SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

9 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Atarax är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen hydroxizin. Atarax används främst vid klåda och nässelfeber men även mot ångest, oro och sömnsvårigheter hos vuxna. I denna artikel kommer vi att förklara hur Atarax verkar som läkemedel, möjliga biverkningar av Atarax samt vad man bör tänka på vid användande av Atarax för att minimera risken för missbruk och beroende.

Atarax är ett receptbelagt läkemedel som innehåller den aktiva substansen hydroxizin. Hydroxizin är en så kallad antihistamin som binder in till histamin H1-receptorer i kroppen och därmed blockerar ämnet histamin i kroppen. Histamin är en signalsubstans i kroppen som frisätts vid en allergisk reaktion och det är histaminet som orsakar de allergiska symtom som då uppkommer. Genom att hydroxizin kan blockera histamin kan det alltså lindra de allergiska symtom som kan uppkomma vid en allergisk reaktion.

Hur känns kokainrus?

Dessutom har hydroxizin en lugnande, sederande och ångestdämpande effekt. Denna effekt tros bero på att hydroxizin hämmar aktiviteten i vissa regioner av den subkortikala regionen i hjärnan, vilket dämpar aktiviteten i hjärnan. Den lugnande och sederande effekten av hydroxizin beror också på att histamin vanligtvis bidrar till vakenhetsgraden i hjärnan, varav hydroxizin genom att blockera histaminets verkan bidrar till en sänkt vakenhetsgrad och en sederande och ångestdämpande effekt.

Atarax används främst för behandling av följande symtom: 

 • Klåda och nässelfeber: Atarax används för att behandla klåda och nässelfeber (Nässelutslag som visar sig som upphöjda kliande utslag) eftersom hydroxizin i Atarax blockerar histamin och därmed dämpar de allergiska symtom som histamin orsakar.
 • Ångest, oro och sömnsvårigheter hos vuxna: Eftersom hydroxizins blockad av histamin också bidrar till en sänkt vakenhetsgrad i hjärnan, verkar läkemedlet sederande och ångestdämpande. Atarax kan därför också användas vid ångest, oro och sömnsvårigheter hos vuxna.

De vanligaste rapporterade biverkningarna av Atarax är följande:

 • Sömnighet
 • Huvudvärk
 • Muntorrhet
 • Trötthet
 • Dimsyn

Andra mindre vanligt förekommande biverkningar som kan uppkomma vid användning av Atarax är kraftig rastlöshet, förvirring, yrsel, sömnlöshet, darrningar, illamående, sjukdomskänsla och feber.

Det finns också ett antal allvarliga biverkningar som kan uppkomma vid användning av Atarax, även då de är mycket ovanliga. Om du skulle uppleva några av dessa nedanstående allvarliga biverkningar ska du direkt sluta ta läkemedlet och uppsöka sjukvård:

 • Hjärtrytmproblem som till exempel hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet
 • Angioödem, vilket är svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, vilket också kan leda till svårigheter att svälja
 • Nässelutslag och andningssvårigheter
 • Stevens-Johnsons syndrom, vilket är en kraftig allergisk reaktion som ger hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt på andra slemhinnor som exempelvis genitalier.
 • Toxisk epidermal nekrolys, vilket är en allvarlig utbredd hudskada som orsakar hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor

Atarax ska inte användas vid graviditet eftersom den aktiva substansen hydroxizin kan passera placentan och gå över till fostret och det finns risk att fostret påverkas av läkemedlet. Det finns till exempel rapporter om att nyfödda vars mamma tagit Atarax under senare delen av graviditeten eller vid tiden för förlossningen hade nedsatt förmåga i det centrala nervsystemet, krampliknande rörelser, extrapyramidala biverkningar (exempelvis muskelkramper, muskelstelhet och skakningar), lågt blodtryck, rörelsesvårigheter och urinretention.

Atarax ska också undvikas vid amning eftersom cetirizin, den huvudsakliga metaboliten av hydroxizin, utsöndras i bröstmjölk och därmed riskerar att påverka det ammande barnet. Allvarliga biverkningar har observerats hos nyfödda som ammats av mammor som behandlats med Atarax. Atarax ska därför inte användas under amning och vid behov av behandling med Atarax ska amning avbrytas.

Den aktiva substansen hydroxizin i Atarax har inte de beroendeframkallande egenskaper som till exempel bensodiazepiner har. Det är främst smärtstillande narkotiska läkemedel och lugnande läkemedel som påverkar nervsystemet som är beroendeframkallande och Atarax tillhör inte dessa läkemedel eftersom det verkar på histaminreceptorer. Hydroxizin orsakar alltså inte ett fysiskt beroende utifrån hur substansen påverkar kroppen.

Gabapentin Biverkningar i Sverige

Trots detta har hydroxizin ångestdämpande, hypnotiska och nedsövande effekter och det kan ge lugnande och euforiska känslor liksom andra beroendeframkallande läkemedel. Eftersom Atarax kan ge dessa effekter utan att vara beroendeframkallande är detta läkemedel ofta väldigt eftersökt av patienter. Dock kan vissa personer som använder Atarax känna ett behov av att ta högre och högre doser av Atarax och detta blir då till en form av psykologiskt beroende. Denna typ av beroende har dock mer att göra med det mentala tillståndet hos personen och inget att göra med själva läkemedlet och hur det påverkar kroppen.

Missbruk av Atarax är inte vanligt förekommande i Sverige och eftersom läkemedlet är receptbelagt behöver man ett giltigt recept för att kunna hämta ut läkemedlet. Trots att Atarax inte är fysiskt beroendeframkallande kan ett beroende och därefter missbruk av läkemedlet uppkomma när tolerans mot läkemedlet har utvecklats. Tolerans utvecklas då läkemedlet har använts under ett tag och patienten känner att en högre dos av läkemedlet är nödvändigt för att erhålla samma effekt av läkemedlet. Om dosen fortsätter höjas är det ett tecken på början av ett missbruk. Om man också känner ett behov av att fortsätta ta läkemedlet på grund av de lugnande effekter och välmående känslor som läkemedlet ger, är det också ett tecken på början av missbruk av läkemedlet. 

Fysiska tecken på missbruk av Atarax inkluderar följande:

 • Extrem nedsövning
 • Yrsel
 • Anfall
 • Illamående och kräkningar
 • Feber
 • Allvarliga hudreaktioner som utslag, svullnad och rodnad av huden
 • Rastlöshet och koordinationsproblem
 • Darrningar och skakningar

Psykologiska symtom på missbruk av Atarax inkluderar istället förvirring, desorientering, exaltering, oro, otålighet och medvetet missbruk för att erhålla känslor av välmående från läkemedlet.

Det är viktigt att vara medveten om dessa fysiska och psykologiska symtom som signalerar om ett missbruk för att undvika att bli beroende av läkemedlet.

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol vid användning av Atarax. Detta beror på att både Atarax och alkohol påverkar det centrala nervsystemet, varav alkohol kan öka de biverkningar som pregabalin kan orsaka i det centrala nervsystemet.

Faror med att blanda hydroxizin och alkohol

Alkohol ska inte intas under behandling med Atarax. Detta beror på att alkohol liksom Atarax verkar hämmande på det centrala nervsystemet, vilket kan leda till att alkohol kan öka de biverkningar i det centrala nervsystemet som Atarax kan orsaka. Detta inkluderar biverkningar som yrsel, sömnighet och koncentrationssvårigheter. Kombinationen av alkohol och Atarax kan också orsaka nedsatt tanke- och omdömesförmåga. Du bör därför undvika eller begränsa ditt alkoholintag medan du använder Atarax. Dessutom bör du undvika aktiviteter som ställer krav på mental förmåga såsom körning och manövrering av maskiner innan du vet hur läkemedlet påverkar dig.

En överdosering av Atarax sker då en person tar en högre dos av Atarax än vad som är normalt eller rekommenderat av utskrivaren. Ett klassiskt symtom på överdosering av Atarax är vidgade pupiller. En överdos kan också leda till bland annat andningssvårigheter, extrem sömnighet, huvudvärk, hög puls och försämrad koordination. Andra symtom som observerats efter en stor överdos av Atarax har huvudsak­ligen samband med hämning av det centrala nervsystemet eller paradoxal stimulering av det centrala nervsystemet. Symtomen innefattar illamående, kräkningar, takykardi, pyrexi, sömnighet, påverkad pupillreflex, tremor, förvirring eller hallucinationer. Dessa symtom kan i sin tur följas av sänkt medvetandegrad, andningsdepression, kramper, hypotoni eller hjärtarytmier inklusive bradykardi. Dessutom kan fördjupad koma och kardiorespiratorisk kollaps inträffa.

Lyrica Beroende och Biverkningar Sverige

Hur länge symtom från en överdos håller i sig beror på hur mycket av läkemedlet som intogs samt personens kroppsvikt och längd. Om du misstänker att du har tagit en överdos av Atarax är det viktigt att direkt uppsöka vård eftersom dessa symtom inte går över av sig själva. Utan korrekt medicinsk hjälp kan överdoser vara dödliga.

Det är troligt att en person återhämtar sig från en överdos av Atarax om personen överlever de första 24 timmarna efter överdosen. Dock kan en överdos leda till komplikationer som lunginflammation, muskelskador efter att ha legat stilla på en sjukhussäng under en längre person samt hjärnskada till följd av syrebrist. Det är ovanligt att en överdos av Atarax har en dödlig utgång så länge en allvarlig störning av hjärtrytmen eller andningsproblem inte uppstår. Dock kan en överdos av Atarax ha en dödlig utgång om överdosen leder till allvarliga komplikationer såsom nedsatt andningsförmåga, hjärtstopp eller anfall.

Toleransen mot antihistaminer som Atarax varierar mellan individer och därför varierar också den påverkan som en överdos har. Dock brukar toxicitet av läkemedlet ofta uppkomma om en person intar en dos som är tre till fem gånger högre än den rekommenderade dosen.

Generellt ger inte Atarax abstinenssyndrom eftersom den aktiva substansen hydroxizin Atarax inte är fysiologiskt beroendeframkallande. Detta skiljer hydroxyzine från till exempel bensodiazepiner som är beroendeframkallande substanser som därför orsakar tydliga abstinenssyndrom om man snabbt slutar behandling med bensodiazepiner. Men eftersom hydroxizin inte orsakar ett fysiologiskt beroende brukar det gå bra att direkt sluta ta Atarax utan att successivt behöva trappa ned på behandlingen utan att uppleva abstinenssyndrom. Trots att det är högst ovanligt med att uppleva abstinenssymtom av Atarax kan vissa dock uppleva milda abstinenssymtom då läkemedlet slutas användas och andra kan uppleva mer svåra symtom. Dessa symtom kan till exempel vara:

 • Illamående och kräkningar
 • Hjärndimma och koncentrationssvårigheter
 • Extrem trötthet
 • Sömnsvårigheter
 • Ångest
 • Panikattacker
 • Ett suktande efter läkemedlet
 • Magont och kramper
 • Perioder av förstoppning

Det kan därför vara bra att successivt trappa ned behandlingen med Atarax för att minska risken för abstinenssymtom. Detta innebär att du tar en lägre och lägre dos av läkemedlet under en tid istället för att abrupt avsluta behandlingen. När du börjar ta en lägre dos kan det först kännas av lite men din kropp kommer snabbt vänja sig med det. Slutligen kommer du vara redo att sluta helt med läkemedlet.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin