SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

11 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Stilnoct är ett sömnläkemedel som innehåller den aktiv substansen zolpidem. Läkemedlet används alltså för behandling av sömnbesvär hos vuxna under en kortare tid. Här kommer vi att förklara hur läkemedlet Stilnoct verkar i kroppen samt vilka möjliga biverkningar som läkemedlet kan ge vid behandling. Dessutom kommer vi att ta upp några viktiga saker att tänka på vid behandling av läkemedlet för att minimera risken för missbruk och beroende av Stilnoct.

Stilnoct är ett läkemedel som används för kortvarig behandling av sömnbesvär hos vuxna. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen zolpidem som tillhör gruppen bensodiazepinbesläktade läkemedel. Zolpidem är dock inte en bensodiazepin, och binder därför inte heller till alla bensodiazepinreceptorer i kroppen. Istället verkar zolpidem genom att selektivt binda till bensodiazepin-1-receptorn (BZ1) som finns lokaliserad på GABA-A-receptorn. När zolpidem binder till BZ-receptorn ökar den GABA-A-receptorns affinitet för GABA.

GABA är en hämmande signalsubstans som förekommer naturligt i det centrala nervsystemet och när GABA binder till GABA-A-receptorn dämpas aktiviteten i det centrala nervsystemet. Eftersom zolpidem ökar inbindningen av GABA till GABA-A-receptorn kommer aktiviteten i det centrala nervsystemet att dämpas ytterligare och detta leder till de sederande, ångestdämpande och lugnande effekterna som fås vid intag av zolpidem.

Ataraxmissbruk och symtom i Sverige

Eftersom zolpidem snabbt ger effekt ska det användas direkt innan sänggående. Intag av zolpidem minskar risken för spontant uppvaknande under natten och förlänger dessutom den totala sömntiden. Dock kommer mängden REM-sömn och djupsömn inte att påverkas då rekommenderas dos av läkemedlet används.

Precis som alla andra läkemedel kan också Stilnoct ge vissa biverkningar. Vanliga biverkningar av Stilnoct inkluderar följande:

 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Huvudvärk
 • Problem med minnet
 • Inlärningssvårigheter och problem med uppmärksamheten
 • Hallucinationer, rastlöshet och mardrömmar
 • Trötthet
 • Ryggont
 • Mag- och tarmproblem som till exempel diarré
 • Depression

Det finns också allvarligare biverkningar av Stilnoct, trots att de är mindre vanligt förekommande. Det är viktigt att du slutar ta Stilnoct och direkt kontaktar din läkare om du får några av följande biverkningar:

 • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg
 • Svårigheter att svälja
 • Nässelutslag och andningssvårigheter
 • Bröstsmärtor eller snabba oregelbundna hjärtslag
 • Andningssvårigheter

Det finns risk för att utveckla både ett fysiskt och psykiskt beroende av Stilnoct, men risken för beroende anses generellt vara lägre än vid användning av andra sömnläkemedel som till exempel bensodiazepiner. Ett beroende av läkemedlet uppkommer eftersom kroppen blir så van vid läkemedlet att den inte fungerar normalt utan läkemedlet.

Risken för att bli beroende av Stilnoct ökar ju högre dos man tar av läkemedlet samt ju längre behandlingstiden är. Detta beror på att en högre dos av läkemedlet och en längre behandlingstid leder till en större sannolikhet att utveckla tolerans för läkemedlet. Toleransutveckling innebär att ett högre intag av läkemedlet krävs för att få samma effekt av läkemedlet. Detta kan lätt leda till ett psykiskt beroende av läkemedlet. Ett fysiskt beroende av Stilnoct kan utvecklas under så kort tid som två veckor efter att läkemedlet började tas. Detta kan ske både om användaren av läkemedlet följer läkarens ordination eller missbrukar läkemedlet.

Patienter som har psykiatriska störningar eller alkohol- eller drogmissbruk har också en ökad risk för att utveckla ett beroende av läkemedlet. Det är därför viktigt att patienter som har eller har haft tidigare missbruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller droger använder Stilnoct med stor försiktighet för att minimera risken för att utveckla ett beroende av läkemedlet.

Intag av Imovane som orsakar död

Den beroendeframkallande effekten av läkemedlet är anledningen till att läkemedlet endast ska användas för kortvarig behandling av sömnbesvär. Om Stilnoct används under en längre tid finns det en risk att du blir beroende av läkemedlet för att kunna somna och därmed får problem att somna utan läkemedlet.

Det finns flertalet symtom som signalerar om att ett beroende av Stilnoct har börjat utvecklas. Ett beroende karakteriseras främst av toleransutveckling för läkemedlet, vilket leder till att användaren av läkemedlet behöver en högre dos av läkemedlet för att få samma effekt som tidigare. Ett annat tecken på ett beroende av Stilnoct är om abstinenssymtom börjar uppträda om man slutar ta läkemedlet eller tar en lägre dos av läkemedlet. Ett beroende av Stilnoct kan till slut leda till ett allvarligt beroende och missbruk av läkemedlet, vilket karakteriseras av tolerans, abstinenssymtom, dålig kontroll över användandet av läkemedlet samt en längtan efter att få ta läkemedlet. Många inser inte att de har ett beroende av läkemedlet förrän de slutar ta läkemedlet och inser att de inte kan somna utan det.

Vanliga tecken på ett beroende av Stilnoct inkluderar följande:

 • Förnyelse av läkemedlet ovanligt ofta
 • Att återkommande ta högre doser av Stilnoct än förskrivet
 • Upplevelse av längtan efter att ta läkemedlet
 • Att försätta sig i farliga situationer och inte komma ihåg de senare
 • Spendering av mycket pengar på läkemedlet
 • Isolering från familj och vänner

Eftersom Stilnoct har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet kan läkemedlet bidra till väldigt avslappnande effekter och dåsighet. Dessa effekter är vad som gör läkemedlet lämpligt att använda för sömnsvårigheter, men dessa effekter kan vara så pass eftersökta att det leder till att vissa missbrukar läkemedlet. Ett missbruk innebär att läkemedlet tas i en högre dos eller vid fler tillfällen än som ordinerats av läkaren. Detta missbruk av Stilnoct kan till slut leda till ett beroende av läkemedlet.

Varningstecken på missbruk

Det finns flertalet symtom som signalerar om att du börjar utveckla ett missbruk av Stilnoct. Det är viktigt att känna igen dessa symptom för att kunna undvika att utveckla ett beroende av läkemedlet. Ett första tecken på att du börjat utveckla ett missbruk av Stilnoct är när du känner att du inte får samma effekt av läkemedlet som tidigare. Du har börjat bygga upp en tolerans för läkemedlet och du kan därför känna ett behov av att ta en högre dos av läkemedlet än det som förskrivits. Att börja ta en högre dos av läkemedlet än det som förskrivits kan vara början på ett läkemedelsmissbruk och detta kan snabbt leda till ett beroende av läkemedlet.

Ytterligare ett tydligt tecken på att du börjat utveckla ett missbruk av Stilnoct är om du ofta tänker på nästa gång du kan ta läkemedlet och att du tar läkemedlet för att känna de lugnande effekterna av läkemedlet. Om du tar en högre dos av Stilnoct än vad som förskrivits av din läkare eller om du tar det oftare för att må bättre känslomässigt, är du i riskzonen för att utveckla ett allvarligt missbruk och beroende av läkemedlet. Du bör då direkt söka professionell hjälp för att få hjälp med detta.

Eftersom Stilnoct har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet leder ett missbruk av läkemedlet till biverkningar som är relaterade till en hämning av det centrala nervsystemet och dessa biverkningar kan vara allvarliga.

Några symtom som kan uppkomma vid missbruk av Stilnoct är följande:

 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Svårigheter med balansen
 • Illamående
 • Problem med magen
 • Förändringar i aptiten
 • Skakningar i kroppen
 • Rödfärgade ögonvitor

Dessutom kan ett missbruk av Stilnoct leda till beteendeförändringar hos missbrukaren som till exempel förvirrat, ängsligt eller upprört beteende. Ett missbruk av Stilnoct kan också leda till att användaren går i sömnen, vilket kan bli väldigt farligt om personen försöker utföra aktiviteter som till exempel körning i sömnen. Dessutom kan missbrukare få minnesförlust efter sådana händelser och därför inte alls komma ihåg att de överhuvudtaget gick i sömnen eller vad de gjorde under sömngåendet. Vissa kan också uppleva effekter som är helt motsatta de sömngivande effekterna som Stilnoct ska ha. Personer upplever då inte de sömngivande effekterna av Stilnoct trots att de tar höga doser av läkemedlet, utan de upplever istället känslor av eufori och ett rus.

Missbruk av Stilnoct kan också leda till ett antal psykologiska symtom som kan vara väldigt obehagliga för användaren. Sådana symptom inkluderar bland annat de nedanstående:

 • Aggressivt och ovanligt beteende
 • Hallucinationer
 • Känslor av dissociering från ens egen kropp
 • Ångest
 • Förvirring
 • Humörförändringar
 • Depression
 • Självmordstankar

Överdosering av Stilnoct kan leda till väldigt allvarliga konsekvenser. Eftersom Stilnoct hämmar det centrala nervsystemet kan en överdos av läkemedlet leda till en skadlig minskning av hjärnprocesser och fysiologiska funktioner som är kontrollerade av dessa hjärnprocesser. Detta kan leda till symtom som extrem sömnighet, nedsatt andning, minskad hjärtfrekvens, förlust av medvetande och koma.

En överdos av Stilnoct är särskilt allvarlig om läkemedlet tas tillsammans med andra substanser som hämmar det centrala nervsystemet. Detta inkluderar till exempel alkohol och opioider. Både överdosering med endast zolpidem samt i kombination med andra substanser som hämmar det centrala nervsystemet har koma och till och med  dödsfall rapporterats.

Det är inte rekommenderat att blanda Stilnoct och alkohol eftersom båda substanserna har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet. Därmed kan alkohol öka effekterna av Stilnoct och till exempel ge en så djup sömn att du slutar andas. Dessutom kan alkohol öka de biverkningar som Stilnoct kan orsaka i det centrala nervsystemet. Dessa biverkningar inkluderar dåsighet, yrsel, förvirring, hallucinationer, nedsatt andning, minnesproblem och nedsatt koordinationsförmåga. Vissa personer kan också uppleva en nedsatt tankeverksamhet samt nedsatt omdömesförmåga. Vid blandning av Stilnoct och alkohol kan också riskerna för biverkningar av läkemedlet på morgonen efter sömn öka. Sådana biverkningar inkluderar nedsatt medvetenhetsförmåga som till exempel kan leda till nedsatt körningsförmåga.

Elvanse biverkningar

Dessutom kan kombinationen av Stilnoct och alkohol öka de lugnande effekterna som Stilnoct har, vilket kan leda till att kombinationen av Stilnoct och alkohol saktar ner din andning, vilket potentiellt kan vara livshotande. Kombinationen av Stilnoct och alkohol kan också ha effekter på humöret, tankar och beteende och personer som intar dessa substanser samtidigt kan uppvisa ett oberäkneligt beteende och ta dåliga beslut.

Därför bör du undvika eller minimera ditt alkoholintag om du behandlas med Stilnoct. Det är också viktigt att du inte avviker från den ordinerade dosen av gabapentin.

Vid avslutande av behandling av Stilnoct kan abstinenssymtom uppstå. Denna abstinens uppstår eftersom kroppen har vant sig med läkemedlet och en obalans har skapats i hjärnan, varav ett abrupt avslut av intagande av läkemedlet blir som en chock för kroppen. De vanligaste abstinenssymtomen uppkommer oftast inom några dagar efter läkemedlet har slutat tas och inkluderar till exempel följande symtom:

 • Ångest
 • Humörsvängningar
 • Irritabilitet
 • Längtan efter att ta Stilnoct
 • Svettningar
 • Ofrivilliga skakningar
 • Trötthet
 • Illamående och kräkningar
 • Snabb hjärtfrekvens och andning

Vid utsättning av Stilnoct kan också en så kallad rebound-effekt uppstå, vilket innebär att de symtom som behandlas med läkemedlet återkommer i förstärkt form. Detta innebär alltså att man kan få svårigheter med att somna.

Abstinenssymtom minskar eller försvinner oftast inom 1-2 veckor. Hur lång tid symtomen varar kan dock variera från person till person och beror till exempel på hur lång tid personen tog läkemedlet eftersom intag av läkemedlet enligt ordination och under en kortare period ger lägre risk för abstinenssymtom. Dessutom påverkas varaktigheten av abstinenssymtomen av hur hög dos av läkemedlet som tagits och ett högre dosintag leder generellt till värre och längre varaktighet av abstinenssymtom. Om personen har tagit andra läkemedel eller alkohol tillsammans med Stilnoct och slutar ta alla dessa substanser på samma gång så kan det också leda till mer svåra abstinenssymtom.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin