i relation till andra genom behandling.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin