SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

10 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

ECT-behandling innebär att man behandlar en person med elektriska strömmar mot tinningarna. Detta är en av de mest beprövade metoderna inom psykiatrin, samtidigt så är det en av de behandlingar som det finns mest fördomar och förutfattade meningar om. Sanningen är den att tusentals svenskar har fått hjälp av behandlingsformen och att man även i framtiden kommer utnyttja denna behandling.

Elektrokonvulsiv behandling, förkortat ECT, är en behandling av psykiatriska besvär med hjälp av en svag elektriskt ström. Målet är att skapa en snabb och påtaglig förbättring av det psykiska besvär som behandlingen avser att behandla. Denna typ av behandling är ofta inte den första metoden man testar och heller inte om de besvär man upplever är aven lättare art.

Vi behandlingen sätts elektroder vid tinningarna samtidigt som man har fått narkos och muskelavslappnande medicin. Man är alltså inte vaken vid behandlingstillfället. När läkaren ger klartecken så skickas ett antal svara elektriska strömmar genom elektroderna och in i kroppen. Dessa strömmar utlöser ett epileptiskt anfall hos patienten. Det är dock stor skillnad från plötsliga anfall då det är mer kontrollerat.

Lyxrehab i Spanien Marbella

I och med att man är nedsövd och har fått mediciner som verkar muskelavslappnande så är de fysiska effekterna under behandlingen på en låg nivå. För att kunna genomföra en ECT-behandling så krävs det att man tar en del blodprover och i vissa fall ett EKG. Detta görs för att läkaren vill ha en så komplett bild av förutsättningarna för behandlingen som möjligt.

I och med att man sövs med narkos så får man instruktioner om att inte äta någonting samma dag som behandlingen. Detta är samma som om man skulle opereras under narkos eller få annan behandling. Detta är då man vill undvika att patienten får kräkningar under tiden han eller hon är sövd. Skulle patienten få detta kan det vara mycket farligt.

Det är även viktigt att den behandlande läkaren tittar över vilka mediciner man tar. Vissa mediciner kan reagera eller påverka narkosen. Andra kan ha en negativ effekt på elbehandlingen.

ECT som behandlingsform för psykiatriska besvär började användas reda på 1930-talet. Man märkte snabbt att behandlingen hade god effekt på bland annat depression och särskilt vid depressioner där patienten var självmordsbenägen. På 30-talet fanns det få mediciner som hjälpte mot denna typ av diagnoser som samtidigt inte innebar mycket svåra biverkningar.

Just denna avsaknad av bra mediciner innebar att man tittade allt mer mot fysiska behandlingar. Vid denna tid använde man inte muskelavslappnande mediciner och patienterna var inte nedsövda. Det innebar att det epileptiska anfall som uppstår då den elektriska strömmen går genom hjärnan gav upphov till påtagliga fysiska symtom. Precis som någon som drabbas av ett epileptiskt grand mal anfall så krampade hela kroppen och det såg mycket brutalt ut.

Allt eftersom åren gick så insåg man vikten av att söva patienten och ge de mediciner som slappnar av musklerna. Detta dels på grund av det rent visuella, men även då det är lättare att kontrollera en patient som inte krampar samt att man inte ville att patienten skulle skada sig.

Under årtiondena som har gått sedan dess har tekniken förfinats och medicinerna blivit bättre. Det har lett till en mer skonsam behandling än tidigare.

ECT används i ungefär samma utsträckning som det gjorde på 1970-talet i Sverige. Vad som dock skiljer sig från tidigare år är att man idag som standard använder sig av EEG i samband med behandlingarna. EEG mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan. Vid en ECT-behandling vill man övervaka denna för att se att behandlingen utförs på rätt sätt.

Så som man avbildat ECT i populärkulturen har lett till att många har en skev bild av behandlingsformen. Dels tror många att det är en behandling som användes för och som man likställer med lobotomi. Men även att det är något som är grymt och som man pratar om i liknande ordalag som man gör när man beskriver tortyr.

Detta är helt fel. Den är enorma skillnader mellan lobotomi och ECT, till att börja med. Lobotomi avsåg att förändra en människas beteenden i grunden genom att avlägsna eller förstöra delar av hjärnan. Det är allt annat än skonsamt. ECT där emot avser att ta en människa som lider av psykiatriska besvär tillbaka till en normalitet genom behandling.

Det stämmer heller inte att det skulle vara en behandling som hör till historien. Som vi inledde detta avsnitt med att säga, så är det en behandlingsform som används lika ofta idag som den gjorde för 50 år sedan. Man räknar med att ungefär 41 av 100 000 svenskar behandlas med ECT.

Då använder man ECT

ECT är en behandling som ofta inte är det första valet för att behandla en patient. Man försöker först med olika former av terapier eller läkemedel. Ett exempel på tillstånd där ECT är en god behandlingsmetod är vid svårare fall av depression. Det kan handla o m en “vanlig” depression som gått över till att bli väldigt svår.

Men även i fall då depressionen ackompanjeras av psykoser. Det är en metod som används med fördel om depressionen innefattar självmordstankar eller till och med självmordsförsök. Alltså i situationer där man är rädd att patienten ska ta sitt liv. Detta beror på att man kan se förbättring hos den deprimerande redan efter första behandlingen. Effekten ökar dock längre in i behandlingscykeln.

Det är just detta som gör det till en bra behandling i akuta fall. Terapi och mediciner kan ha effekt, men det tar tid, ofta ett par veckor, för den effekten att visa sig. Är patienten suicidal så är det alldeles för lång tid. Med ECT-behandling så kan man hjälpa patienten att sig ur sitt tillstånd betydligt snabbare.

Behandlingen kan även användas med fördel om man lider av schizofreni, har maniska episoder, bipolär sjukdom och andra psykiatriska tillstånd.

För många patienter som inte svarat på medicinsk behandling så är detta ett gott alternativ. För andra handlar det om att ta sig ur den djupast delen av sin sjukdom för att kunna ge terapi och medicin en chans att gör skillnad. 

Det är naturligtvis mycket personligt hur många behandlingar man behöver totalt. Men en behandlingscykel består av 12 stycken behandlingar. De är utspridda över tid och vanligast är att man undergår två till fyra behandlingar under en vecka. Effekten v behandlingen märks redan efter den första ECT-behandlingen. 

Vad är psykodynamisk terapi?

Dock märks en stor skillnad igenom de 12 behandlingarna. Vissa behöver inte genom gå alla 12 behandlingar då man har uppnått en önskad effekt tidigare än så. I andra fall kan det krävas ytterligare behandlingar efter detta.

Så länge vara effekten av ECT

Hur länge den positiva effekten av en behandling med ECT varar varierar. För de flesta så rävs inte fler behandlingar efter avslutad första behandlingsrunda. Detta då man efter avslutad behandling befinner sig på en nivå där andra behandlingsformer ger god effekt. För andra så kan behandlingen upprepas någon eller flera gånger under livet.

Trots att man forskat kring ECT och dess effekter sedan 1930-talet så vet man inte exakt varför det fungerar. Det är dock en stor skillnad från att vet ATT det fungerar. Detta är ofta fallet inom psykiatrin. Man vet att något händer eller har effekt. Men man kan inte beskriv exakt alla led i denna effekts uppkomst.

Man kan ge ECT med fokus på olika platser i hjärnan och man har kunnat visa att de som har fått behandlingen med fokus på de främre delarna är också de som svarat bäst på behandlingen. En effekt på hjärnstrukturen är att i vissa delar av hjärnan så minskas blodflödet och i andra ökar det. Man har även sätt att vissa delar av hjärnan (hippocampus) växer volymmässigt. 

Denna del av hjärnan är kopplad direkt till depression och att detta orsakas av att områdets volym just minskar. Man har även sett att den behandlade personens sömnmönster förändras. Sömn är en viktig del av att hålla sig psykiskt frisk.

Som sagt är det ett område som behöver mer forskning innan man kan säga exakt hur det fungerar. Sannolikt är det flera saker som händer i hjärnan som påverkas av behandlingarna. Detta är något man kommer kunna säga mer om i framtiden.

Ett av de områden som lyfts fram när man talar kritiskt om ECT är de biverkningar som kan uppstå med anledning av behandlingen. Det kan dels uppstå biverkningar med anledning av den sövning med hjälp av narkos som man genomgår för att kunna behandlas. Det finns alltid biverkningar som kan uppstå då man får narkos och det är viktigt att ta dessa på allvar.

Dock har höga medicinska instanser kommit fram till att behandlingens fördelar väger tyngre än just narkosens nackdelar. Det kan även uppstå biverkningar på grund av den elektriska behandlingen. Först och främst kan personer med hjärtproblem eller som har andra relaterade problem drabbas hårt av behandlingen.

Denna grupp är ofta äldre personer som även lider av en nedsatt allmän hälsa. Den ansvariga läkaren kommer ställa ett antal frågor och titta i journaler samt utföra olika tester för att försäkra sig om att den person som ska behandlas med ECT inte lider av existerande åkommor som kan ge upphov till risker som man inte vill ta.

Det finns dock flera kognitiva biverkningar som brukar vara fokus för de kritiska röster som ibland hörs när ECT diskuteras. Den främsta är de minnesproblem som uppstår efter en behandling. Det är inte alla som drabbas, men det är vanligt att den behandlade personen drabbas av kortvarigt påverkan på korttidsminnet.

Detta kan klart vara besvärligt för den drabbade personen och det är viktigt att personen som behandlas får information om detta innan han eller hon undergår behandlingen. I sällsynta fall så kan påverkan på korttidsminnet vara en längre tid. Men även i de fallen så brukar effekten på minnet försvinna efter en tid.

Det finns flera alternativ då man ska få behandling med ECT. Man kan dels vara kopplad till öppen vården. Det innebär att man går till en avdelning på ett sjukhus där denna formen av behandling utförs de dagar man ska behandlas. När man vaknat från narkosen och blivit observerad under en stund av sjukvårdspersonalen för att utesluta att man fått några negativa effekter, då kan man gå hemma till sin egen bostad.

Ett annat alternativ är att man är inlagd på sjukhus, ofta en psykiatrisk avdelning, under behandlingsperioden. Detta är ofta fallet om man sedan tidigare är inlagd på en av dessa avdelningar. Eller att man anses behöva den vård som dygnet runt kan ges på avdelningarna. Det kan bland annat handla om att man är observation om det anses finnas en risk att man ska skada sig själv eller ta sitt liv.

På senare år har det kommit alternativ till den landstingsdrivna psykiatriska vården. Det handlar om privata behandlingshem där man skriver in sig själv under en viss tid. På dessa behandlingshem kan man få en slags lyxbehandling på så sätt att man slipper köer och väntetider som finns i den offentliga vården.

Dessa lyxiga behandlingshem erbjuder vård för en exklusiv kundkrets som är vana vid att bli behandlade på ett visst sätt. Man betalar hela sin behandling själv, men å andra sidan så utförs inte behandlingen i den sjukhusmiljö som vi oftast associerar med psykiatriskvård. Att välja att behandlas på ett av dessa privata behandlingshem är något som blivit alltmer populärt de senaste åren och som med största sannolikhet kommer öka i popularitet under den närmsta tiden.

Det finns ett antal olika aspekter med behandling med hjälp av ECT. Både fördelar och nackdelar existerar och om man överväger denna behandlingsform så är det viktigt att man har en bra överblick över båda kategorierna. Nedan listar vi de störs fördelarna samt de främsta nackdelarna med denna formen av behandling.

Fördelar:

  • Snabba resultat och en effekt som ökar allt eftersom man fortspätter bli behandlad
  • En metod som använts sedan 1930-talet och som man har mycket bevis för dess goda effekter
  • Forskningen pågår i detta nu för att ytterligare förbättra metoden
  • Kan användas för att få positiva resultat kring ett antal olika psykiatriska tillstånd
  • Har möjlighet att rädda livet på personer med depression där risken för suicid är stor

Nackdelar:

  • Kan uppstå biverkningar, främst kopplade till närminnet. Dessa biverkningar är i en majoritet av fallen, men kan pågå under längre tid hos vissa patienter
  • Kan inte utföras i hemmet. Måste utföras på sjukhus. Kräver dels narkosläkare, behandlande läkare och sjuksköterskor som närvarar. Kan innebära att väntetiderna är långa. Ett alternativ är då privata behandlingshem

FAQs

Detta är ett ämne som alltid följs av många frågor, vilket är naturligt. Vi har sammanställt ett par av dessa här under och gett svar på dem.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin