SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Borderline Personality Disorder (BPD), eller borderline personlighetsstörning som det heter på svenska, är ett komplext psykiskt tillstånd som påverkar hur individer uppfattar sig själva, andra och världen runt dem.

Denna informativa artikel syftar till att ge en omfattande förståelse av borderline personlighetsstörning, inklusive dess orsaker, symtom, och behandlingar.

Specifikt kommer vi att diskutera fördelarna med att få behandling för BPD, med ett kort omnämnande av rehabcentrumens roll, till exempel en spanien-baserade anläggning som ger verkställande behandling för psykisk hälsa och BPD-problem.

Borderline personality disorder svenska är ett psykiskt tillstånd som kännetecknas av instabila känslor, relationer och självbild. BPD resulterar ofta i impulsiva handlingar och självskada, vilket leder till betydande nöd för både individen och deras nära och kära. Det uppskattas att 1,6% av befolkningen har BPD, även om detta antal kan vara högre eftersom många fall inte diagnostiseras.

Borderline ärftligt?Ja, genetiska faktorer kan spela en roll i utvecklingen av BPD, eftersom genetiska predispositioner kan göra individer mer mottagliga för tillståndet. Dessutom kan miljöfaktorer, såsom barndomstrauma eller försummelse, bidra till utvecklingen av sjukdomen.

Vad är borderline personlighetsstörning? Kärnan, BPD är ett mentalt hälsotillstånd som väsentligt påverkar en individs känslomässiga reglering, relationer, och självkänsla. Personer med BPD upplever ofta intensiva humörsvängningar, rädsla för övergivande och svårigheter att upprätthålla stabila relationer.

Borderline orsak är mångfacetterad, med både genetiska och miljömässiga faktorer som spelar en roll i dess utveckling. Även om den exakta orsaken till BPD fortfarande inte är helt klarlagd, har forskning identifierat vissa faktorer som kan bidra till dess början, inklusive:

 • Genetisk predisposition: familjehistoria av psykiska sjukdomar kan öka individens risk att utveckla BPD.
 • Barndomstrauma eller försummelse: negativa erfarenheter i tidigt liv, såsom missbruk eller försummelse, kan bidra till utvecklingen av BPD senare i livet.
 • Neurobiologiska faktorer: skillnader i hjärnans struktur och funktion har observerats hos individer med BPD, vilket tyder på en möjlig neurologisk komponent till sjukdomen.

Borderline symtom kan variera mycket mellan individer men inkluderar i allmänhet:

 1. Intensiva humörsvängningar
 2. Ostabila relationer
 3. Rädsla för övergivande
 4. Impulsivt beteende
 5. Självskada eller självmordstankar
 6. Kroniska känslor av tomhet
 7. Svårigheter att hantera ilska
 8. Dissociativa symtom eller paranoida tankar

Borderline-störning kan ha en betydande inverkan på en individs liv, vilket påverkar deras förmåga att upprätthålla hälsosamma relationer, hålla ner ett jobb och fungera i det dagliga livet.

Diagnos borderline personlighetsstörning innebär vanligtvis en omfattande utvärdering av en psykolog. Denna process kan omfatta intervjuer, frågeformulär och en översyn av individens medicinska och psykiatriska historia. Mentalvårdspersonalen kommer sedan att avgöra om personens symtom uppfyller kriterierna för BPD som beskrivs i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Borderline personlighetsstörning svensk forskning har bidragit till vår förståelse av tillståndet och har bidragit till att utveckla effektiva behandlingar för BPD. En anmärkningsvärd svensk studie visade att dialektisk beteendeterapi (DBT), en form av psykoterapi som är speciellt utformad för BPD, ledde till betydande förbättringar av deltagarnas symtom och övergripande funktion.

Individer med borderline personlighetsstörning har ofta samtidiga psykiska tillstånd. Dessa kan inkludera humörstörningar (såsom depression eller bipolär sjukdom), ångeststörningar, ätstörningar eller substansanvändningsstörningar.

Förekomsten av samtidiga sjukdomar kan komplicera behandlingsprocessen och kan kräva ett mer omfattande tillvägagångssätt för att ta itu med de många problem som finns. Mentalvårdspersonal som arbetar med individer med BPD och andra mentala problem måste överväga effekterna av dessa tillstånd på personens övergripande välbefinnande och behandlingsplan.

Behandling för BPD inkluderar ofta en kombination av psykoterapi, medicinering och stöd från mentalvårdspersonal. En av de mest effektiva behandlingarna för BPD är dialektisk beteendeterapi (DBT), som syftar till att hjälpa individer att utveckla hanteringsförmåga, känslomässig reglering och interpersonell effektivitet.

Andra terapeutiska metoder som kan vara fördelaktiga för individer med BPD inkluderar:

 1. Kognitiv beteendeterapi (CBT): CBT är en form av terapi som fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden. Det kan hjälpa individer med BPD att utveckla hälsosammare copingstrategier och förbättra deras övergripande funktion.
 2. Psykodynamisk terapi: denna terapi fokuserar på utforskning av omedvetna tankar och känslor och deras inverkan på individens beteende. Det kan hjälpa individer med BPD att få insikt i de grundläggande orsakerna till deras symtom och utveckla hälsosammare sätt att relatera till andra.
 3. Schematerapi: denna terapi integrerar element av kognitiva, beteendemässiga och psykodynamiska terapier och är utformad för att ta itu med de grundläggande övertygelser och scheman som ligger till grund för BPD-symtom.
 4. Mentaliseringsbaserad terapi (MBT): MBT fokuserar på att förbättra individens förmåga att förstå sina egna och andras mentala tillstånd, vilket kan bidra till att minska impulsiviteten och förbättra interpersonella relationer.

Förutom terapi kan läkemedel ordineras för att hjälpa till att hantera specifika symtom på BPD, såsom humörstabilisatorer för känslomässig reglering, antidepressiva medel för depression eller antipsykotika för psykotiska symtom.

Rehabcenter kan erbjuda en strukturerad, stödjande miljö för individer med BPD att fokusera på deras återhämtning. Dessa anläggningar ger ofta ett omfattande behandlingsprogram som kombinerar evidensbaserade terapier, såsom DBT, kognitiv beteendeterapi (CBT) och psykodynamisk terapi, med kompletterande holistiska tillvägagångssätt som meditation, yoga och konstterapi.

Några fördelar med att få behandling för borderline personlighetsstörning i ett rehabcenter inkluderar:

 • En säker och strukturerad miljö: Rehabcenter erbjuder en säker, kontrollerad miljö som gör det möjligt för individer att fokusera på sin återhämtning, bort från stressorerna och utlösarna i deras vardag.
 • Multidisciplinära behandlingsteam: rehabcentra har vanligtvis ett team av mentalvårdspersonal, inklusive psykologer, psykiatriker, socialarbetare och terapeuter, som samarbetar för att skapa en omfattande och personlig behandlingsplan för varje klient.
 • Omgivande support: att vara omgiven av andra som också genomgår behandling för psykiska problem kan ge ovärderligt stöd, förståelse och uppmuntran för personer med BPD.
 • Eftervårdsplanering: Rehabcenter hjälper ofta kunder att utveckla en eftervårdsplan för att stödja deras fortsatta återhämtning och förhindra återfall efter att ha lämnat anläggningen.

Lyxiga rehabcenter, som den på Mallorca, Spanien, erbjuder en extra nivå av komfort och personlig uppmärksamhet, vilket ger en idealisk miljö för dem som kämpar med BPD att fokusera på sin återhämtning.

Borderline personlighetsstörning drabbar en betydande del av befolkningen, med studier som uppskattar att mellan 1,6% och 5,9% av vuxna kan ha BPD. Detta psykiska hälsotillstånd kan ha omfattande konsekvenser för olika aspekter av en individs liv, såsom personliga relationer, professionell framgång och övergripande välbefinnande.

BPD:s inverkan på relationer kan vara särskilt utmanande, eftersom de med borderline sjukdom ofta kämpar med intensiva känslor, rädsla för övergivande, och svårigheter att upprätthålla stabila kontakter med andra. Dessa utmaningar kan leda till turbulenta relationer, social isolering och minskad förmåga att lita på och lita på andra för stöd.

När det gäller professionell framgång kan personer med BPD ha svårt att upprätthålla konsekvent anställning, eftersom deras symtom kan störa deras förmåga att koncentrera sig, hantera stress och arbeta tillsammans med andra. Detta kan leda till minskad finansiell stabilitet och minskade möjligheter till karriärutveckling.

Med tanke på den betydande inverkan som BPD kan ha på en individs liv är tidig intervention och behandling avgörande för att hjälpa dem med sjukdomen att hantera sina symtom och förbättra deras övergripande funktion. Forskning har visat att tidig identifiering och intervention kan leda till mer positiva resultat för dem som lever med BPD, inklusive minskad symtoms svårighetsgrad, ökad livstillfredsställelse och minskad sannolikhet för självskada eller självmord.

För att säkerställa att personer med BPD får den hjälp de behöver, är det viktigt för mentalvårdspersonal, lärare, och familjemedlemmar att vara medvetna om tecken och symtom på sjukdomen och att aktivt uppmuntra dem som kan kämpa för att söka behandling. Tidigt ingripande kan göra en betydande skillnad i livet för dem med BPD, ge dem de verktyg och stöd som krävs för att hantera sina symtom och uppnå sina mål.

Att stödja en älskad med borderline personlighetsstörning kan vara utmanande, eftersom familjemedlemmar och vänner kan kämpa för att förstå tillståndets komplexa natur och de bästa sätten att erbjuda hjälp. Det är viktigt för dem som bryr sig om någon med BPD att utbilda sig om störningen, lära sig effektiva kommunikationsstrategier och söka stöd från mentalvårdspersonal och stödgrupper.

Familjemedlemmar och vänner kan spela en avgörande roll för att uppmuntra sin älskade att söka behandling och behålla sitt engagemang för återhämtningsprocessen. Genom att tillhandahålla en stödjande, icke-dömande miljö kan de hjälpa sin älskade att känna sig förstådd, värderad och motiverad att arbeta mot sina mål.

Förutom att söka professionell behandling kan personer med BPD dra nytta av att delta i egenvårdspraxis för att stödja deras övergripande välbefinnande. Egenvård kan inkludera aktiviteter som regelbunden träning, upprätthålla en balanserad kost, få tillräcklig sömn och delta i hobbyer eller aktiviteter som ger glädje och avkoppling.

Genom att prioritera egenvård kan personer med BPD bidra till att minska sina symtom, hantera stress och förbättra sin övergripande livskvalitet. Att genomföra en egenvårdsrutin kan vara en viktig del av återhämtningsprocessen, så att de med BPD kan ta hand om sin mentala hälsa och hitta varaktig stabilitet och framgång.

Borderline personlighetsstörning är ett komplext och ofta missförstått psykiskt hälsotillstånd. Med rätt behandling och stöd, kan individer med BPD lära sig att hantera sina symtom och leva tillfredsställande liv.

Behandlingsalternativ, såsom psykoterapi, medicinering och rehabcenter, kan spela en avgörande roll i återhämtningsprocessen. För dem som skulle dra nytta av en mer intensiv behandlingsmetod kan rehabcentrum erbjuda strukturen, stöd och omfattande vård.

Förhoppningsvis har denna artikel gett dig en inblick i hur komplicerad denna sjukdom kan vara men att det finns mycket som går att göra. Med rätt verktyg kan du som är drabbad, eller som är i närheten av någon med BPD ta och göra skillnad tack vare dagens kunskap om BPD.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin