7 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Kognitiv beteendeterapi (KBT) används som terapiform när man behandlar människor med olika problematik. Det är inte en universallösning, men flera av de besvär som ofta drabbar oss kan hanteras genom KBT. 

Många användningsområden

Som sagt så kan KBT användas i olika sammanhang. Ofta som huvudsaklig behandling, men även i kombination med exempelvis läkemedelsbehandling. KBT kan användas från att behandla personer med olika former av ångest, olika fobier och tvångstankar.

Ångest är en stark oro eller rädsla som är starkare än vad situationen motiverar. Det är känslomässiga reaktioner vars symtom ofta är kroppsliga. Men samtidigt kan de bestå av tankar som skrämmer en eller är påträngande och att man snabbt vill ta sig ur en situation. Att känna sig orolig eller rädd är något som alla människor gör emellanåt. Men när dessa känslor blir för starka kan det vara en god idé att söka hjälp.

Vilka är symtomen på ångest?

Ett sätt att behandla många typer av ångest är med hjälp av just KBT. När man behandlar ångest med KBT så är det ens beteende man försöker ändra kopplat till exempelvis en viss situation. Alltså det beteende som uppstår när man tänker på eller är i en viss situation. Beteende är inom beteendeterapin både de rent kroppsliga och de psykiska reaktionerna som uppstår. Inte bara det som man i andra sammanhang hade kallat ett beteende.

Dels så går behandlingen ut på att definiera vad ångesten orsakas av och hur den tar sig uttryck. Men samtidigt handlar det om att lära sig mer allmänt om ångest och hur det fungerar. Klienten lär sig därefter identifiera olika situationer och saker som kan orsaka ångest för just den personen. Det är väldigt individuellt och man kan inte läsa sig till vad som gäller för just en själv.

En viktig del av behandlingen är att träna på att hantera olika sorters tankar. Man lär sig utmana de tankar som dyker upp när ångesten gör sig påmind. På detta sättet kan man dämpa ångesten tidigt och inte låta den utvecklas till något större. Det är också ett sätt att bli mindre styrd av de tankar som förknippas med ångesten.

I behandlingen ingår även att lära sig hantera sin uppmärksamhet. Om man lär sig styra den så kan man rikta den bort från det som ger en ångest. Det är naturligt att man i en situation där man har ångest riktar sin uppmärksamhet mot det som orsakar ångesten och hur man mår. Effekten blir att den upplevda ångesten förstärks.

En övning som är vanlig för att lära sig rikta sin uppmärksamhet är hämtad från mindfulness. Det är en övning som går runt påå att koncentrera sig på olika ljud i bakgrunden. Man riktar sin uppmärksamhet mot ljud från gatan utanför fönstret, mot en hund som skäller på andra sidan vägen eller något annat som man kan snappa upp.

Man riktar uppmärksamheten mot en av dessa saker i taget. Övningen ger en minskad upplevd ångest och när man bemästrar den så är det en effektiv övning för att helt ta sig ur en episod av ångest. Man har inom KBT hämtat fler övningar från mindfulness. Det handlar om olika övningar för att kontrollera sin andning, att bli mer avslappnad och mer närvarande i nuet.

Målet med behandlingen av ångest med KBT är, som alltid med denna terapiform, att lära sig på nytt hur man reagerar på olika situationer och tankar.

En fobi bygger på rädsla och oro kring något specifikt och man kan säga att det är tätt kopplat till ångest. Det finns många olika fobier och gemensamt är att om det ska klassas som en fobi så ska rädslan vara ogrundad eller överdriven. Det ska även handla om ett visst föremål eller en specifik situation.

Många svenskar lider av fobier. Det kan handla om fobier kring ormar, insekter och andra djur. Men även kring situationer som att flyga eller att ta plats på exempelvis ett möte eller en fest. Dcok ska man vara tydlig med att om man är lite rädd för ormar eller tycker det inte är så roligt att flyga flygplan, så innebär inte det per automatik att man har en fobi. 

Fobin är starkare än att bara vara “lite rädd” för någonting. Vissa fobier är förknippade med känslor av skuld och skam hos den som har fobin. Både denna känsla och den huvudsakliga rädslan svarar bra på behandling med KBT. En absolut majoritet kan återgå till att leva normala liv efter av klarad behandling.

Behandlingen inleds med att man tittar på hur fobier fungerar rent allmänt. Vad det är som utlöser dem och varför vissa reagerar så starkt när andras reaktioner bevisligen inte är lika starka känslomässigt. Det handlar mycket om att klienten ska lära sig hur olika strategier fungerar för att hantera det man har fobin kring. Till exempel väljer många att undvika exempelvis att flyga.

Detta dämpar rädslan för stunden. Men det förstärker samtidigt rädslan på sikt. Terapeuten och klienten går där efter igenom vad den mer specifikt är som klientens rädsla kretsar kring. Är det endast en sak eller finns det fler element i rädslan? Man tittar även på hur det upplevs av klienten när han eller hon utsätts för det den är rädd för.

Man ser även på situationen och klienten i den. Om man är rädd för att flyga så kan det handla om att kartlägga var rädslan uppstår och vad som känns tryggt och otryggt idag. Klarar man av att tänka på att flyga? Åka till flygplatsen? Gå igenom terminalen? 

Hur lång tid behandlingen tar beror till stor del på klienten. Om man har en förlamande rädsla för något så kan det ta längre tid än i andra fall. Det handlar även om vad klienten är bekväm med. Behandlingen går i många fall ut på så kallad exponering. Alltså att man utsätter klienten för det den är rädd för. 

Under exponeringen så går man stegvis från en situation där klienten är helt utan rädsla mot att till slut befinna sig i en situation där man tidigare kände en stark rädsla. Målet är att släcka ut den rädsla man hade tidigare. Man lär sig på nytt hur man reagerar på ett bättre sätt.

Många svenskar har en social fobi. Det behöver inte vara något som man lidit av hela livet, det kan uppstå av olika anledningar under livets gång. Har man en social fobi så är det mycket ansträngande att befinna sig i olika sociala situationer. Det kan handla om svårigheter att hålla tal, att man tycker det är ansträngande att träffa nya människor eller andra situationer där man tvingas umgås med andra.

Den som har social fobi upplever oftast att personen är rädd för att göra bort sig eller att andra ska döma honom eller henne. Detta med resultatet att man fryses ut eller känner en stark skam eller skuld. Det är inte ovanligt att de som är drabbade undviker sociala situationer med ensamhet som resultat.

KBT fungerar bra för många som har en social fobi. Resultatet är att man inte är lika osäker och rädd i sociala sammanhang. Behandlingen går ut på att identifiera det som gör en orolig och rädd i olika sammanhang. Man tittar på de beteende och tankar man har som är kopplade till dessa känslorna.

KBT är även effektivt vid så kallade tvångstankar, eller OCD som det populärt förkortas. En tvångstanke är en rad tankar som uppstår som man inte kan undvika. Det kan ta sig uttryck i beteende också. Bland annat kan det handla om renlighet. I de fallen så är tankarna om vad som är rent och inte väldigt påträngande.

Det beteende som det resulterar i kan vara en fixering vid att städa eller vid sin egen hygien. Detta är inte samma sak som att vilja ha rent och fint omkring sig. 

Behandlingen av tvångstankar med KBT liknar den vid ångest och fobier. Under behandlingen hjälper terapeuten klienten att identifiera var problemen ligger. Man lägger tid på att informera kring tvångstankar och utbildar klienten kring det. Där efter så arbetar man med att dämpa hur laddat exempelvis renlighet är för personen.

Efter som det i vårt exempel är något man ska kunna känna ett behov av, alltså att städa och tvätta sig, så handlar det inte om att man ska undvika situationen helt. Det är kontraproduktivt. Det handlar snarare om att man ska få en hälsosam relation till det man har tvångstankarna kring.

Det finns fler exempel än de som vi tagit upp i denna artikel där KBT är en effektiv behandlingsmetod. Exempelvis så används det även vid depression. Vid depression så går KBT snarare ut på att aktivera olika beteenden. Det handlar rent praktiskt om att lära om beteenden som är typiska för personen när den är i sin depression.

Man försöker få personen att komma ur depressionen även genom att klienten i större utsträckning får utmana negativa tankar. Utöver det så lär man sig utmana förväntningar som man har som inte är positiva och olika känslor. När man är deprimerad så är det lätt att de negativa tankarna och känslorna tar över. Det samma gäller kring förväntningar. 

Genom att utmana dessa så ger man sig själv en chans att tänka ljusare och mer positiva tankar. Samtidigt så kan en KBT-behandling av depression vara mer än så. Även här lånar man bland annat från mindfulness samtidigt som man arbetar med färdighetsträning. Man arbetar efter en behandlingsmanual, men som anpassas efter den person som behandlas förutsättningar och situation.

Själva behandlingen följer samma mönster som i de andra behandlingfallen. Det handlar om att identifiera olika faktorer som bidrar till att man är deprimerad. Men även att identifiera de beteende och tankar som bidrar till att depressionen fortsätter. En deprimerad människa hamnar i en ond cirkel som förstärker det dåliga måendet.

Att ta sig ur denna onda cirkel är vitalt för att kunna bryta depressionen. Det ska dock understrykas att denna behandling främst har effekt på de som är lindrigt till måttligt sjuka i depression. Bäst effekt uppnås i kombination med en samtida läkemedelsbehandling.

Det finns fler tillfällen då KBT är en god behandlingsmetod. Men de som tagits upp i den här artikeln är de huvudsakliga områdena där KBT har visat sig ha god effekt.

FÅ HJÄLP NU

Kontakta oss för att prata med en av våra specialister. Vi vill förstå dina problem för att rekommendera hur vårt personliga behandlingsprogram kan hjälpa dig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
AVSKILDHET & DISKRETION
OMFATTANDE UNDERSÖKNING
SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
PRIVAT LYXIGT BOENDE
PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
ProSieben
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
SFGU
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife
Institute de terapia neural
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
AMF
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA